header.jpg
Бъдещето на Европа - рамисли в документи 
Бялата книга е приносът на Европейската комисия към срещата на върха в Рим, на която ЕС обсъди не само постиженията си през последните 60 години, но и бъдещето си като съюз от 27 държави. Бялата книга бележи началото на процес за решаване от ЕС-27 за бъдещето на самия Съюз. С цел насърчаване на този дебат Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и проявяващите интерес държави членки, организират поредица от „Дискусии за бъдещето на Европа“ в европейските градове и региони.
Комисията допринесе за дебата, като представи поредица от документи:
Документ за размисъл относно социалното измерение на ЕС - поставя началото на процес за размисъл, в който ще вземат участие граждани, социални партньори, европейските институции и правителства и който има за цел намирането на отговори на предизвикателствата пред нашите общества и граждани в следващите години. С този документ също се прави усилие за изясняване на приноса на ЕС за преодоляването на тези предизвикателства.
Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията - документът акцентира върху необходимостта да моделираме един истински устойчив световен ред, който се основава на общи правила и общи приоритети и  предлага инструменти, които осигуряват защита и реални възможности за гражданите чрез солидни социални политики и предоставяне на необходимата подкрепа за образование и обучение през целия им живот.
Документ за размисъл относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз -  основава се на доклада на петимата председатели от юни 2015 г. и има за цел да стимулира дебата относно икономическия и паричен съюз и да спомогне за постигането на обща визия за бъдещата му структура. В документа надлежно са взети предвид дискусиите, проведени в държавите членки, и становищата на другите институции на ЕС и се представят конкретни стъпки, които могат да бъдат предприети до европейските избори през 2019 г., както и няколко варианта за годините след това, когато структурата на икономическия и паричен съюз ще бъде завършена.
Документ за размисъл относно бъдещето на европейската отбрана -  как да се противодейства на нарастващите заплахи в областта на сигурността и отбраната, пред които е изправена Европа, и как да се укрепят собствените способности на Европа в областта на отбраната до 2025 г
Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС - в представения днес документ за размисъл се разглежда това предизвикателство и се предлагат основните елементи за обсъждане, структурирани около петте сценария, посочени в Бялата книга: ЕС да продължи както досега, да ограничи своите общи дейности, да напредва с различни нива на интензивност, да върши по-малко неща, но по-ефективно или да прави много повече заедно с всички държави членки. Всеки от тези примерни сценарии би имал различни последици — както за размера на изразходваните средства и тяхната цел, така и за източниците на тези средства. Възможностите варират от намаляване на разходите за съществуващите политики до увеличаване на приходите.
Подобно на бялата книга, в документите за размисъл са представени различни идеи, предложения, варианти или сценарии за Европа през 2025 г., без на този етап да се представят окончателни решения.
Очаква се в своята реч за състоянието на Съюза през септември 2017 г. председателят Юнкер да доразвие тези идеи, преди да могат да бъдат направени първоначалните заключения на заседанието на Европейския съвет през декември 2017 г. Това ще помогне да се вземе решение какви действия да бъдат предприети, за да започне работата по тях преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г.
Източник: Европейска комисия

Европейският съюз започва да работи върху нова по-опростена рамка на фондовете след 2020г. 
ЕС не спира да показва постижения по посока политиката си на сближаване, но големият обем от разпоредби доста често затруднява работата на органите, които управляват фондовете по места, както и работата на кандидатсващите за финансиране, ето защо опростяването на достъпа до фондовете на ЕС е от основно значение за Европейската комисия. Групата на високо равнище, работеща по опростяването на рамката, иска да разпространи това в дискусията за бъдещето на финансите на ЕС, която Комисията стартира на 28 юни със специално изготвения документ за размисъл, който е последният от петте документа за размисъл, представени след като на 1 март Комисията публикува своята Бяла книга за бъдещето на Европа. Осъзнаването, че при по-опростени правила и разходването на средствата е по-успешно е важна стъпка при оформяне на бюджета на ЕС, който след брекзит е по-свит, а гражданите очакват максимални резултати. Комисарят за регионалната политика Корина Крецу заяви: „Когато правилата са по-малобройни и по-прости, резултатите са по-добри, а грешките — по-малко. Нека се съсредоточим върху истински важното: подобряването на живота на гражданите навсякъде в Европа.“ Становището на групата е, че сегашната структура на правилата е ефективна, но трябва добре да се прочисти от всичко, което ненужно я усложнява. Споделеното управление следва да се запази, за да гарантира взаимно доверие и ангажираност с общите цели за растеж и работни места. Най-прости са малобройните правила — затова групата предлага правила, които могат да отпаднат или драстично да се свият като обем. Държавите членки и регионите следва да могат да работят и съгласно още по-опростена рамка, стига да отговарят на няколко критерия: надеждни системи за контрол и управление; значително национално съфинансиране, което да бъде стимул за отговорно разходване на средствата; набелязани основни структурни реформи и съсредоточаване върху няколко приоритетни области, което ще осигури постигане на резултати. 
Източник: Европейска комисия 

Евроспейски корпус за солидарност с нови свободни места за работа и стаж за младите хора. Не чакай, включи се!
Инициативата Европейски корпус за солидарност започна преди малко повече от шест месеца и днес вече има резултатит - след свързването на кандидати и работодатели за доброволчески инициативи предоставянето на много свободни места за работа и стаж на младите хора става факт. За тази цел Европейската комисия подкрепя два проекта, ръководени от италианските и френските публични служби по заетостта, които ще предложат свързани със солидарността работа или стаж в друга държава от ЕС на 6000 млади хора. Тези два проекта са ръководени от френската публична служба по заетостта („Pôle Emploi“) и италианската Национална агенция за активни политики за заетост (ANPAL). Те обединяват публични служби по заетостта и организации от различни държави — членки на ЕС, например организации на работодателите и институти за обучение, за да предоставят възможности за работа или стаж в области, свързани със солидарността, на младежи на възраст между 18 и 30 години. Избраните участници ще могат да се включат в широка гама от дейности като здравеопазване, социална интеграция, опазване на околната среда, помощ за мигрантите и бежанците или хранителни помощи в друга държава от ЕС. Проектите ще установят връзка с работодатели, ще гарантират подбирането на подходящи кандидати и ще предоставят на участниците финансова и други видове подкрепа, като например обучение. Проектите се финансират с над 14 милиона евро от Програмата за заетост и социални иновации и ще продължат до 2019г. 
Европейският корпус за солидарност продължава своите действия така кактоп са планувани и очакванията са 100000 млади хора да се включат в инициативата до 2020. Успехите са налице, възможностите нарастват, а младите хора ще получат ценен опит за начало на кариерата си, а в цяла Европа млади хора ще помагат на другите, а от този ангажимент ще имат полза и те самите. 
Източник: Европейска комисия 

 
Инициативата Европейски доброволци за хуманитарна помощ търси доброволци за своите проекти. 
Ако искате да направите нещо различно, докато помагате на другите, то тази инициатива е може би това, което търсите. Много организации и организации за международна помощ се присъединиха към инициативата и търсят доброволци в момента. Информация за свободните места, може да намерите тук. 
Когато откриете вакантно място за доброволческа дейност, което ви интересува, прочетете внимателно обявата, за да видите дали отговаряте на условията и имате уменията, които са необходими. Има два варианта:
Да кандидатствате за доброволец на ЕС на пълно работно време: Изтеглете и попълнете въпросника за самооценка (Excel) и Europass CV (Word), които ще намерите в приложението към обявлението за свободна длъжност. Вие ще имате нужда от тях, когато кандидатствате. Кликнете върху "Как да кандидатствате", за да кандидатствате директно с изпращащата организация, отговаряща за проекта. Ще трябва да попълните формуляр за кандидатстване и да го изпратите на изпращащата организация, заедно с въпросника за самооценка, автобиография EuroPass и мотивационно писмо. Изпращащата организация ще организира процеса на подбор в съответствие с графика, посочен в обявлението за свободна длъжност. Задължителен двуседмичен курс на обучение е част от процеса на подбор. Кандидатите, избрани за това обучение, ще трябва да участват в онлайн подготвителни сесии, преди да участват в обучението.
За онлайн доброволчество се кандидатства директно при организацията, която управлява свободното работно място. Следвайте връзките, посочени в обявлението за свободна длъжност на страницата на инициативата Европейски доброволци за хуманитарна помощ, за подробности как да кандидатствате. Онлайн доброволците няма да преминат курс на обучение. 
Какво се очаква от доброволците?
За да бъдете доброволец на пълно работно време, трябва да сте навършили 18 години и да сте гражданин на Европейския съюз или дългосрочно пребиваващ в държава-членка на ЕС. Доброволчеството на пълно работно време е голям ангажимент. Очаква се да сте на разположение за цялото време, посочено в обявата за свободно работно място, което може да бъде от 1 месец до 18 месеца. Кандидат-доброволците от ЕС ще преминат двуседмична програма за обучение като част от процеса на подбор. Не е нужно непременно да се нуждаете от опит в хуманитарната помощ, за да кандидатствате като доброволец в тази инициатива. Европейски доброволци за хуманитарна помощ са отворени за хора с широк кръг умения и различен опит. Трябва обаче да отговаряте на изискванията, които са обявени за всяко свободно работно.
Ако нямате време да работите доброволно на пълно работно време, все още можете да се включите! Възможностите за онлайн доброволчество ще ви позволят да се свържете с организации, които се нуждаят от поддръжка, която може да се предлага от разстояние. Онлайн доброволци подкрепят работата на доброволците на ЕС за пълномащабна помощ, като изпълняват кратки, специфични за времето онлайн задачи, като увеличават въздействието и дългосрочната устойчивост на проектите.
Какво да очаквате като доброволец?
Като доброволец в Европейски доброволци за хуманитарна помощ ще имате възможност да направите реална промяна, като подкрепите проекти за хуманитарна помощ, където вашата помощ е най-необходима.
Можете да очаквате да бъдете в доброволческа позиция, която отговаря на вашите умения и профил. Налице са две нива на доброволческа дейност: младши доброволци на ЕС за доброволци за тези с по-малко от 5 години опит в хуманитарната помощ; И високопоставени доброволци от ЕС за лица с повече от 5 години трудов стаж на длъжности на отговорно или експертно поведение. Нивото ще бъде посочено във всяко обявление за свободни места.
Като доброволец в инициативата, ще получите обучение, преди да сте разпределени, пътуване и настаняване, помощ за издръжка, основана на местните разходи, за покриване на основните Ви разходи за живот, застраховка по време на вашия престой, съдействие за пренастаняване, за някои проекти, стажуване с допълнително обучение. Като пълноправен доброволец на Европейски доброволци за хуманитарна помощ ще имате доброволен договор с изпращащата организация, която управлява проекта Ви за доброволци на ЕС, както и постоянна подкрепа преди, по време и след доброволчеството ви. Това включва наставничество и собствен план за обучение и развитие, който да ви съпътства през целия период на изпълнение на доброволческата ви служба. Обучението за доброволци-кандидати ще бъде предоставено онлайн. Курсът за обучение е основан на компетентност и включва курсове за системата на ЕС за реагиране при кризи, запознаване с хуманитарните действия, управление на безопасността, сигурността и здравеопазването, управление на проекти, интеркултурна осведоменост, застъпничество и комуникация, първа помощ, управление на доброволци и организационно развитие. Онлайн обучението отнема около четири седмици, а обучението "лице в лице", включващо сценарийно симулиране, изискващо кандидат-доброволците да демонстрират придобитите компетенции, отнема две седмици.
Станете доброволец!
Източник: https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/

Европейската комисията стартира онлайн летен фото конкурс за празнуване на края на таксите за роуминг в ЕС. 
От 15 юни европейците могат да използват своите мобилни телефони (разговори, SMS и данни), когато пътуват в ЕС без допълнителни такси за роуминг. Това означава, че хората могат лесно да поддържат връзка с приятели, колеги и членове на семейството си, когато пътуват без страх от високи сметки за телефон. Какъв по-добър начин да направите това, от споделяне на снимки от вашите най-добри моменти по време на ваканция? И какво, ако можете да спечелите билет за Interrail, за да пътувате из целия ЕС във всеки влак? Ако имате интерес, можете да се присъедините към конкурса "Роуминг в ЕС". Изпратете снимка, показваща как използвате мобилния си телефон или таблета си без такси за роуминг, докато пътувате в ЕС. Трима победители ще получат по два билета на Interrail за пътуване с влак из цяла Европа.
Ето и правилата: Изпращате снимката с кратко описание чрез Messenger към официалната страница на Единния цифров пазар във Facebook. Снимката се качва в фотогалерията на състезанието. Каните приятелите си да харесат вашата фотография. Печелят тези, събрали най-голям брой харесвания. Честно и лесно :)
Конкурсът приключва на 15 септември 2017 г., а победителите ще бъдат обявени малко след това.
Снимки, които злоупотребяват със съдържание, насаждане на омраза или реклама ще бъдат отказани. Снимките, изпратени анонимно или чрез фалшиви профили, няма да бъдат приети. Ако не можете да използвате Messenger за изпращане на снимката, то тогава изпратете своите снимки по имейл. Един човек може да изпрати само максимум 2 снимки. 
Общите условия и правила: file:///C:/Users/User/Downloads/TermsCoditionspdf.pdf

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
158595