header.jpg

Допълнителни правомощия на органите по конкуренция на държавите членки

Европейската комисия предложи нови правила, които да позволят на органите по конкуренцията на държавите членки да бъдат по-ефективни при прилагането на антитръстовите правила на ЕС. Целта на предложението е да се гарантира, че те разполагат с всички необходими за това инструменти.
Повече информация ще намерите в Интернет на следните адреси: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-685_bg.htm и http://ec.europa.eu/competition/antitrust/nca.html 

Изтоник: Европейска комисия


 

ЗАЩО СЕ НУЖДАЕМ ОТ ЕДИНЕН ЦИФРОВ ПАЗАР ЗА ЕВРОПА?

Единният цифров пазар е една от областите на напредък, която може да осигури големи ползи за Европейския съюз. Разкриващ нови възможности за насърчаване на икономиката чрез електронна търговия и засилващ позициите на клиентите посредством електронното управление, той се превърна в един от основните приоритети на Европейската комисия.
Европейската комисия осъзна, че пазарните и административни услуги, разработени в рамките на цифровия пазар, стават повсеместни, като предлагат достъп до информация и съдържание по всяко време, навсякъде и с всякакви устройства.
Но независимо от бързия растеж на електронната търговия, повечето бизнес организации в Европа все още не правят достатъчно за единния цифров пазар. Данните сочат, че само 12 % от европейските търговци продават онлайн на потребители в други европейски страни,  докато три пъти повече (37 %) търгуват онлайн в своите собствени страни.
Различията в националното законодателство на държавите членки са сериозна пречка пред трансграничните продажби за четири от десет търговци, търгуващи онлайн в Европа (39 %). Ако се приложат еднакви правила за електронна търговия в ЕС, 57 % от бизнес организациите, активни в трансграничните онлайн продажби, е по-вероятно да започнат да търгуват с други държави членки на ЕС.
В допълнение към горепосоченото, само 59 % от европейците имат достъп до 4G мрежи. Европейските потребители все още нямат достъп до разнообразни продукти и по-добри цени. Само 15 % от тях купуват онлайн от други европейски страни, докато три пъти повече пазаруват онлайн в своите собствени страни. 
Друг проблем е слабото доверие на европейските потребители.  Само  38 % от европейците се доверяват на онлайн търговци от други европейски страни, а повече от 70 милиона потребители са се сблъскали поне  с един или с повече проблеми по отношение на най-популярните продукти в онлайн продажбите (музика, антивирусни програми, игри и облачни услуги) през последните 12 месеца.  В резултат на това, потребителите на онлайн продукти са изгубили между 9 и 11 милиарда евро.

КАКВО РЕШЕНИЕ ДАВА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ?
Комисията предложи две директиви – едната за дигитално съдържание, а другата за стоки. Те ще гарантират, че някои правила могат да бъдат приложени в целия Европейски съюз за онлайн продажби на стоки и услуги с дигитално съдържание.
Бизнесът ще може да доставя дигитално съдържание и да продава стоки на потребители в ЕС въз основа на едни и същи правила. Това ще увеличи сигурността и ще създаде ползотворна бизнес среда. Ще намали притесненията на потребителите и ще ги окуражи да купуват онлайн от други европейски страни.  Потребителите ще имат достъп до различни стоки на по-конкурентни цени.  Ще се ползват със специфични права, с висока степен на защита, когато се възползват от дигитално съдържание и купуват стоки онлайн. Някои от тези права са следните:
- ако дигиталното съдържание дава дефект, потребителят може да поиска компенсации;
- потребителят ще има право да прекрати дългосрочен договор;
- ако потребителят е получил съдържание или услуга в замяна на предоставяне на свои лични данни, нови правила ще бъдат приложени, посочващи, че доставчикът трябва да спре да използва личните данни, ако потребителят прекрати договора;
- ако потребителят изиска компенсация за купен дефектен продукт, той не трябва да доказва какъв е дефектът, който е открил, по време на покупката;
- задължението за уведомление отпада: потребителите няма да изгубят своите права, ако не информират продавача за дефекта в рамките на съответен период от време, както е такъв случаят в някои държави членки;
- малки дефекти: ако продавачът не може да поправи продукта, потребителят има право да прекрати договора и да поиска възстановяване на суми, дори и при малки дефекти.
- стоки втора употреба: ако се купуват употребявани стоки онлайн, потребителите ще имат възможността да упражнят своите права в рамките на период от две години, както е при новите стоки, вместо за едногодишен период, който в момента се прилага в някои страни от ЕС.
Как тези директиви влияят върху икономическото развитие?
Очакванията са, че поне 122 000 нови бизнес организации ще стартират онлайн продажби на други страни от Европейския съюз. Между 8 и 13 милиона допълнителни потребители ще започнат да купуват онлайн от други държави членки на Съюза. Европейският вътрешен продукт ще нарасне с 4 милиарда евро от сегашното си състояние, а увеличаването на конкуренцията ще намали цените за потребителите в рамките на ЕС.
Изследвания, възложени от Европейския парламент, показват значителния потенциал на цифровия единен пазар за намаляване на разходите и на бариерите в Европа за гражданите и предприятията, както и за превръщането на европейската икономика в по-екологосъобразна и по-социална. Значителна част от този потенциал в Европа може да бъде реализиран чрез разработването на електронно управление и свързаните с него услуги, като например електронно здравеопазване.

Източници:

Европейска комисия. Publication Office of the European Union. Luxembourg, 2016
Европейски парламент


 

Стартираха две граждански инициативи относно правата на европейските граждани след Брекзит

Комисията приканва да отдели гражданството на Съюза от гражданството на държава членка в контекста на излизането на Обединеното кралство от ЕС. Европейската комисия призова да запази правото на гражданите на Съюза да се движат и да пребивават свободно в рамките на Европейския съюз.  Инициативите „Гражданство на ЕС за европейците: обединени в многообразието въпреки правото на гражданство по произход и по месторождение“ и „Запазване на правото на европейско гражданство“ отговарят на необходимите условия за регистрация по силата на Регламента относно Европейската гражданска инициатива.  И с двете инициативи Европейската комисия се призовава да закриля статута и правата на гражданите на ЕС, в контекста на излизането на Великобритания от Съюза.  Комисията придава голямо значение на основния въпрос, свързан с осигуряването на правна сигурност и увереност за 4-те милиона граждани (3,2 милиона граждани на ЕС във Великобритания и 1,2 милиона граждани на Обединеното кралство в ЕС), които се чувстват несигурни относно бъдещето си в резултат от решението на Обединеното кралство да напусне ЕС. Правата на гражданите на ЕС във Великобритания след излизането й от Съюза ще бъдат в центъра на предстоящите преговори по член 50.

Европейската комисия изразява съжалението си относно излизането на Великобритания от Европейския съюз, но зачита резултатите от референдума, но същевременно отхвърля като недопустимо трето предложение, с което Комисията се призовава да предотврати излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Източник: Европейска комисия


 

Парламентът настоява Русия да освободи политическите затворници от Украйна 

Европейският парламент прие Резолюция за Украйна, с която призовава за освобождаването на незаконно задържани украинци в Русия. Европейският парламент отново осъди незаконното анексиране на Автономна република Крим и град Севастопол от Русия преди три години. Парламентът осъди и нарушенията на свободата на словото, действията срещу медиите, принудителното налагане на руско гражданство и дискриминационните политики, наложени от така наречените власти срещу кримските татари. Евродепутатите настояват Русия да спре да дава „на всички жители на Крим руски паспорти“ и „да освободи незабавно всички незаконно и произволно задържани украински граждани, както в Русия, така и във временно окупираните територии на Украйна, и да се осигури безопасното им завръщане“. Следва също така да прекратят незабавно всички практики на преследване, тъй като в много от случаите са докладвани „изчезвания“, изтезания и системни заплахи срещу местни граждани, които се противопоставят на анексирането на Крим. 

Източник: Европейски парламент


 

По-строги правила за проверки на храните приемат евродепутати

Скорошни случаи на измами с храни като скандала с конското месо, показват необходимостта от по-ефективни действия от страна на контролните органи за защита на потребителите и коректните оператори от рисковете, произтичащи от нарушения на правилата по цялата хранителна верига. Ето защо евродепутатите приеха планове за засилване на проверките на храните от фермата до трапезата. Новите правила, предварително договорени от евродепутатите и Съвета, целят да подобрят проследяването на произхода на храните, намалят измамите и възстановят доверието на потребителите в хранителната верига. Законодателството ще осигури всеобхватна, интегрирана и по-ефективна система за контрол в областта на храните и правилата за безопасност на фуражите, ветеринарните и фитосанитарните изисквания, биологичното производство и правилата за защитените географски указания. Споразумението, договорено от евродепутатите и Съвета, предвижда всеобхватен контрол по цялата хранително-вкусова верига: контрол на храните, фуражите, растенията, пестицидите, хуманното отношение към животните, географските указания и биологичното земеделие; проверки във всички сектори без предупреждение на базата на основан на риска подход; по-добро налагане на правилата срещу измамни или заблуждаващи практики; условия за внос на животни и продукти от трети страни; контрол от страна на Европейската комисия в държавите членки на ЕС и в трети страни. Новите правила ще следват основан на риска подход, като по този начин позволят на компетентните органи да насочат ресурсите си към по-съществени въпроси, като взимат предвид всички рискове, а не само рискове за здравето.

Източник: Европейски парламент

 


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
125614