header.jpg

ЕК ПРЕДЛАГА МЕРКИ ЗА ТРАНФОРМИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА

Като част от стратегията за енергиен съюз, днес Комисията представи предложения за осигуряване на нов търговски механизъм за потребителите на енергия, за преустройство на пазара на електроенергия, за актуализиране на етикетирането на енергийната ефективност и за преразглеждане на схемата на ЕС за търговия с емисии.

Пакетът от мерки е важна стъпка към изпълнението на стратегията за енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика в областта на изменението на климата. Стратегията е един от политическите приоритети на Комисията на Юнкер и нейното начало бе дадено през февруари 2015 г. С предложенията се подчертава ролята на принципа „енергийната ефективност на първо място“, а домакинствата и стопанските клиенти се поставят в центъра на европейския енергиен пазар.

Схемата на ЕС за търговия с емисии е водещият европейски инструмент за справяне с изменението на климата и за ориентиране на Съюза към постигане на нисковъглеродна икономика. С представеното днес предложение се изпраща силен сигнал към международната общност преди срещата на върха по въпросите на климата в Париж. То идва в изключително важен момент, когато други основни сили, като Г-7 и Китай, също показват своята твърда решителност. Комисията преразгледа системата за търговия с емисии, за да гарантира, че тя ще продължи да е най-ефикасният и най-ефективният от икономическа гледна точка начин за намаляване на емисиите и през следващото десетилетие.

Това е първата законодателна стъпка към изпълнението на ангажимента на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза с поне 40% до 2030 г. Амбициозните действия в областта на климата водят до създаване на нови бизнес възможности и до отваряне на нови пазари за иновации и за използване на нисковъглеродни технологии. Предложеният по-целенасочен подход има за цел да се запази конкурентоспособността в международен план на промишлените сектори, за които има най-голям риск да изнесат производството си от ЕС в страни с по-малко ограничения за парниковите газове.

Друга цел е инвестициите в енергетиката да се насочат към по-чисти новаторски алтернативи. Освен това Комисията предлага държавите от ЕС да използват приходите от търговията с емисии, за да финансират действия за подпомагане на страни извън Съюза да се адаптират към последиците от изменението на климата.

С днешното съобщение се дава началото на обществена консултация за това каква трябва да е новата структура на пазара на електроенергия, за да се отговори на очакванията на потребителите, да се осигуряват реални ползи от употребата на нови технологии, да се улесняват инвестициите, особено във възобновяема енергия и в нисковъглеродно производството на енергия, и да се отчита взаимозависимостта на страните от ЕС по отношение на енергийната сигурност. Трябва да се постигнат възможно най-големи ползи от трансграничната конкуренция и да се осигури възможност за децентрализирано производство на електроенергия, включително за потребление на собствена електроенергия и за подпомагане на развитието на новаторски предприятия за енергийни услуги.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ С 5 ПРЕПОРЪКИ КЪМ БЪЛГАРИЯ

Към България са отправени 5 препоръки от ЕС по националната програма за реформи за 2015 година. В основата са финансите, образованието и здравеопазването.
Отбелязани са институционални и надзорни недостатъци в резултат от сътресенията в българския банков сектор от лятото на 2014 г.. Надзорният орган не е установил наличието на съществени проблеми в четвъртата по големина банка в България - Корпоративна търговска банка (КТБ), което говори за недостатъци в надзорните практики на финансовия сектор и в надзора на заплахата от концентрация, пише в анализа на Съвета на ЕС.
1. Препоръчва се до декември да бъде извършен независим анализ на качеството на активите в цялата банкова система, както и тя да бъде подложена на възходящо (отдолу нагоре) изпитание за устойчивост, в тясно сътрудничество с европейските органи. България следва да извърши преглед на портфейлите на пенсионните фондове и застрахователния сектор. Тя трябва да преразгледа и подсили надзора в банковия и небанковия финансов сектор, включително чрез укрепване на разпоредбите за обезпечаването на влоговете и оздравяване на банките. Страната следва да подобри корпоративното управление сред финансовите посредници, включително чрез преодоляване на опасността от концентрация и "експозициите към свързани лица". Препоръката идва в деня, в който бе избран нов управител на БНБ - Димитър Радев.
2. Препоръчва се също през настоящата година България да избегне структурното влошаване на обществените финанси, а догодина да постигне промяна от 0,5 на сто от БВП. България следва да предприеме решителни мерки за подобряване на събирането на данъците и за справяне със сенчестата икономика. Страната трябва да подобри ефективността на разходите на системата на здравеопазването, особено чрез преразглеждане на ценообразуването на здравните грижи и укрепването на извънболничната помощ и първичната медицинска помощ.
3. Препоръчва се България да приеме промени в закона за училищното образование и да увеличи участието в образователната система на децата в неравностойно положение, особено на ромите, като подобри достъпа до качествено образование в началните класове.
Българското здравеопазване е изправено пред важни предизвикателства, сред които слабите здравни резултати, ниската степен на финансиране и сериозните проблеми, свързани с ефективността на използването на ресурсите. Очакваната продължителност на живота в България е значително под средната за ЕС, а очакваната продължителност на живота при раждане е сред най-ниските в Общността.
НЗОК е договорно задължена да плаща на болниците за лечение по предварително определени цени, което насърчава болниците да предоставят ненужни медицински грижи.
4. В доклада е посочено, че липсва ясен план за приложението на приетата национална здравна стратегия.
5. Съветът на ЕС коментира, че отговорните служби по заетостта работят без връзка помежду си, което е голямо предизвикателство за предоставянето на обезщетения и услуги за безработните и неактивните хора. Координацията между службите по заетостта и дирекциите за социално подпомагане не е насочена към ефективно прилагане на мерките, предназначени да подкрепят най-уязвимите.
5.1 Липсват ясни насоки за определянето на минималната работна заплата.
В доклада се отбелязва, че делът на хората, изпитващи материални лишения в България, е сред най-високите в ЕС. Качеството на образователната система е ниско и ограничената полза от нея за пазара на труда възпрепятстват предлагането на подходящо обучена работна ръка за икономиката.
Източник : Брюксел

150 МИЛИОНА ЕВРО ЩЕ ИНВЕСТИРА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА

Предложението на Европейската комисия за отпускане на 150 милиона евро за реализиране на ключови транс-европейски проекти в областта на енергийната инфраструктура беше одобрено от държавите членки на Съюза. С по-голямата част от тези средства ще бъдат финансирани проекти в Централна и Югоизточна Европа, както и в страните от Балтийския регион.

Сред одобрените проекти  са и два български проекта:

  - Изграждане на вътрешна връзка между Марица Изток 1 и Бургас за 28.966 650 евро. Проектът ще бъде финансиран по линия на CEF. Той ще включва изграждане на нов 400-киловолтов далекопровод в България, който ще помогне за подобряването на свързаността на енергийната система на страната с тази на Гърция.

- Проучване за разширяване на Чиренското находище за 3 900 000 евро.Проектът е в сектора на природния газ, ще бъде отпуснато безвъзмездно финансиране за проучвания за разширяване на подземното газохранилище в Чирен.

На избраните проекти се разчита да увеличат енергийната сигурност и да помогнат за включването на всички държави членки към европейската енергийна инфраструктура. Те също така ще допринесат за финализирането на проекта за общ Европейски енергиен пазар и за  интегрирането на възобновяемите енергийни източници в електроенергийната мрежа.

В електроенергийния сектор договореният списък включва предпроектни проучвания за междусистемната връзка Селтик (Celtic), която ще свързва с подводен кабел Франция и Ирландия - два пазара, които нямат трансгранична връзка. 

Проектът на Литва LITPOL Link, също ще получи подкрепа. Той ще спомогне за интегрирането на електроенергийната система на Литва и тези на другите балтийски държави в мрежата на континентална Европа, което ще допринесе за подобряване на свързаността между Полша и балтийските държави.

По линия на CEF ще бъде финансирана и газова връзка между Полша и Чешката Република.

Ще бъде отделен финансов ресурс и за иновативни изследвания.

Общата цел на избраните за финансово подпомагане проекти е да се подобри сигурността на доставките и интеграцията на пазара чрез диверсификация на източниците и маршрутите.

От 20-те предложения, одобрени за финансиране:

- 17 са свързани с проучвания, като например оценки на въздействието върху околната среда (€ 30 милиона) и 3 за строителни и монтажни работи (€ 120 милиона)

- 11 са в газовия сектор (финансова помощ на стойност € 80 милиона) и 9 в електроенергийния сектор (€ 70 - милиона).

Повече информация можете да намерите на следните интернет адреси: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

В сезона на отпуските е добре хората да са информирани какви права имат като европейски граждани, когато посещават други държави и как трябва да реагират в случай на инцидент. Важно е да знаете на кого може да се обадите в случай на нужда от спешна помощ. Ако се нуждаете от линейка, пожарна или полиция, позвънете на безплатния номер 112, където и да се намирате в ЕС. Спешният телефонен номер за съобщаване за изчезнали деца е 116 000.  При спешна нужда от помощ можете да се обърнете към което и да е консулство или посолство на друга държава от ЕС, в случай че например бъдете арестувани, претърпите тежка злополука или загубите важни документи. Преди да тръгнете на път можете да проверите дали вашата държава има представителство в страната, в която пътувате на уебсайта на Европейската комисия, посветен на консулската закрила http://ec.europa.eu/consularprotection/en/splash_en.

Ако се разболеете или претърпите злополука по време на пътуването си в страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, имате право на медицинска помощ. За тази цел е необходимо да носите със себе си своята Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Лечението, което ще получите, ще бъде на същите цени и условия като за хората, които са здравно осигурени в страната, която посещавате. Затова, преди да потеглите на път, не забравяйте да поискате такава карта от вашата здравноосигурителна институция. Издаването на картата е безплатно. Ако страдате от хронично заболяване и имате нужда от лекарствата си по време на пътуване в чужбина, преди заминаването си поискайте от вашия лекар рецепта, която е валидна в чужбина (трансгранична рецепта).

Какво трябва да направите в случай, че резервирате туристически пакет, но туроператорът фалира. Директивата за пакетните туристически пътувания защитава европейските потребители, които резервират туристически пакети. С правилата на потребителите в ЕС се предоставят основни права във връзка с резервирането на туристически пакети. Те включват правото на пълна информация преди резервацията, правото на прехвърляне на резервацията на друг човек, ако вие не можете да отидете, и правото на връщане на платената сума и на репатриране, ако организаторът фалира.

Важно е да знаете как да постъпите в случай на забавено или отменено пътуване с влак, самолет и автобус.  Благодарение на правилата на ЕС, ако пътуването ви има голямо забавяне, транспортното дружество, с което пътувате, трябва да ви предостави подходяща информация и помощ. Също така, при определени обстоятелства, може да имате право на компенсация. Ако пътуването ви е отменено и ви се наложи да отседнете в хотел далеч от крайното ви местоназначение, транспортното дружество следва да заплати за престоя в хотела. Преди да тръгнете на път, проверете как да потърсите правата си и изтеглете приложението за смартфони  „Your Passenger Rights“  (налично за Google Android, iPhone, iPad и Windows Phone ). Правилата на ЕС защитават и пътниците с увреждания и хората с намалена подвижност от дискриминация при пътуване в ЕС, като им предоставят същите права при ползване на транспорт като на другите граждани.

В случай, че решите да пътувате със собствен автомобил или да наемете кола трябва да знаете, че свидетелството за управление на МПС, издадено в държава от ЕС, може да се използва навсякъде в ЕС. В този случай от съществена важност е предварително да проверите ограниченията по отношение на скоростта, които се спазват в държавата, за която пътувате.

За повече информация и полезни съвети за пътуване в друга държава, посетете следния интернет адрес:

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_bg.htm

 

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО  ПРОЦЕДУРА "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ" 

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване и документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. Целта на процедурата е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система в съответствие с Националната концепция за пространствено развитиее на България за периода 2013-2025 г. Бенефициенти по процедурата са 28 общини на малки градове, а бюджетът възлиза на 207 млн.лева. Ще бъдат финансирани дейности за повишаване на енергийната ефективност за постигане на най-малко клас енергопотребление „С“ в жилищния сектор и в обществените сгради (общински публични сгради, административни сгради на държавната и общинска администрация). Допустимите интервенции за жилищния сектор са върху еднофамилни жилищни сгради на социално слаби собственици, получаващи държавни или общински помощи, както и многофамилни жилищни сгради проектирани преди 26.04.1999 г. и върху многофамилни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение – еднопанелно жилищно строителство, пакетно-повдигнати плочи, едноплошен кофраж; пълзящ кофраж и разновидностите им.  Подаването и оценката на проектите ще става по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Общините могат да изпращат своите предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване и публикуваната документация в срок до 23.07.2015 г. на електронна поща:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проектът на Насоките за кандидатстване по процедура „BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони”можете да изтеглите тук.

За повече информация посетете интернет страницата на програмата: http://www.bgregio.eu/shemi/115/oprr--oprd--mrr.aspx

Статистика

Брой прегледи на статиите
284861