header.jpg
Дебат за състоянието на Европейския съюз
И тази година по време на първата пленарна сесия за септември на Европейския парламент ще се състои Дебат за състоянието на ЕС, който разглежда постигнатото и посоката на развитие на Европа. Датата е 12 септември, а събитието можете да гледате на живо. То предлага възможност за депутатите да изслушат отчет за работата на Европейската комисия и да обсъдят плановете за бъдещето. Дебатът тази година е последният преди следващите европейски избори през май 2019 г. и избора на нов състав на Комисията. Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер ще открие дебата в 10 часа българско време с изявление, представящо анализ на свършеното досега и очертаващо плановете до края на мандата. След това думата ще вземат депутатите, които ще изложат своята гледна точка за приоритетите на ЕС. Сред темите, засегнати на дебата през 2017 г., бяха плановете за обща отбрана, сигурността, миграцията, международната търговия, социалното равенство, укрепването на бюджета и процеса на вземане на решения в ЕС. Дебатът ще бъде отразен на живо на всички официални езици и ще може да бъде следен в социалните мрежи с хаштаг #SOTEU. По този начин всеки ще може да се включи в дискусията и да даде своето мнение. 
Източник: Европейски парламент
60 години Европейска инвестиционна банка
ЕИБ е кредитната институция на Европейския съюз. От своето създаване през 1958 г., банката помага на ЕС да постига своите цели в области като икономически растеж, социална справедливост и развитие. Банката инвестира в проекти за малки предприятия, иновации, инфраструктура и проекти в областта на климата във всички държави членки на ЕС, както и в над 130 други държави по целия свят. Европейската инвестиционна банка съсредоточава дейността си в четири области: иновации, малки предприятия, климат и инфраструктура. Със съвместните усилия и знания на своите икономисти, инженери, финансови анализатори и специалисти в областта на климата проектите, реализирани с помощта й постигат успех. Основна цел в работата на ЕИБ е да подобри живота на хората. Освен че подпомага Европейския съюз, банката развива дейност и в страни на предприсъединителен етап, както и в други страни извън ЕС в Източна Европа и Средиземноморието. Работи и в Азия, Латинска Америка, Африка и страните от Карибския и Тихоокеанския регион. Банката допринася за осигуряване и запазване на хиляди работни места в малки предприятия. Помогна на 285 800 малки дружества да намерят необходимите финансови средства през 2017 г. Допринася за повишаване на конкурентоспособността на Европа като подкрепя водещи иновации и дейности в областта на климата. През 2017 г. съдейства за изграждане на 7,4 млн. скоростни цифрови връзки и вложи 16,7 млрд. евро в проекти за биоразнообразие, чист въздух и възобновяеми източници на енергия. Инвестира в младежта на Европа, като финансира модернизирането на училища за 1,1 млн. учащи. Един от най-новите й инструменти е Европейският фонд за стратегически инвестиции. Неговата цел е да преодолее големия недостиг на инвестиции в Европа чрез инвестиции в размер от 500 млрд. евро до 2020 г. В края на 2017 г. Групата на ЕИБ одобри финансови средства в размер на 51,3 млрд. евро и привлече 256,88 млрд. инвестиции по линия на програмите по ЕФСИ. Тази година Европейската инвестиционна банка празнува 60-годишната си дейност, посветена на подобряване на живота на хората.  За да отбележи тази годишнина, подготвя кратки видео-материали, които показват как са се променили всяка от 28-те държави членки през изминалите години. Клиповете ще бъдат готови през септември.
Източник: Евроепейска инвестиционна банка
Ново ръководство при организирането на тръжни процедури за финансирани от ЕС проекти
Eвропейската комисия публикува ново ръководство, с което да помогне на националните и регионалните длъжностни лица, които се разпореждат със средства от ЕС, да организират ефикасни и прозрачни процедури за обществени поръчки за финансирани от ЕС проекти. Необходимостта от подобно ръководство е важна, тъй като по този начин се защитава бюджета на ЕС от грешки и се гарантира максималното въздействие от всяко получено евро за ползата на гражданите на ЕС. Ръководството обхваща целия процес, от подготовката и публикуването на поканите за участие до подбора и оценката на офертите и изпълнението на поръчките. За всеки от етапите има включени съвети за избягване на грешки, добри практики, полезни връзки и образци. Разяснено е също така как да се оползотворят максимално възможностите, които разкриват приетите през 2014 г. преработени директиви за обществените поръчки, т.е. по-малко бюрокрация и повече онлайн процедури, за да се улесни участието на малките предприятия в публичните търгове и възможност за въвеждане на нови критерии в решението за възлагане на поръчката с цел да се изберат социално отговорни дружества и иновативни и екологични продукти. Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове насочват над 450 милиарда евро в реалната икономика на ЕС за периода 2014—2020 г., половината от които се инвестират чрез обществени поръчки. Ръководството може да бъде изтеглено тук, както и да бъде открита допълнителна информация относно дейностите на Комисията, с които тя помага на държавите членки да подобрят начина си на управление и инвестиране на средствата от ЕС. 
Източник; Европейска комисия
 
 
Възможности за работа в Европейския съюз - с EURES e по-лесно
Тъй като в Европейския съюз съществува свободно движение на работници и това се счита за едно от най-важните права на гражданите на ЕС, то всеки, който желае може да се премести във всяка една държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, да търси и да започне работа. Това не винаги е толкова лесно, но благодарение на порталът EURES, който представлява платформа за професионална мобилност и съдейства на търсещите работа лица и работодателите именно в тази насока, то ще ви улесни именно в това важно начинание. На портала на EURES ще открието голям набор от услуги и широкообхватна мрежа от повече от хиляда съветници на организациите, които са членове или партньори на EURES. EURES предлага следните услуги за лица, търсещи работа, и работодатели: 
- Намиране на съответствия между свободните работни места и автобиографиите на портала EURES;
- Информация, насоки и други услуги в подкрепа на работници и работодатели;
- Достъп до информация за условията на живот и труд в държавите членки на ЕС, като данъчно облагане, пенсионно, здравно и социално осигуряване;
- Специфични услуги в подкрепа на погранични работници и работодатели в трансгранични региони;
- Подкрепа за специфични групи в рамките на целеви схеми за трудова мобилност на EURES, като „Твоята първа работа с EURES“ и Reactivate;
- Популяризиране на възможности за младите хора чрез Drop’pin@EURES — мястото, където предприятията и организациите могат да рекламират и показват своите възможности за младежта, имащи за цел да помогнат на младите европейци да направят първите си стъпки на пазара на труда;
- Подкрепа за активни инициативи за набиране на персонал чрез платформата Европейски (онлайн) дни на заетостта;
- Информация и достъп до помощни услуги след наемане на работа, като езикови курсове и подкрепа при интеграцията в приемащата държава;
Една от областите, в които може да се реализирате в ЕС е туризмът. В ЕС има много възможности за туризъм — от крайбрежни и планински дестинации до известни градове. Секторът осигурява пряко и непряко 25 милиона работни места в Европа. Това е най-големият работодател на млади хора, мигранти, работници на непълно работно време и жени, както посочват Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ). Туризмът — сектор, в който се търсят умения в различна степен, предлага на трудещите се бързо интегриране и/или повторно интегриране в работната сила. За работа в туризма и хотелиерството можете да използвате EURES, за да:
- откривате възможности за стажове и професионално обучение (вж. Стаж, практика, професионално обучение — какво да изберете?);
- си направите паспорт на уменията;
- посещавате трудови борси онлайн и на място;
- се срещате на живо или онлайн със служителите на EURES за помощ в професионалната ориентация.
Успех на търсещите!
Източник: Еропейска комисия
 
Дигитални права
Директивата за сигурността на мрежовите и информационните системи (NIS) влезе в сила през август 2016 г. Държавите-членки са имали 21 месеца, за да транспонират директивата в своите национални законодателства и имат 6 месеца повече, за да идентифицират операторите на основни услуги. Това е първият правно обвързващ набор от правила за киберсигурността в целия ЕС. Директивата установява високо общо ниво на сигурност на мрежовите и информационните системи в целия ЕС. Освен това, за да предостави на Европа необходимите инструменти за справяне с кибератаките, Европейската комисия предложи през септември 2017 г. широк набор от мерки за изграждане на силна киберсигурност в ЕС. Това включваше предложение за укрепване на Агенцията на ЕС за киберсигурност, както и нова европейска схема за сертифициране, за да се гарантира, че продуктите и услугите в цифровия свят са безопасни за използване. С приемането на тази директива се увеличи капацитета на ЕС за киберсигурност. Благодарение на първия европейски закон за киберсигурността държавите-членки засилиха сътрудничеството си за европейска политика в областта на киберсигурността и координираха усилията си за изграждане техните способности за реагиране. Комисията работи в тясно сътрудничество с държавите-членки, за да подпомогне транспонирането на директивата. За да се помогне на държавите-членки бързо да транспонират директивата за НИС и да изградят своите възможности, програмата "Свързване на механизма за свързване на Европа" (CEF) предоставя финансиране от 38 милиона евро до 2020 г. за подпомагане на националните ЦДКСКС, както и на други заинтересовани страни от директивата за НИС, и доставчиците на цифрови услуги. Държавите-членки следва да използват възможно най-пълноценно възможностите, предоставени от този източник на финансиране. Повече прават имат и гражданите за защита на личните им данни. Като например: право да бъдеш забравен; право на достъп до информация за своите данни; право да бъдеш уведомен за автоматични промени; право да преместваш и изтриваш данните си; право да се обърнете към независими инстанции, ако смятате, че дигиталните Ви права са нарушени.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
371356