header.jpg
„Твоята първа работа с EURES“  - схема за мобилност и заетост
„Твоята първа работа с EURES“ е целева схема за мобилност, създадена да окаже помощ на младите хора, които търсят работа в определен сектор, страна или група от страни и които имат склонност към мобилност и са решили да се местят в друга държава. „Твоята първа работа с EURES“ е отворена за млади кандидати за работа и работодатели от 28-те държави — членки на ЕС, Норвегия и Исландия. Кандидатите трябва да бъдат граждани и законно пребиваващи в някоя от тези държави. Схемата има за цел да помогне на млади хора на възраст до 35 години да намерят работа, стаж или практика в друга държава членка, както и на работодателите да намерят уменията, необходими за тяхната дейност. Дейностите се изпълняват от консорциуми, които се ръководят от службите на EURES и в които участват поне седем държави. „Твоята първа работа с EURES“ функционира като пилотен проект между 2012 г. и средата на 2015 г. Това „подготвително действие“ беше финансирано от бюджета на ЕС за 2011 — 2013 г. Целта беше да се помогне на младежите в ЕС на възраст между 18 и 30 години да намерят работа, стаж или практика в някоя от страните от Съюза. В доклада за междинна оценка на „Твоята първа работа с EURES“ се прави преглед на постигнатите през първите две години резултати и на основните предизвикателства в бъдеще. В окончателния доклад за „Твоята първа работа с EURES“ за периода 2012—2015 г. са представени резултатите и постиженията на подготвителното действие. Предстои доклад, в който ще се направи преглед на разходите, ползите и резултатите от това действие, както и на бъдещите възможности. Очаква се положителни резултати и оценка.
Източник: Европейска комисия

Европейските избори с определени дати за провеждане
За девети пореден път гражданите на Европейския съюз ще има възможността да гласуват за определяне на евродепутатите и оформлението на Европейския парламет. Датите са гласувани и евроизборите ще се състоят периода 23 – 26 май 2019 г. Това е единствената институция на ЕС, където гражданите избиорат само своите представители и е много важна за целия Съюз. Председателският съвет на ЕП взе това решение след като предложение за датите бе отправено още началото на 2018 година. В същото гласуване са взети и решенията за провеждането на пленарните сесии на Парламента през 2019 година и календарът в готов. Скоро европейските държави ще стартират подготовката и организирането на изборите през идната година. 
Източник: Европейски парламент

Денят на цифровите технологии 2018
Тази година за началото на Денят на цифровите технологии еврокомисар Мария Габиел откри събитието със своята реч. чието послание беше за повче сътрудничество и инвестиции в областта на цифровизацията. Българският комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество изложи своето мнение относно бъдещите предизвикателства пред Европа и начините за справяне с тях и каква е ролята на цифровите технологии. Сред акцентите на Деня на цифровите технологии през 2018 г. са декларации, които имат за цел: обединяване на усилията в областта на изкуствения интелект; създаване на европейско партньорство в областта на технологиите за блоковите вериги, в който ЕК ще инвестира около 300 милиона евро в проекти, подпомагащи използването им. друга важна тема бе обменът на данни за персонализиране на здравеопазването и насърчаване на иновациите с помощта на нов онлайн инструмент: инициативата „Иновационен радар“, както и 5G трансгранични коридори за изпитване в подкрепа на свързаната и автоматизирана мобилност. Речта на Мария Габриел може да бъде гладена тук.
Източник: Европейска комисия

Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) стартираха VentureEU 
Програма за общоевропейски фондове за инвестиции във фондове за рисков капитал (VentureEU), чиято цел е насърчаване на инвестициите в стартиращи и бързо разрастващи се иновативни предприятия из цяла Европа стратира. Шест фонда ще получат подкрепа от ЕС за инвестициите си на европейския пазар на рисков капитал. Тяхната цел ще бъде посредством финансирането от ЕС в размер на 410 млн. евро да мобилизират публични и частни инвестиции на стойност до 2,1 млрд. евро. Очаква се това да привлече 6,5 млрд. евро нови инвестиции в стартиращи и разрастващи се иновативни предприятия из цяла Европа и да удвои сегашния размер на рисковия капитал в ЕС. Еврокомисарите смятат, че благодарение на VentureEU многобройните европейски иновативни предприятия не след дълго ще разполагат с инвестициите, които са им така необходими, за да създават иновации и да реализират постижения на световно ниво. Това означава повече работни места и засилен растеж в Европа. VentureEU е ключов елемент на стратегията за отворени иновации, чието начало ЕК постави преди три години. VentureEU ще осигури нови източници на финансиране и ще даде възможност на европейските иновативни предприятия да се превърнат в лидери в световен мащаб. Достъп до инвестициите се очаква да получат около 1 500 стартиращи и разрастващи се предприятия в целия ЕС. ЕС ще предостави основната част от инвестициите на стойност до 410 млн. евро, включително 67 млн. евро от собствените средства на ЕИФ: 200 млн. евро по капиталовия механизъм InnovFin в рамките на „Хоризонт 2020“, 105 млн. евро по COSME (програмата на ЕС за малките и средните предприятия) и 105 млн. евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в рамките на т.нар. „План Юнкер“. Останалата част от финансирането ще наберат мениджърите на фондовете, които ще бъдат избрани предимно измежду независими инвеститори. Всеки от шестте фонда ще инвестира в множество по-малки фондове и ще участва в проекти в най-малко четири европейски държави. Фондовете, в които ще се инвестира, ще подпомогнат финансирането на малките и средните предприятия (МСП) и предприятията със средна пазарна капитализация в редица сектори, например информационни и комуникационни технологии, цифрови технологии, природни науки, медицински технологии, ресурсна и енергийна ефективност. Инвестициите на ЕС във VentureEU ще се управляват от ЕИФ под надзора на Комисията. 
Източник: Европейска комисия

Европейска стратегия за пластмасите и нейните цели
Пластмасата е важен материал в нашата икономика и съвременият ежедневен живот е немислим без нея. В същото време обаче те могат да имат сериозни недостатъци за околната среда и здравето. Действията по отношение на пластмасите бяха определени като приоритет в плана за действие за кръговата икономика от 2015 г., за да се помогне на европейските предприятия и потребители да използват ресурсите по по-устойчив начин. Първата европейска стратегия за пластмаси в кръговата икономика, приета на 16 януари 2018 г., ще промени начина, по който пластмасовите продукти се проектират, използват, произвеждат и рециклират в ЕС. По-доброто проектиране на пластмасови изделия, по-високата степен на рециклиране на пластмасови отпадъци, повече и по-качествени рециклирани продукти ще спомогнат за увеличаване на пазара на рециклирани пластмаси. Тя ще осигури по-голяма добавена стойност за по-конкурентна и гъвкава пластмасова промишленост. Стратегията е част от прехода на Европа към кръгова икономика и също така ще допринесе за постигането на целите за устойчиво развитие, ангажиментите по отношение на глобалния климат и целите на индустриалната политика на ЕС. Тази стратегия ще помогне за опазването на околната среда, намаляването на морските отпадъци, емисиите на парникови газове и зависимостта ни от вносни изкопаеми горива. Той ще подкрепи по-устойчиви и по-безопасни модели на потребление и производство на пластмаси. Целта на Стратегията е да се постигнат няколко приоритета по отношение на опазването на околната среда и защита на гражданите, а именно: да се направи рециклирането рентабилно за предприятията. Ще бъдат разработени нови правила за опаковките, за да се подобри рециклируемостта на използваните на пазара пластмаси и да се увеличи търсенето на съдържание от рециклирана пластмаса. Със събирането на по-големи количества пластмаса би трябвало да се създадат подобрени и разширени съоръжения за рециклиране, както и по-добра и стандартизирана система за разделно събиране и сортиране на отпадъците в целия ЕС. Това ще спестява по около сто евро на тон събрано количество. Ще се постигне и по-голяма добавена стойност с цел по-конкурентоспособен и устойчив отрасъл на пластмасите. Следващата цел е да се намалят пластмасовите отпадъци. Европейското законодателство вече доведе до значително намаляване на използването на пластмасови торбички в няколко държави членки. Сега новите планове ще се насочат към други пластмаси за еднократна употреба и към риболовните уреди, като се подкрепят националните кампании за повишаване на осведомеността и се определи обхватът на новите всеобщи правила в ЕС, които предстои да бъдат предложени през 2018 г. въз основа на консултации със заинтересованите страни и събрани данни. Комисията ще предприеме също така мерки за ограничаване на влагането на пластмасови микрочастици в продуктите и за определяне на знаци за биоразградими и компостируеми пластмаси. Друга важна цел е да се спре замърсяването в морето. С новите правила за пристанищните приемни съоръжения ще се търси решение на проблема с морските отпадъци от морски източници посредством мерки, гарантиращи, че генерираните на борда на корабите или събраните в морето отпадъци не се изоставят, а се връщат на сушата, където се обезвреждат по подходящ начин. Комисията ще предостави на националните органи и на европейските предприятия насоки относно начините за намаляване на пластмасовите отпадъци при източника. Ще бъде засилена подкрепата за иновациите с допълнителни 100 млн. евро за финансиране на разработването на по-интелигентни и по-рециклируеми пластмасови материали, повишаване ефективността на процесите по рециклиране, както и проследяване и премахване на опасните вещества и замърсителите от рециклираните пластмаси. Вършейки своята част от работата, Европейският съюз ще работи и с партньори от целия свят, за да бъдат намерени глобални решения и да бъдат разработени международни стандарти. Текстът на Стратегията може да бъде открит тук.
Източник: Европейска комисия

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
292480