header.jpg
Десет години България в Европейския съюз - повод за празнуване!
Последните десет години са едни от наи-успешните за нашата държава, членството в европейския съюз е наи-благоприятният и мирен период от българската история. С членството си България се присъедни към едно голямо, демократично, икономически стабилно и развито европейско семейство, а българското общество спечели от прилагането на европейските политики както макро и микро икономически, така и директно благоприятно вличние върху качеството си на живот. Членството на България в Европейския съюз е пряко обвързано и с положителното въздействие върху икономическото развитие на страната. В периода от стартирането на преговорите за членство през 1999 г. до присъединяването на страната към ЕС през2007 г., БВП на глава от населението по покупателна способност нараства от 27% до 40.8% спрямо средното равнище за ЕС, а през 2016 г. достига 48.1%. Относителното забавяне на икономическия растеж спрямо предприсъединителния период се дължи и на съвпадението на периода на членството с голямата рецесия, настъпила след глобалната финансова и икономическа криза от 2007 г. Членството в ЕС способства за минимализиране на негативните ефекти от рецесията върху икономиката на страната, защото след 10 години в ЕС и въпреки огромната тежест на световната криза, коефициентът на безработица в България е по-нисък, отколкото в последната година преди членството, а производителността на труда продължава да нараства. Друг важен ефект е  политиката, ориентирани към насърчаване на мобилността, увеличават възможностите на българските граждани за живот, работа и образование във всяка страна-членка на ЕС. В този десетгодишен период са постигнати значителни подобрения в областта на екологичните показатели, защитата на потребителите, правата на пациентите и социалното равенство. Благодарение на европейско финансиране българското образование интегрира деца в риск и деца със специални образователни потребности; разширява шанса на маргинализирани социални групи за участие в пазара на труда чрез допълнителна квалификация; способства за образователната и научна мобилност. Сред най-значимите ползи от членството за гражданския сектор се нарежда възможността за формиране на европейски мрежи от НПО - източник на ценна експертиза. България е една от страните, които са спечелили най-много от членството си в ЕС, тя е най-големия нетен бенефициент на европейски средства. Участието в Съюза оказва благоприятно влияние и върху българската култура – спомага популяризирането на родни културни продукти на европейско и световно ниво през финансиране на преводи, участия във фестивали, разпространение, общоевропейски награди в областта на културата; съдейства производството на български културни продукти – чрез европейско финансиране на филми, медийни програми и т.н. Същевременно се разширява достъпа на българските граждани до култура, а именно чрез подкрепа на локални фестивали и общоевропейски културни събития като „Нощта на музеите“; съдейства интегрирането на маргинализирани групи през културни практики (напр. „Пловдив – европейска столица на културата“). През 2017 постигнахме премахване на роуминг таксите, както и падане на визовия режим за Канада. Следвайки европейските ценности България постигна много в различни области и само продължавайки да ги следва може да върви напред и да се развива!
Източник: Доклад 10 години България в ЕС

Вашите потребителски права в ЕС
Празничният период е свързан с усилено пазаравуне, както от магазини, така и онлайн покупки. Добре е да знаете своите потребителски права, преди да се впуснете в поръчки и пазаруване. Когато купувате продукт или услуга в ЕС, търговецът трябва да ви предостави ясна, точна и разбираема информация за продукта или услугата, преди да направите покупката. Тази информация трябва да включва няколко компонента: основните характеристики на продукта; общата цена, включваща дължимия данък и всички такси; разходите за доставка (ако има такива) и всички други допълнителни разходи; условията за плащане, доставка или изпълнение; самоличността на търговеца, както и географския му адрес и телефонния му номер; продължителността на договора (ако е приложимо). Част от тази информация може да не се предоставя изрично, ако е очевидна от контекста, като например характеристики на продукта, които се показват на лавица в магазина. Освен това, ако пазарувате онлайн, по телефона, по каталог за поръчка по пощата или от амбулантен търговец, преди да направите покупката, трябва да ви бъде предоставена следната подробна информация: електронен адрес на търговеца; всякакви ограничения за доставката в определени страни; правото да откажете своята поръчка в срок от 14 дни; налични следпродажбени услуги; механизми за разрешаване на спорове; номер на търговеца в търговския регистър; професионално звание и данни за регистрацията на търговеца по ДДС (ако е приложимо); професионално сдружение, в което търговецът членува (ако е приложимо). Трябва да знаете, че за такива покупки не трябва да плащате за доставка или други такси, за които не сте бил уведомени. Предварителната информация е част от договора, освен ако с търговеца се договорите да промените условията, посочени например на неговия уебсайт. Договорите трябва да са написани на ясен и разбираем език и не могат да съдържат неравноправни клаузи. В някои страни от ЕС правото да получите потвърждение за вашата поръчка или да я отмените, както и някои други правни изисквания, не важат за покупки от амбулантни търговци на стойност под 50 евро. Когато купувате цифрово съдържание онлайн, например при изтегляне или поточно предаване на музика или видео, важат специални изисквания относно информацията. Преди да направите покупката, трябва също да ви информират с какъв хардуер/софтуер работи съдържанието (оперативна съвместимост) и какви функции включва то, включително дали е разрешено копирането за лични цели и дали използването на съдържанието подлежи на географски ограничения. Покупки от онлайн търговци извън ЕС - потребителските ви права съгласно правилата на ЕС обикновено се прилагат и по отношение на покупки от онлайн търговци извън ЕС, работещи с потребители в ЕС. Възможно е обаче да срещнете трудности при предявяване на вашите права срещу търговци, установени извън ЕС. Винаги е добре да проверявате къде е регистриран търговецът. Интернет адрес, завършващ на „.eu", „.bg", „.co.uk" и т.н., НЕ е гаранция, че продавачът е установен – и регистриран – в ЕС. След като направите покупка онлайн или от амбулантен търговец, трябва да получите потвърждение за трансакцията. То трябва да бъде на хартия или на друг траен носител, като например електронно съобщение, факс или съобщение в личния ви профил на уебсайта на търговеца, при условие че става въпрос за нещо, което можете да съхраните и което търговецът не може да промени едностранно. Следпродажбена комуникация по телефона - търговците, които осигуряват следпродажбена телефонна връзка с потребителите, трябва да гарантират, че разговорите се таксуват по основната тарифа. На търговците е забранено да изискват от потребителите да използват например телефонни линии с по-висока тарифа за запитвания или оплаквания относно своята покупка или договор.

Източник: www.europa.eu


Гаранция за младежта - възможности за младите хора
Статистиката на Евростат сочи , че младежката безработица непрекъснато се увеличава на европейско ниво и то най-засегнати за младежите 18-24 годишни. Краткият анализ на младежката безработица показва, че ниското или неподходящото образование и липсата на квалификация са сред основните причини за безработицата сред младежите в България. Освен изброените структурни фактори сред причините за младежката безработица и неактивност са и липсата на професионален и/или трудов опит, липсата на ключови умения и трудови навици, преждевременно напускане на училище, както и загубата на трудова мотивация поради продължителен престой без работа. Нарастването на младежката безработица е резултат и от това, че в условия на несигурна икономическа ситуация работодателите освобождават предимно най-неопитните работници и служители. От друга страна, адресирането на интегрирани мерки за намаляване на младежката безработица, които взаимно се допълват и ангажират всички заинтересовани страни – държавни институции, социални партньори и общини, какъвто бе подхода на изпълнение на Националната инициатива „Работа за младите хора в България” 2012-2013 г. дава добри резултати. Така например, през периода на реализация на Националната инициатива, въпреки негативното влияние на икономическата криза, не се допусна скок в младежката безработица. С Инициативата стартираха активни мерки за създаване на работни места с перспективи за качествена и устойчива заетост, мерки за повишаване на пригодността за заетост, които отчитат бъдещите тенденции в развитието на пазара на труда, услуги по информиране и консултиране, които се продължават с  НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2014 – 2020 г. Какво предвижда Националната гаранция за младежта на България - всеки млад човек на възраст от 15 до 24 години вкл. ще получи добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование. Националната гаранция за младежта на България ще се реализира поетапно. За младежите, регистрирани в бюрата по труда, предложение ще бъде отправяно до края на 4-тия месец от регистрацията им. Младежите, които не работят и не учат, и не са регистрирани в бюрата по труда, ще бъдат информирани относно възможните услуги, които могат да ползват след регистрация в бюрата по труда, в срок до един месец след получаване на индивидуалните им данни и адрес за кореспонденция в институцията или организацията, която ще осъществява тяхното активиране. Ако сте младеж на възраст до 25 години, в момента не учите и не работите, може да се включите в новата инициатива Европейска гаранция за младежта, разработена съгласно Препоръка на Съвета на ЕС. В случай, че проявите интерес към програмите и мерките, предвидени в Европейската гаранция за младежта, Вие ще получите добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като сте останали без работа или сте напуснали системата на формалното образование. Възможните услуги, от които може да се възползвате в зависимост от индивидуалния Ви профил, са: Професионално ориентиране – предоставяне на информация за избора на професия, квалификация, допълнителна квалификация или преквалификация; Мотивационно обучение, което ще бъде предоставяно, както в бюрата по труда, така и от външни лицензирани организации; Обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности, търсени на пазара на труда; Мерки за създаване на работни места чрез финансови субсидии за работодателите; Стажантски програми и мерки, насочени към младежи със средно или по-високо образование и с професионална квалификация; Субсидиране на временна заетост; Насърчаване на териториалната мобилност в страната при търсене и започване на работа; Предоставяне на услуги от мрежата на европейските служби за заетост (EURES); Подкрепа за стартиране на собствен бизнес от младите хора с високо образование и квалификация, които имат мотивация и бизнес идеи. За повече информация относно възможностите за включване в програмите и мерките, съгласно Европейската гаранция за младежта, може да се обърнете към трудовите посредници в дирекции „Бюро по труда” в цялата страна.
Източник: https://www.az.government.bg/pages/mladezhka-garanciya/

С Еразъм+ повече възможности за работа
"Еразъм +" отваря вратата към света на възможностите за заетост. Независимо дали търсите работа в нова държава или сектор или надграждате знания във вашата област: "Еразмус +" идва да подобри перспективите за успешна кариера. Всъщност, мобилните студенти от сферата на висшето образование имат по-голяма вероятност да имат работа след дипломирането в сравнение с техните не-мобилни връстници. Доброволчеството също така увеличава възможностите на участниците за намиране на работа, тъй като 3 от 4 работодатели оценяват този опит. Самоувереността, адаптивността и по-силните комуникативни умения са само кратък списък на това, което можете да спечелите чрез опита на Еразъм +. Участниците също така създават професионални мрежи. Тези контакти създават новаторски начинания за предприемачество - от стартиращи фирми до научноизследователски проекти и всичко междувременно. Естер Галиндо, президент на Whirlpool в Европа, Близкия Изток и Африка, казва, че "Да имаш международен опит и да говориш на различни езици е ключов фактор за присъединяването към една голяма глобална компания". 92% от европейските работодатели са съгласни с Esther: оценяват уменията, придобити по време на преживяванията за мобилност, и свежите идеи, които обучаемите трябва да предложат. Програмата "Еразмус +" не спира до тук, а продължава по-нататък: предлага високо активно партньорство между секторите на образованието и обучението и пазара на труда. През 2014-16 г. бяха финансирани повече от 2 600 проекта, за да предизвикат положителна промяна в секторите на образованието и обучението. Придобиването на опит в мобилността Еразмус + увеличава шансовете ви да намерите бъдеща работа, да подобрите уменията си в настоящата си работа и да се подготвите с вдъхновяващи нови идеи. Не чакайте повече, включете се!!!
Източник: Европейска комисия

Една година празнува инициативата Европейски корпус за солидарност
Преди една година Европейската комисия стартира Европейския корпус за солидарност и от тогава 42 745 младежи от всички държави-членки се регистрираха, за да се присъединят към тази инициатива, а 2166 от тях са в състояние да започнат дейността си като част от настаняването си в 1 434 организации. След стартирането на Европейския корпус за солидарност участниците са активни в цяла Европа. През август 2017 г., например, една група от доброволци на Корпуса пристигна в Norcia (Италия), за да допринесе за текущата работа по отстраняване на щетите и възстановяване на социалните услуги за населението, засегнати от  земетресения, станали в региона година по-рано. Общо 230 доброволци от  Европейския корпус за солидарност ще помогнат на италианското население, засегнато от земетресенията до 2020 г. Останалите участници в Корпуса, например, работят с млади хора в неравностойно положение или със специални нужди, с бежанци или с възрастни хора от Ротердам в Холандия, от Авейро в Португалия, и на много други места в Европа. Предложението на Комисията за укрепване на  Европейския корпус за солидарност , като му предостави собствен бюджет и правна основа и разшири дейността му, понастоящем се обсъжда в Съвета и в Европейския парламент. На срещата в рамките на Съвета на ЕС за "Образование, младеж, култура и спорт" на 20 ноември 2017г., държавите-членки постигнаха неофициално споразумение като проправиха пътя, за достигане на окончателно споразумение с Европейския парламент. 
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
199563