header.jpg
БЮДЖЕТ НА ЕС ЗА 2016 г.
 
Тече ежегодната бюджетна процедура на ЕС. Много парламентарни комисии гласуват тази седмица идеите си за финансирането през 2016 г. на програмите, за които отговарят. Бюджетната комисия на ЕП ще вземе предвид тези становища при подготовката на официалната позиция на Парламента, която често е в разрез с вижданията на Съвета, представляващ страните-членки. Двете институции трябва да постигнат съгласие за окончателните числа. 
Тази седмица 11 парламентарни комисии гласуват становища за бюджета– три определиха позициите си на 31 август, а още осем на 3 септември. Още парламентарни комисии ще представят мненията  си през следващите седмици, преди бюджетната комисия да изготви текста на предложението за позиция на парламента. Гласуването в пленарна зала ще се проведе в края на октомври.
Позицията си за бюджета, Съветът ще представи на пленарно заседание на 8 септември. През юли страните-членки решиха, че ангажиментите за следващата година следва да бъдат 153,27 млрд. евро (с 563,6 млн. евро по-малко от първоначалното предложение на Комисията), а плащанията – 142,12 млрд. евро (с 1,4 млрд. евро в сравнение с проекта на Комисията). 
Обикновено първоначалните виждания на парламента и Съвета за размера на бюджета се различават, сумата, която Съветът одобрява, е по-ниска от тази, за която настоява парламентът. Затова се налага да се търси компромис в преговори през ноември, т.нар. помирителна процедура.
Парламентът подчертава нуждата от финансиране на вече одобрени европейски проекти. Други важни въпроси за парламента са осигуряването на достатъчно финансиране за изследвания, транспортни мрежи и подкрепа на съседни на ЕС страни.
Източник: http://www.europarl.europa.eu/news/bg/

ПРОЕКТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ПЪТНИЦИТЕ В ЕС 
 
Проект на законодателство за споделянето и защитата на резервационните данни на пътниците (Passenger Name Record PNR), които пристигат и излизат от ЕС представи Европейската комисия. Правилата регламентират и използването на тези данни от органите на държавите членки и европейския полицейски орган Европол с цел борба с тероризма и сериозните транснационални престъпления.
Темата е включена в дневния ред на Комисията по гражданските свободи на Европейския парламент. През лятото евродепутатите поискаха тези данни да бъдат използвани само за предотвратяване, проследяване и разследване на тези престъпления. Новите обмисляни правила ще бъдат прилагани към авиолиниите, които поддържат линии към и от ЕС. Те няма да се прилагат за вътрешните линии между държавите членки.
Включените нарушения на закона, които ще бъдат цел за борба чрез списъците с данните са трафик на хора, сексуална експлоатация на деца, трафик на наркотици, оръжия, муниции и експлозиви, пране на пари и кибер престъпления.
Звената за информация за пътниците ("Passenger Information Units" (PIUs)) ще обработват данните само за пътници, за които има подозрения в участие в тероризъм или в посочените транснационални престъпления.
Очаква се схемата на ЕС за събиране на данни да не срещне съпротива от страна на заинтересованите органи. Отделни държави вече осъзнават необходимостта от PNR. Дори някои държави вече са се заели със задачата самостоятелно и са изразходвали значителни финансови ресурси за създаване на национални PNR звена. България е измежду страните, които имат вече подобна система.
Източник : http://www.dnevnik.bg
 

EКСПЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В СТРУКТУРНИЯ ДИАЛОГ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ТЪРСИ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
 
Европейската комисия търси организации, които да се присъединят към структурния диалог в Експертната група на партньорите по Европейските структурни и инвестиционнифондове. Групата от експерти в момента се състои от 52 организаци и членки и 2 наблюдатели, избрани и назначени след покана за набиране на експерти обявена през юли 2014 г. Максималният брой членуващи организации, които могат да се присъединят в групата е 60.
Целта на настоящата покана е да се запълни броя на членуващи организации до максимума от 60. Групата е създадена в съответствие с член 5 (6) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (Общрегламент за разпоредби) и Решение C (2014) 4175. Групата има следните задачи:
• подпомага работата на Комисията по отношение на развитието на политиката на сближаване, политиката за развитие на селските райони, общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика в различни области на компетентност,
• подпомага Комисията по въпроси, свързани с изпълнението на подкрепата от фондовете ESI,
• следи развитието на политиката в областта на партньорството и многостепенното управление,
• обмен на опит и добри практики в тази област.
Поканата за представяне на предложения е отворена за представителни организации, създадени на европейско равнище, които представляват партньори от държавите-членки, а именно:
• асоциации, представляващи регионални, местни, градски и други публични органи,
• икономически и социални партньори,
• структурите, представляващи гражданското общество, като например екологични партньори, неправителствени организации и организациите, отговарящи за насърчаване на социалното приобщаване, равенството между половете и недопускане на дискриминация.
Кандидатите трябва да бъдат създадени преди 31 декември 2014 г. и да бъдaт вписани в Регистъра за прозрачност.
Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат попълнени на английски, френски или немски език и да се подадат онлайн до 14 септември 2015 г. Експертите, номинирани от организациите, трябва да могат да общуват на поне един от тези езици.
 
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/now-open-call-for-experts-structured-dialogue-under-esi-funds-deadline-14-september-2015

 
 

НОВ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА БЕЖАНЦИТЕ ПОДГОТВЯ ЕС

Нов план за разпределяне на бежанците между своите страни членки, както и за ускоряване на депортациите на нежелани имигранти ще бъде представен следващата седмица от Европейската Комисия, съгласно информация от"Ройтерс"

Според еврокомисарят по въпросите на миграцията Димитрис Аврамопулос се предвиждат нови системи за обработка на исканията за убежище в Италия, Гърция и вероятно Унгария, които могат да включват задържане на тези, чийто молби са отхвърлени, до връщането им вкъщи. Новите предложения на комисията ще бъдат представени на 14 септември на вътрешните министри на 28-те страни членки на спешна среща.

В новия план, Комисията ще разшири изложените по-рано планове за справяне с кризата, въпреки това не  се предвижда промяна на шенгенските правила, с цел да не се позволи на мигрантите да се възползват от липсата на контрол по вътрешните граници.

Новият план на Европейската Комисия предвижда да се преместят 40 000 мигранти, подали молби за убежище в Италия и Гърция, към други страни от ЕС, и да се приемат 20 000 бежанци от чужбина. Идеята е след одобрението на плана да се въведе постоянен механизъм за прием на бежанци.

Източник: http://www.dnevnik.bg


 

ОБЯВЕН Е УЧИЛИЩЕН КОНКУРС НА ЕС ЗА МЛАДИ ПРЕВОДАЧИ 

Обявен e ежегодният конкурс на Европейския съюз за млади преводачи Juvenes Translatores. Записването за конкурса започва от 1 септември 2015 г., като срокът за регистрация е до 20 октомври, 13.00 ч. Повече информация за конкурса и онлайн формуляра, който е наличен на всички официални езици на ЕС ще намерите на следния интернет адрес http://ec.europa.eu/translatores/

Общо 751 училища от всички държави членки на ЕС, от които 17 от България могат да вземат участие в конкурса. От всяка държава могат да участват равни на броя на нейните депутати в Европейския парламент средни училища. Тази година в конкурса могат да вземат участие, учениците, родени през 1998 г. 

Датата на провеждане на конкурса е 26 ноември. На този ден учениците трябва да преведат текст от 1 страница, свързан с Европейската година за развитие. Те ще могат да изберат една от възможните 552 езикови комбинации от 24-те официални езика на Съюза. Преводачи на Европейската комисия ще оцененяват превода на участниците. Те ще определят по един победител от всяка държава. Двайсет и осемтте победители ще бъдат поканени през пролетта на 2016 г. в Брюксел, където ще бъдат наградени по време на официална церемония.


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
284856