header.jpg
Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) стартираха VentureEU 
Програма за общоевропейски фондове за инвестиции във фондове за рисков капитал (VentureEU), чиято цел е насърчаване на инвестициите в стартиращи и бързо разрастващи се иновативни предприятия из цяла Европа стратира. Шест фонда ще получат подкрепа от ЕС за инвестициите си на европейския пазар на рисков капитал. Тяхната цел ще бъде посредством финансирането от ЕС в размер на 410 млн. евро да мобилизират публични и частни инвестиции на стойност до 2,1 млрд. евро. Очаква се това да привлече 6,5 млрд. евро нови инвестиции в стартиращи и разрастващи се иновативни предприятия из цяла Европа и да удвои сегашния размер на рисковия капитал в ЕС. Еврокомисарите смятат, че благодарение на VentureEU многобройните европейски иновативни предприятия не след дълго ще разполагат с инвестициите, които са им така необходими, за да създават иновации и да реализират постижения на световно ниво. Това означава повече работни места и засилен растеж в Европа. VentureEU е ключов елемент на стратегията за отворени иновации, чието начало ЕК постави преди три години. VentureEU ще осигури нови източници на финансиране и ще даде възможност на европейските иновативни предприятия да се превърнат в лидери в световен мащаб. Достъп до инвестициите се очаква да получат около 1 500 стартиращи и разрастващи се предприятия в целия ЕС. ЕС ще предостави основната част от инвестициите на стойност до 410 млн. евро, включително 67 млн. евро от собствените средства на ЕИФ: 200 млн. евро по капиталовия механизъм InnovFin в рамките на „Хоризонт 2020“, 105 млн. евро по COSME (програмата на ЕС за малките и средните предприятия) и 105 млн. евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в рамките на т.нар. „План Юнкер“. Останалата част от финансирането ще наберат мениджърите на фондовете, които ще бъдат избрани предимно измежду независими инвеститори. Всеки от шестте фонда ще инвестира в множество по-малки фондове и ще участва в проекти в най-малко четири европейски държави. Фондовете, в които ще се инвестира, ще подпомогнат финансирането на малките и средните предприятия (МСП) и предприятията със средна пазарна капитализация в редица сектори, например информационни и комуникационни технологии, цифрови технологии, природни науки, медицински технологии, ресурсна и енергийна ефективност. Инвестициите на ЕС във VentureEU ще се управляват от ЕИФ под надзора на Комисията. 
Източник: Европейска комисия

Европейска стратегия за пластмасите и нейните цели
Пластмасата е важен материал в нашата икономика и съвременият ежедневен живот е немислим без нея. В същото време обаче те могат да имат сериозни недостатъци за околната среда и здравето. Действията по отношение на пластмасите бяха определени като приоритет в плана за действие за кръговата икономика от 2015 г., за да се помогне на европейските предприятия и потребители да използват ресурсите по по-устойчив начин. Първата европейска стратегия за пластмаси в кръговата икономика, приета на 16 януари 2018 г., ще промени начина, по който пластмасовите продукти се проектират, използват, произвеждат и рециклират в ЕС. По-доброто проектиране на пластмасови изделия, по-високата степен на рециклиране на пластмасови отпадъци, повече и по-качествени рециклирани продукти ще спомогнат за увеличаване на пазара на рециклирани пластмаси. Тя ще осигури по-голяма добавена стойност за по-конкурентна и гъвкава пластмасова промишленост. Стратегията е част от прехода на Европа към кръгова икономика и също така ще допринесе за постигането на целите за устойчиво развитие, ангажиментите по отношение на глобалния климат и целите на индустриалната политика на ЕС. Тази стратегия ще помогне за опазването на околната среда, намаляването на морските отпадъци, емисиите на парникови газове и зависимостта ни от вносни изкопаеми горива. Той ще подкрепи по-устойчиви и по-безопасни модели на потребление и производство на пластмаси. Целта на Стратегията е да се постигнат няколко приоритета по отношение на опазването на околната среда и защита на гражданите, а именно: да се направи рециклирането рентабилно за предприятията. Ще бъдат разработени нови правила за опаковките, за да се подобри рециклируемостта на използваните на пазара пластмаси и да се увеличи търсенето на съдържание от рециклирана пластмаса. Със събирането на по-големи количества пластмаса би трябвало да се създадат подобрени и разширени съоръжения за рециклиране, както и по-добра и стандартизирана система за разделно събиране и сортиране на отпадъците в целия ЕС. Това ще спестява по около сто евро на тон събрано количество. Ще се постигне и по-голяма добавена стойност с цел по-конкурентоспособен и устойчив отрасъл на пластмасите. Следващата цел е да се намалят пластмасовите отпадъци. Европейското законодателство вече доведе до значително намаляване на използването на пластмасови торбички в няколко държави членки. Сега новите планове ще се насочат към други пластмаси за еднократна употреба и към риболовните уреди, като се подкрепят националните кампании за повишаване на осведомеността и се определи обхватът на новите всеобщи правила в ЕС, които предстои да бъдат предложени през 2018 г. въз основа на консултации със заинтересованите страни и събрани данни. Комисията ще предприеме също така мерки за ограничаване на влагането на пластмасови микрочастици в продуктите и за определяне на знаци за биоразградими и компостируеми пластмаси. Друга важна цел е да се спре замърсяването в морето. С новите правила за пристанищните приемни съоръжения ще се търси решение на проблема с морските отпадъци от морски източници посредством мерки, гарантиращи, че генерираните на борда на корабите или събраните в морето отпадъци не се изоставят, а се връщат на сушата, където се обезвреждат по подходящ начин. Комисията ще предостави на националните органи и на европейските предприятия насоки относно начините за намаляване на пластмасовите отпадъци при източника. Ще бъде засилена подкрепата за иновациите с допълнителни 100 млн. евро за финансиране на разработването на по-интелигентни и по-рециклируеми пластмасови материали, повишаване ефективността на процесите по рециклиране, както и проследяване и премахване на опасните вещества и замърсителите от рециклираните пластмаси. Вършейки своята част от работата, Европейският съюз ще работи и с партньори от целия свят, за да бъдат намерени глобални решения и да бъдат разработени международни стандарти. Текстът на Стратегията може да бъде открит тук.
Източник: Европейска комисия

 
Системата за спасяване на животи: eCall задължително в новите модели автомобили от април 2018
Системата eCall в автомобила автоматично набира номер 112 в случай на сериозна пътна катастрофа и дава възможност на спасителните служби да решат своевременно за вида и размера на необходимата операция. Целта е да бъдат спасени животи и да се намали тежестта на нараняванията. Устройствата за спешни повиквания, които автоматично уведомяват спасителните служби за автомобилни катастрофи, ще трябва да бъдат монтирани към всички нови модели превозни средства към 31 март. Намаляването на смъртните случаи по пътищата и последствията от наранявания отдавна са един от приоритетите на Европейския парламент. Депутатите приеха законодателството за разгръщане на eCall на 28 април 2015 г. Към 31 март 2018 г. всички нови типове превозни средства ще трябва да бъдат оборудвани с тази животоспасяваща технология. Системата eCall ще спомогне за повишаване на безопасността на участниците в пътното движение чрез значително намаляване на времето за пристигане на спасителните служби в случай на голям инцидент. За съжаление, броят на смъртните случаи по европейските пътища е все още неприемливо висок смятат евродепутатите. Законодателството е направило системата да се основава на обществен спешен разговор, използващ европейския номер за спешни повиквания 112 и работещ през границите. Ще бъде дадено достатъчно време на държавите-членки и производителите, за да подготвят инфраструктура и технологии, така че системата eCall да започне да работи незабавно, за да донесе главната й полза - да повиши безопасността на гражданите, пътуващи навсякъде в Европа.
Източник: Европейски парламент

Валиден абонамент навсякъде в Евроепйския съюз!
От 1 април 2018 г. европейците имат достъп до онлайн съдържанието, за което са се абонирали у дома, където и да се намират в ЕС. Тази валидност на цифровите услуги поставя интересите на гражданите на първо място и където и да се намирате в ЕС, ще може да гледате любимите си филми, спортните предавания, да четете електронните си книги или играете игри, както и всичко друго, за което сте абонирани независимо дали сте във Франция, Словения или България. Отмяната на ограниченията, които не позволяваха на европейците да ползват при пътуване абонаментите си за цифрови медии и съдържание, е нов успех на цифровия единен пазар след ефективното премахване на таксите за роуминг, от което се ползват потребителите в цяла Европа от юни 2017 г. насам. Заместник-председателят на Европейската комисия Андрус Ансип, комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел, българският министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и членовете на Европейския парламент Павел Свобода и Жан-Мари Кавада в съвместното си изявления казаха, че постигането на споразумение относно преносимостта е забележителен резултат от тясното сътрудничество между институциите на ЕС и европейските предприятия и заинтересовани страни и са напълно уверени, че радио- и телевизионните оператори и платформи ще възприемат това като възможност за подобряване на предоставяните от тях услуги. Това е една от поредните конкретни стъпки към изграждането на истински цифров единен пазар и обединено европейско цифрово общество, които да са достъпни за всички граждани и да са рентабилни за бизнеса.
Източник: Европейската комисия

Отворена покана за набиране на идеи как да комуникираме ЕС
Форумът за европейската култура набира участници, които имат отношение и нови идеи за начина, по който да се представя европейския проект. Форумът, който ще се провежда в Амстердам от 31 май до 3 юни има за цел да събере художници, писатели и творци, които чувстват близка до себе си европейските ценности и които ще представят своите идеи за това как европейските послания да стигат до хората и да не бъдат разбирани погрешно. По отношение на комуникирането ЕС иска да поправи своите грешки и да стартира едно мощно начало. Ето защо на форумът ще бъдат търсени и установени кои са добрите страни и кои лошите в последните 25 години на общуване с Европа. Весе по-често се появяват гласове, които оспорват европейските идеи и ценности и които внясят смут и националистически и раздразнителен език отвън и отвътре в ЕС. Разбираме, че ЕС не е съвършен и някои от проблемите му са останали нерешени. Убедени сме обаче, че днешната Европа е най-добрата, която някога е съществувала, и че Европейският проект трябва да бъде защитен в тези нестабилни времена. Ето защо мисията на предстоящия форум е да събере идеи за това, как сътрудничеството и солидарността могат да се комуникират по свеж и непреодолим начин за широката аудитория. Как може да бъде оценен Европейският съюз от неговите граждани и да бъде признат за сила и за добро, а не като безлична бюрократична система? Отворената покана призовава за изпращане на всякакви предложения за общуване на предимствата на сътрудничеството и приятелството между хората и народите. Моля, изпращайте чертежи, проекти, снимки, стихове, думи и сценарии за късометражно кино, които могат да бъдат разработени и да допринесете за ясна, но многостранна кампания. Навсякъде в медиите. Нуждаем се от послания, как работи Съюзът и какъв би бил животът без него. Сигнализирайте ни за провалите на ЕС. Сигнализирайте и за успехите на ЕС. Също така добре дошли ще са идеи, които не са съсредоточени върху самия ЕС, а върху неговите ценности и как те се отразяват на хората в ежедневието по неполитически начин. Своите идеи изпращайте на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. възможно най-скоро и не по-късно от 18 април. Моля изпращайте файлове като PDF, максимум 15mB, с файлове, наречени "Surname_Name_Eurolab2018".
Източник: https://cultureforum.eu/call-ideas-eurolab/ 

Статистика

Брой прегледи на статиите
276731