header.jpg
Програма „Еразъм за млади предприемачи” 
Програмата „Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма за обмен, която предоставя на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други участващи в програмата държави. Обменът на опит се осъществява по време на престой при опитен предприемач, който помага на новия предприемач в придобиването на умения, необходими за управлението на малка фирма. Ползите за предприемача-домакин се изразяват в нови перспективи за развиване на собствения бизнес и възможността за установяване на сътрудничество с чуждестранни партньори или опознаване на нови пазари. Престоят е частично финансиран със средства от Европейския съюз. Независимо дали сте нов или много опитен предприемач, програмата може да предложи огромна добавена стойност за вашия бизнес: възможните ползи включват обмен на знания и опит, контакти и сътрудничество на територията на цяла Европа, установяване на нови търговски отношения или намиране на международни пазари. Могат да участват както нови предприемачи, които твърдо планират да започнат свой собствен бизнес или вече са стартирали такъв през последните три години, така и предприемачи с опит, които притежават или управляват малки и средни предприятия в друга участваща в програмата държава. Програмата „Еразъм за млади предприемачи” е финансирана от Европейската комисия и функционира на територията на участващите по програмата държави посредством отговорните посреднически организации, които са компетентни в осигуряване на подкрепа за бизнеса (например търговски камари, центрове за начален бизнес, бизнес инкубатори и др.). Техните дейности са координирани на европейско ниво от Службата за подкрепа по програма „Еразъм за млади предприемачи”. Повече за самата програма, как да участвате, ръководството и друга информация, може да намерите тук.
Източник: Европейска комисия

Предложение на Европейската комисия за по-ниски такси за преводите в евро в целия Съюз и по-прозрачно конвертиране на валута
Европейската комисия предлага намаляване на таксите за трансгранични плащания в евро за целия ЕС. Съгласно действащите понастоящем правила, за предприятията и лицата, живеещи в еврозоната няма разлика дали ще извършват операции в собствената си държава или в друга държава членка на еврозоната. Но Комисията предлага да разшири това предимство и до гражданите и предприятията в държавите извън еврозоната. Това ще им позволи да се възползват напълно от предимствата на единния пазар, когато изпращат пари, теглят в брой или плащат в чужбина. Всички вътрешни презгранични плащания в ЕС, извършени в евро извън еврозоната, ще бъдат таксувани (с ниски или нулеви такси) като вътрешни плащания, извършвани в официалната местна валута. Освен това Комисията предлага да се засили прозрачността и конкуренцията в областта на услугите по обмен на валута, когато потребителите купуват стоки или услуги във валута, различна от националната им. Според еврокомисарите е време вече тези държави извън еврозоната, но част от Съюза да могат да се възползват от същите предимства, както и тези в еврозоната. Предложението предвижда по-специално таксите, събирани за презгранични плащания в евро, да бъдат същите, каквито биха били за вътрешни плащания в местната валута. Това ще намали цените до няколко евро или дори цента. Например, презграничен банков превод в евро от България ще бъде таксуван като вътрешен банков превод в български лева. Това е важна промяна, тъй като таксите за обикновен банков превод могат да достигнат баснословни нива в някои държави членки извън еврозоната (до 24 евро за превод на 10 евро!). Съществуващите прекомерни такси са пречка пред единния пазар, тъй като възпрепятстват презграничните дейности на домакинствата (купуване на стоки и услуги в зона с различна валута), както и на предприятията, особено МСП. Това поражда съществени несъответствия между положението на живеещите в еврозоната, които се ползват от предимствата на единната валута, и тези извън еврозоната, които могат да осъществяват евтини операции само на територията на своята държава. Това предложение е част от изпълнението на приоритети на комисията Юнкер за изграждане на по-широк и по-справедлив единен пазар, благодарение на който гражданите, услугите, стоките и капиталът да могат да се движат свободно в една икономическа зона, чийто годишен брутен вътрешен продукт възлиза на 15 трилиона евро. 
Източник: Европейска комисия

 
Представяне на доклада за България в рамките на Европейския семестър 2018
Представителството на Европейската комисия в България организира представяне и дискусия по годишния доклад за България, който се издава в рамките на Европейския семестър. Докладът бе публикуван още на 7 март 2018г. и обхваща теми като  икономическата ситуация, дисбаланси и рискове, финансов сектор, пазар на труда, развитие на социалната сфера и образованието. Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев открива събитието, което може да се следи на живо в социалните мрежи. Специални гости и докладчици от генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" и генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" към Европейска комисия ще се включат в събитието, както експерти от  от Брюксел, които ще засегнат темите "Европейският стълб на социалните права в контекста на Европейския семестър" и "Макроикономически перспективи и потенциал за растеж". Може да прочетете целият доклад тук.
Източник: Европейска комисия

План за инвестиции: България
В рамките на планът "Юнкер" е докладвано, че към март 2018 общото финансиране по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в България възлиза на 356 млн. евро, като се очаква то да генерира допълнителни инвестиции в размер на 1,5 млрд. евро. Инфраструктурни и иновационни проекти - три одобрени проекта, финансирани от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с подкрепата на ЕФСИ близо 281 млн. евро общо финансиране, а очакването е да генерира общи инвестиции в размер на 652 млн. евро. При малките и средни предприятия (МСП) десет са одобрените споразумения с банки посредници, финансирани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с подкрепата на ЕФСИ. 75 млн. евро е общото финансиране и се очаква то да генерира около 944 млн. евро инвестиции в близо 6072 МСП и дружества със средна пазарна капитализация, които ще се възползват от подобрения достъп до финансиране. Няколко примера, които може да се видят, подкрепени от ЕФСИ в България - Biovet е глобално дружество, което работи в сферата на здравето на животните. Седалището му се намира в София, България. ЕИБ предоставя заем от 100 млн. евро за увеличаване на производството и на научноизследователската и развойната дейност. Проектът на ЕФСИ включва създаване на две нови съоръжения: съоръжение за ферментация в Пещера (Южна България) и завод в Разград (североизточна България), където ще се произвеждат ваксини за животни. Друг промер е Kloshar Bags е стартиращо модно предприятие от София, България, което получават заем от институция за микрофинансиране, който е гарантиран от ЕИФ в рамките на Плана за инвестиции за Европа. Заемът дава възможност на Kloshar Bags да създаде свой онлайн магазин и да увеличи персонала си. В момента компанията изнася чантите си за клиенти от цял свят — като се започне от САЩ и се стигне до Южна Корея. Списък на още проекти, подкрепени от ЕФСИ, може да видите тук.
Източник: Европейска комисия

Справедливо данъчно облагане в Европейския съюз
Модерната икономика и цифровизация изисква и нови мерки за справедливо  и благоприятстващо разстежа данъчно облагане. Ето защо Европейската комисия предложи нови правила, които да гарантират, че цифровата стопанска дейност се облага в ЕС с данък по справедлив начин. Днешните онлай предприятия постоянно нарастват, дали са доставчици на онлайн съдържание, или сдружения в областта на социалните медии, или пък някакви онлайн платформи за сътрудничество, всички те попадат в модерната цифрова сфера, а данъчното законодателство не е мислено по този начин и не обхваща добре тази виртуална част от дружества, която вече нямаобщно с традиционната икономика. Европейската комисия, следвайки призива на лидерите на държавите - членки, оправен още в края на миналата година, стартира задачата да разработи данъчни закони, пригодени към модерната икономика и цифровата ера. Комисията направи две законодателни предложения, чиято цел е да доведат до по-справедливо данъчно облагане на цифровите дейности в ЕС: първата инициатива има за цел да реформира правилата за корпоративно данъчно облагане, така че печалбите да се отчитат и облагат с данък там, където предприятията имат значително взаимодействие с потребителите посредством цифрови канали. Второто предложение е в отговор на призива на няколко държави членки за временен данък, който да обхваща основните цифрови дейности, които понастоящем общо взето не се облагат с данък в ЕС. Този пакет представя съгласувания подход на ЕС към създаване на система за облагане на цифровите дейности, който е в подкрепа на цифровия единен пазар и ще послужи за гръбнак на международните разисквания, насочени към глобално разрешаване на въпроса.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
276733