header.jpg

НАГРАДА ЗА 2018 EВРОПЕЙСКА ЗЕЛЕНА СТОЛИЦА И 2016 ЕВРОПЕЙСКИ КОНКУРС "ЗЕЛЕНО ЛИСТО"

Европейската комисия стартира конкурс за Европейска зелена столица 2018 г. и 2016 Европейски конкурс "Зелено листо". Наградата Европейска зелена столица се дава всяка година на един европейски град, не е задължително той непременно да е столица. Важно условие е той да е показал високи екологични стандарти и да се ангажира с амбициозни цели за бъдещо устойчиво развитие. Европейската зелена столица служи като модел за подражание, тя трябва да вдъхновява и да насърчава най-добрите практики в другите европейски градове. Всички градове с над 100 000 жители могат да кандидатстват за наградата. В страни, където няма град с повече от 100 000 жители, най-големият град може да кандидатства. Изборът на един град за Европейска зелена столица 2018 ще бъде извършен въз основа на дванадесет индикаторни зони:
Изменението на климата: намаляване и адаптиране; Местен транспорт; Зелени градски; райони, включващи устойчиво използване на земята; Природа и биологично разнообразие; Качество на атмосферния въздух; Качество на акустичната среда; Производство и управление на отпадъците; Управление на водите; Пречистване на отпадъчните води; Еко иновации и устойчива заетост; Енергийни характеристики; Интегрирано управление на околната среда.
Европейският конкурс "Зелено листо" е за градове с население между 20 000 и 100 000 жители. Наградата се присъжда на градове, които носят зелени концепции за живот. Градовете, кандидатстващи за участие в конкурса ще бъдат оценявани по шест категории: Изменение на климата и енергийните характеристики; Подвижност; Биоразнообразието и земеползването; Качество на въздуха и акустичната среда; Отпадъци и зелена икономика; Управление на водите
Крайният срок за участие в двата конкурса е 19 октомври 2015 г.   

Повече информация за двата конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
 http://www.buildup.eu/news/44507
 

В ПЛАНА ”ЮНКЕР” БЪЛГАРИЯ ЩЕ УЧАСТВА СЪС 100 МЛН. ЕВРО

Министерство на финансите съобщи, че България ще осигури 100 млн. евро за подпомагане на проекти от Европейския фонд за стратегически инвестиции ЕФСИ.

Фондът, който е основен елемент от т.нар. план "Юнкер" ще започне работа през септември. След одобрението на проектите, Българската банка за развитие ще ги съфинансира. Приоритетни са проектите, които имат голямо социално и икономическо значение и осигуряват нови работни места. Планът "Юнкер" (носещ името на председателя на ЕК Жан Клод Юнкер) предвижда инвестиции на 315 млрд. евро в икономиката на 28-те държави от ЕС в следващите три години. Юнкер представи плана си в края на 2014 година. На този етап ЕФСИ е финансиран единствено от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с 21 милиарда евро. Страните не са се включили пряко и предпочитат да се ангажират със съфинансиране на национални проекти. С плана "Юнкер" се цели да се насърчат частните предприемачи в ЕС и да им се помогне да инвестират в рискови проекти, които да раздвижат икономиката на Европа. На 24 юни 2015 г. Европейският парламент гласува Регламента за създаване на ЕФСИ. Фондът по план ще стартира работа до началото на септември и се очаква в следващите години да мобилизира допълнителни публични и частни инвестиции в Европа, в частност и в България, за осъществяването на проекти от голямо социално и икономическо значение, както и такива, насърчаващи създаването на работни места, с принос за растежа в дългосрочен план и повишаването на конкурентоспособността. Фондът ще допринесе също и за развитието на малки и средни предприятия, които са гръбнакът на всяка икономика.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Министерство на финансите: http://www.minfin.bg/bg/page/953

Източник (фотография): Европейска комисия http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm

ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ НАГРАДИ 2015

Европейските младежки награди (EYA) е общоевропейски конкурс, който цели да мотивира млади хора, предприемачи и иновативни стартиращи компании да изработват и продуцират дигитални проекти, които решават социални проблеми и адресират предизвикателствата, дефинирани от Съвета на Европа в програмата Европа 2020. Конкурсът разкрива пред света младежкия потенциал за създаването на иновативни решения с помощта на Интернет и мобилни технологии.
Фестивалът, посветен на победителите (EYA Festival), е своеобразна платформа за международен обмен на знания и широко разпознаваема мрежа за бъдещо сътрудничество. Събитието се провежда всяка година в Грац, Австрия, между 18-21 ноември. В конкурса могат да участват творчески настроени умове под 30 годишна възраст, които живеят в една от страните-членки на Европейския съюз или Съвета на Европа и които са разработили отличаващ се, иновативен дигитален проект със социална стойност. Категориите, за които може да се кандидатства са :

1) Здравословен живот: фитнес, хранене, здравеопазване;
2) Интелигентно учене: образование, е-умения, отворена наука;
3) Обединяващи култури: изкуства, игри, многообразие;
4) Бъди зелен: енергия, управление на ресурси, устойчивост;
5) Активно гражданство: свободна журналистика, открито управлениe, социално сближаване;
6) Пари и финанси: финансова грамотност, работа, умно консуматорство

Крайният срок за участие в конкурса е 15 юли, 2015 г.
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес: http://eu-youthaward.org/


 

ПРОГРАМА "ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА"
Творческа Европа (Creative Europe) е новата рамкова програма на Европейската Комисия, която ще финансира проекти в областта на културните и творчески индустрии в периода 2014—2020 г. Програмата обединява настоящите програми „Култура“, „МЕДИА“ и „МЕДИА Мундус“ в обща рамка и създава изцяло нов механизъм, подобряващ достъпа до финансиране.
Основните цели на програмата са да увеличи капацитета на европейските културни и творчески сектори да оперират на транснационално равнище, да популяризира транснационалното движение и разпространение на културни и творчески произведения и оператори, като достигне до нови аудитории в Европа и извън нея, да укрепи финансовия капацитет на културните и творчески сектори, и в частност малки и средни предприятия и организации, да подкрепи транснационалното политическо сътрудничество, така че да насърчи иновациите, изграждане на публика и разработване на нови бизнес модели. Творческа Европа ще подкрепя проекти за трансгранично сътрудничество между културни и творчески организации в рамките на и извън ЕС, мрежи, които подпомагат функционирането на културните и творческите сектори отвъд националните граници и усилват тяхната конкурентоспособност, превод на художествени произведения и популяризирането им на пазарите в рамките на ЕС, платформи на културни оператори, популяризиращи изгряващи таланти и насърчаващи представянето на европейска програма от културни и художествени произведения, повишаване на капацитета и обучения за професионалисти от аудиовизуалната индустрия, разработване на художествени, анимационни, документални, филми и видеоигри за европейското кино, телевизионните пазари и други платформи, разпространение и продажба на аудиовизуални произведения във и извън Европа, филмови фестивали, популяризиращи европейската кинематография, финансиране на международна копродукция на филми, развитие на публики с цел насърчаване на филмовата грамотност и поощряване на интереса към европейската кинематография посредством широк кръг от събития. По програма Творческа Европа могат да кандидатстват оператори в сферата на културата и творчеството, които осъществяват дейност в секторите на културата и творчеството, определени в член 2 от Регламента, и са законно установени в някоя от държавите, участващи в подпрограма „Култура“. Оператори в сферата на културата, които са правни субекти поне от 2 години към датата на крайния срок за подаване на заявления и които са в състояние да докажат своето съществуване като юридически лица. Физическите лица не могат да кандидатстват за безвъзмездни средства. Подробна информация за Програмата можете да намерите на следния итернет адрес: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ РАБОТИ ЗА ОПРОСТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО СТРУКТУРНИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.

Специална група за опростяване на административната процедура за достъп до петте европейски структурни и инвестиционни фонда ще бъде създадена от Европейската комисия. Това ще подпомогне намеренията на Комисията за по-добър контрол. Групата ще наблюдава и оценява до каква степен страните-членки са опростили достъпа до фондовете и тяхното използване.
Специален фокус ще бъде поставен върху пет приоритета: 1) Улесняване на достъпа до финансиране за МСП; 2) Намаляване на административните изисквания и пречки, включително при подбора на проектни предложения; 3) Използване на опростени правила за възстановяване на разходите; 4) Увеличаване на броя на процедурите on-line; 5) Анализ на изпълнението на проекти, инициирани и управлявани от местни общности.

Групата ще отправи предложения как да се подобри прилагането на опростените правила до 2020 г.

Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
268978