header.jpg
Социално предприятие: Предприемачество със социално въздействие
От 2010 г. насърчаването на предприемачеството и самостоятелната заетост е ключов елемент от стратегията на ЕС "Европа 2020" за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Според Европейската комисия, предприемачеството и самостоятелната заетост спомагат за създаването на работни места, развиването на умения и дават възможност на безработните и уязвимите хора да участват пълноценно в обществото и икономиката. Самостоятелно заетите лица са 14% от общата заетост и играят важна роля в икономиката на ЕС. Последните данни на Евростат показват, че 30,6 милиона души на възраст 15-64 години в ЕС са самостоятелно заети през 2016 г. Като се има предвид, че МСП представляват 99% от дружествата в ЕС и представляват две трети от общата заетост, е ясно защо Комисията подкрепя тези предприятия. За насърчаване на предприемачеството и самостоятелната заетост Комисията се съсредоточава върху стартирането на предприятия от безработни и хора от уязвими групи; подкрепя социалните предприемачи; помага на предприемачите да получат финансиране чрез подпомагане на доставчиците на микрокредити чрез програмата за заетост и социална иновация (EaSI); подкрепя микрофинансирането чрез Европейския социален фонд. Социалното предприятие е бизнес с човешко докосване. През последните години се наблюдава нарастващ интерес към социалните предприятия в цяла Европа. Например в Испания има около 43 000 социални предприятия, които отговарят за над 2,2 млн преки и непреки работни места, според проучване, поръчано от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на Европейския парламент. Същият доклад показва, че оборотът на социалната икономика възлиза на 10% от националния БВП. Нарастването на социалните предприятия се дължи на все по-голямото признаване на ролята, която могат да играят за справяне с предизвикателствата пред обществото и околната среда и за стимулиране на приобщаващ растеж. Като се съсредоточават върху хората, те насърчават чувството за социално сближаване и насърчават общото благо. Социални предприятия имат няколко основни характеристики, по които можете да ги познаете: обслужват интереса на общността (социални, обществени, екологични цели), а не максимизиране на печалбата; имат иновативен характер, чрез предлаганите от тях стоки или услуги и чрез организацията или производствените методи, които използват; наемат най-крехките членове на обществото (социално изключени лица), като по този начин допринасят за социалното сближаване, заетостта и намаляването на неравенствата. Според Комисията едно социално предприятие трябва също така да изпълни следните условия: да се занимава с икономическа дейност; да преследва ясна и основна социална цел; да има ограничения по отношение на разпределението на печалбите и / или активите; да бъде независимио; да има всеобхватно управление. В някои държави-членки тези предприятия все още са в начален стадий, но вече оказват социално въздействие. Като най-добра практика може да се посочи: Гърция Klimax Plus. Климакс Плюс развива устойчиви бизнес дейности в социалната и екологичната икономика чрез специално пригодена интеграция на хора с проблеми с психичното здраве и социално изключени лица (например бездомни, роми, бивши затворници, бежанци и имигранти). Тази гръцка социална кооперация, създадена през 2005 г., генерира приходи от услуги по събиране и рециклиране на хартия за компании от частния сектор (например здравни компании, болници, банкови групи) и публични органи. Предлага също кетъринг услуги и ресторант. В своя културен център Порфира хората от различни културни и социални среди могат да се срещнат и да споделят своя опит и идеи и да научат за психичните заболявания и социалното изключване. Центърът е отворен за трети страни за културни, обучителни и корпоративни събития. Klimax Plus също има онлайн радиостанция, която произвежда изложби, съчетаващи забавления с информация за хора в неравностойно положение. Служителите могат да участват и в производството на стенен часовник. Към днешна дата над 150 души са заети в социалната кооперация.
Източник: Европейска комисия
Европейският парламент гласува за по-ниски международни разговори
Въпреки, че европейските граждани не дължат роуминг такси след юни 2017, то международните разговори с други страни извън ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн остават скъпи. Европейският парламент гласува обаждания в други страни от ЕС да бъдат по-евтини, а телекомите ще спечелят от ясни правила за инвестиции в мрежовата инфраструктура. Разговорите с други страни в ЕС ще струват не повече от 19 цента на минута от 15 май 2019 г, а текстовите съобщения ‒ не повече от 6 цента, гласят текстовете, които Парламентът одобри на 15 ноември. Правилата са насочени и към стимулирането на инвестиции за изграждането на 5G мрежи в европейски градове до 2020 г. Така телекомуникационните услуги ще станат не само по-евтини, но и по-бързи.
Източник: Европейски парламент
Безпроблемно онлайн пазаруване в ЕС - вашите права и някои съвети
Като граждани на държава - членка на ЕС имаме силно засилени потребителски права. Хубаво е обаче да знаем как да се възползваме от тях. Насреща са Европейските потредителски центрове, които предлагат съвети и безплатна помощ при възникнали проблеми. В последните години все повече и повече хора пазаруват онлайн, а от ЕПЦ дават няколко съвети и уловки. Добре е когато пазарувате, особено покрай големи промоции като Черен петък, да избирате  електронни магазини, които познавате или предварително сте проучили. В адреса на линка трябва да има S (https), както и катинарче, което е знак за сигурност. Ако все пак попаднете на некоректен търговец, то може да поискате от банката оспорване на плащането (т.нар. chargeback). Мерките, които е добре да предприемете е да отправите писмено запитване, за да получите и официален отговор. За тази процедура обаче банката може да начисли такса. като потребител имате 14 дни период на размисъл, в който може да върнете продукта си, купен онлайн. Това важи и ако сте го купили по време на промоция (предвидени са изключения за някои поръчки като например резервации в хотел или стоки, свързани с хигиената). След като върнете покупката, търговецът е длъжен да ви възстанови заплатената сума в рамките на други 14 дни. При повредена стока, имате право да поискате от продавача да я ремонтира. Гаранцията на всяка стока, купена от търговец в ЕС, Исландия или Норвегия, е до 2 години. Ако продуктът се развали, трябва да се обърнете именно към продавача, който е задължен да ви съдейства и да го приведе в  съответствие с договора за продажба в рамките на 30 дни. и още няколко допълнителни съвети - проверявайте за скрити такси, сравнете цените с други сайтове, прочетете общите условия! Приятно пазаруване!
Източник: Европейски потребителски център България
 
 
 
Права и социална сигурност на гражданите в ЕС
Европейският съюз определя общи правила за защита на вашите права на социална сигурност, когато отивате от една европейска страна в друга (ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария). Правилата за координация на системите за социална сигурност не заменят националните системи с една-единствена европейска система. Всички страни са свободни да решават кой трябва да се осигурява съгласно тяхното законодателство, какви обезщетения да се предоставят и при какви условия. Съществуват четири основни принципи. Първият е , че ако за определен период от време вие се осигурявате съгласно законодателството на една страна, то вие плащате вноски само в една страна. Институциите за социална сигурност решават чие законодателство се отнася до вас. Нямате право да избирате. Следващия принцип е известен като принцип на равно третиране и недискриминация, т.е. вие имате същите права и задължения като гражданите на страната, в която се осигурявате. Когато подавате заявление за обезщетение, вашите предишни периоди на осигуряване, трудов стаж и пребиваване в други страни се вземат под внимание, ако е необходимо. Ако имате право на парично обезщетение в дадена страна, по принцип можете да го получавате, дори ако живеете в друга страна. Това е известно като принцип на прехвърляемост. Правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност се прилагат в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария към националното законодателство за: обезщетения за болест, майчинство и бащинство; пенсии за старост, предпенсионни схеми и обезщетения за инвалидност; обезщетения за преживяло лице и помощи при смърт; обезщетения за безработица; семейни обезщетения; обезщетения за трудови злополуки и професионални болести. Като регламенти правилата за координация се прилагат директно във всички страни от ЕС. С други думи, те трябва да бъдат спазвани от националните власти и администрации, институциите за социална сигурност и съдилищата. Дори когато националните закони са в противоречие с тях, правилата на ЕС имат предимство. Най-новите версии на ръководствата за националните системи за социална сигурност, може да откриете тук. Ако имате още въпроси, може да направете запитване чрез Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11) или да се свържете се със СОЛВИТ при проблеми с национална администрация. Ако пък имате нужда от правен съвет, обърнете се към службата „Вашата Европа".
Източник: Европейска комисия
#WiFi4EU: Възможност за общините от 7 ноември да могат да кандидатстват за финансиране на проекти за безплатен безжичен интернет
На 7 ноември 2018 г. в 13:00 централно европейско време, Европейската комисия ще отправи покана за подаване на кандидатури по схемата "WiFi4EU". 120 млн. евро ще са налични за до 8000 общини в ЕС до 2020 г. С това финансиране ще се подпомогне изграждането на високоскоростна безжична интернет връзка на оживени обществени места като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки и здравни заведения на цялата територия на Съюза и ще се осигури безплатен достъп за гражданите и посетителите на ЕС. За да се обработи големият брой кандидатури от цяла Европа, процедурата по кандидатстване ще е опростена и изцяло онлайн. Щом се регистрират на специално създадения портал WiFi4EU, общините ще могат да кандидатстват онлайн за ваучер до 15000 евро по WiFi4EU схемата с един клик. Досега повече от 1 на всеки 5 общини от цяла Европа са се регистрирали. Общините, които не са се регистрирали, но искат да кандидатстват за ваучер все още могат да го сторят на портала до отваряне на кандидатурите на 7 ноември. С ваучера общините ще могат да установят Wi-Fi точка на публични пространства. Комисията ще избере проектите на принципипа "първи подал, първи получил". В предстоящата обява първите 2800 общини ще получат WiFi4EU ваучер, като всяка държава членка има гарантирани поне 15 ваучера. В следващите две години ще бъдат отправени още 3 покани за кандидатстване по WiFi4EU – приблизително по една на всеки 6 месеца. Спонсорираните по WiFi4EU мрежи ще бъдат безплатни, без реклами и без събиране на лични данни. Средствата ще бъдат предоставени на мрежи, които не са дубликат на съществуващи безплатни частни или публични предложения с подобно качество.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
436647