header.jpg

ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА ЗА РАЗВИТИЕ 2015

2015 е година, посветена на развитието. През тази година беше планирано да се постигнат Целите на хиллядолетието за развитие. Според резултати от проучване на „Евробарометър“ (2013) над 80 % смятат, че помощта за развитие е важна, а 60 % от интервюираните отбелязват, че трябва да предоставяме повече помощ. Две трети отбелязват, че борбата с бедността в развиващите се страни трябва да бъде един от основните приоритети на ЕС. Същевременно обаче 50 % не знаят нищо за това, къде отива помощта, предоставена от Съюза. През 2015 г. Европейският съюз ще положи максимални усилия да обясни на европейските граждани как функционира помощта на ЕС за развитие, с цел да ги убеди, че парите им се влагат по най-добрия възможен начин, като се дава възможност на хора, живееещи в бедност да си изкарват прехраната.

Повече информация можете да намерите на адрес: https://europa.eu/eyd2015/bg

Източник: Европейска комисия  (http://ec.europa.eu/avservices/photo/)

 

 

ЕРАЗЪМ + ЗА МЛАДЕЖИ

Европейският съюз финансира мобилности за младежи, които им дават нови възможности за придобиване на опит в друга държава. Така младите хора могат да усъвършенстват езиците, които владеят, да опознаят културата и традициите на други държави от Европейския съюз и извън него, да придобият опит в проектната работа. Младежкият обмен предлага разнообразна програма, включваща семинари, упражнения, младежки работилници, дебати, ролеви игри и други. Мобилностите са насочени към младежи на възраст между 13 и 30 години и са с продължителност от 5 до 21 работни дни.

Ако желаете да участвате в мобилност, финансирана по програма „Еразъм +” трябва да се свържете с организация, която е получила финансиране на проект от програмата. Това може да бъде неправителствена организация, структури на националната, регионална или местни власти, асоциация и др.
За повече информация се свържете с Центъра за развитие на човешките ресурси на адрес  http://www.hrdc.bg/, който ще ви даде повече информация или ще ви насочи към организация, която може да финансира вашата мобилност.
Ако сте организация, която иска да участва с проект по „Еразъм +” вижте актуалните покани за подаване на проектни предложения и възможностите, които програмата предлага на: http://www.hrdc.bg/ или на официалната страница на програмата: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm

Статистика

Брой прегледи на статиите
259753