ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ"

„Европа за гражданите“ е програма на ЕС за периода 2014-2020 г., чиято основа цел е да подобри знанията на европейските граждани по въпроси, свързани с ЕС, неговата история, различията и културното разнообразие в Съюза, да поощри европейското гражданство и да подобри условията за гражданско и демократично участие на европейско ниво. Друга основна цел на програмата е да привлече общественото внимание към миналото и към общата история и ценности и да окуражи демократичното участие на граждани на ниво ЕС, чрез подпомагане на знанията на гражданите относно европейските политики, чрез популяризиране на възможности за социално и интеркултурно включване и благотворителност на ниво ЕС.

Приоритети на програмата:

 •  Европейска памет за миналото

В рамките на седемдесетата годишнина от края на Втората световна война, приоритет ще бъде даван на проекти, които се фокусират върху:

 • Втората световна война и възходът на нетолерантността, провокирали престъпления срещу човечеството;
  • Последиците от Втората световна война върху Европа: разделение и Студена война и начало на Европейския интеграционен процес след Декларацията на Шуман от 1950 г..
 • Демократично включване и гражданско участие

Приоритет ще имат проекти, които инициарт дебат върху бъдещето на Европа и относно Европейския съюз. Следвайки европейските избори от май, 2014 г., има нужда от задълбочаване на последващата дискусия върху бъдещето на Европа, както и стимулиране на нови форми на гражданско участие. Този дебат следва да се базира върху научените уроци от историята и да вземе предвид конкретни постижения на ЕС. Дебатът не следва да е лимитиран до граждани, които вече подкрепят идеята за ЕС, но да включва и граждани, които не са били включвани до този момент в подобни инициативи или които поставят под съмнение постиженията на Съюза.

Насоките на програмата можете да изтеглите тук

За програмния период 2014-2020 г. ще се финансират проекти в следните направления:

 • Европейска памет за миналото – повишаване на информираността относно общата история, памет, ценности и цели на ЕС
 • Демократично включване и гражданско участие – окуражаване на демократичното и гражданско участие на ниво ЕС. Действията, които ще се подкрепят са:
  • Побратимяване между градове
  • Създаване на мрежи от побратимени градове
  • Гражданско общество
 • Оперативни грантове

В програмата могат да участват публични власти и неправителствени организации.  Програмата е отворена за 28-те страни членки на ЕС и предвижда включване на: държави кандидатки, потенциални страни кандидатки и други.

Повече информация е публикувана на:  Европейска памет за миналото и Демократично включване и гражданско участие

Кандидатстващите организации следва да притежават:

 • Достатъчно ресурси за финансиране, които да подпомогнат тяхната дейност в рамките на предложеното действие (това условие не важи за публични власти);
 • Професионални компетенции и мотивация за осъществяване на предложения проект

Проектните предложения ще бъдат оценявани въз основа на:

 • Съответствие с целите на програмата и приоритетите;
 • Качество на работната програма;
 • Разпространение на резултатите;
 • Въздействие и гражданско участие

Доколкото е възможно, ще се вземе предвид географския баланс при подбора на проектни предложения.

Статистика

Брой прегледи на статиите
612569