header.jpg
Потребителите и предприятията пестят благодарение на новите правила на ЕС за презграничните плащания
Потребителите и предприятията в държавите членки извън еврозоната ще се радват на по-евтини презгранични плащания в евро. С новите правила се гарантира, че презграничните плащания в евро в държавите членки извън еврозоната — България, Дания, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Обединеното кралство*, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чехия и Швеция — ще бъдат на същата цена като вътрешните плащания. Ако например един български потребител реши да изпрати евро в чужбина, от днес той ще плаща такса, равна на таксата за кредитен превод в левове на територията на България. С други думи, таксите за презграничните плащания в евро ще бъдат или много ниски, или нулеви. Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за „Икономика в интерес на хората“, заяви: Тези правила ще позволят на всички наши граждани и дружества да се ползват в еднаква степен от евтини презгранични плащания в евро. Това е положителен и конкретен пример за реалните ползи, които единният пазар може да донесе за европейските потребители. Например едно семейство от Румъния, което желае да изпрати пари в евро на детето си — на обмен по програмата „Еразъм“ в Париж — вече няма да се притеснява за допълнителните разходи, тъй като ще заплаща такса, равна на таксата за вътрешна трансакция в Румъния. Комисията ще следи отблизо прилагането на тези правила и ще поддържа тясна връзка с компетентните национални органи, за да се увери, че те се изпълняват правилно. Както е посочено в Регламент (ЕС) 2019/518, тези правила са част от текущите усилия на Комисията да създаде по-добър и по-евтин достъп до финансови услуги за потребителите съгласно изложеното в Плана за действие в областта на финансовите услуги за потребители от март 2017 г. На един следващ етап, през април 2020 г., ще започнат да се прилагат допълнителни разпоредби, които ще позволят на потребителите от ЕС да сравняват таксите за конвертиране на валути при плащане с карта в друга парична единица на ЕС.
Източник: Евроепйска комисия
 
Бюджет 2020 на Евроепйския съюз
Трите институции на ЕС постигнаха споразумение за бюджета на ЕС за 2020 г. Това ще даде възможност на Съюза да насочи ресурсите си към важните за гражданите приоритети: изменението на климата, работните места, младите хора, сигурността и солидарността в ЕС. Бюджетът за следващата година ще подготви също така прехода към следващия бюджетен цикъл, тъй като ще бъде седмият и последният в рамките на текущия дългосрочен бюджетен цикъл на ЕС за периода 2014—2020 г. Европейският комисар за бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер заяви: "Бюджетът на ЕС за 2020 г. е съсредоточен върху приемствеността — той е последният в рамките на текущия дългосрочен бюджет и последният, предложен и договорен от Комисията „Юнкер“. Ресурсите ще бъдат насочени към областите, в които има потребност. Бюджетът ще спомогне за създаването на работни места, за борбата с изменението на климата и за привличането на инвестиции в цяла Европа. Ще се инвестира в младите хора и в превръщането на Европа в по-сигурно място. Всички тези приоритети са отразени и в предложението на Комисията за дългосрочния бюджет след 2020 г. Понастоящем е необходимо да се съсредоточим върху своевременното приемане на следващия дългосрочен бюджет, за да предоставим сигурност и стабилност на бенефициерите ни и да продължим да осигуряваме добавена стойност от действията на ЕС за всички." Бюджетът на ЕС за 2020 г. възлиза на 168,69 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения (средствата, за които могат да бъдат сключени договори през дадена година) и 153,57 милиарда евро бюджетни кредити за плащания (средствата, които ще бъдат изплатени). Някои от неговите основни характеристики са:
21% от общия бюджет ще бъдат изразходвани за мерки за борба с изменението на климата. Например програмата LIFE за околната среда и изменението на климата ще получи 589,6 милиона евро (+5,6% в сравнение с 2019 г.). „Хоризонт 2020“, която традиционно допринася значително за изпълнението на свързаните с климата цели, ще получи 13,49* милиарда евро (+8,8% в сравнение с 2019 г.). Енергийното направление на Механизма за свързване на Европа, което инвестира в широкомащабното внедряване на възобновяеми източници, в модернизирането на съществуваща инфраструктура за енергиен пренос и в изграждането на нова инфраструктура, ще получи 1,28 милиарда евро (+35% в сравнение с 2019 г.). Транспортното направление на Механизма за свързване на Европа ще бъде подпомогнато с 2,58 милиарда евро.
Почти половината от средствата — 83,93 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения (+4,1% в сравнение с 2019 г.) — ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на икономиката ни. От тях 58,65 милиарда евро (+2,5% в сравнение с 2019 г.) ще бъдат изразходвани за намаляване на икономическите разлики в държавите членки и между тях, за увеличаване на растежа, за създаване на работни места и за стимулиране на сближаването посредством европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове).
Европейската сателитна навигационна система „Галилео“ ще бъде подпомогната с 1,2 милиарда евро (+74,7% в сравнение с 2019 г.), за да увеличи своя дял на световния пазар и да достигне 1,2 милиарда ползватели до края на 2020 г.
Посредством 255 милиона евро на европейските дружества ще бъдат предоставени стимули за съвместно разработване на изделия и технологии в сферата на отбраната по линия на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната.
Младите хора ще могат да използват средства от ЕС посредством няколко програми: 2,89 милиарда евро ще бъдат насочени към образованието чрез програмата „Еразъм+“ (+3,6% в сравнение с 2019 г.). Със сумата от 166,1 милиона евро (+15,9% в сравнение с 2019 г.) ще бъдат създадени възможности за доброволческа дейност или работа по проекти в собствената страна или в чужбина по линия на Европейския корпус за солидарност.
Европейските земеделски стопани ще получат 58,12 милиарда евро.
Ще продължи да се предоставя подпомагане за сигурността и управлението на миграцията. Например 2,36 милиона евро ще бъдат заделени за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и агенциите, които работят в тези сфери (Европол, Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Агенцията на ЕС за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA).
Тазгодишните преговори за бюджета за 2020 г. се състояха успоредно с преговорите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС — този за периода 2021—2027 г. Те започнаха, след като Комисията представи на 2 май 2018 г. предложение за справедлив, балансиран и модерен бюджет, за да се постигнат приоритетите на Европа, обявени от председателя Юнкер в речите му за състоянието на Съюза и договорени от лидерите в Братислава през 2016 г. и в Рим през 2017 г. Предложението за дългосрочен бюджет бе незабавно последвано от законодателни предложения за 37-те секторни програми, които са част от бъдещия дългосрочен бюджет, включително по отношение на политиката на сближаване. Оттогава Комисията работи съвместно с ротационните председателства на Съвета и в тясно сътрудничество с Европейския парламент, за да постигне напредък в преговорите с оглед на своевременното сключване на споразумение. Комисията е убедена, че бързото постигане на споразумение е от съществено значение за стотиците хиляди учащи се, земеделски стопани и научни работници в Европа, както и за всички други лица, които получават средства от бюджета на ЕС.
Източник: Европейска комисия
 
Северозападът вече не е на последно място в Европа
Северозападният регион официално се оттласка от дъното на най-бедните региони в Европа. Това показва обявеният преди няколко дни обновен индекс за конкурентоспособност на регионите за 2019 г. Той се представя от Европейската комисия на всеки три години и дава възможност на регионите да следят и оценяват своето развитие във времето спрямо други региони. Базира се на данни за състоянието на 70 различни фактори сред които: транспорт, здравеопазване, управление, човешки капитал, работни места, дигитална инфраструктура и иновации.
Северозападният регион вече не е на-последно място в Европа, а на 260-то от 268. Това, което му дава предимство пред последните в класацията е подобрената му макроикономическата стабилност. След нас са няколко гръцки региона, един румънски (Югоизточният, около Браила) и два френски. На върха на индекса със 100 от 100 възможни точки е регионът около Стокхолм, следван от този около Лондон и регионът около Утрехт в Холандия. В Топ 10 са класирани още регионите около Амстердам, Хелзинки и Копенхаген, Горна Бавария и Люксембург.
Индексът за регионална конкурентоспособност за 2019 г. и проучване на Евробарометър относно регионалната политика бяха обявени в рамките на Европейската седмица на градовете и регионите в Брюксел.  По време на форума Комисарят по въпросите на европейската политика за съседство, преговорите за разширяване и регионалната политика Йоханес Хан заяви: „Европейската комисия активно подпомага държавите членки при разработването на техните програми и публикуваните данни за индекса за регионална конкурентоспособност и проучването на Евробарометър дават полезна информация за това накъде могат да бъдат насочени публичните и преките инвестиции на ЕС.“  
Индексът за регионална конкурентоспособност, има интерактивен уеб инструмент, който позволява на създателите на политики и гражданите да следят показателите на своя регион в различни области и така да определят своите силни и слаби страни и да насочват публичните си инвестиции по най-добрия начин. Идеята е той да бъде полезен при подготовката на новите програми.
Според експресното проучване на Евробарометър относно осведомеността и възприемането на регионалната политика от страна на гражданите, по-голямата част от европейците (81 %) смятат, че финансираните от ЕС проекти имат положително въздействие върху тяхното ежедневие, при условие че те наистина са запознати с тези проекти (само 40 %).
Комисията подчерта необходимостта от по-добра комуникация от страна на програмните органи и бенефициентите относно финансираните от ЕС проекти и определи нови изисквания в предложението си за следващата политика на сближаване. Тук спадат комуникационен план за всички програми, дейности в социалните медии и организирането на събития по важните проекти.
Според проучването на Евробарометър повечето са заявили, че ЕС следва да инвестира повече в образование, здравеопазване или социална инфраструктура (91 %) и в околна среда (90 %), като следва да се акцентира върху регионите с висока безработица (69 %), необлагодетелстваните градски райони (54 %), както и отдалечените и планинските райони (52 %). 
Всичко това съответства на политическите приоритети, които Комисията предложи по следващата политика на сближаване, и осигурява ценна информация относно приоритетите на гражданите на национално равнище. 
Автор: Мариана Гомилева, Брюксел, Октомври 2019
 
 
 
Европейският парламент избра Урсула фон дер Лайен за първата жена председател на Европейската комисия
С 383 гласа „за“, Европейският парламент избра Урсула фон дер Лайен за председател на следващата Европейска комисия с таен вот на 16 юли.Тя трябва да заеме длъжността на 1 ноември 2019 г. с мандат от пет години. Подадени бяха 733 гласа, от които 1 беше невалиден. 383 гласа бяха „за“, 327 „против“ и 22 „въздържал се“. Към момента Парламентът има 747 членове, съгласно получените официални известия от националните органи, което означава, че необходимият праг беше 374 гласа., т.е. повече от 50% от съставните членове. Председателят Сасоли обяви официално необходимия брой гласове преди началото на гласуването, което се проведе тайно с хартиени бюлетини. Избраният председател на Европейската комисия сега ще изпрати официални писма към държавните и правителствените ръководители, с покана да предложат своите кандидати за членове на Комисията. Очаква се изслушванията на кандидатите в компетентните комисии да се проведат между 30 септември и 8 октомври. Пълният състав на колегиума на членовете на Комисията трябва да бъде избран от Парламента, което най-вероятно ще се случи по време на сесията на 21-24 октомври. Шест основни приоритета засегна новоизбранния председател на ЕК Урсула фон дер Лайен при представянето в Европейския парламент на Политическите насоки за следващата Европейска комисия (2019-2024): 
Европейска зелена сделка;
Икономика в интерес на хората;
Подготвена за цифровата ера Европа;
Съхраняване на европейския ни начин на живот;
По-силна Европа на световната сцена;
Нов тласък за европейската демокрация.
Урсула фон дер Лайен е родена през 1958г и учи в Лондонското висше училище по икономика от 1977 г. до 1980 г. Завършва Хановерския медицински университет. Влиза в политиката на 42 години след кариера в медицината като гинеколог. Тя е член на консервативния Християндемократически съюз от 1990 г. Говори френски и английски език, майка е на седем деца.
Източник: Европейска комисия
Европейски избори през 2019 г.: Проучване на Евробарометър
Европейският парламент публикува първите резултати от следизборното проучване на Евробарометър. Значителен ръст на гласувалите млади хора с проевропейско мислене на европейските избори през 2019 г. показва задълбочено проучване на Евробарометър във всички 28 държави членки. Проучването е проведено в седмиците след изборите и в него са взели участие близо 28 000 граждани от целия ЕС, които отговориха на въпроси относно участието си в европейските избори и темите, които ги мотивираха да гласуват. Първите резултати от проучването на Евробарометър, публикуванo от Европейския парламент, показват, че подкрепата на гражданите за Европейския съюз запазва най-високото си равнище от 1983 г. насам. Това потвърждава предизборните проучвания: 68% от респондентите (+1 процентни пункта в сравнение с февруари / март 2019 г.) казват, че тяхната страна е спечелила от членството си в ЕС. Още по-важно за демократичната легитимност на ЕС е рязкото нарастване на броя на европейските граждани, които смятат, че „гласът им е от значение в ЕС“: 56% от респондентите споделят това виждане. Този резултат е със 7 пункта по-висок от март 2019 г. и е най-високият резултат откакто въпросът е бил зададен за първи път през 2002 г. Сред причините да гласуват на европейските избори през 2019 г. , 52% от избирателите посочват гражданския дълг като основна причина – това представлява увеличение от 11 процентни пункта в сравнение с 2014 г. В сравнение с последните европейски избори през 2014 г. значително повече граждани също са гласували, защото подкрепят ЕС (25%, +11 процентни пункта), или защото смятат, че могат да променят нещата чрез гласуване (18%, +6 процентни пункта).
В 27 държави членки гражданите гласуваха главно, защото видяха това като свой граждански дълг. Във всички 28 държави членки повече респонденти отколкото през 2014 г. гласуваха, защото подкрепят ЕС и обявиха, че тази подкрепа е основната им мотивация за гласуване. Германия (39%, + 14пп), Ирландия (27%, + 15пп), Италия (23%, + 14пп) и Испания (23%, + 15пп) показаха най-голямо увеличение свързанo с тази причина.
Поучването на Евробарометър след изборите също разгледа темите, които накараха гражданите да гласуват на последните избори за Европейски парламент. Най-важните теми, които повлияха на решението на гражданите, бяха икономиката и растежа (44%), климатичните изменения (37%), както и правата на човека и демокрацията (37%). Със своите 36% „начинът, по който ЕС трябва да работи в бъдеще“, се появи също като един от основните мотиви на гражданите да гласуват. В 16 страни респондентите посочиха икономиката и растежа като най-важен въпрос при гласуването си, докато гражданите в осем държави назоваха климатичните изменения като основна тема за тях.
Източник: Европейски парламент

Статистика

Брой прегледи на статиите
541125