header.jpg
По-сигурна Европа
Комисията представи докуемнт за размисъл, който очертава различни сценарии за това как да се отговори пред необходимостта от нарастващата сигурност и отбрана пред които е изправена Европа и подобряване на собствените си способности за отбрана до 2025 г.
Документът се допълва от конкретни законодателни предложения за създаването на Европейски фонд на отбраната, който ще подпомага сътрудничеството и по-ефективно разходване на средствата от държавите-членки за технологии и оборудване за отбрана.
Трите различни сценария са:
Сътрудничество в областта на сигурността и отбраната: държавите-членки на ЕС-27 биха сътрудничили по-често по отношение на сигурността и отбраната, до голяма степен доброволно, в зависимост от конкретните решения при необходимост и разчитат на първоначални икономии от мащаба.
Споделена сигурност и отбрана: държавите-членки на ЕС-27 биха се приближили към обща сигурност и защита, демонстрирайки по-голяма финансова и оперативна солидарност и биха подобрили способността си да проектират военна сила, ангажирайки се изцяло с управлението на външни кризи и изграждането на капацитет за сигурност и отбрана на партньорите. Ще бъдат въведени значителни икономии от мащаба на европейския пазар на отбраната с благоприятни условия за финансиране във веригата за доставки на отбраната.
Обща отбрана и сигурност: държавите-членки на ЕС-27 ще задълбочат сътрудничеството и интеграцията си към обща отбрана и сигурност. Солидарността и взаимопомощта ще се превърнат в норма, подкрепена от определена степен на интеграция на отбранителните сили на държавите-членки. Държавите-членки биха имали по-ефективни разходи за отбрана чрез повече икономии от мащаба, специализация, споделяне на скъпи военни средства и технологични иновации, насочени към намаляване на разходите за отбрана, и биха били по-добре подготвени да се справят с международната конкуренция.
Тези сценарии не се изключват взаимно, но илюстрират три различни нива на амбиция. Държавите-членки ще бъдат на мястото на водача, определяйки нивото на амбиция с подкрепата на институциите на ЕС. Ако погледнем към бъдещето, държавите-членки трябва сега да решат пътя, който искат да предприемат, и скоростта, която искат да предприемат, за да защитят европейските граждани.
Европейският фонд за отбрана, който стартира, ще помогне на държавите-членки да изразходват по-ефективно парите на данъкоплатците, да намалят дублирането на разходите за отбрана и да получат по-голяма стойност за своите инвестиции. Фондът ще повиши високите постижения и ефективността на ЕС в областта на отбранителната техника и технологии, като подкрепи цялата производствена верига: научни изследвания, разработване на прототипи и придобиване.
До 2020 г. Комисията ще отпусне 590 млн. EUR на Европейския фонд за отбрана. До 2020 г. Комисията предлага да отпусне най-малко 1,5 милиарда евро годишно. Фондът не е предназначен да замести инвестициите на държавите-членки в отбраната, а да даде възможност и да ускори тяхното сътрудничество.
Заедно с приноса на държавите-членки за финансиране на съвместни проекти за развитие, фондът би могъл да генерира общо инвестиции в научни изследвания в областта на отбраната и развитие на капацитет от 5,5 милиарда евро годишно след 2020 г.
Източник: Европейската комисия

 
Световният ден на околната среда
По повод световният ден на околната среда, който се отбелязва на 5 юни, можем да проследим какво се е случило и променило в българската действителност в тази посока след влизането на България в ЕС. В доклада по повеод 10 години от членството ни в Съюза има част, която е посветена на качеството на живот на българските граждани и предизвикателствата, които среща страната с цел да постигне с цел да постигне едни от най-високите стандарти в света за качество и опазване на околната среда, за да може да се осигури безопасна среда и за бъдещите поколения. Тези екологични стандарти на ЕС за по-добре здраве и политиките в тази област насърчават зелен икономически разстеж без да се уврежда околната среда. Добрите постижения се постигат чрез програма Натура 2000 и Оперативна програма „Околна среда“. 
Изготвилите Доклада са събрали някои ценни данни - за периода 2010 г. - 2014 г. България е постигнала напредък и по отношение на рециклираните битови отпадъци. Средно за периода страната затвърждава позициите си от около 24% материално рециклиране при средно за ЕС 26%.6 Въпреки този напредък, целите, произтичащи от европейското и национално законодателство в тази област, все още не са изпълнени. Не случайно през 2014 г. ЕК стартира наказателна процедура срещу страната за неизпълнение на европейското законодателство относно депонирането на отпадъци. Затова една от задачите пред ОПОС 2014 г. - 2020 г. е да допринесе за изпълнение на ангажиментите на страната в сектор „отпадъци”, за което са предвидени 288 млн. евро. В област “съхраняване и възстановяване на биологичното разнообразие“ за 2007 г. – 2013г. са картирани над 200 защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, над 100 вида и 87 хабитата; разработени са 57 плана за управление на резервати, и 6 плана за управле- ние на защитени зони за опазване на птици. В рамките на Натура 2000 в страната има обявени 119 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 22,7% от територията на Бъл- гария и 233 защитени зони за опазване на природни местообитания, покриващи 30% от територията на България. Понастоящем България е на трето място в ЕС по процент от национална територия, включена в Натура 2000 (34,4%).
Още повече информация може да прочетете тук.
Източник: Доклад 10 години България в ЕС

 
Младежите на Европа и образованието
Декларацията от Рим от 25 март 2017 и следвайки линията на инициативата Инвестиране в младежта на Европа, както и имайки предвид резултатите от Програмата за международно оценяане на учениците (PISA), които показват незадоволителни резултати по отношение на развитието на компетентности на учениците е училищата, Комисията представи стратегия за качествено, приобщаващо и ориентирано към бъдещето образование. Тази стратегия обхваща както училищното, така и висшето образование. Особено важна е, за да може да помогне на държавите-членки да следят какво се случва и как се развиват вече завършилите студенти. 
Тъй като света динамично се променя, възникват нови предизвикателства и нужди пред трудовия пазар. Образованието и обучението е необходимо да се адаптира към промените и новостите. След Документа за размисъл на ЕК относно извличане на ползи от глобализацията, се обръща специално внимание на развнището на образование, както и това младите хора да могат да намират работа и възможности навсякъде в ЕС. Но за тази цел образованието и обучението е необходимо да е на еднакво развнище във всички държави-членки. 
Стратегията предлага решения за подобряване на училищното образование, на проследяване на следдипломното развитие на висшистите, за да може да се установи дали получават адекватно образование спрямо нуждите на икономиката и социалната среда. Важно е да споменем, че стратегията обхваща и професионалното образование и обучене, за да се постигне устойчивост и подпомогне процеса на учене през целия живот.  
Източник: Европейска комисия

Нови препоръки на Европейската комисия за икономическата политика на държавите членки на ЕС 

Европейската комисия изложи своите насоки за икономическата политика на всяка от държавите членки за следващите 12-18 месеца, като предложи своите специфични за всяка държава препоръки (СДП) за 2017. Еврозоната и ЕС продължават да поддържат стабилна икономика, но предизвикателствата тепърва продължават.С по-изявена проблематика са последиците от кризата (вкл. продължаващите неравенства), несигурността, която се дължи на външни фактори и ниския производствен прираст. Главно заради това Комисията приканва членуващите държави да се възползват от възможността да заздравят основите на своите икономики, чрез осъществяване на общите и социални приоритети, които са определени на европейско равнище: осигуряване на отговорни фискални политики, насърчаване на инвестициите и извършване на структурни реформи. На 2 юни 2017 г., по време на своето официално посещение в страната, заместник-председателят на Европейската комисия г-н Валдис Домбровски ще представи официално препоръките на Европейската комисия за България. Събитието, което се организира от Представителството на Европейската комисия в България, ще се състои на 2 юни 2017 г. от 09:00 ч., зала „Роял 3“, София Хотел Балкан. 

Източник: Европейска комисия


 

Как се прилага Хартата на основните права на ЕС през 2016 г.?
 
Европейската комисия публикува своя годишен доклад за прилагането на Хартата на основните права на ЕС. В доклада специално  внимание се обръща  на инициативите, които са предприети от ЕС през 2016 г. за стабилизиране  на основните права.Той  разглежда метода , по който  правата са били прилагани на практика  в редица политики на ЕС и в държавите членки през 2016 г.
Вера Йоурова, която е  комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, добави: „Европейската комисия работи във всички области на правото на ЕС, за да защитава основните права в цяла Европа. Това включва защита на правата на децата, укрепване на правото на защита на личните данни, подобряване на правата на потребителите и гарантиране на основни условия също и за хората, които търсят убежище или мигрират. Трябва да продължим да гарантираме, че правата са реални за всички в Европа. Основните права трябва да се прилагат за всички.“
Докладът е публикуван на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59189 
 
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
138973