header.jpg

Актуални новини

Обяви

No result...

Възможности за финансиране

Отворена покана по процедура BG16RFOP001-1.010 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин, Оперативна програма "Региони в растеж"
Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020. Цел на настоящата процедура е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. В настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да участват единствено общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система съгласно НКПР 2013-2025 г., които изрично са посочени като конкретни бенефициенти на помощта в Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г. и в критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на оперативната програма. Допустими партньори по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: държавни институции - първостепенни/второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – за административни сгради на държавната администрация (инвестиционен приоритет за енергийна ефективност); държавни висши училища или юридически лица, които управляват студентски общежития (инвестиционен приоритет за енергийна ефективност); Министерство на културата – за обекти на интервенция културна инфраструктура (сгради), държавна собственост в управление на Министерство на културата (инвестиционен приоритет за социална инфраструктура, група дейности „културна инфраструктура”); Общински компании за обществен градски транспорт (инвестиционен приоритет за градски транспорт). Краен срок за подаване на проектните предложения по текущата покана е 31. 12. 2019г. Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) представлява единна оперативна програма за цялата територия на България и е насочена към постигане на растеж и заетост в българските региони. ОПРР 2014-2020 е разработена в съответствие със стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020). Също така, ОПРР 2014-2020 е част от Споразумението за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020г., и е в съответствие с Националната програма за развитие България 2020, с Националната програма за реформи, с Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (НКПР), с Териториален дневен ред на ЕС 2020, със стратегията на ЕС за Дунавския регион. В този по-широк контекст всички действия, предвидени в рамките на ОПРР 2014-2020, ще включват приоритетите на Общността, които подкрепят икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и опазване качеството на околната среда.
Източник: www.eumis2020.government.bg
Европейската комисия улеснява стартирането и разрастването на предприятия в цяла Европа
 
Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка дават началото на общоевропейски фонд на фондове за рисков капитал. Европейският съюз ще предостави основополагащи инвестиции в размер на до 400 млн.евро, а мениджърите на фондове трябва да наберат поне три пъти повече от частни източници. Така ще се осигури финансиране с рисков капитал в размер на 1.6 млрд.евро.  Със своята Инициатива за подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия Комисията има за цел да се осигурят всички условия многото европейски иновативни фирми да се превръщат във водещи световни компании. Обединяват се всички възможности, които ЕС вече предлага, и се добавя нов акцент върху инвестициите в рисков капитал, законодателството в областта на несъстоятелността и данъчното облагане. Конкретните мерки включват:
Европейската комисия ще внесе законодателно предложение относно правото в областта на несъстоятелността. С него се дава възможност на предприятията да се преструктурират на ранен етап, за да избегнат фалита и уволнението на персонал. Освен това честните предприемачи ще могат да опитват отново, без да бъдат наказвани за предишните си неуспехи, тъй като ще бъдат напълно освобождавани от дълга си след период от максимум 3 години.
Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Днешните местни стартиращи предприятия могат да се превърнат в утрешните глобални успешни компании. Искаме да им помогнем да остават и да се развиват в Европа. Като им помогнем да се ориентират в това, което често се възприема като регулаторни бариери, за да могат напълно да се възползват от единния пазар на ЕС."
 
Източник: Европейска комисия

Обявен е младежкия конкурс „Карл Велики“
 
Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен отправят покана към хората на възраст от 16 до 30 години от всички държави членки на ЕС за участие в 10-ото издание на конкурса за младежката награда „Карл Велики“. 
В конкурса могат да вземат участие, участници в проект, свързан с европейската идентичност и интеграцията.
Младежката награда „Карл Велики“ се присъжда ежегодно на осъществявани от млади хора проекти, които представят модели на разбирателство и сътрудничество между европейците.
Проектите преминават първо през национален подбор, а след това се избират трите най-добри на европейско ниво, които освен признание, ще получат парични награди съответно от 7 500 евро, 5 000 евро и 2 500 евро. Представители на подбраните на национално ниво проекти ще бъдат поканени на посещение в Аахен през май 2017 г., включващо и церемонията по награждаването на общоевропейските победители. Те от своя страна ще могат да посетят Европейския парламент в Брюксел или Страсбург през есента.
Наградата „Карл Велики“ се присъжда на проекти, които:
  • насърчават разбирателството в Европа и света;
  • подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция;
  • служат като модел за младежите, които живеят в Европа, и предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.
Проектите могат да се съсредоточават върху организирането на различни младежки прояви, младежки обмен или интернет проекти с европейско измерение. 
Крайният срок за кандидатстване е 30 януари 2017 г. Формулярите за кандидатстване трябва да се попълнят онлайн на уебсайта на Европейската младежка награда „Карл Велики“ (www.charlemagneyouthprize.eu). 
Повече информация за конкурса можете да намерите на следните интернет адреси:
  • Страница на Младежката награда „Карл Велики“: http://www.charlemagneyouthprize.eu/bg/rules.html;
  • Младежката награда „Карл Велики“ в Twitter: https://twitter.com/EUyouthPrize;
  • Международна фондация за наградата „Карл Велики“: http://www.karlspreis.de/en/;
  • Група на победителите в конкурса във Facebook:
https://www.facebook.com/groups/31542631968/ 

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
547174