header.jpg

НОВИ НАЦИОНАЛНИ ТАВАНИ ЗА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ НА ВЪЗДУХА

 

В сряда от Европейския парламент са одобрени предложенията на Европейската комисия за въвеждане на национални тавани за шест основни замърсители, сред които серен диоксид, прахови частици и азотни оксиди. Мотивът за решенишето е, че замърсяването на въздуха предизвиква преждевременната смърт на около 400 000 души в ЕС годишно.
С одобрението на тези предложения се наложиха ограничения на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк, метан, и прахови частици (по-малки от 2,5 микрометра), които да бъдат постигнати между 2020 и 2030 г., по предложение от Комисията. Идеята е бъдещата директива за националните тавани за емисии да допринесе за намаляването на живачните емисии, но преди всяка една от страните членки да поеме своите ангажименти за намаляване на емисиите трябва да се извърши оценка на въздействието.
Необходим е нов регламент за тестове при мисиите в реални условия на движение, за да се гарантира, че всички европейски политики за замърсяване на въздуха отговарят на нуждите.
На тази пленарна сесия, депутатите гласуваха и против предложението на Комисията за повече гъвкавост, която да позволи на страните членки да компенсират намаленията на емисиите на азотни оксиди, серни диоксиди и прахови частици от международното корабоплаване.  Вместо по гъвкави мерки, Комисията трябва да обмисли мерки за намаляване на емисиите от международното корабоплаване, особено в териториалното море и изключителните икономически зони на страните членки. Следващата стъпка на Комисията трябва да бъде подготовката на законодателно предложение, в случай че такова е необходимо.
След одобрението на позиция на ЕП евродепутатите ще започнат преговори със Съвета на министрите за постигане на споразумение на първо четене.

Източник: Европейския парламент


 

Обсъждане на Бюджет на ЕС за 2016 г от Европейския парламент

Едни от най оспорваните въпроси по време на обсъждането на бюджет 2016г. от европейския парламент са въпросите свързани с преодоляването на кризата с бежанците и за създаване на нови работни места. Идеята на парламента е да задели повече пари в тези области. Този въпрос ще се обсъди на 27 октомври, а на 28 октомври Парламентът ще гласува позицията си. След това предстоят три седмици на консултации между депутатите и Съвета.
Общият размер на ангажиментите в европейския бюджет за 2016 г. да е 157,4 млрд. евро предлага парламентарната комисия по бюджети.
Европейската Комисия представи проект, който предвиждаше около 1,2 млрд. евро за вътрешната политика спрямо мигрантите, включително за нови мерки като преразпределение на бежанци сред европейските страни. Парламентът предлага да се предвидят още над 900 млн. евро за преразпределение на бежанци. Тези средства ще се използват за посрещането на бежанците. Парламентът предлага и увеличаване на средствата за външна политика в бюджета с 260 млн. евро.
Наред с това приоритет в бюджет 2016 е подкрепата на заетостта. Парламентът предлага специално да се продължат инициативите за младежка заетост. Почти целият европейски бюджет е насочен към заетостта: той насърчава мобилността на студентите (чрез програмата "Еразъм +"), развитието на малки и средни предприятия (чрез програма COSME), изследванията и иновациите ("Хоризонт 2020"), инфраструктурата (чрез Механизма за свързване на Европа), инвестициите (чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции), както и земеделските производители.
Източник: Европейски парламент


 

Предстои лидерска среща за бежанския поток

Възникналата извънредна ситуация в страните по бежанския маршрут през Западните Балкани налага по-голямо сътрудничество и спешни оперативни действия. В отговор на това, председателят на Европейската комисия Жан Клод Юнкер свиква лидерска среща на високо равнище на 25 октомври 2015 г. за обсъждане на ситуацията. Срещата ще се проведе на ниво държавни и правителствени ръководители между 16.00 и 19.00 часа (брюкселско време, т.е. 17.00 – 20.00 часа българско време ). След нея ще се проведе работна вечеря в централата на Европейската комисия. Целта на срещата е да се договорят общи оперативни действия, които да се приложат незабавно.
Държавните или правителствени ръководители на Австрия, България, Хърватия, бившата югославска република Македония, Германия, Гърция, Унгария, Румъния, Сърбия и Словенияще присъстват на срещата. Поканени са и Председателят на Европейския съвет, люксембургското председателство на Съвета на ЕС, Върховният комисариат на ООН за бежанците, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на страните членки на Европейския съюз (Frontex).
При пристигането си преди срещата, лидерите ще имат възможност да дадат изявления от 14.00 часа (брюкселско време, т.е. 15.00 часа българско време). Те ще се предават на живо по Europe by Satellite  http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfmОт този линк можете да следите излъчванията, както и  промени в графика на събитията.

Повече информация по темата можете да намерите на този интернет адрес:
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-15-5882_en.htm

Източник: Представителство на ЕК в България


 

НЕПРАВОМЕРНИ ДАНЪЧНИ ПРЕДИМСТВА СА ДАДЕНИ НА ЛЮКСЕМБУРГ И ХОЛАНДИЯ

Неправомерни данъчни предимства дадени на „Фиат файнънс енд трейд“ и „Старбъкс“от Люксембург и Нидерландия установи Европейската комисия. Те са установени съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

Разследванията по темата започватпрез юни 2014 г. В резултат на тях, Комисията установи, че Люксембург е предоставил избирателни данъчни предимства за финансовия филиал на „ Фиат“, а Нидерландия — на филиала за печене на кафе на „Старбъкс“. И в дватаслучая вданъчните становищаизкуствено са заниженидължимитеот дружестватаданъци.В тях е установено, че са одобрени изкуствени и сложни методи за определяне на облагаемата печалба на дружествата, които не отговарят на икономическата реалност. Установено е, че по-голямата част от печалбите на филиала за печене на кафе на „Старбъкс“ се прехвърлят в чужбина, където не се облагат с данъци, а финансовият филиал на „Фиат“ плаща данъци само върху малка част от реалните си печалби. Това е неправомерно според правилата на ЕС за държавните помощ. Съгласно тези правилата при данъчните становища не могат да се използват методики, защото това може да даде на някое дружество несправедливо конкурентно предимство спрямо останалите. Затова Европейската Комисия след като констатира нарушението, постанови на херцогството и кралствотода съберат неплатения данък от „Фиат“ и „Старбъкс“ като по този начин сепремахванеоправданото конкурентно предимство, дадено им чрез преференциите. Сумите, които трябва да се върнатвъзлизат на най-малко 20 милиона евро за всяко едно от двете дружества.

След този случай, Комисията продължава своето разследване на практиките, свързани с данъчните становища, във всички държави, членки на ЕС. В момента тя провежда официални разследвания свързани с данъчни становища в Белгия, Ирландия и Люксембург.

Източник: Представителство на ЕК в България


 

 

Приет е пакет от стъпки за укрепване на Европейския икономически и паричен съюз

Европейската комисия прие пакет от стъпки за укрепване на Европейския икономически и паричен съюз. Това е първата стъпка от етап 1 (т. нар. „ задълбочаване“) от процеса по завършване на ИПС чрез одобрението на конкретни мерки за изпълнението на амбициозния план за задълбочаване на ИПС. Тези мерки са в отговор на доклада на петимата председатели, изготвен съвместно от председателите на Комисията, на срещата на върха на държавите от еврозоната, на Еврогрупата, на Европейската централна банка и на Европейския парламент, в който се казва, че ИПС има постигнат напредък по отношение на икономическото управление и създаването на банковия съюз, но той все още не е завършен. Необходимо е да се предприемат конкретни мерки, за да се създаде по-силен и завършен съюз, който се гради на трайни, справедливи и демократично легитимни основи за бъдещето. Затова е разработен и пакет от стъпки за укрепване на Европейския икономически и паричен съюз. Той  включва преразгледан подход към европейския семестър, включително чрез въвеждането на национални съвети по конкурентоспособността и на консултативен Европейски фискален съвет и засилен демократичен диалог и подобрено икономическо управление. Предвижда се по-сплотено представителство на еврозоната в международните организации, по-специално Международния валутен фонд. Предвидени саи мерки за завършването на банковия съюз, чрезевропейска схема за гарантиране на депозитите, както и мерки за допълнително намаляванена риска в банковата система.По – конкретно пакетът от мерки включва следното:

1) Външното представителство на еврозоната

2) Стъпки към финансов съюз

3) Преработен европейски семестър

4) Усъвършенстване на инструментите за икономическо управление (Създаване на национални съвети по конкурентоспособността, консултативен европейски фискален съвет, национални съвети по конкурентоспособността иЕвропейски фискален съвет )

За да се завърши икономическия и паричен съюз са необходими три стъпки. Това се подчертава в доклада на петимата председатели. Първият етап 1 включва представения тук пакет от мерки и е  т. нар. „задълбочаване“ .  Вторият етап е т.нар. „завършване на ИПС“.  По него ще бъдат предприети по-всеобхватни действия, процесът на сближаване трябва да придобие по-задължителен характер. Последният етап  трябва да се извърши най-късно до 2025 г. след като всички мерки влязат изцяло в сила, и ИПС ще осигури стабилност и благоденствие за всички граждани на  държавите — членки на ЕС, които ползват единната валута.

За да се осъществи прехода от етап 1 към етап 2, през пролетта на 2017 г. Комисията ще представи бяла книга, в която ще бъдат набелязани необходимите следващи стъпки, в т.ч. правните мерки за завършване на ИПС на етап 2.

Повече информация по темата можете да намерите на следните интернет адреси:

Информационна бележка: Завършване на икономическия и паричен съюз — въпроси и отговори: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5876_en.htm

Съобщение за медиите: Докладът на петимата председатели — план за укрепване на европейския: икономически и паричен съюз с начална дата 1 юли 2015 г. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_bg.htm

Източник: Представителство на ЕК в България

Статистика

Брой прегледи на статиите
238630