header.jpg

Европейският парламент призовава страните от ЕС за спешно приемане на бежанци

Тази седмица Европейският парламент призова всички страни членки на Европейския съюз да изпълнят задълженията си да приемат лица, търсещи убежище, от Гърция и Италия. Въпреки споразумението за пренастаняване на 160 000 бежанци от Гърция и Италия до септември 2017г., членуващите държави са преместили само 11% (от (18 770 души до 16 май). Към момента единствено Финландия и Малта са държавите, които са на път да изпълнят поставените цели. По-голяма част от страните изостават от предвидените цели, четири държави са преместили изключително малък брой търсещи убежище, лица, а други дори все още не участват.

Парламентът призова държавите  членки да пристъпят към изпълнение на задълженията си и да дадат ход на преместването, като приоритетни ще са деца без семейства и други уязвими лица.
Евродепутатите предложиха  да се удължи срока за разпределение на бежанците до приемането на нов Дъблински регламент, тъй като Парламентът заяви, че дори страните членки не достигнат предварително поставените цели за  пренастаняване на бежанците до септември ще трябва да продължат да приемат отговарящите на условията, лица.
Според данни на ВКБООН до момента в Гърция са останали около 50 000 лица, търсещи убежище. В Италия през 2016 г. пристигнаха рекордните 181 436 души.

Допълнителна информация
На фона на острата миграционна и бежанска криза от лятото на 2015 г. ЕС прие две спешни решения за преместването на хиляди бежанци. 160 000 лица, търсещи убежище, които са с висок шанс да получат статут на бежанци, трябва да бъдат преместени до септември 2017 г. от Италия и Гърция в други държави членки, където да бъдат разгледани техните молби.

В последващо решение, прието от Съвета през септември 2016 г., на което Парламентът се противопостави, държавите членки се споразумяха 54 000 от тези 160 000 места да бъдат използвани за допускането на сирийски бежанци от Турция по силата на споразумението между ЕС и тази страна, а не за преместване на лица от Италия и Гърция.

Източник: Информационно бюро на ЕП


 

Нови стимули за работни места, растежа и инвестициите

От световната икономическа и финансова криза насам ЕС страда от ниски равнища на инвестициите. Това налага необходимостта от общи и координирани усилия на европейско равнище за обръщане на тенденцията и за създаване на условия за икономическо възстановяване в Европа.

Налице са достатъчно средства и те трябва да бъдат мобилизирани навсякъде в ЕС в подкрепа на инвестициите. Няма един-единствен и лесен отговор, няма „копче за задвижване на растежа“, няма универсално приложимо решение.

Издигна се обещание в Европа отново да има работни места и растеж. С Плана за инвестиции се пристъпи към изпълнение на това обещание: само месец след встъпването си в длъжност Комисията „Юнкер“ разкри амбициозен план за мобилизиране на най- малко 315 милиарда евро инвестиции в срок от три години, без да се увеличава задлъжнялостта. Този план вече функционира и води до осезаеми резултати.

Институциите на ЕС, заедно с Европейската инвестиционна банка, която започна работа по въпроса в началото на 2015 г., работиха с безпрецедентни темпове и необходимото законодателство бе прието за по-малко от шест месеца. Регламентът за създаване на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) влезе в сила през юли 2015 г. Девет държави членки вече заявиха намерението си да засилят капацитета на ЕФСИ. В повечето случаи това става посредством техните национални насърчителни банки: България (100 милиона евро), Германия (8 милиарда евро), Испания (1,5 милиарда евро), Франция (8 милиарда евро), Италия (8 милиарда евро), Люксембург (80 милиона евро), Словакия (400 милиона евро), Полша (8 милиарда евро), Обединено кралство (8,5 милиарда евро/6 милиарда паунда).

Идеята в основата на ЕФСИ е да се използват публични средства като гаранция и катализатор за стимулирането на частни инвестиции в реалната икономика, където те са най-потребни. Това ще послужи за мобилизиране на наличната висока ликвидност за подкрепа на стратегически проекти, които иначе не биха били финансирани, в области като научните изследвания и иновациите възобновяемата енергия, широколентовите мрежи и здравеопазването.

В случая не става дума само за големи инфраструктурни проекти: една четвърт от гаранциите, предоставени от ЕФСИ, ще бъдат използвани за финансирането на малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна пазарна капитализация, които от началото на кризата изпитват затруднения при осигуряването на финансиране за своите дейности.

Какво представлява плана за инвестиции на Европа?

Планът за инвестиции е насочен към премахване на пречките пред инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти и по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси. За постигането на тези цели в плана се предвиждат действия в три области:

o   мобилизиране на инвестиции в размер на най-малко 315 милиарда евро за три години

o   подпомагане на инвестициите в реалната икономика;

o   създаване на благоприятна среда за инвестициите

Действия в три области:

Мобилизиране на финансиране

Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) ръководи Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да се преодолеят настоящите пазарни дефекти, като се вземат мерки във връзка с пазарните пропуски и се мобилизират частни инвестиции. Фондът ще подкрепя стратегически инвестиции в ключови области, като инфраструктура, образование, изследвания и иновации, както и рисково финансиране за малки предприятия.

Подпомагане на инвестициите в реалната икономика

Нови възможности за: 

Институционалните инвеститори в ЕС и в чужбина;

Организаторите на проекти;

Малките и средните предприятия

За да извлекат максимална полза от възможностите по ЕФСИ, потенциалните получатели на средства могат да използват: Европейския портал за инвестиционни проекти — мястото за срещи онлайн между организатори на проекти от ЕС и инвеститори от цял свят и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси — порталът на Европа към подпомагането на инвестициите

Създаване на благоприятна среда за инвестиции

С цел подобряване на бизнес средата и условията за финансиране, планът за инвестиции ще включва постигане на напредък към цифров единен пазар, енергиен съюз и съюз на капиталовите пазари.

В подкрепа на своята програма за инвестиции, структурни реформи и бюджетна отговорност,Комисията представи през януари 2015 г. тълкувателно съобщение относно използването по най-целесъобразен начин нагъвкавостта, заложена в съществуващите правила на Пакта за стабилност и растеж.Като част от своите по-мащабни усилия за борба с безработицата, през май 2015 г. Комисията предложи, а законодателят на ЕС прие, да бъде изтеглено напредфинансиране в размер на 1 милиард евро с цел ускоряване на изпълнението на Инициативата за младежка заетост. С нейна подкрепа до 650 000 младежи в цяла Европа ще могат да намерят работа, места за чиракуване, стаж или възможност за продължаване на образованието. Комисията ще представи в кратки срокове препоръка занасърчаване на интеграцията на трайно безработните лица на пазара на труда.

Източник: Европейска комисия


 

Тази година отбелязваме 10 години България в Европейския съюз. Специално по този повод е разработен доклад от Центъра за либерални стратегии по поръчка на Информационното бюро на Европейския парламент и Представителството на Европейската комисия в България. Според Доклада, десетте години членство е най-успешният период в българската история. В него е отразено как европейската интеграция се отразява на развитието на България в сфери като политиката, икономиката, неправителствения сектор, медиите, образованието, културата, както и ефектите от външната политика на ЕС. Този анализ е изготвен на база сравнение на държави със сходни на България характеристики, които в момента не са член на ЕС. 
Докладът има и друга роля - отваря дискусии сред българското общество за важността на членството. Дкладът показва безспорните постижения на България, но и напомня, че всичко зависи от гражданите и тяхната активност, за да оказват влияние на институциите по отношение на важните структурни промени. Не на последното място напомня за общите ценности, които са сърцевината на европейския проект - свобода, солидарност, зачитане на човешките права. На база на тези ценности се гради успяващо общество. 
През тази знаметална година се предвиждат множество инициативи от всички европейски информационни мрежи, за отбелязване на годишнината. 

Два месеца след Бялата книга, Европейската Комисия дава своята визия относно глобализацията и какви ползи може да извлече Съюза от нея. Предложението е оформено в Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията. За ЕС е ясно, че глобализацията не носи само ползи, а има и своите недостатъци, ето защо обръща специално внимание на това как държавите членки могат да моделират глобализацията, така че да се предвиди бъдещето и да се подобри качеството на живот на европейците. Приоритетите на ЕС са да се търгува с другите държави, а не да се воюва, да се изгради един устойчив световен ред, да се работи в посока към адаптиране към новите предизвикателства. Чрез новият Документ ЕК предлага и инструменти за прилагане на прогресивни данъчни политики, инвестиране в иновации и солидни социални политики, което да спомогне за по-справедливото преразпределение на благата в обществото, както и предлага да се използват структурните фондове на ЕС в помощ на уязвимите региони и на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, чрез който се помага на работници, изгубили работата си, да си намерят нова.
Документът за размисъл може да видите тук
Източник: Европейската комисия

По случай Деня на Европа – 9 май – жителите и гостите на столицата ще могат да се насладят и на светлинното 3D мапинг шоу „Европа – твоят дом“, посветено на историята на членството на България в ЕС и на общите споделени ценности на Съюза. Спектакълът ще бъде прожектиран от 21:30 часа върху фасадата на сградата на Националната художествена галерия (бившия Царски дворец) на площад „Княз Александър I“.
Специалното събитие е разработено съвместно с българското студио mp-studio.eu, носител на множество европейски награди за осветяване на знакови сгради в Европа и по света. Филмът е с продължителност от 13 минути и за да могат всички желаещи да станат част от празника, ще бъде излъчен 3 пъти – в 21:30, 21:50 и 22:15 ч.
Шоуто ще може да бъде гледано на живо от 21:30 ч. на 9 май на интернет страницата на Европейския парламент www.europarl.bg
Над 300 ученици от цялата страна ще посетят Дома на Европа и ще се включат в поредица от занимателни информационни инициативи и образователни презентации, посветени на Европейския съюз, неговата история и възможностите, които предлага на младите европейски граждани. На официалното откриване на Деня на отворените врати в Дома на Европа са поканени президентът на Република България г-н Румен Радев и български членове на Европейския парламент, чието участие се очаква да бъде потвърдено. Младежите ще имат възможността да участват в дискусия за членството на България в ЕС, част от която ще бъде и награждаването на лауреатите от конкурса за студентско есе на тема „България в Европейския съюз: десет години по-късно“, съвместно организиран от Представителството на Европейската комисия в България и Института за икономическа политика.
Денят на Европа е празник на Европейските общности, на единството и мира на стария континент. Отбелязва се на датата, когато френският външен министър Робер Шуман прочита историческата декларация за обединение в Европа.
Източник: Европейски парламент и Европейската комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
138973