header.jpg
Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари влиза в сила.
Приоритет на ЕК е да укрепва съществуващите правила и да направи борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма по-ефективна. Взетите мерки до момента се надграждат, взимат се мерки и за подобряване на прозрачността с цел предотвратяване на избягването на данъци. 
Досегашните мерки за добри, но насъпващата динамика изисква още по-ефективни промени, ето защо се внасят следните промени: засилване на задължението за оценката на риска за банките, адвокатите и счетоводителите; определяне на ясни изисквания за прозрачност относно действителните собственици на дружествата. Тази информация ще се съхранява в централен регистър, като например търговските регистри, и ще бъде достъпна за националните органи и задължените субекти; улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между звената за финансово разузнаване от различни държави членки за идентифициране и проследяване на подозрителни парични преводи, с цел предотвратяване и разкриване на престъпна или терористична дейност; установяване на последователна политика по отношение на държави извън ЕС, които имат пропуски в правилата за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма; засилване на правомощията на компетентните органи за санкциониране.
Държавите членки трябва да са уведомили за транспонирането на 4-тата директива относно борбата с изпирането на пари до днес, 26 юни 2017 г. Европейската комисия понастоящем ще провери състоянието на транспонирането и ще организира бързи последващи действия с държавите членки, в случай че те все още не са предприели необходимите мерки.
Източник: Европейска комисия

Бъдещето на ЕС: оптимизмът нараства
Бъдещето на Европейския съюз е много важна тема за всички европейски граждани и благодарение на последното проучване на Евробарометър, в което се изказват мнения на гражданите в ЕС, образът на ЕС и доверието в институциите се възстановяват.
Основните тенденции на пролетния стандартен Евробарометър са обявени. И те са много положителни, що се отнася до визията за бъдещето на ЕС, икономическото положение в държавите-членки, доверието в ЕС и имиджа на ЕС.
56% от анкетираните казват, че са оптимисти за бъдещето на ЕС - нарастване с 6 пункта само за шест месеца. Някои страни отбелязват изключителни резултати по този въпрос: през последните шест месеца оптимизмът се е увеличил с 14 пункта във Франция, с 13 в Дания, с 10 в Португалия, с 8 във Финландия и в Холандия. 
През 2009 г. само 20% от европейците смятат, че икономическата ситуация е добра в тяхната страна. Днес така мислят почти половината от тях. Тези данни се различават в различните страни, но увеличението на положителното мнение за икономиката през последните шест месеца се отчита в страните от различни региони на Европа: +19 пункта във Финландия; +18 в Португалия; +11 в Унгария и Белгия; +10 в Полша и Швеция; +7 във Франция, Дания и Естония. 
40% от гражданите на ЕС имат положителна представа за ЕС (+5 пункта от миналата есен), 37% неутрален образ (-1), 21% негативен образ (-4). Най-голямо увеличение се отчита във Франция: +15 пункта, достигайки 41%.
42% от интервюираните граждани казват, че се доверяват на ЕС (+9 точки за една година), 37% имат доверие в националното правителство (+10). Доверието в ЕС се е увеличило с повече от 10 точки във Франция, Естония, Дания, Ирландия, Германия, Литва и Люксембург.
Източник: Европейска комисия

Антонио Tаяни с убедителна реч относно политиката на сигурността и миграцията на срещата на Европейския съвет.
Председателят на Европейския парламент идентифицира най-болните проблеми на Европа и настоя за спешни решения. Той очерта няколко теми сред които Брекзит, кризите извън и в рамките на границите на ЕС, страховете на гражданите от глобализацията, имиграцията, безработицата като неотложни. Опастността да попадне европа във вакуум, от който да се възползват популисти и евроскептици не бива да се допуска. Гражданите имат все по-голяма нужда от обединена и сигурна Европа според председателя на ЕП и няколко предложения в тази посока като реформи относно правото на убежище, затягане на контрола на външните граници и споделяне на бази данни и информация, технологии и добри практики, както и координация между европейските разузнавателни служби и службите на други държави биха помогнали в борбата с теоризма и миграционните потоци. Друга важна тема от речта на Таяни бе тази за промените в климата, чиято реалност все повече се отразява на живота на хората и следване на европейските екологични стандарти. 
Източник: Европейски парламент 

Европейската комисия в борбата си с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци.
Европейската комисия предлага по-строги правила по отношение на данъчното облагане, които ще са приложими за посредниците — като например данъчни консултанти, счетоводители, банки и адвокати, — които изготвят и предлагат схеми за данъчно планиране за своите клиенти.
Оказва се, че много от тези посредници използват различни трансгранични схеми и съветват своите клиенти как да избегнат данъчното облагане. Досега дейността на тези данъчни консултати оставаще извън полезрението на компетентните органи, но чрез предложението на Комисията усилията за по-справедливо и прозрачно данъчно облагане се очаква да дадат резултати. Даб=нъчните администрации ще разполагат с повече информация, която ще е необходимо, за да се избегне агресивното данъчно планиране. 
Държавите членки ще обменят автоматично получаваната от тях информация за схемите за данъчно планиране посредством централизирана база данни, като по този начин ще се осигури ранното им предупреждаване за нови рискове, свързани с избягването на данъци, и ще им се даде възможност да вземат мерки за париране на нанасящите вреда договорености. Изискването за оповестяване на подобни схеми не означава непременно, че те нанасят вреда, а само че заслужават щателна проверка от страна на данъчните органи. Държавите членки обаче ще бъдат задължени да прилагат ефективни и възпиращи санкции за дружествата, които не се придържат към мерките за прозрачност, като това ще се превърне в мощен нов възпиращ фактор за онези, които насърчават или улесняват данъчните злоупотреби.
Новите правила са всеобхватни, т.е. обхващат всички посредници, всички потенциално вредни схеми и всички държави членки. Подробности за всяка данъчна схема, съдържаща един или повече от типичните белези, ще трябва да бъдат оповестявани пред данъчния орган по произход на посредника в рамките на пет дни от предоставянето на такава договореност на клиент.
Източник: Европейска комисия 

Европейската комисия стартира  „Инструмент за профил на уменията на граждани на трети държави“.
Инструментът представлява офлайн и онлайн уеб редактор, който ще даде възможност на гражданите на трети държави да представят своите умения, квалификации и опит по начин, добре разбираем от работодателите, доставчиците на услуги за образование и обучение и организациите, работещи с мигранти, в целия Европейски съюз.
Важно е да се разбере, че мигрантите, които идват в ЕС са хора, които имат опит, различни способности, образование и умения и интеграцията им в пазара на труда е инвестиция, която си заслужава усилията. 
Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, заяви: "Успешната интеграция е от решаващо значение, ако искаме да превърнем миграцията във възможност за всички." 
Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „В света на труда днес трябва всички да могат напълно да използват своите умения на пазарите на труда. Способностите на чуждите граждани в ЕС не трябва да бъдат пропилявани. Нашият „инструмент за профил на уменията“ ще ги улесни при търсенето им на работа. Той ще позволи също на националните администрации да придобиват ясна представа за уменията и квалификациите им, което ще помогне на тези администрации да се справят с предизвикателствата и да се възползват от възможностите, свързани с интеграцията на бежанците, лицата, търсещи убежище, и другите мигранти на пазара на труда. Това ще е от полза за всички.“
Инструментът за профил на уменията ще бъде първото средство за приемните центрове, службите за интеграцията, публичните служби по заетостта и другите организации, предлагащи услуги за граждани на трети страни. Инструментът ще гарантира признаването на уменията и образованието им и освен това ще ги насочва към обучение, образование или заетост. Освен че дава общ преглед на профила на уменията на чуждите граждани — точно както автобиографията — инструментът помага на организациите, работещи в областта на миграцията, да набележат специфичните нужди на отделните хора да се интегрират на пазара на труда. В крайна сметка това ще опрости процеса на намиране на подходящи свободни работни места за търсещите работа.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
158595