header.jpg
60 години Европейска инвестиционна банка
ЕИБ е кредитната институция на Европейския съюз. От своето създаване през 1958 г., банката помага на ЕС да постига своите цели в области като икономически растеж, социална справедливост и развитие. Банката инвестира в проекти за малки предприятия, иновации, инфраструктура и проекти в областта на климата във всички държави членки на ЕС, както и в над 130 други държави по целия свят. Европейската инвестиционна банка съсредоточава дейността си в четири области: иновации, малки предприятия, климат и инфраструктура. Със съвместните усилия и знания на своите икономисти, инженери, финансови анализатори и специалисти в областта на климата проектите, реализирани с помощта й постигат успех. Основна цел в работата на ЕИБ е да подобри живота на хората. Освен че подпомага Европейския съюз, банката развива дейност и в страни на предприсъединителен етап, както и в други страни извън ЕС в Източна Европа и Средиземноморието. Работи и в Азия, Латинска Америка, Африка и страните от Карибския и Тихоокеанския регион. Банката допринася за осигуряване и запазване на хиляди работни места в малки предприятия. Помогна на 285 800 малки дружества да намерят необходимите финансови средства през 2017 г. Допринася за повишаване на конкурентоспособността на Европа като подкрепя водещи иновации и дейности в областта на климата. През 2017 г. съдейства за изграждане на 7,4 млн. скоростни цифрови връзки и вложи 16,7 млрд. евро в проекти за биоразнообразие, чист въздух и възобновяеми източници на енергия. Инвестира в младежта на Европа, като финансира модернизирането на училища за 1,1 млн. учащи. Един от най-новите й инструменти е Европейският фонд за стратегически инвестиции. Неговата цел е да преодолее големия недостиг на инвестиции в Европа чрез инвестиции в размер от 500 млрд. евро до 2020 г. В края на 2017 г. Групата на ЕИБ одобри финансови средства в размер на 51,3 млрд. евро и привлече 256,88 млрд. инвестиции по линия на програмите по ЕФСИ. Тази година Европейската инвестиционна банка празнува 60-годишната си дейност, посветена на подобряване на живота на хората.  За да отбележи тази годишнина, подготвя кратки видео-материали, които показват как са се променили всяка от 28-те държави членки през изминалите години. Клиповете ще бъдат готови през септември.
Източник: Евроепейска инвестиционна банка
Ново ръководство при организирането на тръжни процедури за финансирани от ЕС проекти
Eвропейската комисия публикува ново ръководство, с което да помогне на националните и регионалните длъжностни лица, които се разпореждат със средства от ЕС, да организират ефикасни и прозрачни процедури за обществени поръчки за финансирани от ЕС проекти. Необходимостта от подобно ръководство е важна, тъй като по този начин се защитава бюджета на ЕС от грешки и се гарантира максималното въздействие от всяко получено евро за ползата на гражданите на ЕС. Ръководството обхваща целия процес, от подготовката и публикуването на поканите за участие до подбора и оценката на офертите и изпълнението на поръчките. За всеки от етапите има включени съвети за избягване на грешки, добри практики, полезни връзки и образци. Разяснено е също така как да се оползотворят максимално възможностите, които разкриват приетите през 2014 г. преработени директиви за обществените поръчки, т.е. по-малко бюрокрация и повече онлайн процедури, за да се улесни участието на малките предприятия в публичните търгове и възможност за въвеждане на нови критерии в решението за възлагане на поръчката с цел да се изберат социално отговорни дружества и иновативни и екологични продукти. Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове насочват над 450 милиарда евро в реалната икономика на ЕС за периода 2014—2020 г., половината от които се инвестират чрез обществени поръчки. Ръководството може да бъде изтеглено тук, както и да бъде открита допълнителна информация относно дейностите на Комисията, с които тя помага на държавите членки да подобрят начина си на управление и инвестиране на средствата от ЕС. 
Източник; Европейска комисия
 
 
Възможности за работа в Европейския съюз - с EURES e по-лесно
Тъй като в Европейския съюз съществува свободно движение на работници и това се счита за едно от най-важните права на гражданите на ЕС, то всеки, който желае може да се премести във всяка една държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, да търси и да започне работа. Това не винаги е толкова лесно, но благодарение на порталът EURES, който представлява платформа за професионална мобилност и съдейства на търсещите работа лица и работодателите именно в тази насока, то ще ви улесни именно в това важно начинание. На портала на EURES ще открието голям набор от услуги и широкообхватна мрежа от повече от хиляда съветници на организациите, които са членове или партньори на EURES. EURES предлага следните услуги за лица, търсещи работа, и работодатели: 
- Намиране на съответствия между свободните работни места и автобиографиите на портала EURES;
- Информация, насоки и други услуги в подкрепа на работници и работодатели;
- Достъп до информация за условията на живот и труд в държавите членки на ЕС, като данъчно облагане, пенсионно, здравно и социално осигуряване;
- Специфични услуги в подкрепа на погранични работници и работодатели в трансгранични региони;
- Подкрепа за специфични групи в рамките на целеви схеми за трудова мобилност на EURES, като „Твоята първа работа с EURES“ и Reactivate;
- Популяризиране на възможности за младите хора чрез Drop’pin@EURES — мястото, където предприятията и организациите могат да рекламират и показват своите възможности за младежта, имащи за цел да помогнат на младите европейци да направят първите си стъпки на пазара на труда;
- Подкрепа за активни инициативи за набиране на персонал чрез платформата Европейски (онлайн) дни на заетостта;
- Информация и достъп до помощни услуги след наемане на работа, като езикови курсове и подкрепа при интеграцията в приемащата държава;
Една от областите, в които може да се реализирате в ЕС е туризмът. В ЕС има много възможности за туризъм — от крайбрежни и планински дестинации до известни градове. Секторът осигурява пряко и непряко 25 милиона работни места в Европа. Това е най-големият работодател на млади хора, мигранти, работници на непълно работно време и жени, както посочват Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ). Туризмът — сектор, в който се търсят умения в различна степен, предлага на трудещите се бързо интегриране и/или повторно интегриране в работната сила. За работа в туризма и хотелиерството можете да използвате EURES, за да:
- откривате възможности за стажове и професионално обучение (вж. Стаж, практика, професионално обучение — какво да изберете?);
- си направите паспорт на уменията;
- посещавате трудови борси онлайн и на място;
- се срещате на живо или онлайн със служителите на EURES за помощ в професионалната ориентация.
Успех на търсещите!
Източник: Еропейска комисия
 
Дигитални права
Директивата за сигурността на мрежовите и информационните системи (NIS) влезе в сила през август 2016 г. Държавите-членки са имали 21 месеца, за да транспонират директивата в своите национални законодателства и имат 6 месеца повече, за да идентифицират операторите на основни услуги. Това е първият правно обвързващ набор от правила за киберсигурността в целия ЕС. Директивата установява високо общо ниво на сигурност на мрежовите и информационните системи в целия ЕС. Освен това, за да предостави на Европа необходимите инструменти за справяне с кибератаките, Европейската комисия предложи през септември 2017 г. широк набор от мерки за изграждане на силна киберсигурност в ЕС. Това включваше предложение за укрепване на Агенцията на ЕС за киберсигурност, както и нова европейска схема за сертифициране, за да се гарантира, че продуктите и услугите в цифровия свят са безопасни за използване. С приемането на тази директива се увеличи капацитета на ЕС за киберсигурност. Благодарение на първия европейски закон за киберсигурността държавите-членки засилиха сътрудничеството си за европейска политика в областта на киберсигурността и координираха усилията си за изграждане техните способности за реагиране. Комисията работи в тясно сътрудничество с държавите-членки, за да подпомогне транспонирането на директивата. За да се помогне на държавите-членки бързо да транспонират директивата за НИС и да изградят своите възможности, програмата "Свързване на механизма за свързване на Европа" (CEF) предоставя финансиране от 38 милиона евро до 2020 г. за подпомагане на националните ЦДКСКС, както и на други заинтересовани страни от директивата за НИС, и доставчиците на цифрови услуги. Държавите-членки следва да използват възможно най-пълноценно възможностите, предоставени от този източник на финансиране. Повече прават имат и гражданите за защита на личните им данни. Като например: право да бъдеш забравен; право на достъп до информация за своите данни; право да бъдеш уведомен за автоматични промени; право да преместваш и изтриваш данните си; право да се обърнете към независими инстанции, ако смятате, че дигиталните Ви права са нарушени.
Източник: Европейска комисия

Европейска награда за устойчиво развитие
През 2018 г. Европейската комисия стартира за първи път Европейска награда за устойчивост, за да възнагради усилията и творчеството на европейските граждани, предприятия и организации. Амбицията на тази награда е ясна: подкрепяйки вдъхновяващи случаи на инициативи, които превръщат глобалните цели на устойчивото развитие в конкретни решения и възможности. Предвид трансграничния характер на целите за устойчиво развитие, наградата за устойчивост се съсредоточава върху конкретна тема, свързана с годишната тема, избрана от Политическия форум на високо равнище на Организацията на обединените нации. За тазгодишното издание темата на наградата е "Даване на възможности на хората и осигуряване на приобщаване и равенство". Конкурсът е отворен за 4 категории заинтересовани страни: Младежки; Публични органи; Частни органи; Гражданското общество. Победителите ще бъдат обявени от първия вицепрезидент на Европейската комисия Франс Тимерманс и вицепрезидента Юрки Катайнен по време на церемония на високо равнище през пролетта на 2019 г. Наградата е нематериална, но носи висока видимост под формата на обновен обществен интерес и увеличено медийно отразяване. Ако сте заинтригувани, то тук може да научите повече за това как да кандидатствате. Крайният срок е 14 септември 2018 г. Вие може да бъдете следващият европейски шампион по устойчиво развитие! За въпроси относно наградата, моля, свържете се с Генералния секретариат: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
398775