НОВA ПОКАНA ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+“

Публикувана е нова покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“. Тя обхваща следните действия:
Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани:
Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта;
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“;
Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба.
Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:
Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
Алианси на познанията;
Секторни алианси на уменията;
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
Изграждане на капацитет в областта на младежта.
Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за реформиране на политиката:
Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта.
Дейности „Жан Моне“: Катедри „Жан Моне“; Модули „Жан Моне“; Центрове за високи постижения „Жан Моне“; Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения; Мрежи „Жан Моне“ и Проекти „Жан Моне“.
Спорт:
Партньорства за сътрудничество;
Малки партньорства за сътрудничество;
Европейски спортни събития с нестопанска цел.
По поканата могат да кандидатстват публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Право да кандидатстват имат и групи от млади хора, които участват в работа с младежи, без да са в младежка организация. Те могат да кандидастват за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.
Във всички действия по програма „Еразъм+“ могат да вземат участие организации от 28-те държави-членки на Европейския съюз; държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и държави-кандидатки за членство в ЕС: Турция и бившата югославска република Македония. Някои действия по Програмата „Еразъм+“ са отворени за участие за организации от държави партньори.
Общият бюджет за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 1 871,1 милиона евро от които за образование и обучение са предвидени 1 645,6 милиона евро, за младеж 186,7 милиона евро; за „Жан Моне“11,4 милиона евро и за спорт: 27,4 милиона евро.
Сроковете за кандидатстване по различните ключови действия са както следва:
Ключово действие 1:
Мобилност за граждани в областта на младежта: 2 февруари 2016 г.
Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението: 2 февруари 2016 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта: 26 април 2016 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта: 4 октомври 2016 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“: 18 февруари 2016 г.
Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба: 1 април 2016 г.
По отношение на сроковете по ключово действие 2 в Официалния вестник на ЕС от 22 октомври е публикувана поправка на текста, касаеща „Срок за подаване на заявленията“. Тук можете да видите актуализираната версия:
Ключово действие 2:
•Стратегически партньорства в областта на младежта: 2 февруари 2016 г.
•Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението: 31 март 2016 г.
•Стратегически партньорства в областта на младежта: 26 април 2016 г.
•Стратегически партньорства в областта на младежта: 4 октомври 2016 г.“
Алианси на познанията, секторни алианси на уменията: 26 февруари 2016 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование: 10 февруари 2016 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта: 2 февруари 2016 г.
1 юли 2016 г.
Ключово действие 3:
Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта: 2 февруари 2016 г.
26 април 2016 г.
4 октомври 2016 г.
Действия по инициативата „Жан Моне“:
Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти: 25 февруари 2016 г.
Действия в областта на спорта:
Само партньорства за сътрудничество в областта на спорта, свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г.: 21 януари 2016 г.
Партньорства за сътрудничество в областта на спорта, които не са свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г.: 12 май 2016 г.
Малки партньорства за сътрудничество: 12 май 2016 г.
Само европейски спортни събития с нестопанска цел, свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г.: 21 януари 2016 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел, които не са свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г.: 12 май 2016 г.
Годишните работни програми за „Еразъм можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
Ръководството на програма „Еразъм +“ можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_bg.htm


УСПЕШНАТА ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+“

Според доклад на Европейската Комисия, благодарение на програма „Еразъм+“в областта на образованието, обучението, младежта и спорта през 2014 г. повече от един милион души са имали възможността да участват в 18 000 финансирани проекта, а наред с това са финансирани и 650 000 стипендии за мобилност на студенти, стажанти, преподаватели, доброволци и други млади хора. Дадено е начало на финансиране на първите студентски заеми за пълен курс на обучение за магистърска степен в чужбина. Програмата спомага за подобряване на перспективите за заетост на младите хора и за улесняване на прехода от образование към заетост. 
За 2016 г. са поети задължения за още 13 милиона евро за финансирането на проекти, свързани с въпроси като социалното приобщаване на малцинствата, мигрантите и други групи в неравностойно социално положение.
Чрез програмата ЕС има за цел да увеличи броя на лицата с висше образование на 40 % и да гарантира, че най-малко 20 % от студентите учат или преминават стаж в чужбина. Еразъм + насърчава интернационализацията на европейските университети и колежи и изграждането на капацитет в държавите партньори чрез разширяване на възможностите за мобилност и институционално сътрудничество и вклчване на организации извън ЕС. 
Програма „Еразъм+“ допринесе за модернизация на висшите училища, за да станат по-отворени и по-достъпни за външия свят, да подобрят своите методи на преподаване и помощни средства, както и да привлекат чуждестранни студенти и да изградят партньорства с институции от чужбина. Програмата дава възможност на висшите училища да достигнат извън Европа и да осъществят обмен на студенти и преподаватели с останалата част от света.
Чрез програмата бяха засилени също така инициативите за подобряване на перспективите за заетост на младите хора и за улесняване на прехода от образование към заетост. Това доведе до увеличаване на възможностите за стажове и чиракуване по линия на програмата. 
В отделен доклад Комисията публикува статистически данни за мобилността на студентите и персонала през последната академична година (2013—2014 г.) на предходната програма
Съгласно доклада по „Еразъм“ в областта на висшето образование, са участвали рекорден брой студенти (272 000) и персонал (57 000) в сравнение с всяка друга предходна година. През 2013—2014 г. Испания, Германия и Франция продължават да са трите най-популярни дестинации за образование и обучение в чужбина за студентите по програмата „Еразъм“.
Седемгодишната програма (2014—2020 г.) разполага с бюджет от 14,7 милиарда евро, което представлява 40 % увеличение в сравнение с предходните разходи и отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области. Очаква се „Еразъм+“ дададе възможност на повече от 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина. В публикувания основен доклад са представени първите резултати, постигнати една година след започването на програмата „ Еразъм+“. В него се съдържат данни, събрани от Комисията, както и от националните агенции и съответните изпълнителни агенции, които отговарят за изпълнението на програмата.
Повече информация за докладите можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/education/tools/statistics_bg.htm
Подробна информация за програма „Еразъм +“ можете да намерите на следната интернет страница: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ 2014 – 2020 г.

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.- области, признати в стратегия „Европа 2020“ като основни движещи сили за преодоляване на социално-икономическата криза, ускоряване на растежа и създаване на работни места, стимулиране на равнопоставеността и приобщаването. Програма Еразъм+ развива постиженията на изпълняваните в продължение на повече от 25 години европейски програми в тези, като включва както вътрешноевропейско, така и международно измерение на сътрудничество.

Програма Еразъм+ се базира на интегриран подход и подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Програма Еразъм+ включва три основни Ключови дейности (КД):

КД 1 – Образователна мобилност на физически лица
Насърчаване на транснационалната мобилност на обучаеми (ученици от професионални гимназии, студенти, възрастни обучаеми, млади хора и доброволци) и на обучители (университетски преподаватели, учители, обучители, младежки работници и лица, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта).

КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
Предоставя се възможност на българските институции от областта на образованието, обучението и младежта да участват в секторни и междусекторни Стратегически партньорства на европейско ниво. Тази дейност допринася за установяване на по-тясна връзка с образователните институции, както и с представителите на бизнеса и неправителствения сектор и разработване на съвместни образователни продукти, които в най-пълна степен да отразяват реалностите на пазара на труда и потребностите, желанията и интересите на новите поколения.

КД 3 – Подкрепа за реформиране на политиките

Улесняване модернизацията на системите за образование и обучение чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите-членки.

Повече информация за програмата можете да намерите на следните интернет адреси:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_bg.htm
http://www.hrdc.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/call-EC-197


Знаете ли, че?

 ЕС има за цел да увеличи броя на лицата с висше образование на 40 % и да гарантира, че най-малко 20 % от студентите учат или преминават стаж в чужбина. В тази връзка по програма „Еразъм +“ ще бъдат финансирани:

  • 2 милиона студенти в държавите членки по програма „Еразъм +“;

  • 135 000 стунденти към и от държавите партньори на „Еразъм+“;

  • 300 000 души персонал във висшето образование;

  • 200 000 студентски заема за магистърски програми;

  • 25 000 стипендии за съвместни магистърски степени.

Еразъм + насърчава интернационализацията на европейските университети и колежи и изграждането на капацитет в държавите партньори чрез разширяване на възможностите за мобилност и институционално сътрудничество и вклчване на организации извън ЕС. В тази връзка, Еразъм + ще финансира:

  • 25 000 стратегически партньорства между нашите 125 000 институции, изграждането на алианси в и ежду образователните сектори и с външни партньори;

  • 150 алианса на знанието между  1500 висши училища и предприятия;

  • 1000 проекта за изграждане на капацитет между висшите училища по програмата и държавите партньори.

Как Еразъм + подобрява и разширява възможностите за мобилност в областта на висшето образование?

Мобилност на студентите

Програма „Еразъм+“ ще допринесе за модернизация на висшите училища, за да станат по-отворени и по-достъпни за външия свят, да подобрят своите методи на преподаване и помощни средства, както и да привлекат чуждестранни студенти и да изградят партньорства с институции от чужбина. Програмата дава възможност на висшите училища да достигнат извън Европа и да осъществят обмен на студенти и преподаватели с останалата част от света.

Студентите в програмата и държавите партньори могат да участват от втората година, а стаж по „Еразъм +“ може да бъде изкаран още първата година, както и след завършването. Те следва да направят запитване в международния отдел на своето висше учебно заведение, за да научат повече за тази мобилност. Периодът на обучение е между 3 и 12 месеца, а периодът на стаж е между 2-13 месеца, като е възможна комбинация на обучение и стаж. Завършилите могат да реализират стаж в срок до 1 година след завършването. Безвъзмездни средства се предоставят във всеки един от 3-те цикъла /кратък цикъл, бакалавър, магистър или докторантура/ във всички дисциплини. Разерът на безвъзмездните средства зависи от държавата, в която се извършва обучението.

По принцип студентите имат право на безвъзмездни средства за пътни разходи и издръжка, а студенти в неравностойно положение могат да получат допълнителни средства. Преди заминаването студентите получават споразумение за обучение, в което е посочена програмата на тяхното обучение или стаж. Те получават и Харта на студента, в която са изброени техните права и задължения. Приемащата институция от своя страна трябва да издаде потвърждение, че програмата е завършена.

Изпращащата институция в държавата по програмата трябва да издаде академично признание на договорените дейности, за предпочитане чрез кредити по Европейската система на трансфер ни натрупване на кредити (ЕCTS). Тя трябва да впише периода на мобилност в приложението към дипломата.

Мобилността за кредити на студентите по „Еразъм +“ включва международен компонент с мобилност за студентите и академичния състав към и от държави партньори по целия свят на всички нива от висшето образование.

Мобилност на академичния състав

Персоналът на висшите училища също може да се обучава или да преподава  в чужбина. Периодът на мобилност за държавите по програмата е от 2 дни до 2 месеца (което не включва дните за път). Периодът на мобилност за персонала от държави партньори по програмата е от 5 дни до 2 месеца. Изнасянето на лекции в чужбина трябва да включи най-малко 8 учебни часа.

Мобилност на студенти за придобиване на степен – съвместни магистърски програми

Висши училища могат да получат финансиране по програмата за разработване на съвместни магистърски програми, които целят да привлекат най-добрите студенти от целия свят.  Степента, присъдена чрез съвместна магистърска програма, трябва да бъде напълно призната от националните власти в държавите, където са установени висшите училища.

Можете да научите повече за това как да участвате в програмата за съвместна магистърска степен на адрес: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
612546