header.jpg
Бъдещето на ЕС: оптимизмът нараства
Бъдещето на Европейския съюз е много важна тема за всички европейски граждани и благодарение на последното проучване на Евробарометър, в което се изказват мнения на гражданите в ЕС, образът на ЕС и доверието в институциите се възстановяват.
Основните тенденции на пролетния стандартен Евробарометър са обявени. И те са много положителни, що се отнася до визията за бъдещето на ЕС, икономическото положение в държавите-членки, доверието в ЕС и имиджа на ЕС.
56% от анкетираните казват, че са оптимисти за бъдещето на ЕС - нарастване с 6 пункта само за шест месеца. Някои страни отбелязват изключителни резултати по този въпрос: през последните шест месеца оптимизмът се е увеличил с 14 пункта във Франция, с 13 в Дания, с 10 в Португалия, с 8 във Финландия и в Холандия. 
През 2009 г. само 20% от европейците смятат, че икономическата ситуация е добра в тяхната страна. Днес така мислят почти половината от тях. Тези данни се различават в различните страни, но увеличението на положителното мнение за икономиката през последните шест месеца се отчита в страните от различни региони на Европа: +19 пункта във Финландия; +18 в Португалия; +11 в Унгария и Белгия; +10 в Полша и Швеция; +7 във Франция, Дания и Естония. 
40% от гражданите на ЕС имат положителна представа за ЕС (+5 пункта от миналата есен), 37% неутрален образ (-1), 21% негативен образ (-4). Най-голямо увеличение се отчита във Франция: +15 пункта, достигайки 41%.
42% от интервюираните граждани казват, че се доверяват на ЕС (+9 точки за една година), 37% имат доверие в националното правителство (+10). Доверието в ЕС се е увеличило с повече от 10 точки във Франция, Естония, Дания, Ирландия, Германия, Литва и Люксембург.
Източник: Европейска комисия

Антонио Tаяни с убедителна реч относно политиката на сигурността и миграцията на срещата на Европейския съвет.
Председателят на Европейския парламент идентифицира най-болните проблеми на Европа и настоя за спешни решения. Той очерта няколко теми сред които Брекзит, кризите извън и в рамките на границите на ЕС, страховете на гражданите от глобализацията, имиграцията, безработицата като неотложни. Опастността да попадне европа във вакуум, от който да се възползват популисти и евроскептици не бива да се допуска. Гражданите имат все по-голяма нужда от обединена и сигурна Европа според председателя на ЕП и няколко предложения в тази посока като реформи относно правото на убежище, затягане на контрола на външните граници и споделяне на бази данни и информация, технологии и добри практики, както и координация между европейските разузнавателни служби и службите на други държави биха помогнали в борбата с теоризма и миграционните потоци. Друга важна тема от речта на Таяни бе тази за промените в климата, чиято реалност все повече се отразява на живота на хората и следване на европейските екологични стандарти. 
Източник: Европейски парламент 

Европейската комисия в борбата си с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци.
Европейската комисия предлага по-строги правила по отношение на данъчното облагане, които ще са приложими за посредниците — като например данъчни консултанти, счетоводители, банки и адвокати, — които изготвят и предлагат схеми за данъчно планиране за своите клиенти.
Оказва се, че много от тези посредници използват различни трансгранични схеми и съветват своите клиенти как да избегнат данъчното облагане. Досега дейността на тези данъчни консултати оставаще извън полезрението на компетентните органи, но чрез предложението на Комисията усилията за по-справедливо и прозрачно данъчно облагане се очаква да дадат резултати. Даб=нъчните администрации ще разполагат с повече информация, която ще е необходимо, за да се избегне агресивното данъчно планиране. 
Държавите членки ще обменят автоматично получаваната от тях информация за схемите за данъчно планиране посредством централизирана база данни, като по този начин ще се осигури ранното им предупреждаване за нови рискове, свързани с избягването на данъци, и ще им се даде възможност да вземат мерки за париране на нанасящите вреда договорености. Изискването за оповестяване на подобни схеми не означава непременно, че те нанасят вреда, а само че заслужават щателна проверка от страна на данъчните органи. Държавите членки обаче ще бъдат задължени да прилагат ефективни и възпиращи санкции за дружествата, които не се придържат към мерките за прозрачност, като това ще се превърне в мощен нов възпиращ фактор за онези, които насърчават или улесняват данъчните злоупотреби.
Новите правила са всеобхватни, т.е. обхващат всички посредници, всички потенциално вредни схеми и всички държави членки. Подробности за всяка данъчна схема, съдържаща един или повече от типичните белези, ще трябва да бъдат оповестявани пред данъчния орган по произход на посредника в рамките на пет дни от предоставянето на такава договореност на клиент.
Източник: Европейска комисия 

Европейската комисия стартира  „Инструмент за профил на уменията на граждани на трети държави“.
Инструментът представлява офлайн и онлайн уеб редактор, който ще даде възможност на гражданите на трети държави да представят своите умения, квалификации и опит по начин, добре разбираем от работодателите, доставчиците на услуги за образование и обучение и организациите, работещи с мигранти, в целия Европейски съюз.
Важно е да се разбере, че мигрантите, които идват в ЕС са хора, които имат опит, различни способности, образование и умения и интеграцията им в пазара на труда е инвестиция, която си заслужава усилията. 
Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, заяви: "Успешната интеграция е от решаващо значение, ако искаме да превърнем миграцията във възможност за всички." 
Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „В света на труда днес трябва всички да могат напълно да използват своите умения на пазарите на труда. Способностите на чуждите граждани в ЕС не трябва да бъдат пропилявани. Нашият „инструмент за профил на уменията“ ще ги улесни при търсенето им на работа. Той ще позволи също на националните администрации да придобиват ясна представа за уменията и квалификациите им, което ще помогне на тези администрации да се справят с предизвикателствата и да се възползват от възможностите, свързани с интеграцията на бежанците, лицата, търсещи убежище, и другите мигранти на пазара на труда. Това ще е от полза за всички.“
Инструментът за профил на уменията ще бъде първото средство за приемните центрове, службите за интеграцията, публичните служби по заетостта и другите организации, предлагащи услуги за граждани на трети страни. Инструментът ще гарантира признаването на уменията и образованието им и освен това ще ги насочва към обучение, образование или заетост. Освен че дава общ преглед на профила на уменията на чуждите граждани — точно както автобиографията — инструментът помага на организациите, работещи в областта на миграцията, да набележат специфичните нужди на отделните хора да се интегрират на пазара на труда. В крайна сметка това ще опрости процеса на намиране на подходящи свободни работни места за търсещите работа.
Източник: Европейска комисия

Вашите права на летището с оглед сигурността
През юни 2011 г. Комисията изготви три законодателни предложения относно използването на скенери за целите на сигурността на летищата в ЕС след консултации с всички заинтересовани страни, съобщение на Комисията относно използването на скенери за целите на сигурността, публикувано през юни 2010 г., и оценка на въздействието. Съобщението потвърди скенерите за сигурност като валидна алтернатива на разрешените методи за скрининг, тъй като те са в състояние да откриват метални и неметални предмети, пренасяни от човек. Реакциите на съзаконодателите, Парламента и Съвета бяха окуражаващи, като проправиха пътя за регулиране на използването на тази технология на равнище ЕС. През ноември 2011 г. Европейската комисия прие правна рамка на ЕС относно скенерите за сигурност, която беше включена в Регламента за изпълнение (ЕС) 2015/1998 на Комисията. Основните елементи на това законодателство са:
Използването на скенери за целите на сигурността на летищата в ЕС е незадължително за държавите-членки / летищата.
Ако държавите-членки / летищата на ЕС решат да ги използват, са приложими минимални условия на работа и изисквания за ефективност на ЕС, по-специално:
- Само скенери за сигурност, които не използват йонизиращо лъчение, могат да бъдат разгърнати и използвани за проверка на пътниците;
- Скенерите за сигурност не съхраняват, задържат, копират, отпечатват или извличат изображения; Всеки неразрешен достъп и използване на изображението е забранен и трябва да бъде предотвратен;
- Служителят, който анализира изображението, трябва да бъде на отделно място, така че да не може да вижда преглеждания пътник, изображението да не е свързано с лицето, обект на екрана, и да бъде замъглено или затъмнено, за да се предотврати идентификацията на лицето на пътника;
- Всички технически средства, които могат да съхраняват, копират, фотографират или записват по друг начин изображения, не се допускат на отделно място, където се анализира изображението;
- Пътникът може да поиска образът на неговото тяло да бъде анализиран от служител, чиито пол предварително е избрал;
- На пътниците трябва да бъде предоставена възможност да се откажат от скенер за сигурност. В този случай пътникът се проверява чрез алтернативен метод за скрининг, включващ най-малко ръчно претърсване;
- Пътниците трябва да бъдат напълно информирани за използваната технология, преди да бъдат проверени.
Повече за Вашите права: www.europa.eu

Статистика

Брой прегледи на статиите
138973