header.jpg
Инициативата WiFi4EU стартира регистрации за европейско финансиране на точки за публичен достъп до безжичен интернет
Еврипейската комисия задейства уебпортала на иниативата за достъп до безжичен интернет из цяла Европа, като подкани общините да започнат регистрация, чрез която после да кандидатстват с проектно предложение по първата покана. Поканата се очаква да бъде отворена през май месец. Програмата WiFi4EU предлага на общините ваучери на стойност 15 000 евро за създаване на точки за публичен достъп до безжичен интернет на обществени места, включително библиотеки, музеи, паркове и площади. Целта на инициативата WiFi4EU е до 2020 г. да бъде осигурен безплатен достъп до безжичен интернет на най-посещаваните обществени места във всяко село и всеки град в Европа. Общините могат да използват ваучерите на WiFi4EU за закупуване и инсталиране на оборудване за безжична интернет връзка в избрани от тях центрове на местния обществен живот. Разходите за поддръжката на мрежата ще се поемат от съответната община. Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел добави: Благодарение на инициативата WiFi4EU хиляди европейци в целия ЕС ще разполагат с безплатен достъп до интернет на обществени места. WiFi4EU дава възможност на общините да приобщят своите граждани към интернет свързаността, за да могат чрез нея пълноценно да се възползват от безкрайните възможности на цифровизацията. Тя смята също така, че това е конкретна стъпка към изграждането на цифровия единен пазар. В бюджета на ЕС до 2020 г. са предвидени 120 млн. евро за оборудване за безплатни обществени Wi-Fi услуги в общо 8000 общини от всички държави членки, както и от Норвегия и Исландия. Кандидатстването за ваучер ще премине през няколко етапа. Първияте е етап на регистрация: от 20 март 2018 г. общините следва да се регистрират на портала www.WiFi4EU.eu. Следващият етап е на подаване на заявления: в средата на май 2018 г. ще бъде публикувана първата покана, като регистриралите се общини ще могат да кандидатстват за първия кръг от 1000 ваучера на WiFi4EU (на стойност 15 000 евро всеки). Ваучерите ще се разпределят по реда на подаване на заявленията. И етап на възлагане: Комисията ще обяви избраните 1000 общини, които ще получат финансиране в рамките на първата покана, като ще се стреми да гарантира баланс в териториално отношение. Всяка участваща държава ще получи поне 15 ваучера. Очкава се през следващите две години ще бъдат обявени още четири покани на WiFi4EU. Финансираните от WiFi4EU мрежи ще бъдат безплатни, няма да разпространяват реклами и няма да събират лични данни. 
Източник: Европейска комисия

 
Официалната позиция на ЕП относно дългосрочния бюджет на ЕС
Европейският  парламент представи позицията си относно дългосрочния бюджет на ЕС. Обобщаващо е, че ЕС трябва да подкрепя научни програми, младежта и малките предприятия; трябва да финансира нови приоритети, както и модерно, устойчиво земеделие и развитието на най-бедните региони в Европа; частично заменяне на вноските на база брутен национален доход (БНД) от държавите членки с нови източници на приходи, който трябва да финансира нови приоритети и да компенсира евентуалните липси в резултат на Брекзит. Според ЕП следващата многогодишна финансова рамка (МФР), която влиза в сила през 2021 г. трябва да предостави средства за справяне с новите предизвикателства като миграцията, отбраната, сигурността или изменението на климата. Евродепутатите подкрепят увеличаването на действащото ограничение за разходите на ЕС от 1% до 1,3% от БНД на ЕС, за да стане възможно финансирането на тези нови приоритети, без това да е в ущърб на най-бедните региони или земеделските общности. Ключовите предложения включват подкрепа за научни програми, „Еразъм+“, инициативата за младежка заетост и малките и средните предприятия, както и инвестиции в инфраструктурата чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ). ЕП прие две резолюции: Резолюцията за намаляване на преките вноски отдържавите членки, която се основава на доклада на групата на високо равнище за собствените ресурси и в нея се призовава за подсилването на собствените ресурси и прогресивното въвеждане на нови собствени ресурси. Те могат да бъдат основани на преразгледан ресурс на база ДДС, дял на приходите от корпоративния данък, данък върху финансовите сделки, данък за цифровия сектор или екологични данъци. Втората резолюцията относно дългосрочния бюджет на ЕС след 2020 г. беше приета с 458 гласа „за“, 177 гласа „против“ и 62 гласа „въздържал се“. 
Източник: Европейски парламент

 
 
 
„Еразъм+“ е вече и виртуална! 
Най - успешната програма за младежи „Еразъм+“ стартира своя онлайн версия на действията за мобилност с цел да свърже повече студенти и млади хора от европейските държави и държавите от Южното съседство на ЕС. „Виртуален обмен Еразъм+“, е проект, който цели през следващите две години да се стимулира междукултурният диалог и да се подобрят уменията на поне 25 000 млади хора чрез цифрови средства за учене. Проектът обхваща 33-те държави, участващи в програмата „Еразъм+“, и региона на Южното Средиземноморие, в това число Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина, Сирия и Тунис. Онлайн версията на „Еразъм+“ ще допълни традиционната програма за физическа мобилност и може да бъде разширена в бъдеще, за да включи други региони по света. Изхождайки от твърдението, че макар и много успешна и популярна, програмата „Еразъм+“ не винаги е достъпна за всички, то с тои проект Европейската комисия желае да създаде възможности за повече млади хора от различни социални среди да се свържат, за да се насърчи междукултурното разбирателство. Идеята на „Виртуален обмен Еразъм+“ е да свързва млади хора, лица, работещи с младежта, студенти и учени от европейските държави и държавите от Южното съседство на ЕС с помощта на дискусии с участието на модератор, транснационални групи по проекти, отворени онлайн курсове и обучение за застъпничество. Така например, млади хора от различни страни ще могат да се свързват веднъж седмично, за да обсъждат теми като икономическото развитие или изменението на климата в рамките на дискусии с модератор на основата на предоставени им предварително подготвителни материали. Всички дейности ще се осъществяват като част от програми за висше образование или организирани младежки проекти. По време на подготвителната си фаза „Виртуален обмен Еразъм+“ предизвика интерес сред университетите и младежките организации. Към момента вече има създадени 50 партньорства, а 40 души бяха обучени като модератори на дискусии. Този проект е и една възможност за опознаване на младите хора, което би повишило толерантността и взаимното приемане, а по този начин ще бъдат повишение европейските ценности и гражданство. Бюджета за тази година е около 2 милиона, целта за достигане до поне 8000 млади хора се очаква да бъде достигната, а инициативата удължена до края на 2019 като съответно достигне до още повече младежи, чиито умения и възможности за обучение да бъдат увеличени.
Източник: Европейска комисия

Youth Wiki - онлайн платформа за младежки политики 
Youth wiki е европейска онлайн енциклопедия в областта на националните политики за младежта. Платформата е изчерпателна база данни с национални структури, политики и действия в подкрепа на младите хора. Тя обхваща осемте основни области на действие, посочени в стратегията на ЕС за младежта 2010-2018: образование и обучение, заетост и предприемачество, здравеопазване и благоденствие, участие, доброволчески дейности, социално приобщаване, младежта и света, творчество и култура. Младежката уики представя информация за младежката политика на европейските страни. Основната цел на Youth Wiki е да подкрепи основаното на доказателства европейско сътрудничество в областта на младежта. Това се постига чрез предоставяне на информация за националните политики в подкрепа на младите хора - по лесен и непрекъснато актуализиран начин - след приемането на обновената рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта 2010-2018 г. ("Младежка стратегия на ЕС"). Общата цел е да подпомогне Европейската комисия и държавите-членки при вземането на решения, като предостави информация за състоянието на реформите и инициативите. Събирането на качествена информация позволява и обмен на информация и иновативни подходи и може да обоснове дейности за обучение на връстници. Понастоящем в Youth Wiki участват 27 държави. Съдържанието на Youth Wiki се оформя от политическите приоритети, установени от Европейската комисия и държавите-членки в рамките на европейското сътрудничество в областта на младежта. По-специално тя е разработена с оглед подкрепата на основните ангажименти на европейско равнище и развитието на политиките за областите на действие, определени в стратегията на ЕС за младежта. Информацията се предоставя и ежегодно се актуализира от националните кореспонденти (НК), определени от правителствата на всяка участваща държава. Той е по същество качествен и дава възможност за анализ на реформите и тенденциите в политическите насоки в участващите страни. Основният източник на информация се състои от официални документи, получени от националните органи от най-високо ниво в областта на младежта, т.е. органите, отговарящи за младежката политика във всяка страна. НК също така се позовават на проучвания, анализи или оценки, провеждани пряко от публичните органи или възложени на изследователски центрове, експерти, мозъчни тръстове и други подобни. Националните описания много рядко отчитат национални данни и статистически данни, тъй като те често се събират чрез специфични за отделните държави методологии, чиито резултати могат да бъдат разбрани само в национален контекст.
Източник: Европейска комисия

Механизмът на ЕС за бежанците в Турция 
Европейската комисия, следвайки своите ангажименти предложи да бъдат мобилизирани още средства в помищ на бежанците в Турция. Взетото решение касае втория транш в рамер на 3 милиарда евро, съгласно предвиденото в Изявлението ЕС—Турция от 2016, като от бюджета на ЕС се мобилизира сума в размер на 1 милиард евро. Останалите 2 милиарда идват от държавите - членки каквато беше схемата при направения вече първи транш. Комисията предлага тази схема да продължи да се прилага, за да може да продължи успешната и ефективна работа на Механизма за проекти в полза на бежанците в Турция. ЕК предпиема подобни действия, тъй като годишния доклад за състоянието на бецанците показва каква важна роля играе тази помощ и колко са положителни реузтатите от създадения Механизъм при подпомагане на така учзвимите групи от бежанци. Христос Стилианидис, комисар на ЕС по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи, заяви, че тази помощ може да се изрази в конкретни реултати, а именно 1,2 милиона бежанци и техните семейства са се възползвали от хуманитарната подкрепа на ЕС чрез най-голямата програма досега за подпомагане с пари в брой, както и на 500 милиона деца са тръгнали на училище. Новото финансиране ще ни позволи да бъде продължена работата с Турция и с хуманитарните организации за подпомагане на уязвимите бежанци и техните приемни общности.“ Европейският съюз вече изпълни ангажимента си да предостави 3 милиарда евро за 2016 и 2017 г. чрез Механизма за бежанците в Турция, като преди края на 2017 г., т.е. само за 21 месеца, бяха изготвени програми, бяха поети задължения и бяха сключени договори за цялата сума. Турция приютява около 3,5 милиона сирийски бежанци и Комисията е решена да продължи да оказва подкрепа, тъй като необходимостта от помощ е все още значителна. Съгласно Изявлението на ЕС-Турция държавите членки се споразумяха да мобилизират още 3 милиарда евро за Механизма на ЕС за бежанците в Турция, а решението от днес е следствие от това и се стреми да гарантира, че ценната работа на Механизма може да продължи. Средствата от Механизма се влагат в проекти за посрещане на нуждите на бежанците и приемните общности като акцентът се поставя върху хуманитарната помощ, образованието, здравеопазването, общинската инфраструктура и социално-икономическата подкрепа. В публикувания днес доклад за изпълнението се потвърждава, че Механизмът постига положителни, осезаеми и ефективни резултати по отношение на бежанците в Турция. 
Иточник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
276753