header.jpg
Механизмът на ЕС за бежанците в Турция 
Европейската комисия, следвайки своите ангажименти предложи да бъдат мобилизирани още средства в помищ на бежанците в Турция. Взетото решение касае втория транш в рамер на 3 милиарда евро, съгласно предвиденото в Изявлението ЕС—Турция от 2016, като от бюджета на ЕС се мобилизира сума в размер на 1 милиард евро. Останалите 2 милиарда идват от държавите - членки каквато беше схемата при направения вече първи транш. Комисията предлага тази схема да продължи да се прилага, за да може да продължи успешната и ефективна работа на Механизма за проекти в полза на бежанците в Турция. ЕК предпиема подобни действия, тъй като годишния доклад за състоянието на бецанците показва каква важна роля играе тази помощ и колко са положителни реузтатите от създадения Механизъм при подпомагане на така учзвимите групи от бежанци. Христос Стилианидис, комисар на ЕС по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи, заяви, че тази помощ може да се изрази в конкретни реултати, а именно 1,2 милиона бежанци и техните семейства са се възползвали от хуманитарната подкрепа на ЕС чрез най-голямата програма досега за подпомагане с пари в брой, както и на 500 милиона деца са тръгнали на училище. Новото финансиране ще ни позволи да бъде продължена работата с Турция и с хуманитарните организации за подпомагане на уязвимите бежанци и техните приемни общности.“ Европейският съюз вече изпълни ангажимента си да предостави 3 милиарда евро за 2016 и 2017 г. чрез Механизма за бежанците в Турция, като преди края на 2017 г., т.е. само за 21 месеца, бяха изготвени програми, бяха поети задължения и бяха сключени договори за цялата сума. Турция приютява около 3,5 милиона сирийски бежанци и Комисията е решена да продължи да оказва подкрепа, тъй като необходимостта от помощ е все още значителна. Съгласно Изявлението на ЕС-Турция държавите членки се споразумяха да мобилизират още 3 милиарда евро за Механизма на ЕС за бежанците в Турция, а решението от днес е следствие от това и се стреми да гарантира, че ценната работа на Механизма може да продължи. Средствата от Механизма се влагат в проекти за посрещане на нуждите на бежанците и приемните общности като акцентът се поставя върху хуманитарната помощ, образованието, здравеопазването, общинската инфраструктура и социално-икономическата подкрепа. В публикувания днес доклад за изпълнението се потвърждава, че Механизмът постига положителни, осезаеми и ефективни резултати по отношение на бежанците в Турция. 
Иточник: Европейска комисия

Доклад на експертна група на виско равнище относно фалшивити новини и дезинформацията
Експертна група на високо равнище работи през последните месеци, за да завърши своя Дклад с препоръки срещи онлайн дезинформацията. Окончателния доклад беше предаден на българския комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел. Анализът, представен в доклада, започва от споделеното разбиране за дезинформацията като феномен, който надхвърля термина "фалшиви новини". Дезинформацията, както е определена в докладa, включва всички форми на невярна, неточна или заблуждаваща информация, проектирана, представена и популяризирана, за да причини умишлена вреда или печалба. Той не обхваща въпросите, произтичащи от създаването и разпространението онлайн на незаконно съдържание (по-специално клевета, насилие, подбуждане към насилие), които подлежат на регулаторни мерки съгласно законодателството на ЕС или на национално равнище, нито други форми на умишлено, но не подвеждащо нарушаване на факти такива каквито са сатирата и пародията. Еспертната група съветва Комисията срещу опростени решения. Всяка форма на цензура, публична или частна, трябва ясно да се избягва. Вместо това препоръките на експертите имат за цел да осигурят краткосрочни отговори на най-належащите проблеми, по-дългосрочни отговори за повишаване на устойчивостта на обществото към дезинформацията и рамка за гарантиране на непрекъснато оценяване на ефективността на тези отговори, докато се разработват нови решения, базирани на доказателства. Този многоизмерен подход се основава на редица взаимно свързани и взаимно подсилващи се отговори. Тези отговори се основават на пет стълба, предназначени да: увеличат прозрачността на онлайн новини, включващи адекватно и съобразено с неприкосновеността на личните данни, споделяне на данни за системите, които позволяват тяхното онлайн разпространение; да насърчава медийната и информационна грамотност, за да се противодейства на дезинформацията и да се помогне на потребителите да навлязат в средата на цифровите медии; да разработва инструменти за оправомощаване на потребителите и журналистите да се справят с дезинформацията и да насърчават положителния ангажимент с бързо развиващите се информационни технологии; да опази разнообразието и устойчивостта на европейската новинарска система и насърчаване на продължаващото проучване на въздействието на дезинформацията в Европа, за да се оценят предприетите от различните участници мерки и постоянно да се коригират необходимите отговори. Докладът може да бъде прочетен тук.
Източник: Европейска комисия

 
Европейската година на културното наследство
2018 е обявена за европейска година на културното наследство и в цяла Европа ще се състоят редица събития и инциативи, които ще включват културното наследство като тема и популяризиране. Тъй като именно културното наследство оформя нашите идентичности и ежедневен живот, то ни заобикаля в европейските градове, природни пейзажи и археологически обекти, то е в литературата, изкуството и предметите, в занаятите, които научаваме от нашите предци, разказите, които разказваме на нашите деца, храната, която се наслаждаваме в компанията, и филмите, които гледаме, ето защо се посвещава цяла година на неговото популяризиране и принание. За нас като индивиди, общности и общества, културното наследство има универсална стойност. То се предава през поколенията и макар, че понякога да ни се струва, че е минало и че не се развива, то всъщност без дори да осъзнаваме играе важна роля за нашата идентичност и нашето бъдеще. Ето защо тази еропейска година се опитва и да достигне по-специално до младите хора. Културното наследство е навсякъде около нас в много форми. От една страна сгради, паметници, артефакти, дрехи, произведения на изкуството, книги, машини, исторически градове, археологически обекти. от друга - практики, представяния, изрази, знания, умения - и свързаните с тях инструменти, предмети и културни пространства - които хората ценят. Това включва езикови и устни традиции, изпълнителски изкуства, социални практики и традиционно занаятчийство, природни - ландшафти, флора и фауна; цифрови ресурси, създадени в цифрова форма (например цифрово изкуство или анимация) или цифровизирани като начин за тяхното запазване (включително текст, изображения, видео, записи). Културното наследство не трябва да се оставя да се разпадне, влошава или унищожава. Ето защо през 2018 г. ЕС търси начини да го празнуваме и запазим. Годината принадлежи на всички, които ще изживеят, оценят и се насладят на културното наследство. Всеки е поканен да се присъедини към хилядите дейности, които се провеждат в цяла Европа, за да приобщи хората към културното наследство. Всяка държава-членка е определила национален координатор, който да изпълнява годината и да координира мероприятията и проектите на местно, регионално и национално равнище. Ключовите заинтересовани страни от културния сектор, както и от организациите на гражданското общество, са тясно въвлечени в дейностите на годината. На европейско равнище всички институции на ЕС се ангажират да направят годината успешна. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, както и Комитетът на регионите и Европейският икономически и социален комитет ще организират събития, които да отпразнуват годината и да започнат дейности, насочени към културното наследство. Освен това ЕС ще финансира проекти, подкрепящи културното наследство. През програма "Творческа Европа" бе открита специална покана за проекти за сътрудничество, свързани с годината. Съществуват множество допълнителни възможности в рамките на програмата "Еразмус", "Европа за гражданите", "Хоризонт 2020" и други програми на ЕС. За да се гарантира, че усилията на ЕС ще оставят отпечатък след 2018 г., Комисията, в сътрудничество със Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други партньори, ще изпълнява десет дългосрочни проекта за въздействие. Те ще включват дейности с училища, проучване на иновативни решения за повторно използване на наследствени сгради или борба срещу незаконния трафик на културни стоки. Целта е да се помогне да се предизвика истинска промяна в начина, по който използваме, защитаваме и насърчаваме наследството, като гарантираме, че Европейската година ще бъде от полза за гражданите в дългосрочен план. Множество събития, рзлични по мащаб се плануват и ще се провеждат из цяла Европа. За да разберете какво и къде ще се случва, посетете уебсайта на Европейската година на културното наследство и се включете!
Източник: Европейска комисия

 
Платформата за резултати от проекта "Еразъм +"
Изключително успешната програма Еразъм+, чрез която са финансирани хиляди младежки, образователни, обучителни и спортни инициативи вече ви кани в специална платформа за резултати от проекти "Еразъм +". Тази база данни ще ви даде достъп до всички проекти, финансирани по програма "Еразмус" + и някои от проектите, финансирани по предходните програми в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Можете да намерите вдъхновение от обединението на добри практики и успешни истории, проекти, които се отличават по отношение на политическата значимост, комуникационния потенциал, въздействието или дизайна. Платформата дава възможности да въведете ключови думи в полето за търсене и / или да използвате опциите за разширено търсене, за да намерите проектите, от които се интересувате. Още плюсове на платформата за резултати от проекти, осъществени от Европейската комисия чрез програмата Еразъм+ е, че на нея може да откриете свои бъдещи партньори, с които да си сътрудничите в общ проект, можете да споделите резултатите от ваш проект с хора, които се интересуват от същата тема, както и да увеличите видимостта на ваш проект. Платформата е тук, не спирайте да се вдъхновявате! 

Брекзит: пресконференция за бъдещите отношения между ЕС и Великобритания
На 7 март 2018 г. от 18.30 българско време може да проследите пресконференцията на председателя на ЕП Антонио Таяни и Ги Верхофстад - координаторът на ЕП за Брекзит. Пресконференцията ще бъде относно бъдещото развитие на отношенията между ЕС и Великобритания след Брекзит. Можете да проследите пресконференцията на живо чрез EbS + и EP Live. Тази пресконференция е планувама след срещата на председателя на ЕП с лидерите на политическите групи, които се очаква да одобрят проект на резолюция на Европейския парламент, подготвен от ръководната група на ЕП по въпросите на Брекзит, относно бъдещите отношения между ЕС и Великобритания. Текстът ще бъде обсъден и подложен на гласуване в пленарна зала във вторник, 13 март. Както е предвидено в член 50, параграф 2 от Договора за ЕС, всяко споразумение за оттегляне в края на преговорите между Великобритания и ЕС ще трябва да получи одобрението на Европейския парламент, който трябва редовно да бъде информиран за напредъка на преговорите между Обединеното кралство и останалите 27 държави членки. Парламентът ще гласува споразумението с обикновено мнозинство от подадените гласове. Още новини на тема Брекзит, може да откриете тук
Източник: Европейски парламент

Статистика

Брой прегледи на статиите
246085