header.jpg

ЕРАЗЪМ + ЗА МЛАДЕЖИ

Европейският съюз финансира мобилности за младежи, които им дават нови възможности за придобиване на опит в друга държава. Така младите хора могат да усъвършенстват езиците, които владеят, да опознаят културата и традициите на други държави от Европейския съюз и извън него, да придобият опит в проектната работа. Младежкият обмен предлага разнообразна програма, включваща семинари, упражнения, младежки работилници, дебати, ролеви игри и други. Мобилностите са насочени към младежи на възраст между 13 и 30 години и са с продължителност от 5 до 21 работни дни.

Ако желаете да участвате в мобилност, финансирана по програма „Еразъм +” трябва да се свържете с организация, която е получила финансиране на проект от програмата. Това може да бъде неправителствена организация, структури на националната, регионална или местни власти, асоциация и др.
За повече информация се свържете с Центъра за развитие на човешките ресурси на адрес  http://www.hrdc.bg/, който ще ви даде повече информация или ще ви насочи към организация, която може да финансира вашата мобилност.
Ако сте организация, която иска да участва с проект по „Еразъм +” вижте актуалните покани за подаване на проектни предложения и възможностите, които програмата предлага на: http://www.hrdc.bg/ или на официалната страница на програмата: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm

Статистика

Брой прегледи на статиите
168268