header.jpg

Кариерен форум за безработни лица организира Фондация за регионално развитие съвместно с център "Европа Директно-Видин"

През месец декември 2018 г. Фондация за регионално развитие даде старт на организацията на кариерен форум за търсещи работа лица в област Видин. Форумът ще се проведе през месец февруари 2019 г. в офиса на Фондация за регионално развитие.

Фондация за регионално развитие ще покани представители на бизнеса от региона, които ще представят на участниците възможностите за кариерно развитие в техните предприятия/фирми. Те ще поставят информационни щандове и ще имат възможност да презентират дейността на фирмите/предприятията, които представляват. В рамките на кариерния ден център „Европа директно-Видин“ ще постави щанд за търсещите работа лица, на който представител на центъра ще представи възможностите за реализация в европейските институции.

Инициативата цели подпомагане на  целевите групи от проект „Шанс за развитие“, които са безработни и търсещи лица от област Видин, както и други безработни лица в областта.


 

Социално предприятие: Предприемачество със социално въздействие
От 2010 г. насърчаването на предприемачеството и самостоятелната заетост е ключов елемент от стратегията на ЕС "Европа 2020" за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Според Европейската комисия, предприемачеството и самостоятелната заетост спомагат за създаването на работни места, развиването на умения и дават възможност на безработните и уязвимите хора да участват пълноценно в обществото и икономиката. Самостоятелно заетите лица са 14% от общата заетост и играят важна роля в икономиката на ЕС. Последните данни на Евростат показват, че 30,6 милиона души на възраст 15-64 години в ЕС са самостоятелно заети през 2016 г. Като се има предвид, че МСП представляват 99% от дружествата в ЕС и представляват две трети от общата заетост, е ясно защо Комисията подкрепя тези предприятия. За насърчаване на предприемачеството и самостоятелната заетост Комисията се съсредоточава върху стартирането на предприятия от безработни и хора от уязвими групи; подкрепя социалните предприемачи; помага на предприемачите да получат финансиране чрез подпомагане на доставчиците на микрокредити чрез програмата за заетост и социална иновация (EaSI); подкрепя микрофинансирането чрез Европейския социален фонд. Социалното предприятие е бизнес с човешко докосване. През последните години се наблюдава нарастващ интерес към социалните предприятия в цяла Европа. Например в Испания има около 43 000 социални предприятия, които отговарят за над 2,2 млн преки и непреки работни места, според проучване, поръчано от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на Европейския парламент. Същият доклад показва, че оборотът на социалната икономика възлиза на 10% от националния БВП. Нарастването на социалните предприятия се дължи на все по-голямото признаване на ролята, която могат да играят за справяне с предизвикателствата пред обществото и околната среда и за стимулиране на приобщаващ растеж. Като се съсредоточават върху хората, те насърчават чувството за социално сближаване и насърчават общото благо. Социални предприятия имат няколко основни характеристики, по които можете да ги познаете: обслужват интереса на общността (социални, обществени, екологични цели), а не максимизиране на печалбата; имат иновативен характер, чрез предлаганите от тях стоки или услуги и чрез организацията или производствените методи, които използват; наемат най-крехките членове на обществото (социално изключени лица), като по този начин допринасят за социалното сближаване, заетостта и намаляването на неравенствата. Според Комисията едно социално предприятие трябва също така да изпълни следните условия: да се занимава с икономическа дейност; да преследва ясна и основна социална цел; да има ограничения по отношение на разпределението на печалбите и / или активите; да бъде независимио; да има всеобхватно управление. В някои държави-членки тези предприятия все още са в начален стадий, но вече оказват социално въздействие. Като най-добра практика може да се посочи: Гърция Klimax Plus. Климакс Плюс развива устойчиви бизнес дейности в социалната и екологичната икономика чрез специално пригодена интеграция на хора с проблеми с психичното здраве и социално изключени лица (например бездомни, роми, бивши затворници, бежанци и имигранти). Тази гръцка социална кооперация, създадена през 2005 г., генерира приходи от услуги по събиране и рециклиране на хартия за компании от частния сектор (например здравни компании, болници, банкови групи) и публични органи. Предлага също кетъринг услуги и ресторант. В своя културен център Порфира хората от различни културни и социални среди могат да се срещнат и да споделят своя опит и идеи и да научат за психичните заболявания и социалното изключване. Центърът е отворен за трети страни за културни, обучителни и корпоративни събития. Klimax Plus също има онлайн радиостанция, която произвежда изложби, съчетаващи забавления с информация за хора в неравностойно положение. Служителите могат да участват и в производството на стенен часовник. Към днешна дата над 150 души са заети в социалната кооперация.
Източник: Европейска комисия
Европейският парламент гласува за по-ниски международни разговори
Въпреки, че европейските граждани не дължат роуминг такси след юни 2017, то международните разговори с други страни извън ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн остават скъпи. Европейският парламент гласува обаждания в други страни от ЕС да бъдат по-евтини, а телекомите ще спечелят от ясни правила за инвестиции в мрежовата инфраструктура. Разговорите с други страни в ЕС ще струват не повече от 19 цента на минута от 15 май 2019 г, а текстовите съобщения ‒ не повече от 6 цента, гласят текстовете, които Парламентът одобри на 15 ноември. Правилата са насочени и към стимулирането на инвестиции за изграждането на 5G мрежи в европейски градове до 2020 г. Така телекомуникационните услуги ще станат не само по-евтини, но и по-бързи.
Източник: Европейски парламент
Безпроблемно онлайн пазаруване в ЕС - вашите права и някои съвети
Като граждани на държава - членка на ЕС имаме силно засилени потребителски права. Хубаво е обаче да знаем как да се възползваме от тях. Насреща са Европейските потредителски центрове, които предлагат съвети и безплатна помощ при възникнали проблеми. В последните години все повече и повече хора пазаруват онлайн, а от ЕПЦ дават няколко съвети и уловки. Добре е когато пазарувате, особено покрай големи промоции като Черен петък, да избирате  електронни магазини, които познавате или предварително сте проучили. В адреса на линка трябва да има S (https), както и катинарче, което е знак за сигурност. Ако все пак попаднете на некоректен търговец, то може да поискате от банката оспорване на плащането (т.нар. chargeback). Мерките, които е добре да предприемете е да отправите писмено запитване, за да получите и официален отговор. За тази процедура обаче банката може да начисли такса. като потребител имате 14 дни период на размисъл, в който може да върнете продукта си, купен онлайн. Това важи и ако сте го купили по време на промоция (предвидени са изключения за някои поръчки като например резервации в хотел или стоки, свързани с хигиената). След като върнете покупката, търговецът е длъжен да ви възстанови заплатената сума в рамките на други 14 дни. При повредена стока, имате право да поискате от продавача да я ремонтира. Гаранцията на всяка стока, купена от търговец в ЕС, Исландия или Норвегия, е до 2 години. Ако продуктът се развали, трябва да се обърнете именно към продавача, който е задължен да ви съдейства и да го приведе в  съответствие с договора за продажба в рамките на 30 дни. и още няколко допълнителни съвети - проверявайте за скрити такси, сравнете цените с други сайтове, прочетете общите условия! Приятно пазаруване!
Източник: Европейски потребителски център България
 
 
 
Права и социална сигурност на гражданите в ЕС
Европейският съюз определя общи правила за защита на вашите права на социална сигурност, когато отивате от една европейска страна в друга (ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария). Правилата за координация на системите за социална сигурност не заменят националните системи с една-единствена европейска система. Всички страни са свободни да решават кой трябва да се осигурява съгласно тяхното законодателство, какви обезщетения да се предоставят и при какви условия. Съществуват четири основни принципи. Първият е , че ако за определен период от време вие се осигурявате съгласно законодателството на една страна, то вие плащате вноски само в една страна. Институциите за социална сигурност решават чие законодателство се отнася до вас. Нямате право да избирате. Следващия принцип е известен като принцип на равно третиране и недискриминация, т.е. вие имате същите права и задължения като гражданите на страната, в която се осигурявате. Когато подавате заявление за обезщетение, вашите предишни периоди на осигуряване, трудов стаж и пребиваване в други страни се вземат под внимание, ако е необходимо. Ако имате право на парично обезщетение в дадена страна, по принцип можете да го получавате, дори ако живеете в друга страна. Това е известно като принцип на прехвърляемост. Правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност се прилагат в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария към националното законодателство за: обезщетения за болест, майчинство и бащинство; пенсии за старост, предпенсионни схеми и обезщетения за инвалидност; обезщетения за преживяло лице и помощи при смърт; обезщетения за безработица; семейни обезщетения; обезщетения за трудови злополуки и професионални болести. Като регламенти правилата за координация се прилагат директно във всички страни от ЕС. С други думи, те трябва да бъдат спазвани от националните власти и администрации, институциите за социална сигурност и съдилищата. Дори когато националните закони са в противоречие с тях, правилата на ЕС имат предимство. Най-новите версии на ръководствата за националните системи за социална сигурност, може да откриете тук. Ако имате още въпроси, може да направете запитване чрез Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11) или да се свържете се със СОЛВИТ при проблеми с национална администрация. Ако пък имате нужда от правен съвет, обърнете се към службата „Вашата Европа".
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
484562