header.jpg
Комисията предприема нови стъпки за подобряване на съответствието и практическото функциониране на единния пазар на ЕС. 
Днешният пакет от мерки ще улесни хората и компаниите да управляват документацията си онлайн в родната си страна или когато работят, живеят или правят бизнес в друга държава от ЕС и това ще помогне да се гарантира спазването на общоприетите правила на ЕС.
Три са конкретните инициативи, приети днес от Комисията.
Първата - Единичен цифров портал: В бъдеще хората и фирмите ще имат по-лесен достъп, чрез една цифрова входна точка, до висококачествена информация, онлайн административни процедури и услуги за помощ. Всяка процедура, която понастоящем е достъпна онлайн за домашни потребители, ще бъде достъпна за потребителите от други държави-членки и на един допълнителен език на ЕС. Ще трябва да се предоставят онлайн 13 ключови административни процедури, включително молби за издаване на удостоверение за раждане, регистрация на автомобил, започване на стопанска дейност или регистрация за социалноосигурителни обезщетения. 
Single Digital Gateway отговаря на нуждите на потребителите в цифровия свят. Това би могло да помогне на компаниите да спестят повече от 11 милиарда евро годишно, а гражданите на ЕС - до 855 000 часа от времето си годишно. Инициативата ще бъде от полза за тези, които се движат или правят бизнес в друга страна от ЕС, но и за много хора и компании, които решат да останат в родната си страна. Също така стимулира държавите-членки да приемат стратегии за електронно правителство, които да предлагат съвременно и ефективно обществено обслужване.
Втората нициатива е Инструмент за информация за единния пазар Single Market Information Tool (SMIT).
Третата е наречена План за действие на SOLVIT: Комисията ще надгражда върху успеха на SOLVIT - безплатна услуга, която предоставя бързи и прагматични решения на хора и фирми в цяла Европа, когато изпитват трудности с публичните администрации, докато се движат или правят бизнес в ЕС. Планът за действие има за цел да увеличи използването на SOLVIT, като гарантира, че повече граждани и предприятия могат лесно да получат достъп до него, и чрез подобряване на събирането на данни, така че доказателствата от случаите на SOLVIT да могат да се използват за подобряване на функционирането на единния пазар.
Източник: Европейската комисия

Днес се навършват 30 години от ядреното бедствие в Чернобил. По този повод ЕС засилва своя принос към ядрената безопасност. Днес Европейската комисия обеща около 20 млн. Евро за Фонда за отчет за ядрената безопасност като част от очакваните от Г-7 и Европейската комисия 45 млн. Евро в допълнение към съществуващата подкрепа. Този фонд подкрепя по-специално безопасното извеждане от експлоатация на блокове 1 до 3 на Атомната електроцентрала Chornobyl.
Еврокомисарят по международно сътрудничество и развитие Невен Мимица заяви: "Европейският съюз е начело на международните усилия за справяне с последиците от ядрената катастрофа в Чорнобил, за извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала и за екологичната безопасност на обекта. Днешният залог ще допринесе допълнително за успешното приключване на проектите. "
Сметката за ядрена безопасност, управлявана от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), финансира изграждането на хранилище за отработено ядрено гориво от експлоатацията на Атомната електроцентрала Chornobyl.
Фондът е създаден през 1993 г. за финансиране на проекти за ядрена безопасност в Централна и Източна Европа. Днес тя осигурява средства за извеждането от експлоатация на трите останали части на Chornobyl, последната от които е затворена през 2000 г. 29 държави и Европейската комисия участват в сметката за ядрена безопасност.
Основният проект, който понастоящем се подкрепя от фонда, е Механизмът за временно съхранение на отработено гориво (ISF2). Неговото завършване е предвидено за 2017 г. Механизмът ще осигури преработката и съхранението на отработеното ядрено гориво от блокове 1, 2 и 3 на ядрената централа Chornobyl, което се изисква за извеждането от експлоатация на централата.
Приносът на ЕС е в допълнение към тези средства, които вече са предоставени на фонд "Chromobyl Shelter" за изграждането на новото безопасно заграждение (приюта) и други свързани проекти за изолиране и в крайна сметка разглобяване на агрегата, който е претърпял злополуката през 1986 г. През 2017 г. ще се предотврати изхвърлянето на радиоактивни вещества и ще допринесе за това средата да бъде екологично безопасна и стабилна, което е важно и за страните, които граничат пряко с Украйна. ЕС е основният донор на този проект с около 430 милиона евро. 
Източник: Европейската Комисия
 

 
Европейският съюз стартира кампания "Европа в моя регион", която насърчава гражданите да откриват проекти в близост до тях. През 2017 г. четири различни инициативи - откривания на проекти, фотоконкурс, лов на проекти и конкурс за блогове, канят обществеността да посети проекти, да споделя образи и опит чрез социални медии. Хиляди проекти на ЕС отварят врати основно през май, организира се лов на проекти от 2 май до 15 юни, както и фотоконкурс и конкурс за блогове от 2 май до 28 август. Кампаният дава въможност да откриете, играете и спечелите пътувания из цяла Европа. За повече информация, вижте тук.
Източник: Европейската комисия

 

Електронно сертифициране на вноса за ЕС

Във връзка с прилагането на новите правила на компютъриираната ситема за ветеринарен контрол на внасяните продукти в ЕС - TRACES и в реултат на препоръките на Европейската сметна палата към държавите - членки за въвеждане на повече контрол върху биологичните продуукти, се въвежда нова система за електронно сертифициране на внасяните в ЕС продукти. Това е изключително ценно, когато има заплаха или риск за здравето на потребителите, тъй като позволява много бърза реакция при проследяване на стоките. Европейският съюз не спира да работи в посока стриктни мерки за сетифициране и инспекция на безопастността на храните като важен елемент за спазване на европейските високи стандарти.

Източник: Европейската комисия 


 

Европейски корпус за солидарност - възможност за младите хора.
 
Във връзка с инициативата Европейски корпус за солидарност, Европесйката комисия стартира обществена консултация, както и целенасочена консултация с всички заинтересовани страни, които участват в работата с младежи. Инициативата вече е привлякла повече от 24000 млади европейци и успоредно с това подготвя законодателна инициатива, за да се създаде специална правна основа за еропейския корпус за солидарност. На днешното събитие са поканени заинтересованите страни от ЕП, младежки организации, представители на нациолните агенции Еразъм+, работодатели, представители на синдикати, доброволци и др.
През 2016 комисията Юнкер обяви намерението си  да увеличи усилията си в подкрепа на младите хора. Така на 7 декември 2016 г. Комисията постави началото на Европейският корпус за солидарност. Младите хора на възраст между 18 и 30 между могат да участват в редица дейности за солидарност, които са насочени към различни предизвикателства в целия ЕС. Участниците ще имат възможност да се включат в по-широк кръг от дейности като образование, здравеопазване, социална интеграция, съдействие при осигуряването на храна, подслон, строителство или предотвратяване на природни бедствия. Очаква се до края на 2020 да се присъедният около 100000 млади хора, приемащи мисията и ценностите на Европейския корпус за солидарност. 
 
Източник: Европейската комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
138973