header.jpg
Европа, която закриля : ЕС засилва действията за борба с дезинформацията
За да бъдат защитени демократичните системи и обществените дебати и с оглед на европейските избори през 2019 г., както и на редица национални и местни избори, които ще се проведат в държавите членки до 2020 г., ЕС представя план за действие за повишаване на усилията за борба с дезинформацията в Европа и извън нея.Планът за действие, изготвен в тясно сътрудничество с комисаря по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова, комисаря, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг и комисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел, е насочен към четири основни области, които са важни с оглед на повишаването на способностите на ЕС в тази сфера и засилването на сътрудничеството между държавите членки и Съюза. Първата е подобряване на откриването: оперативните групи за стратегическа комуникация и Звеното на ЕС за синтез на информацията за хибридните заплахи към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), както и делегациите на ЕС в съседните на Съюза страни, ще бъдат подсилени значително с допълнителен специализиран персонал и инструменти за анализ на данни. Очаква се бюджетът на ЕСВД за стратегическа комуникация в отговор на дезинформацията и за повишаване на осведомеността за нейното отрицателно въздействие да бъде увеличен повече от два пъти — от 1,9 млн. евро през 2018 г. до 5 млн. евро през 2019 г. Държавите от ЕС трябва да допълват тези мерки, като подобряват своите собствени средства за борба с дезинформацията. Штората област е координирана реакция: ще бъде създадена специална система за бързо предупреждение с участието на институциите на ЕС и държавите членки. Чрез нея ще се улеснява обменът на данни и оценки за дезинформационни кампании и ще се изпращат сигнали за заплахи от дезинформация в реално време. Институциите на ЕС и държавите членки също така ще насочат вниманието си към проактивно и обективно информиране за ценностите и политиките на Съюза. Третата област са онлайн платформите и индустрията: подписалите кодекса за поведение трябва бързо и ефективно да изпълнят ангажиментите, поети в неговите рамки, като насочат вниманието си към неотложните действия във връзка с европейските избори през 2019 г. Това включва по-специално гарантиране на прозрачността на политическата реклама, повишаване на усилията за закриване на активни фалшиви профили, маркиране на всички взаимодействия, в които не участват хора (съобщения, разпространявани автоматично от ботове), сътрудничество с проверителите на факти и научните изследователи за откриване на дезинформационни кампании, както и даване на по-голяма видимост и разпространяване на проверената информация. Комисията, подпомагана от Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги, ще наблюдава внимателно и постоянно изпълнението на ангажиментите. Друга важна област е повишаване на осведомеността и оправомощаване на гражданите: в допълнение към провеждането на целенасочени кампании, институциите на ЕС и държавите членки ще насърчават медийната грамотност чрез специални програми. Ще бъде предоставена подкрепа на националните мултидисциплинарни екипи от независими проверители на факти и изследователи, за да откриват и разобличават дезинформационни кампании в социалните мрежи.
Източник: Европейска комисия
 
 
 
Европейската гражданска инициатива - как можем да участваме, за да бъде чут нашият глас
Накратко Европейската гравданска инициатива е инструмент за демокрация на участието, който дава възможност на гражданите да предлагат конкретни законодателни промени във всяка област, в която Европейската комисия има правомощия да предлага законодателство, като например околна среда, селско стопанство, енергетика, транспорт или търговия. Чрез дадена инициатива граждани от различни държави от ЕС могат да обединят усилията си по въпрос, който е близо до сърцата им, за да окажат влияние върху процеса на изготвяне на политиките на ЕС. За организирането на инициатива са необходими 7 граждани на ЕС, които живеят в 7 различни държави членки и са на възраст, която им дава право да гласуват. След като дадена инициатива събере 1 милион подписа и минималните прагове са достигнати поне в 7 държави, Европейската комисия трябва да реши дали да предприеме действия или не. Правилата и процедурите за Европейската гражданска инициатива са посочени в регламент на ЕС, приет от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз през февруари 2011 г. Комисията ще разгледа внимателно инициативата. В рамките на 3 месеца след получаването на инициативата: представители на Комисията ще се срещнат с организаторите, за да могат те да обяснят подробно повдигнатите в инициативата въпроси; организаторите ще имат възможност да представят инициативата си на публично изслушване в Европейския парламент. Комисията ще приеме официален отговор, в който ще посочи какви действия ще предложи в отговор на гражданската инициатива, ако изобщо смята да предложи такива, както и причините за своето решение. Този отговор ще бъде под формата на съобщение, прието официално от колегиума на членовете на Комисията и публикувано на всички официални езици на ЕС. Комисията не е длъжна да предложи законодателство в резултат на инициатива. Ако Комисията реши да представи законодателно предложение, започва обикновената законодателна процедура – предложението на Комисията се изпраща до законодателните органи (обикновено Европейския парламент и Съвета, а в някои случаи само Съвета). Ако предложението бъде прието, то се превръща в закон. Европейската гражданска инициатива е уникален и новаторски инструмент, който дава възможност на гражданите да оформят облика на Европа, като призоват Европейската комисия да представи законодателно предложение. Така гражданите могат да окажат голямо влияние върху политиките, които ги засягат.
Източник: Европейска комисия
 
 
 
Година и половина без роуминг такси е Европейския съюз
Все повече европейци започват да се възползват от премахването на роуминг таксите и използват максимално мобилните услуги, когато пътуват в друга страна от ЕС. През първата година и половина след премахването на таксите за роуминг се наблюдава непосредствено и значително увеличение на мобилните телефонни обаждания и използването на услуги за мобилни данни от страна на европейците, които пътуват в ЕС. Използването на услуги за мобилни данни е нараснало средно пет пъти в сравнение с равнищата преди юни 2017 година. Броят на изходящите обаждания при пътуващите се е увеличил приблизително два пъти в сравнение с предходния период. Гарантирани са и други цифрови права, като прекратяването на необоснованото блокиране на географски принцип и преносимостта на съдържание. Всичко това показва нагледно какви предимства носи ЕС за гражданите си в тяхното ежедневие. Според Андриус Ансип, зам.-председател на ЕК, е необходимо да продължим да изясняваме на европейците техните цифрови права, така че те да се възползват в пълна степен от новите възможности. Налице е ясна тенденция към увеличаване на търсенето вследствие на премахването на таксите за роуминг. Според неотдавнашно проучване на Евробарометър е налице ясна промяна в навиците. Днес например 34 % от пътуващите спокойно ползват интернет в роуминг толкова, колкото у дома, спрямо едва 15 % преди юни 2017 г. За сметка на това делът на хората, които никога не използват услуги за мобилни данни в чужбина, е намалял на 19 % спрямо 42 % преди отмяната на таксите за роуминг. Едновременно с това се запазва високото ниво на информираност сред потребителите: 62 % от европейците знаят, че таксите за роуминг са премахнати в ЕС/ЕИО, а 69 % смятат, че те или техни познати се възползват или ще се възползват от това. Освен това премахването на таксите за роуминг спомогна за по-широкото навлизане на мобилните широколентови услуги и за постигане на по-добро 4G покритие. Заслужава да се отбележи, че покритието с 4G мрежи на равнище ЕС достигна 90,8 % в края на 2017 г. (спрямо 85,6 % в края на 2016 г.). Мобилните оператори като цяло спазват новите правила вследствие на стриктното наблюдение от страна на националните регулаторни органи и Комисията. Предвидените в Регламента относно роуминга предпазни мерки за избягване на изкривяванията на вътрешните пазари, а именно дерогацията от съображения за устойчивост и политиката за справедливо ползване, сработват адекватно и когато е необходимо.
Източник: Европейска комисия
Безплатно приложение ECC-Net 
Неочаквани премеждия по време на почивката може да ви развалят настроението. Предварително резервираната кола под наем не е налична? Или хотелът е по-скъп от това, на което сте се съгласили? Заради инцидент трябва да отидете спешно на лекар? Ако всичко това се случи, докато сте в чужбина, проблемът с езика може допълнително да утежни ситуацията. Освен това много потребители не знаят своите права при пътуване. В такива ситуации, мове да ви дойде на помощ безплатното приложение Travel app на Мрежата от Европейски потребителски центрове  (ECC-Net), което не само предоставя правна информация, но също така помага на потребителите да заяват правата си в стресови ситуации като представя някои от най-важните изречения на езика на съответната страна. В допълнение има адреси и телефони за спешни случаи. Приложението е достъпно на 25 европейски езика и е валидно за 28-те държави в ЕС, както и Исландия и Норвегия. Приложението е модифицирано от Европейските потребителски центрове, като са направени технически актуализации. Приложението работи офлайн и е достъпно безплатно под името „ECC-Net: Travel" в Google Play and iTunes Store.
Източник: Европейска комисия
20 години евро 
Преди 20 години, на 1 януари 1999 г., 11 страни от ЕС фиксираха своите обменни курсове, приеха обща парична политика в рамките на Европейската централна банка и създадоха нова обща валута на световните финансови пазари: еврото. Три години по-късно в обращение влязоха евробанкноти и монети. Днес еврото е валутата на 19 страни от ЕС, над 340 милиона граждани на ЕС и втората най-важна валута в света. Евро банкнотите и монетите са осезаеми, ежедневни напомняния за свободата, удобството и възможностите, които Европейският съюз прави възможно. Благодарение на еврото мове да се възползвате от няколко предимства. Еврото е стабилна валута, така че можете да харчите пари безопасно и да заемате и инвестирате с доверие.Еврото елиминира разходите и таксите за обмяна на валута, което улеснява и по-евтино пътува в 19-те страни от еврозоната. Еврото прави по-лесно, по-евтино и по-безопасно за бизнеса да купува и продава в еврозоната и да търгува с останалия свят. Еврото се използва за почти 40% от глобалните трансгранични плащания и за почти половината от износа на ЕС. Еврото прави по-лесно и по-евтино сравняването на цените и пазаруването в чужбина. Общата валута подкрепя един по-прозрачен и конкурентен единен пазар. Еврото намалява разходите за пътуване и прехвърляне на пари, така че преместването в друга страна, за да работим, да учим или да се пенсионираме никога не е било по-просто.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
519332