header.jpg
ЗАБРАНА ЗА КЛОНИРАНЕ НА ЖИВОТНИ ИСКА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 
Европейският парламент включи в забраната за клонирането на животни за селскостопански цели и забрана за използването на потомството на такива животни и продукти, произхождащи от тях, включително и вноса им в ЕС от други страни, чрез което засили клаузите в първоначалното предложение на Комисията за забрана. От Европейският парламент съобщиха, че Решението бе одобрено в пленарна зала на 8 септември с 529 гласа „за“, 120 гласа „против“ и 57 въздържали се. 
Аргументите за разширяването на забраната са високата смъртност на животните при процедурата за клониране. Като цяло клонираните животни не се създават, за производство за месо или мляко, а за да се използват за разплод, като потомството им се използва за производство на храни. Затова според депутатите забраната трябва да покрива и клонирани ембриони, потомство на клонирани животни, както и храни и фуражи от клонирани животни и от тяхното потомство.
Парламентът прие ограничения за вноса на животни от страни извън ЕС, защото в някои от тях клонирането за селскостопански цели е позволено. Вносът на животни и на храни и фуражи от животински произход ще е позволен само ако е придружен от сертификати, които показват, че те не са получени от клонирани животни или от потомство на клонирани животни.
Становището на Европейската агенция за безопасност на храните от 2008 година, че здравето и състоянието на голяма част от клонираните животни са повлияни отрицателно е водещо при решението на Парламента. Факт е, че техниката на клониране има сравнително ниска ефективност – между 6 и 15%, налице са и аномалиите при клониране, затова Европейският парламент пие и нови забрани.
Наред с това, гражданите също са против потреблението на храни от клонирани животни и от тяхното потомство и повечето също са против клонирането.
С приетите от Европейския парламента изменения законодателният акт се превръща в регламент, който трябва да бъде директно приложен в страните-членки. Парламентът разширява също така обхвата на забраната, която ще покрива абсолютно всички животински видове, отглеждани и размножавани за селскостопански цели.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА ВИЗИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ДО 2020 Г.
 
Предложение за засилване на сътрудничеството на европейско равнище в областта на образованието и обучението до 2020 г. представи Комисията. В проекта на съвместен доклад на Комисията и държавите членки се призовава за действия за постигане на по-голяма степен на социално приобщаване в европейските системи на образование и обучение в по-широкия контекст на усилията за борба с радикализацията след извършените през 2015 г. нападения в Париж и Копенхаген.
Предлага се по-решително насочване на политиката към по-ефективни действия за справяне с най-неотложните предизвикателства, пред които е изправено обществото. Затова в доклада са предложени шест нови приоритета, подобряването на уменията и перспективите за заетост на хората и създаването на отворена, иновативна и цифрова учебна среда, култивиране на основните ценности равенство, недискриминация и активно гражданско участие.
Съветът трябва да приеме доклада до края на годината. В доклада се предлага новите приоритети да бъдат определени за 5 години, а не както до сега за 3 години, с което се гарантира дългосрочно въздествие. Новите шест приоритета, които предлага Комисията, са:
- висококачествени умения и компетентности, насочени към пригодността за заетост, иновациите и активното гражданство;
- приобщаващо образование, равенство, недискриминация и насърчаване на гражданските компетенции;
- отворено и новаторско образование и обучение, чрез цялостно интегриране в ерата на цифровите технологии;
- силна подкрепа за преподавателите;
- прозрачност и признаване на уменията и квалификациите за улесняване на мобилността с цел учене и работа; и
- устойчиви инвестиции, постижения и ефективност на образованието и обучението.
Повече информация за новите предложения на Комисията в сферата на образованието можете да намерите на следния интернет адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5568_bg.htm
 
Източник: Европейската Комисия

 
 

ПОЗНАВАМЕ ЛИ ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ НА ЕС

Политиката на конкуренция на ЕС е много важна за потребителите. Факт е, че конкуренцията непрекъснато принуждава предприятията да предлагат по – качествени и атрактивни продукти на възможно най-адекватни на пазарните цени, защото ако не го правят, потребителите могат да се насочат към други.
Има случаи, в които компаниите се опитват да ограничат конкуренцията. За да запазят добре функциониращите пазари на продукти, властите (като Европейската Комисия) трябва да предотвратяват или да въздействат на антиконкурентното поведение. Комисията се занимава с въпроси свързани със споразумения между компании, с които се ограничава конкуренцията; злоупотреба с господстващо положение на определени фирми; сливания с цел контрол на пазари; опити за отваряне на пазарите за конкуренция; финансова подкрепа (държавна помощ) за предприятия от правителства в ЕС; сътрудничество с националните органи за защита на конкуренцията в страните от ЕС и др.
Съгласно правилата на ЕС, предприятията нямат право да фиксират цени или да разпределят пазари помежду си;  да злоупотребяват с господстващо положение на даден пазар или да се сливат , ако това ще им даде контрол над пазара .
ЕС разследва антиконкурентни практики не само свързани със стоките, но и в областта на свободните професии (лекари, адвокати и пр.) и услугите, включително финансови услуги като банкирането на дребно и кредитните карти.
Наред с това, Комисията следи каква помощ предоставят правителствата на страните от ЕС на предприятията  под формата на „държавна помощ“, защото съществува риск да се облагодетелстват предприятия с добри връзки в ущърб на такива, които се конкурират въз основа на своите качества.
Като цяло при прилагането на политиката за конкуренция ЕС изполва гъвкави правила. Водещо в политиката за конкуренция е дали дадено действие ще е от полза за потребителите или дали ще бъде нанесена вреда на други предприятия. Комисията има широки правомощия да проверява и спира нарушения на правилата за конкуренция на ЕС, но те подлежат на редица механизми за контрол, както и на пълен съдебен контрол от страна на Съда на Европейския съюз . Чести са случаите, в които компании и правителства от ЕС обжалват решения на Комисията и печелят.
ЕС чрез различни действия подпомага повишаването на конкурентоспособността на предприятията, с което допринася за конкурентността им на пазара. Благодарение на европейските програми фирмите успяват да повишат капацитета си за производство, да внедрят софтуерни решения и други иновативни технологии, както и решения за оптимизиране на  бизнеса и повишаване на конкурентоспособността им. Българските фирми могат да се възползват от възможностите предоставени от ЕС като кандидатстват по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която е изцяло насочена към педставителите на бизнеса. През 2015 проектни предложения могат да се подават по три нейни схеми: "Подобряване на производствения капацитет в МСП“, „Подкрепа за иновациите в предприятията“, и „Енергийна и ресурсна ефективност“. Програма Хоризонт 2020, също финансира проекти на бизнеса чрез схемите"МСП Инструмент", "Увеличаване на потенциала на МСП за еко-иновации и устойчиви доставки на суровини“ и  "Подобряване управлениета на иновациите в малките и средни предприятия. Програма COSME е инструмент за финансиране на МСП. За периода 2014-2020 г. почти 1.4 млрд. евро от бюджета на COSME се разпределя за заеми и рисков капитал.

 


 

СЕДЕМ КОНКРЕТНИ МЕРКИ В ОТГОВОР НА НАСТОЯЩАТА БЕЖАНСКА КРИЗА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ДНЕС ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Европейската комисия предложи пакет от седем конкретни мерки, които да подпомогнат преодоляването на бежанската криза в Европа. В този пакет влиза предложение за спешно преместване на 120 000 бежанци от Гърция, Унгария и Италия. Съгласно предложението, преместването ще бъде обезпечено със 780 млн.евро от ЕС за участващите държави членки, от които 50 % ще бъдат финансирани предварително, за да се гарантира, че националните, регионални и местни органи разполагат с необходимия ресурс, осигуряващ бързи действия. Беше предложен постоянно действащ механизъм за преместване за всички държави членки, както и общ европейски списък на сигурните страни на произход, който ще даде възможност за по-бързо разглеждане на отделните молби за убежище от кандидати от страни, за които в целия Европейски съюз се счита, че са сигурни, и за по-бързо връщане, ако оценката на молбата потвърди, че кандидатът няма право на убежище. По отношение на политиките на връщане на държавите членки, Европейската комисия издаде общ наръчник относно връщането и предложи план за действие на ЕС относно връщането, в който се определят мерки, които трябва да бъдат предприети от държавите членки с це увеличаване на доброволните връщания.  Бяха предложени и действия по външното измерение на бежанската криза, като целта е да се подновят усилията за оказване на подкрепа на дипломатическите инициативи и намиране на политически решения на конфликтите в Сирия, Ирак и Либия. Европейският съюз предлага подкрепа за населението на Сирия и финансова подкрепа на Йордания, Ливан, Турция, които приемат голям брой сирийски бежанци. За тази цел се предлагат 3.9 млрд.евро. Друг приоритет е борбата с организираната престъпност.  Освен това, 1.8 млрд.евро ще бъдат заделени за създаване на спешен доверителен фонд за стабилност и действия, насочени към първопричините на незаконната миграция в Африка. Фондът ще оказва подкрепа за създаване на по-добри социално-икономически възможности и разработване на политики за управление на миграцията. 
 
В речта си пред Европейския парламент от 9 септември, председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви , че „първият приоритет днес е и трябва да бъде кризата с бежанците”, а „отговорът на кризата с бежанците е въпрос на хуманност и човешко достойнство, а за Европа – и въпрос на историческа справедливост”. „Европа, в която искам да живея, се юлистрира от онези, които помагат, а Европа, в която не искам да живея, е Европа на онези, които отказват помощ на нуждаетите се”, продължи Юнкер. 
 
Източници: Европейска комисия, Европейски парламент

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ ПЪТУВАЩИ ИЗВЪН ЕС 
 
Всяка година европейските граждани правят над 90 милиона пътувания извън ЕС. Затова е важно да се знае, че има само четири държави - САЩ, Китай, Индия и Русия, където всички 28 държави-членки на ЕС са представени от посолства или консулства. Съществува риск гражданите на ЕС да се окажат в ситуация, в която те се нуждаят от съвет или помощ в чужбина, без да има консулство или посолство от собствената им страна, за да им помогне. Такъв риск има за почти 7 милиона граждани на ЕС, които пътуват или живеят извън ЕС на място, където тяхната държава-членка не разполага с посолство или консулство. Благодарение на правилата на ЕС в областта на консулската закрила, гражданите вече могат да търсят помощ от консулството или посолството на всяка друга държава-членка на ЕС, ако например те са арестувани, имат сериозна катастрофа или загубят важни документи.
Всички граждани на страна членка на ЕС също са граждани и на ЕС. Като граждани на ЕС, те имат право да потърсят помощ от чуждо посолство или консулство в кризисни ситуации: страните-членки на ЕС трябва да помагат на гражданите да се евакуират, когато е необходимо, сякаш те са техните собствени граждани. Гражданите могат да очакват още по-добра защита за в бъдеще, в случаите, когато страната им не е представена извън ЕС, благодарение на новите правила, договорени през април 2015.
 

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
284848