header.jpg
Творческа Европа: публична консултация
 
Европейската комисия инициира публична консултация по програма Творческа Европа, която цели участието на повече организации в проучването, за да бъде взето предвид тяхното мнение при изработването на новата програма след 2020 г. и съответно тя да може да бъде съобразена с условията и потребностите на културно-творческия сектор в страната в по-голяма степен. Може да учатвате до 16 април 2017, а как да се включите в консултацията може да разберете тук
 
Източник: Творческа Еропа

Нова рамка за мониторинг на кръговата икономика

Европейската комисия създаде рамка за мониторинг на кръговата икономика. Планът за действие на ЕС за кръгова икономика е създаден и работи, но има празнина, която чрез тази рамка би трябвало да бъде запълнена, а именно липсата на набор от показатели, който да улавя всички основни елементи на кръгови икономика по протежение на жизнен цикъл на материали, продукти и услуги и да дава солидно разбиране на настоящата ефективност на ЕС и на отделните държави-членки. Рамката за мониторинг има за цел да се направи оценка на напредъка към по-кръгова икономика в ЕС и на национално ниво. Това ще даде възможност за оценка на ефективността на действие на равнище ЕС и на национално равнище, за да се идентифицират най-добрите практики и различия на изпълнения в конкретни области, както и необходимостта от допълнителни действия. 

Източник: Европейската комисия


 

Публикуван е индекс за развитие на правосъдието на ЕС
 
На 10 април Европейската комисия публикува индекса за развитие на правосъдието на ЕС за 2017. Целта на индекса е да подпомага националните органи в техните усилия за подобряване на техните съдебни системи, като предоставя тази сравнителна информация. Индексът за развитие на правосъдието на ЕС помага да се идентифицират проблеми, свързани с правосъдието, които заслужават специално внимание за инвестиция, бизнес и благоприятна среда за гражданите. Индексът за развитие на правосъдието на ЕС прави преглед на функционирането на всички системи на правосъдието въз основа на различни показатели, които са от общ интерес за всички държави-членки.  
 
Източник: Европейска комисия

Ваканционни резервации онлайн: Комисията и органите за защита на потребителите се заемат със заблуждаващата информация на туристическите уебсайтове
 
Европейската комисия се заема със заблуждаващата информация по отношение на уебсайтовете за сравняване на цените и за резервиране на пътувания. През октомври 2016 г. Европейската комисия и органите на ЕС за защита на потребителите стартираха координирана проверка на 352 уебсайта за сравняване на цените и за резервиране на пътувания, действащи на територията на ЕС, тъй като според Европейските потребителски центрове тези услуги са сред най-честите поводи за оплаквания на потребителите. В резултат на проверката беше констатирано, че цените, публикувани на 235 уебсайта — две трети от проверените сайтове — не са достоверни. Органите поискаха от съответните уебсайтове да приведат практиките си в съответствие с европейското законодателство за защита на потребителите, което изисква да бъдат напълно прозрачни по отношение на цените и да представят своите оферти по недвусмислен начин и на ранен етап от процеса на резервиране. Проверката на уебсайтове в целия ЕС (т.нар. мащабна проверка) включва набор от контролни дейности, които се извършват едновременно от органите за защита на потребителите в различни държави. При тази проверка се установява дали се спазва законодателството на ЕС за защита на потребителите. В случай че се констатира нарушение на това законодателство, органите за защита на потребителите се свързват със съответните дружества и ги приканват да отстранят нередностите.
 
Източник: Европейската комисия

По-големи възможности на органите за защита на конкуренцията

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар. Държавите — членки на ЕС, са изключително важни партньори на Европейската комисия за прилагането на правилата на ЕС в областта на конкуренцията. Правилата на ЕС в областта на конкуренцията са една от определящите особености на вътрешния пазар: когато конкуренцията е нарушена, вътрешният пазар не може да разгърне своя пълен потенциал и да създаде подходящи условия за устойчив икономически растеж. Възлов аспект от създаването на по-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар е да се гарантира, че неговите правила се прилагат ефективно и носят резултати за гражданите. Прилагането на правилата на ЕС за конкуренция понастоящем се извършва в мащаб, който Комисията никога не би могла да постигне самостоятелно. Това законодателно предложениеби предоставило правомощия на НОЗК да прилагат правилата на ЕС в областта на конкуренцията по- ефективно, за да се гарантира, че НОЗК разполагат с необходимите гаранции за независимост, както и с ресурси и правомощия за правоприлагане и налагане на глоби. Премахването на националните пречки, които възпрепятстват НОЗК да прилагат ефективно законодателството, ще спомогне за отстраняване на нарушенията на конкуренцията на вътрешния пазар и ще сложи край на мерките, поставящи потребителите и предприятията, включително МСП, в неизгодно положение и които са в техен ущърб. Освен това възможността НОЗК да си предоставят ефективно взаимна помощ ще осигури по-голяма равнопоставеност и ще гарантира тясно сътрудничество в рамките на ЕМК. Предложението е част от работната програма на Комисията за 2017 г. 2 и се основава на опита на ЕМК в правоприлагането от 2004 г. насам. 

Коментари и обратна възка относно това предложение, може да бъде направено тук.

Източник: Евопейската комисия


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
113618