header.jpg
Гаранция за младежта - възможности за младите хора
Статистиката на Евростат сочи , че младежката безработица непрекъснато се увеличава на европейско ниво и то най-засегнати за младежите 18-24 годишни. Краткият анализ на младежката безработица показва, че ниското или неподходящото образование и липсата на квалификация са сред основните причини за безработицата сред младежите в България. Освен изброените структурни фактори сред причините за младежката безработица и неактивност са и липсата на професионален и/или трудов опит, липсата на ключови умения и трудови навици, преждевременно напускане на училище, както и загубата на трудова мотивация поради продължителен престой без работа. Нарастването на младежката безработица е резултат и от това, че в условия на несигурна икономическа ситуация работодателите освобождават предимно най-неопитните работници и служители. От друга страна, адресирането на интегрирани мерки за намаляване на младежката безработица, които взаимно се допълват и ангажират всички заинтересовани страни – държавни институции, социални партньори и общини, какъвто бе подхода на изпълнение на Националната инициатива „Работа за младите хора в България” 2012-2013 г. дава добри резултати. Така например, през периода на реализация на Националната инициатива, въпреки негативното влияние на икономическата криза, не се допусна скок в младежката безработица. С Инициативата стартираха активни мерки за създаване на работни места с перспективи за качествена и устойчива заетост, мерки за повишаване на пригодността за заетост, които отчитат бъдещите тенденции в развитието на пазара на труда, услуги по информиране и консултиране, които се продължават с  НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2014 – 2020 г. Какво предвижда Националната гаранция за младежта на България - всеки млад човек на възраст от 15 до 24 години вкл. ще получи добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование. Националната гаранция за младежта на България ще се реализира поетапно. За младежите, регистрирани в бюрата по труда, предложение ще бъде отправяно до края на 4-тия месец от регистрацията им. Младежите, които не работят и не учат, и не са регистрирани в бюрата по труда, ще бъдат информирани относно възможните услуги, които могат да ползват след регистрация в бюрата по труда, в срок до един месец след получаване на индивидуалните им данни и адрес за кореспонденция в институцията или организацията, която ще осъществява тяхното активиране. Ако сте младеж на възраст до 25 години, в момента не учите и не работите, може да се включите в новата инициатива Европейска гаранция за младежта, разработена съгласно Препоръка на Съвета на ЕС. В случай, че проявите интерес към програмите и мерките, предвидени в Европейската гаранция за младежта, Вие ще получите добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като сте останали без работа или сте напуснали системата на формалното образование. Възможните услуги, от които може да се възползвате в зависимост от индивидуалния Ви профил, са: Професионално ориентиране – предоставяне на информация за избора на професия, квалификация, допълнителна квалификация или преквалификация; Мотивационно обучение, което ще бъде предоставяно, както в бюрата по труда, така и от външни лицензирани организации; Обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности, търсени на пазара на труда; Мерки за създаване на работни места чрез финансови субсидии за работодателите; Стажантски програми и мерки, насочени към младежи със средно или по-високо образование и с професионална квалификация; Субсидиране на временна заетост; Насърчаване на териториалната мобилност в страната при търсене и започване на работа; Предоставяне на услуги от мрежата на европейските служби за заетост (EURES); Подкрепа за стартиране на собствен бизнес от младите хора с високо образование и квалификация, които имат мотивация и бизнес идеи. За повече информация относно възможностите за включване в програмите и мерките, съгласно Европейската гаранция за младежта, може да се обърнете към трудовите посредници в дирекции „Бюро по труда” в цялата страна.
Източник: https://www.az.government.bg/pages/mladezhka-garanciya/

С Еразъм+ повече възможности за работа
"Еразъм +" отваря вратата към света на възможностите за заетост. Независимо дали търсите работа в нова държава или сектор или надграждате знания във вашата област: "Еразмус +" идва да подобри перспективите за успешна кариера. Всъщност, мобилните студенти от сферата на висшето образование имат по-голяма вероятност да имат работа след дипломирането в сравнение с техните не-мобилни връстници. Доброволчеството също така увеличава възможностите на участниците за намиране на работа, тъй като 3 от 4 работодатели оценяват този опит. Самоувереността, адаптивността и по-силните комуникативни умения са само кратък списък на това, което можете да спечелите чрез опита на Еразъм +. Участниците също така създават професионални мрежи. Тези контакти създават новаторски начинания за предприемачество - от стартиращи фирми до научноизследователски проекти и всичко междувременно. Естер Галиндо, президент на Whirlpool в Европа, Близкия Изток и Африка, казва, че "Да имаш международен опит и да говориш на различни езици е ключов фактор за присъединяването към една голяма глобална компания". 92% от европейските работодатели са съгласни с Esther: оценяват уменията, придобити по време на преживяванията за мобилност, и свежите идеи, които обучаемите трябва да предложат. Програмата "Еразмус +" не спира до тук, а продължава по-нататък: предлага високо активно партньорство между секторите на образованието и обучението и пазара на труда. През 2014-16 г. бяха финансирани повече от 2 600 проекта, за да предизвикат положителна промяна в секторите на образованието и обучението. Придобиването на опит в мобилността Еразмус + увеличава шансовете ви да намерите бъдеща работа, да подобрите уменията си в настоящата си работа и да се подготвите с вдъхновяващи нови идеи. Не чакайте повече, включете се!!!
Източник: Европейска комисия

Една година празнува инициативата Европейски корпус за солидарност
Преди една година Европейската комисия стартира Европейския корпус за солидарност и от тогава 42 745 младежи от всички държави-членки се регистрираха, за да се присъединят към тази инициатива, а 2166 от тях са в състояние да започнат дейността си като част от настаняването си в 1 434 организации. След стартирането на Европейския корпус за солидарност участниците са активни в цяла Европа. През август 2017 г., например, една група от доброволци на Корпуса пристигна в Norcia (Италия), за да допринесе за текущата работа по отстраняване на щетите и възстановяване на социалните услуги за населението, засегнати от  земетресения, станали в региона година по-рано. Общо 230 доброволци от  Европейския корпус за солидарност ще помогнат на италианското население, засегнато от земетресенията до 2020 г. Останалите участници в Корпуса, например, работят с млади хора в неравностойно положение или със специални нужди, с бежанци или с възрастни хора от Ротердам в Холандия, от Авейро в Португалия, и на много други места в Европа. Предложението на Комисията за укрепване на  Европейския корпус за солидарност , като му предостави собствен бюджет и правна основа и разшири дейността му, понастоящем се обсъжда в Съвета и в Европейския парламент. На срещата в рамките на Съвета на ЕС за "Образование, младеж, култура и спорт" на 20 ноември 2017г., държавите-членки постигнаха неофициално споразумение като проправиха пътя, за достигане на окончателно споразумение с Европейския парламент. 
Източник: Европейска комисия

Сигурността и отбраната в ЕС - сътрудничеството между държавите членки
Една година след като Европейският съвет одобри плана за изпълнение в областта на сигурността и отбраната и перспективите за развитието на европейската политика в тези области и въз осново на трите стартегически акцента: реагиране на външни конфликти и кризи, изграждане на капацитета на партньорите, защита на ЕС и неговите граждани, то ЕС стартира конкретни мерки и действия в областта на сигурността. На първо място запозва  координиран годишен преглед на отбраната (КГПО) за повишаване на сътрудничеството в областта на отбраната между държавите членки, което да доведе до по-голяма прозрачност и по-добро идентифициране на недостатъците, задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната и по-добър и по-съгласуван подход към планирането на разходите за отбрана. Следващата стъпка е "събуждането на Спящата красавица" от Лисабонския договор, както я нарича председателя Юнкер, а именно установяването на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС). На 11 декември 2017 г. Съветът прие решение за създаване на постоянното структурирано сътрудничество. В постоянното структурирано сътрудничество участват всички държави — членки на ЕС, с изключение на три — Дания, Малта и Обединеното кралство. Участващите държави членки се споразумяха относно първоначален списък от17 проекта, които да бъдат предприети в рамките на ПСС. Проектите са в областта на: обучението, развитие на способностите, оперативна готовност в областта на отбраната. Подобряване на структурите за управление на кризи и подсилен набор от инструменти на ЕС за бързо реагиране са другите набори от предприети стъпки, за да може да бъде създаден общ съюз за отбрана.
Източник: Европейска комисия 

За правата на гражданите в ЕС - първите общоевропейски правила за използване на дронове от гражданите
Европейският съюз договори гражданското използване на дронове с цел подобряване на безопасността и неприкосновеността на личния живот. Няколко са първоначалните изисквания: проектирането и производството на дронове трябва да отговарят на основните изисквания на ЕС по отношение на безопасността, сигурността и неприкосновеността на личния живот; да се регистрират дроновете и пилотите на дронове; да се направят планове за безопастност, които да включват по-ранно идентифициране на авиационните рискове; специална маркировка за дроновете, за да се идентифицират по-лесно. Европейската комисия се заема и с това да определи какви видове дронове трябва да бъдат оборудвани с функции като максимална височина на летене, максимален радиус на действие, избягване на сблъсъци, стабилизиране на полета и автоматизирано кацане. Държавите членки и Комисията също така ще засилят сътрудничеството си по въпросите на сигурността на въздухоплаването, включително киберсигурността. За да може влезе в сила, предварителното споразумение трябва да бъде одобрено от Съвета на министрите (правителствата на ЕС) и от Европейския парламент в пленарна зала. Това са първите разпоредбите относно дроновете представляват първите правила на общоевропейско равнище за тези нови участници във въздушния трафик. Правилата ще гарантират безопасността, сигурността и защитата на личния живот на гражданите на ЕС. 
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
246085