header.jpg

EUROPEAN YOUTH FOUNDATION: ГРАНТОВЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Европейската младежка фондация е отворила грантова схема за международни младежки дейности. Някои от грантовете са отворени само за определени видове организации както следва:

Международна дейност може да се организира от международни неправителствени младежки организации,  международни мрежи и  регионални мрежи, национални НПО. Дейността, трябва да бъде разработена в партньорство с поне 3 други национални неправителствени организации или мрежи от различни страни или с една международна неправителствена организация или мрежа.

За работен план могат да кандидатстват международни младежки неправителствени организации и международни мрежи. Планът трябва да е съставен от няколко международни или местни дейности и да е част от плана/стратегиятазадейност на организацията за следващата година. При кандидатстване за работен план ЕМФ може да подкрепи една, различни или всички от предложените / планираните дейности.

За структурни грантове за две последователни години, може да се кандидатствана всеки 2 години (срок 2013 г., 2015 г. и т.н.). Грантовете са достъпни само за международни младежки неправителствени организации и международни мрежи, които са получили подкрепа за най-малко три международни дейности по време на 3 предходни години (грант ЕМФ или учебнасесия загодишната програма на Европейския младежки център). Въпреки това, субсидията трябва да бъде потвърдена след 1 година. Предложение за еднократен структурен грант може да бъде подадено от регионални мрежи, които са получили подкрепа за най-малко три международни дейности по време на 3 предходни години (помощ ЕМФ или учебнасесия загодишната програма на Европейския младежки център).

Пилотната дейност е отворена за регионални мрежи, национални и местни младежки неправителствени организации. Пилотните дейности трябва да отговорят на предизвикателството в обществото, те трябва да са "интервенции", да имат европейско измерение (участващи страни, контекст и т.н.), иновативна методология и ясно местно значение. Пилотните дейности също могат да бъдат извършвани от международни неправителствени организации/мрежи като част от техния план за работа и в сътрудничество с местни неправителствени организации.

Срокът за кандидатстване е текущ.

Повече информация за грантовете можете да намерите на следния интернет адрес:

http://ngobg.info/bg/financing/308-european-youth-foundation-грантове-за-международни-младежки-дейности.html

Променен е срокът за представяне на предложения по многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура

Публикувана е покана за представяне на предложения в рамките на многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г. на 30 юни 2015 г. в официалния вестник на ЕС.

Конкурсът за получаване на безвъзмездни средства в съответствие с приоритетите и целите, определени в Многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по механизма за свързване на Европа е обявен от генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия.

Приематсе предложения по конкурс: CEF-Energy-2015-2.

Сумата, която е на разположение за избраните предложения е около 550 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложениятае 30 септември 2015 г.

В Официалния вестник на ЕС от 14 юли е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 10 крайният срок за представяне на предложения се изменя, както следва:

вместо: „Крайният срок за представяне на предложения е 30 септември 2015 г.“

да се чете: „Крайният срок за представяне на предложения е 14 октомври 2015 г.“.

Пълният текст на поканата е публикуван на следния адрес:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/apply-funding/cef-energy-calls-proposals-2015

ЗДРАВНАТА КОМИСИЯ НА ЕП ОТХВЪРЛИ ВЪЗМОЖНОСТТА ДЪРЖАВИТЕ САМИ ДА РЕШАВАТ ЗА ГМО

Евродепутатите от комисията за околната среда, общественото здраве и безопасността на храните отхвърлиха проектозакон, който трябва да позволи на всяка държава членка да ограничава или забранява използването на одобрените от Европейския съюз генетично модифицирани храни за животни или хора на територията си.

Аргументът за критиката на парламентарната комисия е, че проектът не предвижда оценка на влиянието и решение дали действията на държавите членки са съвместими с правилата на общия пазар и на Световната търговска организация (СТО).

Друга забележка на депутатите е, че използването на термина "употреба" е твърде непрецизно и води до двусмислици.

Парламентарната комисия заяви, че ако изпълнителният орган не замени предложението си с ново, по-добро, евродепутатите дасъставят собствено "контрапредложение".

Европейската комисия отговори, че "План Б" на предложеното законодателство няма. Представителят на европейската комисия, присъствал на дискусиите Ладислав Мико заяви: "Комисарят вече даде ясен отговор – ако това предложение бъде отхвърлено, ще останем в настоящата ситуация".

Предложението ще се гласува от Комисията и пълният състав на парламента през есента.

Източник: Европейски парламент

Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150713IPR80661/html/GMO-imports-MEPs-object-to-draft-law-allowing-national-bans-call-for-plan-B

TELUS INTERNATIONAL EUROPE ПОДКРЕПЯ НПО В БЪЛГАРИЯ

TELUS International предоставя аутсорсинг на бизнес процеси и услуги за контактни центрове на клиенти в цял свят. Тяе глобална дъщерна компания на TELUS, водеща канадска телекомуникационна компания. TELUS активно търси начини да подпомага обществено полезни каузи чрез Обществения Борд на TELUS International Europe. През 2015 г, TELUS International Europe, чрез Обществения си борд в България, открива грантова схема в помощ на местни организации с нестопанска цел.

Области, в които ще бъдат подкрепяни едногодишни проекти/програми (Бордът не финансира проекти/програми, продължаващи повече от една година) са здравеопазване, образованиеи околна среда

По грантовата схема могат да кандидатстват организации с нестопанска цел, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

Процедурата за приемане на предложениястартира на 2 юни 2015 г. и няма крайни дати за изпращане.

Общественият Борд съвещава веднъж на тримесечие. Моля, имайте предвид, че са необходими от 6 до 8 седмици за обработка на всяка еднакандидатура.

Дарения се отпускат до максимум $10,000 (на повечето кандидатстващи ще се отпускат до $5000, като максималното финансиране е 2 пъти в годината по $10 000)

 

Повече информация можете да прочетете на страницата на TELUS.http://community.telus.com/how-we-give/community-boards/europe/#

КРАЙ НА РОУМИНГА ОТ 15 ЮНИ 2017

Парламентарната комисия по промишленост даде своето одобрение на 15 юли 2015г. за постигнатото предварително споразумение между ЕП, Съвета и Комисията, което предвижда край на роуминга в ЕС от 15 юни 2017 г. Междувременно цените на обажданията или на преноса на данни през мобилни телефони в чужбина ще продължат да падат.

Европейският съюз намалява постепенно таксите за роуминг от 2007 г. Парламентът нееднократно се е обявявал за цялостното им премахване – например, през септември 2013 г. и през март 2014 г.

На 30 юни 2015 г. преговарящите от Парламента, Съвета и Комисията постигнаха съгласие по регламента относно пазара на електронни съобщителни услуги. Съгласно договореностите таксите за роуминг ще бъдат премахнати от 15 юни 2017 г.

От 30 април 2016 г. до 14 юни 2017 г. ще има преходен период, в който операторите ще могат да налагат допълнителна такса над цената за местни услуги. Например, ако плащате 8 евроцента на минута за изходящо обаждане във Вашата страна, обаждане в друга страна от ЕС няма да Ви струва повече от 13 евроцента на минута (вижте таблицата по-долу).

Споразумението за регламента предвижда установяването за пръв път на правила за мрежова неутралност в целия ЕС, които защитават отворения достъп до онлайн съдържание без дискриминация.

Окончателното гласуване на законодателството в пленарна зала ще се проведе през есента (вероятно през октомври). Предвижда се регламентът да влезе в сила от 30 април 2016 г.

Източник : Европейски парламент

 

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
292497