header.jpg
Вашите права на летището с оглед сигурността
През юни 2011 г. Комисията изготви три законодателни предложения относно използването на скенери за целите на сигурността на летищата в ЕС след консултации с всички заинтересовани страни, съобщение на Комисията относно използването на скенери за целите на сигурността, публикувано през юни 2010 г., и оценка на въздействието. Съобщението потвърди скенерите за сигурност като валидна алтернатива на разрешените методи за скрининг, тъй като те са в състояние да откриват метални и неметални предмети, пренасяни от човек. Реакциите на съзаконодателите, Парламента и Съвета бяха окуражаващи, като проправиха пътя за регулиране на използването на тази технология на равнище ЕС. През ноември 2011 г. Европейската комисия прие правна рамка на ЕС относно скенерите за сигурност, която беше включена в Регламента за изпълнение (ЕС) 2015/1998 на Комисията. Основните елементи на това законодателство са:
Използването на скенери за целите на сигурността на летищата в ЕС е незадължително за държавите-членки / летищата.
Ако държавите-членки / летищата на ЕС решат да ги използват, са приложими минимални условия на работа и изисквания за ефективност на ЕС, по-специално:
- Само скенери за сигурност, които не използват йонизиращо лъчение, могат да бъдат разгърнати и използвани за проверка на пътниците;
- Скенерите за сигурност не съхраняват, задържат, копират, отпечатват или извличат изображения; Всеки неразрешен достъп и използване на изображението е забранен и трябва да бъде предотвратен;
- Служителят, който анализира изображението, трябва да бъде на отделно място, така че да не може да вижда преглеждания пътник, изображението да не е свързано с лицето, обект на екрана, и да бъде замъглено или затъмнено, за да се предотврати идентификацията на лицето на пътника;
- Всички технически средства, които могат да съхраняват, копират, фотографират или записват по друг начин изображения, не се допускат на отделно място, където се анализира изображението;
- Пътникът може да поиска образът на неговото тяло да бъде анализиран от служител, чиито пол предварително е избрал;
- На пътниците трябва да бъде предоставена възможност да се откажат от скенер за сигурност. В този случай пътникът се проверява чрез алтернативен метод за скрининг, включващ най-малко ръчно претърсване;
- Пътниците трябва да бъдат напълно информирани за използваната технология, преди да бъдат проверени.
Повече за Вашите права: www.europa.eu

Къде по пътя за Европейския съюз се намират държавите от Западните Балкани?
Европейският парламент отбеляза колко и какъв е напредъка на Западнати Балкана, за да изпълнят условията за приемане в ЕС. 
Повече усилия са нужни на Сърбия и Косово, за да нормализират отношенията си, както и услия за реформи в съдебната система, за да се доближи до тази на ЕС. Основните права, свободата и сигурността са също от голямо значение за процеса на присъединяване. 
Относно Косово, ЕП отбелязва много бавен напредък относно играждането на администратияния капацитет на страната. Проблемно си остава и нейното непризнаване от страна на някои държави.
Каква е ситуацията на Бивша Югославска Република Македония - ефективни реформи в областта на върховенството на закона, правосъдието, корупцията, основните права, вътрешните работи и добросъседските отношения са наложителни, за да се започне процес на присъединяване. Веднага след като страната постигне осезаем напредък относно прилагането на Споразумението от Пържино от 2015 г. и изпълни неотложните приоритети за реформи, Европейският парламент ще подкрепи започването на преговори за присъединяване на Македония към ЕС.
Източник: Европейски парламент

 
Предстоящо заседание на Европейския съвет
Миграцията, сигурността, отбраната и икономиката щр бъдат темите за предстоящата среща на върха в рамките на Европейският съвет на 22 -23 юни 2017г. 
Европейският съвет ще направи оценка на изпълнението на мерките за спиране на миграционния поток по маршрута през Централното Средиземнорие и положението по маршрута през Източното Средиземноморие, изявлението на ЕС и Турция и инструментите, създадени за отстраняване на първопричините за миграцията. На дневен ред ще бъде поставена реформата на общата европейска система за убежище, включително принципите на отговорност и солидарност.
По отношение на сигурността и отбраната, лидерите ще направят преглед на напредъка в укрепването на сътрудничеството на ЕС в областта на външната сигурност и отбраната, както и положението на ЕС в областта на вътрешната сигурност.
Не на последно място, Европейският съвет ще направи преглед на усилията за задълбочаване на единния пазар и ще набележи области, в които е необходимо напредъкът да бъде ускорен, ще отбележат приключването на европейския семестър за 2017 г. и ще обсъдят въпроси, касаещи предстоящата среща на Г-20 на 7—8 юли в Хамбург.
Освен това лидерите от ЕС ще направят преглед на някои конкретни въпроси на външната политика в светлината на последните събития. Те ще обсъдят също изпълнението на Парижкото споразумение и как да се постигне по-голяма цифровизация на ЕС.
Европейският съвет ще направи преглед на най-новото във връзка с преговорите след нотификацията от Обединеното кралство съгласно член 50 от ДЕС. В рамките на това заседание се очаква лидерите да одобрят процедурните механизми за преместването на агенциите на ЕС, които в момента са разположени в Обединеното кралство. 
Източник: Европейски съвет

Мобилно приложение на програма Еразъм+
Днес Европейската Комисия въведе мобилно приложение по прграма Еразъм+, чиято основна целева група са младежите. А те до момента са около 9 милиона включили се в обучения, обмени, дороволчество. Приложението ще улесни участието и включването на още много млади хора, студенти и др. 
Мобилното приложение „Еразъм+“, въведено по повод 30 годипнината на Програмата, ще даде възможност на участниците:
Лесно да проследяват своя напредък по различните административни стъпки — преди, по време и след престоя си в чужбина. Чрез приложението студентите ще могат и да договарят и подписват онлайн своите споразумения за учебна дейност, както с изпращащите, така и с приемащите университети;
Да обменят и да гласуват за предпочитаните от тях съвети, за да помогнат на други хора да се интегрират в местните общности; както и
Да подобрят езиковите си умения посредством пряка връзка към платформата за онлайн езикова подкрепа по „Еразъм+“, която предлага онлайн курсове с преподавател и интерактивно наставничество на живо.
Първата версия на приложението вече е достъпна както за iOS, така и за Android. Чрез нови характеристики и постоянно актуализиране достъпът до него скоро ще бъде разширен, за да бъдат включени и други групи участници в програмата „Еразъм+“, като същевременно се гарантира, че приложението отговаря и на бъдещите нужди на поколението „Еразъм+“.
"Европа инвестира в своето бъдеще" са думи на председатея Юнкер по повод въвеждането на мобилното приложение. С цел да ангажира поколението „Еразъм+“ в изграждането на бъдещето на програмата „Еразъм+“, Комисията стартира онлайн място за среща на поколението „Еразъм +“. Този уебсайт дава възможност на младите хора и организациите да участват в дебати с участието на експерти в областта на младежта, образованието и обучението, да предлагат теми, да установяват проблеми и да предлагат решения. Новото приложение допълва тези усилия.  
Източник: Европейската комисия

Правата на децата в ЕС
В днешния Международен ден срещу детския труд би било добре да си примопним, че в ЕС правата на децата са заложени и се спазват по силата на международни и европейски договорености на държавите-членки и по-специално Хартата на ООН за правата на детето и двата протокола към нея, както и Европейската конвенция за правата на човека. ЕС изрично разпознава правата на детето в чл. 24 от Европейската харта на основните права. ЕС е също така твърдо решен да подкрепя ефективното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето по целия свят.
Европейската Комисия определя правата на децата като един от своите основни приоритети. Ето защо следва да се работи в насока на ефективна защита на правата на децата, както срещу икономическа експлоатация, така и срещу всички форми на злоупотреба.  През юли 2006 г. нуждата от ефективно насърчаване и защита на правата на детето във вътрешните и външните политики на ЕС накара Комисията да приеме съобщение за създаването на европейска стратегия за зачитане на правата на децата в рамките на повече от десет политики на ЕС, сред които гражданско и наказателно правосъдие, заетост, сътрудничество за развитие, образование и здравеопазване. 
ЕС разполага с широк набор от политики за закрила на детето. Постижение на ЕК в тази област е въвеждането на горещата телефонна линия 116000 за съобщаване за изчезнали деца във всички държави-членки. Първа се включи в инициативата Унгария, но след многократни призиви от страна на Комисията всички държави-членки на ЕС вече са предоставили този номер на разположение на доставчиците на услуги за горещите линии. Въвеждането на номер 116000 навсякъде в Европа би направило по-лесни и по-ефективни кампаниите за търсене на изчезнали лица и международното сътрудничество. Горещите линии биха могли да действат по-координирано за решаване на случаите на трансгранично изчезване на деца. 
Друга мярка с основно значение е и стартирането на програмата за по-безопасен интернет, която в най-новата си версия има за цел да предостави права на децата за справяне с онлайн опасности като сексуален тормоз и склоняване към сексуални действия. Предвиждат се мерки за опазване на правата на детето и в следните области: политическо убежище и миграция, здравеопазване и благосъстояние на децата, бедност и социално изключване сред децата, осигуряване безопасността на децата, недискриминация, образование, семейна политика, медия и интернет, детско насилие, младеж и заетост, трафик на деца и склоняване към проституция, забрана на детския труд.
Източник: Европейска комисия

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
158595