header.jpg
Нов Кодекс за електронните съобщения
Споразумение за нов Кодекс а електронните съобщения бе постигнат от Европейската комисия. Това е историческо споразумение и важно законодателно досие в обхвата на Цифровия единен пазар. Така Европейският съюз се подготвя за цифровото бъдеще и широка високоскоростна свързаност, които ще донесат мрежите от ново поколение 5G. Много важен момент за потребителите е, че новите правила предвиждат международните разговори в рамките на ЕС да не струват повече от 19 цента на минута, като регулацията обхваща и текстовите съобщения. Българският еврокомисар по цифрова икономика и общество, мария Габриел, оценява, че тази засилена свързаност ще допринесе за създаването на много нови малки и средни предприятия, ще стимулира предприемачеството и иновациите, ще се превърне във важен двигател на икономическия растеж.
Новият Кодекс за електронните съобщения предвижда:
-        да се засили разгръщането на 5G мрежи, като се гарантира наличието на 5G радиочестотен спектър до края на 2020 г. в ЕС и се предостави на операторите предвидимост от поне 20 години по отношение на лицензите. 
-        улесняване въвеждането на нови фиксирани мрежи с много високи капацитети чрез по-предвидими правила за съвместно инвестиране, насърчаване на споделянето на риска при разполагането на мрежи, насърчаване на устойчива конкуренция в полза на потребителите. Новите правила ще осигурят и по-тясно сътрудничество между Комисията и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (БЕРЕК) при надзора на новите мерки.
-        ползи и защита на потребителите, независимо от това дали комуникират чрез традиционни разговори и SMS-и или чрез Skype, WhatsApp и т.н. Цената на международните разговори в рамките на ЕС не трябва да надвишава 19 цента на минута, като същевременно се гарантира ненарушаване на конкуренцията, иновациите и инвестициите. 
Кодексът гарантира, че всички граждани имат достъп до комуникационни услуги като електронно правителство, онлайн банкиране или видео разговори. Тарифите за разговори ще бъдат по-прозрачни, а потребителите ще бъдат по-добре защитени, когато се абонират за пакетни услуги. Вече ще е много по-лесно да смените своя оператор, запазвайки номера си, включително с правото на компенсации, ако процесът отнеме по-дълго време. Осигурява се по-добра защита на гражданите в извънредни ситуации, по-точно локализиране на местоположението на обаждащия се, разширяване на възможностите за текстови съобщения и видео обаждане при спешни случаи, по-добра защита срещу хакерство или злонамерен софтуер. 
Източник: Европейска комисия
Европейската комисия предлага удвояване на бюджета на програма "Еразъм" за следващия програмен период. 
Предложението на Европейската комисия е за следващия програмен период 2021-2027 бюджетът на програма "Еразъм+" да бъде удвоен до 30 милиарда евро.Въз основа на успеха на "Еразъм+", следващата програма ще осигури възможности за обучение и мобилност на 12 милиона души, в сравнение с 4 милиона души в настоящата програма. Нейният фокус е върху "еволюцията, а не върху революцията" и това означава, че програмата "Еразъм" ще продължи да обхваща училищата, професионалното образование и обучение, висшето образование и обучението за възрастни - младежта и спорта, но по по-рационален начин. Като се основава на средносрочната оценка и консултациите със заинтересованите страни, следващата програма ще бъде значително укрепена, разширена и по-обхватна. Тя ще продължи да насърчава дейности, които насърчават знанието и осведомеността на ЕС, възможностите в областите на бъдещото познание, напр. промените в климата, роботиката и т.н., както и по-доброто достигане и приобщаване на хората с по-малко възможности. Ще се увеличи и международното измерение на програмата. Инвестирането в хората, техните умения и знанията им ще помогне да се отговори на глобалните предизвикателства, да се поддържа социална справедливост и да се стимулира конкурентоспособността на Европа. Заместник-председателят на ЕК Юрки Катайнен смята, че  всяко евро, инвестирано в „Еразъм“, е инвестиция в нашето бъдеще, тъй като бъдещето на някой младеж, учител или стажант е и инвестиция в бъдещето на Европа. А комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта призова държавите членки и Европейския парламент да подкрепят това предложение с основния аргумент, че по този начин ще гарантират, че изграждаме най-доброто бъдеще за гражданите. Няколко са целите на това предложение за увеличаване на бюджета. Една от тях е увеличаване на броя на бенефициентите, а именно ученици, студенти във висши училища, стажанти, учители, инструктори, специалисти, работещи с младежи, треньори по спортни дисциплини, както и обучаващи се в сферата на професионалното образование и обучение и персонал, зает в обучението за възрастни, включително и тези, които участват в „ ЕразъмПро“. Друга цел е програмата да обхване хора от всички социални слоеве, като предлага нови формати за участие и по-лесен достъп за малки и местни организации, както и на хората в неравностойнно положение. Мобилността и сътрудничеството с трети държави също ще бъдат насърчени чрез комбинация от физическа и виртуална мобилност. Ще бъде насърчено и области на обучение като възобновяемата енергия, изменението на климата, екологичното инженерство, изкуствения интелект или дизайна. и не на последно място укрепване на европейската идентичност чрез пътувания чрез новата инициатива DiscoverEU, която ще даде възможност на младите хора да открият културното наследство и многообразие в Европа.
Източник: Европейската комисия

Нови мерки за намаляване на количеството на пластмасови отпадъци
С увеличаването на количеството на вредните пластмасови отпадъци в океаните и моретата Европейската комисия предлага нови правила за целия ЕС, насочени към 10-те пластмасови изделия за еднократна употреба, които най-често се срещат на плажовете и моретата в Европа, както и за загубеното и изоставеното риболовно оборудване. Заедно те съставляват 70% от всички морски отпадъци. Новите правила са пропорционални и пригодени за постигане на най-добри резултати. Това означава, че ще бъдат приложени различни мерки за различните продукти. В случаите, когато алтернативите са лесно достъпни, пластмасовите продукти за еднократна употреба ще бъдат забранени от пазара. За продукти без алтернативни решения, акцентът е върху ограничаването на тяхното използване чрез национално намаляване на потреблението; изискванията за проектиране и етикетиране и задълженията за управление на отпадъците / почистване на производителите. Заедно, новите правила ще поставят Европа пред решаването на един въпрос с глобални последици. Навсякъде по света пластмасите съставляват 85% от морските отпадъци. Пластмасовите изделия достигат до белите дробове, до храната ни, откриват се във въздуха и водата и имат непознати въздействия върху здравето ни. Борбата с пластмасовия проблем е задължителна и може да донесе нови възможности за иновации, конкурентоспособност и създаване на работни места. Компаниите ще получат конкурентно предимство: наличието на един набор от правила за целия пазар на ЕС ще създаде трамплин за европейските компании, за да развият икономии от мащаба и да бъдат по-конкурентоспособни в процъфтяващия световен пазар за устойчиви продукти. Чрез създаването на системи за повторно използване (като например схеми за възстановяване на депозити) компаниите могат да осигурят стабилно снабдяване с висококачествен материал. В други случаи стимулът за търсене на по-устойчиви решения може да даде на компаниите технологично предимство пред глобалните конкуренти.
Ще се работи върху различни мерки за различни продукти. След взетите мерки по отношение на пластмасовите торбички през 2015 г., 72% от европейците заявиха, че са намалили използването на пластмасови торбички (Евробарометър). Сега ЕС насочва вниманието си към 10-те пластмасови изделия и риболовните принадлежности за еднократна употреба, които заедно съставляват 70% от морските отпадъци в Европа. Новите правила ще въведат:
- забрана за пластмаси в определени продукти: Когато алтернативите са лесно достъпни, пластмасовите продукти за еднократна употреба ще бъдат забранени от пазара. Забраната ще се прилага за пластмасовите клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки и пръчки за балони, които вместо това трябва да бъдат направени изключително от по-устойчиви материали. Платмасови изделия за напитки за еднократна употреба ще се допускат на пазара, само ако капачките им са прикрепени към тях;
- целта за намаляване на потреблението: държавите-членки ще трябва да намалят употребата на пластмасови контейнери за храни и чаши за напитки. Те могат да направят това, като определят национални цели за намаляване на емисиите, предлагат алтернативни продукти на мястото на продажба или гарантират, че пластмасовите продукти за еднократна употреба не могат да бъдат предоставени безплатно;
- задължения на производителите: производителите ще помагат за покриване на разходите за управление на отпадъците и почистване, както и мерки за повишаване на осведомеността за контейнери за храни, пакети и опаковки (например за чипс и сладкиши), контейнери и чаши за напитки, тютюневи изделия с филтри), мокри кърпички, балони и леки пластмасови торбички. Индустрията ще получи и стимули за разработване на по-малко замърсяващи алтернативи за тези продукти;
-целите за събиране: държавите-членки ще бъдат задължени да съберат до 2025 г. 90% от бутилките за пластмасови напитки за еднократна употреба, например чрез схеми за възстановяване на депозити;
- изисквания за етикетиране: Някои продукти ще изискват ясно и стандартизирано етикетиране, което показва как трябва да се изхвърлят отпадъците, отрицателното въздействие върху околната среда на продукта и наличието на пластмаси в продуктите. Това ще се отнася за санитарни кърпи, мокри кърпички и балони;
-мерки за повишаване на осведомеността: Държавите-членки ще бъдат задължени да повишават осведомеността на потребителите относно отрицателното въздействие на изхвърлянето на пластмаси и риболовни принадлежности за еднократна употреба, както и относно наличните системи за повторна употреба и възможностите за управление на отпадъците за всички тези продукти.
Представената днес инициатива е в изпълнение на поетия в Европейската стратегия за пластмасите ангажимент за справяне с разточителната употреба на пластмаси и с пластмасовите отпадъци чрез законодателни действия, който бе приветстван от Европейския парламент, Съвета, гражданите и заинтересованите страни. Предложените мерки ще допринесат за прехода на Европа към кръгова икономика, за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, за спазване на ангажиментите на ЕС в областта на климата и за изпълнение на целите на индустриалната му политика.
Източник: Европейска комисия
Нов културен дневен ред в ЕС
Гражданите на ЕС смятат, че културата е най-важният фактор за създаването на чувство за общност. Но 36% в момента не участват в културни дейности, така че увеличаването на културното участие би сближило европейците. В отговор на тези констатации и на призивите на лидерите на ЕС за засилено сътрудничество в областта на културата в рамките на ЕС, Европейската комисия прие на 22 май 2018 г. предложение за нова европейска програма за култура. 
Новата програма предлага:
• да използва силата на културата и културното разнообразие за социално сближаване и благополучие чрез насърчаване на културното участие, мобилността на артистите и опазването на наследството
• подкрепа на работните места и растежа в секторите на културата и творчеството чрез насърчаване на изкуствата и културата в образованието, повишаване на уменията и насърчаване на иновациите в областта на културата
• да укрепва международните културни връзки, като се възползва максимално от потенциала на културата за насърчаване на устойчивото развитие и мира
Въз основа на опита, придобит от сътрудничеството на ЕС в областта на културата през последното десетилетие, Новата програма ще бъде приложена на практика чрез силно сътрудничество с държавите-членки и заинтересованите страни, включително гражданското общество и международните партньори.
Източник: Европейска комисия
Надпреварата на градовете в категория иновативни започна!
Това е годишна парична награда, присъдена на европейския град, който най-добре може да демонстрира способността си да използва иновациите, за да подобри живота на своите граждани. По-специално градове, които допринасят за отворените и динамични иновационни екосистеми; които включат гражданите в управлението и вземането на решения; които използват иновациите, за да подобрят устойчивостта на градовете си. Тази награда дава възможност на европейските градове да покажат своя принос за развитието на местните иновационни екосистеми в полза на бизнеса и благосъстоянието на своите граждани. 1 млн. Евро за града, наречен Европейска иновационна столица на годината е стойността на наградата, а 100 000 евро за всеки от петте града на второ място. Един град може да кандидатства, ако има най-малко 100 000 жители, намира се в страна от ЕС или в страна, асоциирана към програма "Научни изследвания и иновации" на "Хоризонт 2020". Градовете се оценяват по начина, по който прилагат иновативни решения на обществените предизвикателства. Тези решения могат да бъдат завършени или текущи, но във всеки случай те трябва да са започнали една година преди откриването на конкурса. Градовете ще трябва да покажат как създават условията за иновации: експериментиране на иновативни концепции, процеси, инструменти и управленски модели като тестово легло за иновации; ангажиране на гражданите в иновационния процес и гарантиране на възприемането на техните идеи; разширяване на привлекателността на града, за да се превърне в пример за други градове: чрез предоставяне на конкретна и измерима добавена стойност и чрез прилагането на новаторски практики. Заявленията се оценяват от група от независими експерти от цяла Европа, определени съгласно правилата на "Хоризонт 2020". Градовете могат да кандидатстват за конкурса онлайн. 
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
276749