header.jpg
Безплатно приложение ECC-Net 
Неочаквани премеждия по време на почивката може да ви развалят настроението. Предварително резервираната кола под наем не е налична? Или хотелът е по-скъп от това, на което сте се съгласили? Заради инцидент трябва да отидете спешно на лекар? Ако всичко това се случи, докато сте в чужбина, проблемът с езика може допълнително да утежни ситуацията. Освен това много потребители не знаят своите права при пътуване. В такива ситуации, мове да ви дойде на помощ безплатното приложение Travel app на Мрежата от Европейски потребителски центрове  (ECC-Net), което не само предоставя правна информация, но също така помага на потребителите да заяват правата си в стресови ситуации като представя някои от най-важните изречения на езика на съответната страна. В допълнение има адреси и телефони за спешни случаи. Приложението е достъпно на 25 европейски езика и е валидно за 28-те държави в ЕС, както и Исландия и Норвегия. Приложението е модифицирано от Европейските потребителски центрове, като са направени технически актуализации. Приложението работи офлайн и е достъпно безплатно под името „ECC-Net: Travel" в Google Play and iTunes Store.
Източник: Европейска комисия
20 години евро 
Преди 20 години, на 1 януари 1999 г., 11 страни от ЕС фиксираха своите обменни курсове, приеха обща парична политика в рамките на Европейската централна банка и създадоха нова обща валута на световните финансови пазари: еврото. Три години по-късно в обращение влязоха евробанкноти и монети. Днес еврото е валутата на 19 страни от ЕС, над 340 милиона граждани на ЕС и втората най-важна валута в света. Евро банкнотите и монетите са осезаеми, ежедневни напомняния за свободата, удобството и възможностите, които Европейският съюз прави възможно. Благодарение на еврото мове да се възползвате от няколко предимства. Еврото е стабилна валута, така че можете да харчите пари безопасно и да заемате и инвестирате с доверие.Еврото елиминира разходите и таксите за обмяна на валута, което улеснява и по-евтино пътува в 19-те страни от еврозоната. Еврото прави по-лесно, по-евтино и по-безопасно за бизнеса да купува и продава в еврозоната и да търгува с останалия свят. Еврото се използва за почти 40% от глобалните трансгранични плащания и за почти половината от износа на ЕС. Еврото прави по-лесно и по-евтино сравняването на цените и пазаруването в чужбина. Общата валута подкрепя един по-прозрачен и конкурентен единен пазар. Еврото намалява разходите за пътуване и прехвърляне на пари, така че преместването в друга страна, за да работим, да учим или да се пенсионираме никога не е било по-просто.
Източник: Европейска комисия

Кариерен форум за безработни лица организира Фондация за регионално развитие съвместно с център "Европа Директно-Видин"

През месец декември 2018 г. Фондация за регионално развитие даде старт на организацията на кариерен форум за търсещи работа лица в област Видин. Форумът ще се проведе през месец февруари 2019 г. в офиса на Фондация за регионално развитие.

Фондация за регионално развитие ще покани представители на бизнеса от региона, които ще представят на участниците възможностите за кариерно развитие в техните предприятия/фирми. Те ще поставят информационни щандове и ще имат възможност да презентират дейността на фирмите/предприятията, които представляват. В рамките на кариерния ден център „Европа директно-Видин“ ще постави щанд за търсещите работа лица, на който представител на центъра ще представи възможностите за реализация в европейските институции.

Инициативата цели подпомагане на  целевите групи от проект „Шанс за развитие“, които са безработни и търсещи лица от област Видин, както и други безработни лица в областта.


 

Социално предприятие: Предприемачество със социално въздействие
От 2010 г. насърчаването на предприемачеството и самостоятелната заетост е ключов елемент от стратегията на ЕС "Европа 2020" за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Според Европейската комисия, предприемачеството и самостоятелната заетост спомагат за създаването на работни места, развиването на умения и дават възможност на безработните и уязвимите хора да участват пълноценно в обществото и икономиката. Самостоятелно заетите лица са 14% от общата заетост и играят важна роля в икономиката на ЕС. Последните данни на Евростат показват, че 30,6 милиона души на възраст 15-64 години в ЕС са самостоятелно заети през 2016 г. Като се има предвид, че МСП представляват 99% от дружествата в ЕС и представляват две трети от общата заетост, е ясно защо Комисията подкрепя тези предприятия. За насърчаване на предприемачеството и самостоятелната заетост Комисията се съсредоточава върху стартирането на предприятия от безработни и хора от уязвими групи; подкрепя социалните предприемачи; помага на предприемачите да получат финансиране чрез подпомагане на доставчиците на микрокредити чрез програмата за заетост и социална иновация (EaSI); подкрепя микрофинансирането чрез Европейския социален фонд. Социалното предприятие е бизнес с човешко докосване. През последните години се наблюдава нарастващ интерес към социалните предприятия в цяла Европа. Например в Испания има около 43 000 социални предприятия, които отговарят за над 2,2 млн преки и непреки работни места, според проучване, поръчано от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на Европейския парламент. Същият доклад показва, че оборотът на социалната икономика възлиза на 10% от националния БВП. Нарастването на социалните предприятия се дължи на все по-голямото признаване на ролята, която могат да играят за справяне с предизвикателствата пред обществото и околната среда и за стимулиране на приобщаващ растеж. Като се съсредоточават върху хората, те насърчават чувството за социално сближаване и насърчават общото благо. Социални предприятия имат няколко основни характеристики, по които можете да ги познаете: обслужват интереса на общността (социални, обществени, екологични цели), а не максимизиране на печалбата; имат иновативен характер, чрез предлаганите от тях стоки или услуги и чрез организацията или производствените методи, които използват; наемат най-крехките членове на обществото (социално изключени лица), като по този начин допринасят за социалното сближаване, заетостта и намаляването на неравенствата. Според Комисията едно социално предприятие трябва също така да изпълни следните условия: да се занимава с икономическа дейност; да преследва ясна и основна социална цел; да има ограничения по отношение на разпределението на печалбите и / или активите; да бъде независимио; да има всеобхватно управление. В някои държави-членки тези предприятия все още са в начален стадий, но вече оказват социално въздействие. Като най-добра практика може да се посочи: Гърция Klimax Plus. Климакс Плюс развива устойчиви бизнес дейности в социалната и екологичната икономика чрез специално пригодена интеграция на хора с проблеми с психичното здраве и социално изключени лица (например бездомни, роми, бивши затворници, бежанци и имигранти). Тази гръцка социална кооперация, създадена през 2005 г., генерира приходи от услуги по събиране и рециклиране на хартия за компании от частния сектор (например здравни компании, болници, банкови групи) и публични органи. Предлага също кетъринг услуги и ресторант. В своя културен център Порфира хората от различни културни и социални среди могат да се срещнат и да споделят своя опит и идеи и да научат за психичните заболявания и социалното изключване. Центърът е отворен за трети страни за културни, обучителни и корпоративни събития. Klimax Plus също има онлайн радиостанция, която произвежда изложби, съчетаващи забавления с информация за хора в неравностойно положение. Служителите могат да участват и в производството на стенен часовник. Към днешна дата над 150 души са заети в социалната кооперация.
Източник: Европейска комисия
Европейският парламент гласува за по-ниски международни разговори
Въпреки, че европейските граждани не дължат роуминг такси след юни 2017, то международните разговори с други страни извън ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн остават скъпи. Европейският парламент гласува обаждания в други страни от ЕС да бъдат по-евтини, а телекомите ще спечелят от ясни правила за инвестиции в мрежовата инфраструктура. Разговорите с други страни в ЕС ще струват не повече от 19 цента на минута от 15 май 2019 г, а текстовите съобщения ‒ не повече от 6 цента, гласят текстовете, които Парламентът одобри на 15 ноември. Правилата са насочени и към стимулирането на инвестиции за изграждането на 5G мрежи в европейски градове до 2020 г. Така телекомуникационните услуги ще станат не само по-евтини, но и по-бързи.
Източник: Европейски парламент

Статистика

Брой прегледи на статиите
423273