header.jpg
Доклад на ЕК за иоставащите региони в ЕС
 
Европейската комисия публикува доклад за изоставащите региони в ЕС. В доклада определя и ясни стратегии за растеж чрез средства от ЕС. Направена е оценка за препятствията, които пречат на растежа на доходите на регионите и постигането на очакваните за ЕС равнища. Приучени са 48 региона в осем държави от ЕС и са характеризирани като „региони със слаб растеж“ и „региони с ниски доходи“. Повечето са региони от Южна и Източна Европа.  В доклада се казва, че икономиките на регионите с ниски доходи могат да бъдат насърчени чрез ефективна комбинация от инвестиции в иновации, човешки капитал и свързаност. Това означава, че приоритет ще бъдат инвестиции в подобряване квалификацията на хората, за да са подготвени за включване в стопански дейности, както и промени в инфраструктурата, която е съществен пропуск в много от регионите и пречи на тяхното развитие. Ще се използват т.нар. стратегии за интелигентно специализиране, за да се създаде доброи ефективно взаимодействие между сферите на образованието и стопанските дейности. Въведените по линия на политиката на сближаване предварителни условия за успешни инвестиции могат да бъдат силни стимули за преодоляване на основни пречките пред инвестициите, установени в доклада.
 
Източник: Европейската комисия

Творческа Европа: публична консултация
 
Европейската комисия инициира публична консултация по програма Творческа Европа, която цели участието на повече организации в проучването, за да бъде взето предвид тяхното мнение при изработването на новата програма след 2020 г. и съответно тя да може да бъде съобразена с условията и потребностите на културно-творческия сектор в страната в по-голяма степен. Може да учатвате до 16 април 2017, а как да се включите в консултацията може да разберете тук
 
Източник: Творческа Еропа

Нова рамка за мониторинг на кръговата икономика

Европейската комисия създаде рамка за мониторинг на кръговата икономика. Планът за действие на ЕС за кръгова икономика е създаден и работи, но има празнина, която чрез тази рамка би трябвало да бъде запълнена, а именно липсата на набор от показатели, който да улавя всички основни елементи на кръгови икономика по протежение на жизнен цикъл на материали, продукти и услуги и да дава солидно разбиране на настоящата ефективност на ЕС и на отделните държави-членки. Рамката за мониторинг има за цел да се направи оценка на напредъка към по-кръгова икономика в ЕС и на национално ниво. Това ще даде възможност за оценка на ефективността на действие на равнище ЕС и на национално равнище, за да се идентифицират най-добрите практики и различия на изпълнения в конкретни области, както и необходимостта от допълнителни действия. 

Източник: Европейската комисия


 

Публикуван е индекс за развитие на правосъдието на ЕС
 
На 10 април Европейската комисия публикува индекса за развитие на правосъдието на ЕС за 2017. Целта на индекса е да подпомага националните органи в техните усилия за подобряване на техните съдебни системи, като предоставя тази сравнителна информация. Индексът за развитие на правосъдието на ЕС помага да се идентифицират проблеми, свързани с правосъдието, които заслужават специално внимание за инвестиция, бизнес и благоприятна среда за гражданите. Индексът за развитие на правосъдието на ЕС прави преглед на функционирането на всички системи на правосъдието въз основа на различни показатели, които са от общ интерес за всички държави-членки.  
 
Източник: Европейска комисия

Ваканционни резервации онлайн: Комисията и органите за защита на потребителите се заемат със заблуждаващата информация на туристическите уебсайтове
 
Европейската комисия се заема със заблуждаващата информация по отношение на уебсайтовете за сравняване на цените и за резервиране на пътувания. През октомври 2016 г. Европейската комисия и органите на ЕС за защита на потребителите стартираха координирана проверка на 352 уебсайта за сравняване на цените и за резервиране на пътувания, действащи на територията на ЕС, тъй като според Европейските потребителски центрове тези услуги са сред най-честите поводи за оплаквания на потребителите. В резултат на проверката беше констатирано, че цените, публикувани на 235 уебсайта — две трети от проверените сайтове — не са достоверни. Органите поискаха от съответните уебсайтове да приведат практиките си в съответствие с европейското законодателство за защита на потребителите, което изисква да бъдат напълно прозрачни по отношение на цените и да представят своите оферти по недвусмислен начин и на ранен етап от процеса на резервиране. Проверката на уебсайтове в целия ЕС (т.нар. мащабна проверка) включва набор от контролни дейности, които се извършват едновременно от органите за защита на потребителите в различни държави. При тази проверка се установява дали се спазва законодателството на ЕС за защита на потребителите. В случай че се констатира нарушение на това законодателство, органите за защита на потребителите се свързват със съответните дружества и ги приканват да отстранят нередностите.
 
Източник: Европейската комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
138973