header.jpg
С Еразъм+ повече възможности за работа
"Еразъм +" отваря вратата към света на възможностите за заетост. Независимо дали търсите работа в нова държава или сектор или надграждате знания във вашата област: "Еразмус +" идва да подобри перспективите за успешна кариера. Всъщност, мобилните студенти от сферата на висшето образование имат по-голяма вероятност да имат работа след дипломирането в сравнение с техните не-мобилни връстници. Доброволчеството също така увеличава възможностите на участниците за намиране на работа, тъй като 3 от 4 работодатели оценяват този опит. Самоувереността, адаптивността и по-силните комуникативни умения са само кратък списък на това, което можете да спечелите чрез опита на Еразъм +. Участниците също така създават професионални мрежи. Тези контакти създават новаторски начинания за предприемачество - от стартиращи фирми до научноизследователски проекти и всичко междувременно. Естер Галиндо, президент на Whirlpool в Европа, Близкия Изток и Африка, казва, че "Да имаш международен опит и да говориш на различни езици е ключов фактор за присъединяването към една голяма глобална компания". 92% от европейските работодатели са съгласни с Esther: оценяват уменията, придобити по време на преживяванията за мобилност, и свежите идеи, които обучаемите трябва да предложат. Програмата "Еразмус +" не спира до тук, а продължава по-нататък: предлага високо активно партньорство между секторите на образованието и обучението и пазара на труда. През 2014-16 г. бяха финансирани повече от 2 600 проекта, за да предизвикат положителна промяна в секторите на образованието и обучението. Придобиването на опит в мобилността Еразмус + увеличава шансовете ви да намерите бъдеща работа, да подобрите уменията си в настоящата си работа и да се подготвите с вдъхновяващи нови идеи. Не чакайте повече, включете се!!!
Източник: Европейска комисия

Една година празнува инициативата Европейски корпус за солидарност
Преди една година Европейската комисия стартира Европейския корпус за солидарност и от тогава 42 745 младежи от всички държави-членки се регистрираха, за да се присъединят към тази инициатива, а 2166 от тях са в състояние да започнат дейността си като част от настаняването си в 1 434 организации. След стартирането на Европейския корпус за солидарност участниците са активни в цяла Европа. През август 2017 г., например, една група от доброволци на Корпуса пристигна в Norcia (Италия), за да допринесе за текущата работа по отстраняване на щетите и възстановяване на социалните услуги за населението, засегнати от  земетресения, станали в региона година по-рано. Общо 230 доброволци от  Европейския корпус за солидарност ще помогнат на италианското население, засегнато от земетресенията до 2020 г. Останалите участници в Корпуса, например, работят с млади хора в неравностойно положение или със специални нужди, с бежанци или с възрастни хора от Ротердам в Холандия, от Авейро в Португалия, и на много други места в Европа. Предложението на Комисията за укрепване на  Европейския корпус за солидарност , като му предостави собствен бюджет и правна основа и разшири дейността му, понастоящем се обсъжда в Съвета и в Европейския парламент. На срещата в рамките на Съвета на ЕС за "Образование, младеж, култура и спорт" на 20 ноември 2017г., държавите-членки постигнаха неофициално споразумение като проправиха пътя, за достигане на окончателно споразумение с Европейския парламент. 
Източник: Европейска комисия

Сигурността и отбраната в ЕС - сътрудничеството между държавите членки
Една година след като Европейският съвет одобри плана за изпълнение в областта на сигурността и отбраната и перспективите за развитието на европейската политика в тези области и въз осново на трите стартегически акцента: реагиране на външни конфликти и кризи, изграждане на капацитета на партньорите, защита на ЕС и неговите граждани, то ЕС стартира конкретни мерки и действия в областта на сигурността. На първо място запозва  координиран годишен преглед на отбраната (КГПО) за повишаване на сътрудничеството в областта на отбраната между държавите членки, което да доведе до по-голяма прозрачност и по-добро идентифициране на недостатъците, задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната и по-добър и по-съгласуван подход към планирането на разходите за отбрана. Следващата стъпка е "събуждането на Спящата красавица" от Лисабонския договор, както я нарича председателя Юнкер, а именно установяването на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС). На 11 декември 2017 г. Съветът прие решение за създаване на постоянното структурирано сътрудничество. В постоянното структурирано сътрудничество участват всички държави — членки на ЕС, с изключение на три — Дания, Малта и Обединеното кралство. Участващите държави членки се споразумяха относно първоначален списък от17 проекта, които да бъдат предприети в рамките на ПСС. Проектите са в областта на: обучението, развитие на способностите, оперативна готовност в областта на отбраната. Подобряване на структурите за управление на кризи и подсилен набор от инструменти на ЕС за бързо реагиране са другите набори от предприети стъпки, за да може да бъде създаден общ съюз за отбрана.
Източник: Европейска комисия 

За правата на гражданите в ЕС - първите общоевропейски правила за използване на дронове от гражданите
Европейският съюз договори гражданското използване на дронове с цел подобряване на безопасността и неприкосновеността на личния живот. Няколко са първоначалните изисквания: проектирането и производството на дронове трябва да отговарят на основните изисквания на ЕС по отношение на безопасността, сигурността и неприкосновеността на личния живот; да се регистрират дроновете и пилотите на дронове; да се направят планове за безопастност, които да включват по-ранно идентифициране на авиационните рискове; специална маркировка за дроновете, за да се идентифицират по-лесно. Европейската комисия се заема и с това да определи какви видове дронове трябва да бъдат оборудвани с функции като максимална височина на летене, максимален радиус на действие, избягване на сблъсъци, стабилизиране на полета и автоматизирано кацане. Държавите членки и Комисията също така ще засилят сътрудничеството си по въпросите на сигурността на въздухоплаването, включително киберсигурността. За да може влезе в сила, предварителното споразумение трябва да бъде одобрено от Съвета на министрите (правителствата на ЕС) и от Европейския парламент в пленарна зала. Това са първите разпоредбите относно дроновете представляват първите правила на общоевропейско равнище за тези нови участници във въздушния трафик. Правилата ще гарантират безопасността, сигурността и защитата на личния живот на гражданите на ЕС. 
Източник: Европейска комисия

Бъдещето на селскостопанския сектор в ЕС
Селскостопанският сектор присъства осезаемо в живота на гражданите на Европейския съюз. Селките райони са дом на около 55% от тях, а също така този сектор осигурява голям брой работни места. Селските райони са основна база за заетост, отдих и туризъм на близо 500 милиона европейски граждани. Този сектор е важен за благоденствието на всички тези хораи е определящ за бъдещето на Съюза. Ето защо в специално Съобщение на Комисията се разглежда бъдещето на прехраната и слеското стопанство. основни елементи в това съобщение са опростените правила и по-гъвкавият подход, които да гарантират, че с общата селскостопанска политика (ОСП) се постигат реални резултати — подпомагат се земеделските стопани и се насърчава устойчивото развитие на селското стопанство в ЕС. Изведени са начините, чрез които  да се гарантира, че най-дългогодишната обща политика на ЕС е подготвена за бъдещите предизвикателства и че държавите членки ще поемат по-голяма отговорност, когато решават как и къде да инвестират средствата си по линия на ОСП, за да постигнат амбициозните общи цели, свързани с околната среда, изменението на климата и устойчивото развитие. Какво всъщност ще се прави след това - настоящата двустълбова структура се запазва, а чрез опростения и по-гъвкав подход ще бъдат набелязани подробни действия за постигането на тези цели, договорени на равнището на ЕС. Така всяка държава от ЕС ще разработи свой собствен стратегически план — одобрен от Комисията — в който ще определи как възнамерява да постигне целите. Вместо върху съответствието с изискванията, акцентът ще бъде поставен по-скоро върху наблюдението на напредъка и гаранциите за това финансирането да бъде насочено към постигане на конкретни резултати. Преминаването от общовалиден към индивидуализиран подход означава, че самата политика, както и въздействието ѝ върху реалния живот ще бъдат по-близо до хората, които я прилагат на практика. Подкрепата за земеделските стопани ще продължи посредством системата за преките плащания. Съобщението не е в разрез с резултатите от дебата относно бъдещето на финансите на ЕС, нито с предложението за следващата многогодишна финансова рамка (МФР). В него са разгледани, макар и неизчерпателно, някои възможности за гарантирането на справедлива и по-целенасочена подкрепа на доходите на земеделските стопани. Останалите предложения включват: насърчаване на използването на модерни технологии за подпомагане на земеделските стопани по места и повишаване на прозрачността и сигурността на пазара; акцентиране върху възможностите да се насърчат младите хора да започнат селскостопанска дейност съобразно условията в конкретните държави членки, например в областта на поземленото данъчно облагане, планирането и развитието на уменията; намиране на решения във връзка с опасенията на гражданите по отношение на устойчивото селскостопанско производство, включително здравеопазването, храненето, разхищението на храни и хуманното отношение към животните; стремеж към съгласувани действия между различните политики в съответствие с глобалното измерение, по-специално по отношение на търговията, миграцията и устойчивото развитие; създаване на платформа на равнището на ЕС за управление на рискове с цел намиране на най-добрите начини да се помогне на земеделските стопани да се справят с несигурността, произтичаща от изменението на климата, нестабилността на пазара и други рискове. През 2018 предложенията в това Съобщение се очаква да бъдат законодателно скрепени. 
Източник: Европейска комисия

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
260360