header.jpg
1993/2018 - 25 години единен вътрешен пазар
Едно от най-големите постижения на Европейския съюз е Единният вътрешен пазар. Това е възможноста на хора, стоки, услуги и капитали да се движат, благодарение на Договора за ЕС, напълно свободно в държавите-членки. След като има единен пазар, той работи по-добре, когато всички използват еднаква валута. Поради тази причина се създава еврото, което днес се използва от 19 страни от ЕС - еврозона. Създаването на единния пазар бележи нарастване на неговите потребители, увеличаване на транграничната търговия, икономиката на Ес е с най-големия БВП, както и най-големият износител и вносител на фуражи и храни в света.  Единният пазар съществува, за да бъде от полза на 500-те потребители в ЕС, които имат право да купуват стоки и услуги от всеки предлагащ ги, при едни и същи условия и договорни задължения. А това от своя страна засилва стимулирането на конкуренцията, иновациите и растежа. Ползите от единния пазар са много - например ползите от единен пазар на цифровите технологии, както и при енергийния пазар, възможността за работа у учене навсякъде в ЕС, ползите за европейските компании, устойчивост и безопастност на много произвеждани продукти, защита на иновациите. Европейските институции не спират да търсят начини и предприемат конкретни мерски за подобряването на европейския единен пазар, тъй като въпреки многото си ползи, съществуват и някои проспуски, най-вече в областта на услугите, цифровата сфера и енергетиката. Като цяло европейските граждани са доволни от това, което единният пазар предлага, тъй като има по-голям ибор на продукти, повече работни места, но от друга страна повече от една трета от евроепйците не рабират този пазар и го възприемат като полезен само за големите компании. Европейската комисия както и другите институции на ЕС не спират да работят в полза на това минусите на единния пазар да бъдат преодоляни чрез правилно прилагане на съществуващото законодателство от страните членки. Единият пазар разполага със скрит потенциал като двигател за растеж и всички биха били облагодетелствани от неговото добро функциониране. Да се поздравим с 25 години свободно движение и възможности!
Източник: Европейска комисия

Европейската комисията осигурява възможности за пътуване с образователна и културна стойност за младите хора
Европейската комисия предприе първите стъпки за изпълнение на предложението на Европейския парламент за "безплатен пропуск за гражданите на 18-годишна възраст" чрез приемане на решение за финансиране. С бюджет от 12 милиона евро през 2018 г. се очаква тази дейност да даде възможност на около 20 000-30 000 младежи за пътуване, което ще спомогне за утвърждаването на европейска идентичност, ще укрепи общите европейски ценности и ще насърчи откриването на европейски обекти и култури. Това предложение съответства на амбициите на ЕС да насърчава мобилността с учебна цел, активното гражданство, социалното приобщаване и солидарността на всички млади хора. Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, Тибор Наврачич, заяви: "Важно е да предложим на всички наши млади хора възможността да разширят хоризонтите си, като посетят други страни. Образованието не е само това, което научаваме в класната стая, а това, което откриваме за културите и традициите на нашите приятели и връстници европейци". Действието ще се стреми да предложи на младите хора, независимо от социалния или образователния им произход, включително на хората с намалена подвижност, възможност да пътуват в чужбина. Ще бъде организирана промоционална кампания за информиране на младите европейци, които са навършили 18 години за тази нова възможност, и може да включва открит конкурс за избор на първите млади хора, които ще пътуват. Очаква се първите участници да пътуват това лято. Те ще направят това по железопътен транспорт като общо правило, но при необходимост трябва да са налице алтернативни видове транспорт, като се отчитат географските съображения, както и времето и разстоянието.
Източник: Европейска комисия

Вашата Европа, вашият портал за инвестиционни проекти
Ако живеете на територита на Европейския съюз, ако сте иноватор и организатор на проект, имате идея и търсите възможности за нейното реализиране, то мястото, където може да намерите потенциални инвеститори от цял свят е Европейският портал за инвестиционни проекти (ЕПИП). Необходимо е да регистрирате в него вашия проект, за да стане видим за голяма мрежа от международни инвеститори. Ако пък сте инвеститор, който търси възможности за инвестиции в области като енергийна ефективност, транспорт, здравеопазване, възобновяема енергия, широколентова инфраструктура или финансиране на МСП? Европейският портал за инвестиционни проекти е мястото, където голям избор от жизнеспособни проекти. Възможностите а реализиране на проекти и възможностите за нови инвестиции същестъвуват, а ЕПИП е това което ги свързва, в ролята на централна платформа на ЕС за популяризиране на проекти, чиято цел е да се създаде мост между европейските организатори на проекти и инвеститорите. Идеята е да се повиши видимостта на съществуващите възможности за инвестиции в ЕС. ЕПИП бе създаден въз основа на член 15 от Регламент (ЕС) 2015/1017 относно Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти. Специфични подробности за ЕПИП са посочени в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1942 на Комисията, изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/919 на Комисията от 29 май 2017 г. Съгласно Решението за изпълнение на Комисията, за да може евентуално да бъде публикуван на ЕПИП, вашият проект трябва да отговаря на следните условия:
- да е на стойност най-малко 1 милион евро;
- да попада в един от предварително определените сектори с висока икономическа добавена стойност (организаторите на проекти могат да изберат до два сектора на проект);
- да се изпълнява на територията на Европейския съюз и организира от правен субект (публичен/частен), установен в държава — членка на ЕС;
- да се очаква да започне в рамките на три години от представянето му;
- да бъде съвместим с приложимото европейско и национално законодателство.
ЕПИП е разработен за организатори на проекти от ЕС и за международни инвеститори. Необходимо е да влезете в профила си на портала, за да изпратите вашия проект и/или да се свържете с организаторите на вече публикувани проекти. От това организаторите могат да се възползват, като не заплащат нищо за изпращането на информация и публикуването на проекти за всички организатори, независимо дали са от публичния или частния сектор. Освен всичко това може да се ипрати проект на всеки един от официалните езици на ЕС, Европейската комисия ще осигури безплатен превод на английски. Проектът, който ще изпратите, би могъл да се публикува след 45 дни. Бързината на публикуване зависи колко ясно е описана предоставяната информация. Веднъж вече публикуван, Вашият проект може да остане за три години на платформата, а пре това време споделяйте какъв напредък постигате. 
Източник: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/bg/index.html

Десет години България в Европейския съюз - повод за празнуване!
Последните десет години са едни от наи-успешните за нашата държава, членството в европейския съюз е наи-благоприятният и мирен период от българската история. С членството си България се присъедни към едно голямо, демократично, икономически стабилно и развито европейско семейство, а българското общество спечели от прилагането на европейските политики както макро и микро икономически, така и директно благоприятно вличние върху качеството си на живот. Членството на България в Европейския съюз е пряко обвързано и с положителното въздействие върху икономическото развитие на страната. В периода от стартирането на преговорите за членство през 1999 г. до присъединяването на страната към ЕС през2007 г., БВП на глава от населението по покупателна способност нараства от 27% до 40.8% спрямо средното равнище за ЕС, а през 2016 г. достига 48.1%. Относителното забавяне на икономическия растеж спрямо предприсъединителния период се дължи и на съвпадението на периода на членството с голямата рецесия, настъпила след глобалната финансова и икономическа криза от 2007 г. Членството в ЕС способства за минимализиране на негативните ефекти от рецесията върху икономиката на страната, защото след 10 години в ЕС и въпреки огромната тежест на световната криза, коефициентът на безработица в България е по-нисък, отколкото в последната година преди членството, а производителността на труда продължава да нараства. Друг важен ефект е  политиката, ориентирани към насърчаване на мобилността, увеличават възможностите на българските граждани за живот, работа и образование във всяка страна-членка на ЕС. В този десетгодишен период са постигнати значителни подобрения в областта на екологичните показатели, защитата на потребителите, правата на пациентите и социалното равенство. Благодарение на европейско финансиране българското образование интегрира деца в риск и деца със специални образователни потребности; разширява шанса на маргинализирани социални групи за участие в пазара на труда чрез допълнителна квалификация; способства за образователната и научна мобилност. Сред най-значимите ползи от членството за гражданския сектор се нарежда възможността за формиране на европейски мрежи от НПО - източник на ценна експертиза. България е една от страните, които са спечелили най-много от членството си в ЕС, тя е най-големия нетен бенефициент на европейски средства. Участието в Съюза оказва благоприятно влияние и върху българската култура – спомага популяризирането на родни културни продукти на европейско и световно ниво през финансиране на преводи, участия във фестивали, разпространение, общоевропейски награди в областта на културата; съдейства производството на български културни продукти – чрез европейско финансиране на филми, медийни програми и т.н. Същевременно се разширява достъпа на българските граждани до култура, а именно чрез подкрепа на локални фестивали и общоевропейски културни събития като „Нощта на музеите“; съдейства интегрирането на маргинализирани групи през културни практики (напр. „Пловдив – европейска столица на културата“). През 2017 постигнахме премахване на роуминг таксите, както и падане на визовия режим за Канада. Следвайки европейските ценности България постигна много в различни области и само продължавайки да ги следва може да върви напред и да се развива!
Източник: Доклад 10 години България в ЕС

Вашите потребителски права в ЕС
Празничният период е свързан с усилено пазаравуне, както от магазини, така и онлайн покупки. Добре е да знаете своите потребителски права, преди да се впуснете в поръчки и пазаруване. Когато купувате продукт или услуга в ЕС, търговецът трябва да ви предостави ясна, точна и разбираема информация за продукта или услугата, преди да направите покупката. Тази информация трябва да включва няколко компонента: основните характеристики на продукта; общата цена, включваща дължимия данък и всички такси; разходите за доставка (ако има такива) и всички други допълнителни разходи; условията за плащане, доставка или изпълнение; самоличността на търговеца, както и географския му адрес и телефонния му номер; продължителността на договора (ако е приложимо). Част от тази информация може да не се предоставя изрично, ако е очевидна от контекста, като например характеристики на продукта, които се показват на лавица в магазина. Освен това, ако пазарувате онлайн, по телефона, по каталог за поръчка по пощата или от амбулантен търговец, преди да направите покупката, трябва да ви бъде предоставена следната подробна информация: електронен адрес на търговеца; всякакви ограничения за доставката в определени страни; правото да откажете своята поръчка в срок от 14 дни; налични следпродажбени услуги; механизми за разрешаване на спорове; номер на търговеца в търговския регистър; професионално звание и данни за регистрацията на търговеца по ДДС (ако е приложимо); професионално сдружение, в което търговецът членува (ако е приложимо). Трябва да знаете, че за такива покупки не трябва да плащате за доставка или други такси, за които не сте бил уведомени. Предварителната информация е част от договора, освен ако с търговеца се договорите да промените условията, посочени например на неговия уебсайт. Договорите трябва да са написани на ясен и разбираем език и не могат да съдържат неравноправни клаузи. В някои страни от ЕС правото да получите потвърждение за вашата поръчка или да я отмените, както и някои други правни изисквания, не важат за покупки от амбулантни търговци на стойност под 50 евро. Когато купувате цифрово съдържание онлайн, например при изтегляне или поточно предаване на музика или видео, важат специални изисквания относно информацията. Преди да направите покупката, трябва също да ви информират с какъв хардуер/софтуер работи съдържанието (оперативна съвместимост) и какви функции включва то, включително дали е разрешено копирането за лични цели и дали използването на съдържанието подлежи на географски ограничения. Покупки от онлайн търговци извън ЕС - потребителските ви права съгласно правилата на ЕС обикновено се прилагат и по отношение на покупки от онлайн търговци извън ЕС, работещи с потребители в ЕС. Възможно е обаче да срещнете трудности при предявяване на вашите права срещу търговци, установени извън ЕС. Винаги е добре да проверявате къде е регистриран търговецът. Интернет адрес, завършващ на „.eu", „.bg", „.co.uk" и т.н., НЕ е гаранция, че продавачът е установен – и регистриран – в ЕС. След като направите покупка онлайн или от амбулантен търговец, трябва да получите потвърждение за трансакцията. То трябва да бъде на хартия или на друг траен носител, като например електронно съобщение, факс или съобщение в личния ви профил на уебсайта на търговеца, при условие че става въпрос за нещо, което можете да съхраните и което търговецът не може да промени едностранно. Следпродажбена комуникация по телефона - търговците, които осигуряват следпродажбена телефонна връзка с потребителите, трябва да гарантират, че разговорите се таксуват по основната тарифа. На търговците е забранено да изискват от потребителите да използват например телефонни линии с по-висока тарифа за запитвания или оплаквания относно своята покупка или договор.

Източник: www.europa.eu


Статистика

Брой прегледи на статиите
246085