header.jpg

Започна свързването на млади хора с организации чрез Европейския корпус за солидарност
 
Акредитираните организации, предлагащи възможности за професионална практика в областта на солидарността, могат вече да използват базата данни за намиране на потенциални служители, стажанти или доброволци за своите дейности, което на практика се случи три месеца след стартирането на Европейския корпус за солидарност.
От тази пролет ще бъдат на разположение няколкостотин места за професионална практика, а през следващите месеци ще бъдат осигурени хиляди други.
С онлайн системата на Европейския корпус за солидарност става възможно прякото свързване на организации с млади хора, интересуващи се от придобиване на професионална практика в областта на солидарността. При регистрирането освен личните си данни младите хора могат да посочат своите умения, опит, периодите, през които са на разположение, предпочитанията и мотивацията си, както и да качат автобиография.
Повече информация ще намерите в интернет на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-469_bg.htm

 

Свободата на придвижване в ЕС: най-ценното европейско право за българите 
 
Резултати от изследване на Евробарометър, проведено през миналата година, сочат, че българските граждани запазват одобрението си към Европейския съюз и неговите институции и са склонни да се доверяват повече на тях, отколкото на националните институции. 
Поне 49% от българските граждани имат доверие на Европейския съюз, докато 34% изпитват недоверие, а 17% не могат да преценят. Така страната ни се нарежда на шесто място сред всички-страни членки по степен на доверие към Съюза след Литва (55% доверие), Малта (52%), Румъния (52%), Люксембург (51%) и Финландия (51%).
Също 49% от българите имат доверие на Европейския парламент, докато доверието в българското Народно събрание е 15%. Доверието в Европейската комисия е 47%, а това в националното правителство (към момента на проучването през есента на 2016 г.) – 22%.
Традиционно, българските граждани свързват Европейския съюз и членството на страната ни в него с възможността за свободно придвижване, работа и живот в различните страни-членки. Именно това е и европейската политика, която се ползва с най-висока степен (87%) на обществено одобрение у нас. Други европейски политики, които се ползват с широка подкрепа сред българите са тези в областта на отбраната и сигурността (72%) и в областта на миграцията (68%).
Пълните разултати от проучването може да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2137

 
Работата на Комисията по Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния беше приветствана от Съвета на ЕС
 
Съветът на ЕС (формат Общи въпроси) прие заключения относно Механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия, засягащ България и Румъния. Съветът приветства докладите на Комисията относно напредъка, постигнат в България и Румъния по линия на механизма. Съветът поздравява Комисията за извършената работа, включително общата оценка на постигнатия напредък след присъединяването на България и Румъния към ЕС през 2007 г., и подкрепя балансирания и обективен анализ.
Съветът цени продължаващото добро сътрудничество на България и Румъния с Комисията и с останалите държави членки в рамките на механизма. Съветът насърчава България и Румъния да изпълнят ключовите препоръки, набелязани в докладите на Комисията, чието спазване би довело до временното успешно приключване на отделните показатели, освен ако събитията в страните не доведат до ясен обрат в хода на напредъка.

EВРОПЕЙСКИЯТ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ: НОВАТА ИНИЦИАТИВА НА ЕС ЗА МЛАДИТЕ ХОРА
 
Европейският корпус за солидарност е новата инициатива на ЕС, която предоставя нови възможности на младите хора за участие като доброволци в европейски проекти.
Корпусът обединява млади хора с идеята да се изгради по-приобщаващо общество, като подкрепя хората в затруднено положение и предлага на младите хора, които искат да помагат, да се учат и да се развиват, възможност да придобият изпълнен с отговорност опит.
Участието в проект на Европейския корпус за солидарност ще се счита за предимство при кандидатстване за работа и ще бъде от полза при кандидатстване във висше учебно заведение. То може да представлява за вас нова възможност да се ангажирате с нова дейност, която може да бъде стъпка за намиране на нова работа.  След участието си в проекта можете да получите удостоверение, което доказва това.  
Желаещите да участват трябва да знаят, че тяхното участие е доброволен избор и всеки е свободен да се оттегли от инициативата.  В края на участието си, всеки има право да получи сертификат, а преди началото на дейността и по време на нейното изпълнение участниците в Корпуса получават ясна инфорамция за задачите, които изпълняват, и, когато е уместно, обучение и езикова подготовка.
Участието в Корпуса е без заплащане на такса. 
 
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидарност ако сте навършили 17 години, но не можете да започнете работа по проект до навършване на 18 години. В проектите на Европейския корпус за солидарност могат да участват лица на възраст до 30 години.
 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
Ако участвате в проект на Европейския корпус за солидарност и ако извършвате доброволческа дейност, няма да получавате заплата, но ще имате право на пътни, нощувки и дневни, както и застрахователно покритие за срока на дейността. Ще получите и съответното обучение преди да започнете дейността си и след като пристигнете на място. 
Участниците, които са ангажирани в рамките на професионална подготовка или като стажанти, в някои държави подписват трудов договор, съставен в съответствие с националните разпоредби на приемащата държава. Предоставят се и дневни надбавки. 
Участниците, които биват набирани с цел назначаване на работа, винаги ще имат официален трудов договор и заплата, която съответства с местните закони, подказонови актове и колективните трудови договори.
 
КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ЗА УЧАСТИЕ?
Регистрацията се прави в интернет страницата на Европейския младежки портал: https://europa.eu/youth/Eu_bg
Повече информация за Европейскиякорпус за солидарност ще намерите тук:  https://europa.eu/youth/solidarity/faq_bg 
 
Източник: Европейски младежки портал

 
 

Eвропейският парламент поиска от Комисията да въведе визи за граждани на САЩ  

В резолюция, приета миналия четвъртък, евродепутатите призовават Комисията до два месеца да предприеме необходимите законови мерки за временното въвеждане на визи за граждани на САЩ, тъй като Вашингтон все още не е предоставил безвизов достъп за граждани на пет държави членки на ЕС. Гражданите на България, Хърватия, Кипър, Полша и Румъния все още не могат да влизат на територията на САЩ без виза, докато гражданите на САЩ могат да пътуват безвизово във всички държави членки на ЕС. Според механизма за визова реципрочност, ако трета страна не отмени изискването за виза в рамките на 24 месеца от получаване на уведомление за липса на реципрочност, Комисията трябва да приеме делегиран акт за суспендиране на безвизовия режим за граждани на съответната страна за период от 12 месеца. Парламентът и Съветът могат да възразят на такъв акт.   След уведомление за липса на реципрочност от 12 април 2014 г. Комисията трябваше да е реагирала преди 12 април 2016 г. Въпреки повторните призиви от страна на евродепутати, тя все още не е предприела никакви законови мерки. Канада също изисква визи от граждани на България и Румъния, но вече обяви, че тези изисквания ще бъдат свалени от 1 декември 2017 г.   

През април 2014 г. Европейската комисия беше уведомена, че пет държави не изпълняват своите задължения спрямо ЕС по отношение на реципрочността на безвизовото пътуване. Това са Австралия, Бруней, Канада, Япония и САЩ.   Австралия, Бруней и Япония вече отмениха визите за всички граждани на ЕС, а Канада ще направи това през декември тази година.

Източник: Европейски парламент


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
113618