header.jpg

По-големи възможности на органите за защита на конкуренцията

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар. Държавите — членки на ЕС, са изключително важни партньори на Европейската комисия за прилагането на правилата на ЕС в областта на конкуренцията. Правилата на ЕС в областта на конкуренцията са една от определящите особености на вътрешния пазар: когато конкуренцията е нарушена, вътрешният пазар не може да разгърне своя пълен потенциал и да създаде подходящи условия за устойчив икономически растеж. Възлов аспект от създаването на по-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар е да се гарантира, че неговите правила се прилагат ефективно и носят резултати за гражданите. Прилагането на правилата на ЕС за конкуренция понастоящем се извършва в мащаб, който Комисията никога не би могла да постигне самостоятелно. Това законодателно предложениеби предоставило правомощия на НОЗК да прилагат правилата на ЕС в областта на конкуренцията по- ефективно, за да се гарантира, че НОЗК разполагат с необходимите гаранции за независимост, както и с ресурси и правомощия за правоприлагане и налагане на глоби. Премахването на националните пречки, които възпрепятстват НОЗК да прилагат ефективно законодателството, ще спомогне за отстраняване на нарушенията на конкуренцията на вътрешния пазар и ще сложи край на мерките, поставящи потребителите и предприятията, включително МСП, в неизгодно положение и които са в техен ущърб. Освен това възможността НОЗК да си предоставят ефективно взаимна помощ ще осигури по-голяма равнопоставеност и ще гарантира тясно сътрудничество в рамките на ЕМК. Предложението е част от работната програма на Комисията за 2017 г. 2 и се основава на опита на ЕМК в правоприлагането от 2004 г. насам. 

Коментари и обратна възка относно това предложение, може да бъде направено тук.

Източник: Евопейската комисия


 

Край на роуминга
 
На пленарна сесия Европейският парламент гласува премахването на роуминга. Таксите на дребно за роуминг ще бъдат окончателно премахнати от 15 юни 2017. Това ще означава, че услугите за телефонни разговори, текстови съобщения и прехвърляне на данни към абонати от друга държава членка на ЕС ще бъде на същата цена както у дома. Потребителите, пътуващи из Европа, ще имат възможност да проверяват електронна си поща, използват пътни карти, качват снимки в социалните мрежи, да се обаждат и изпращат съобщения до вкъщи без допълнителни такси. Парламентът одобри споразумението относно максималните цени на роуминга на едро - последното препятствие по пътя към пълното премахване на таксите за роуминг, с 549 гласа „за“ срещу 27 „против“, с 50 „въздържал се“. Споразумението бе неофициално съгласувано със Съвета на ЕС. Неофициалното споразумение между Парламента и Съвета определя колко максимално могат да се таксуват помежду си телекомуникационните оператори за използване на мрежите им за пренос на данни и трансгранични разговори в „роуминг“. Търговията на едро на роуминг косвено се отразява в крайните сметки на потребителите. По-ниските максимални такси за трансфер на данни ще позволят на потребителите в ЕС да получат достъп до повече данни, като например аудио-визуално съдържание, когато пътуват от една страна членка в друга. Това може също да отвори пазарите за малки оператори и операторите на виртуални мобилни мрежи (MVNO). 
 
Източник: Европейски парламент

Брекзит: Започват преговорите
 
Днес 05.04. на Пленарна сесия на Европейския парламент започват да се разискват отношенията между Великобритания и ЕС след Брекзит. Най-важният приоритет в преговорите са правата на гражданите. Какво ще се случи с британците, живеещи в ЕС, и с гражданите на ЕС, пребиваващи във Великобритания е основен въпрос. Депутатите призовават за справедливо третиране на гражданите и от двете страни и заявяват, че на техните интереси трябва да бъде даден приоритет в преговорите. Статутът и правата на гражданите трябва да се основават на принципите на реципрочност, равенство и недискриминация. Подготвя се проект за резолюция, които да се гласува от ЕП, който включва няколко важни принципи за прозрачно водене на преговорите, за ненакърнимост на сигурността и бъдещите икономически връзки, за изпълнение на ангажиментите, които е поела Великобритания. Всички приоритети имат важно значение, тъй като ще подпомогнат ЕП да реши дали крайният резултат е задоволителен и дали може да даде съгласието си. Без одобрението на ЕП, крайното споразумение не може да влезе в сила.
 
Източник: Европейски парламент

Декларацията от Рим
 
Държавните и правителствените ръководители от ЕС се срещнаха на 25 март в Рим, Италия, за отбелязване на 60-ата годишнина от Римските договори. Това беше повод за размисъл върху състоянието на Европейския съюз и поглед към бъдещето на процеса на интеграция.
В края на честванията лидерите приеха и подписаха Римската декларация, в която е очертана съвместна визия за предстоящите години.
В Декларацията лидерите завиха, че  „с още повече единство и солидарност помежду ни и със спазване на общите правила ще направим Европейския съюз по-силен и по-устойчив. Единството е необходимост, но то е и нашият свободен избор. Поотделно бихме били изхвърлени встрани от глобалната динамика. Да бъдем заедно е най-добрият начин да влияем на тази динамика и да отстояваме нашите общи интереси и ценности. Ще действаме заедно, ако е необходимо с различни темпове и интензивност, но ще се движим в една и съща посока, както сме правили преди, в съответствие с Договорите и като държим вратата отворена за онези, които желаят да се присъединят на по-късен етап. Съюзът ни е неразделен и неделим.“
В Римската декларация се очертаха четири важни точки, които са основни за европейските граждани и за които лидерите поемат ангажимент да работят:
- сигурна и безопасна Европа
- преуспяваща и устойчива Европа
- социална Европа
- по-силна Европа на световната сцена
 
Иточник: Европейски съвет

Бялата книга – началото на дебата за бъдещето на Европейския съюз
 
Бялата книга е представена началото на месец март от Европейската комисия. Тя съдържа размисли и сценарии за бъдещето на Европейския съюз до 2025 години. Отправна точка за всички пет сценарии е, че 27-те държави членки продължават да съществуват заедно като Съюз. Тези пет сценария не са планове или предписания за политика, а опорна точка, върху която да се постави дискусията за бъдещето на ЕС. 
Най общо петте сценария изглеждат така: 
Да продължим както досега: това означава ЕС да продължи изпълнението на програмата на Комисията „Ново начало за Европа“ от 2014 и Декларацията от Братислава, подписана от всички 27 държави-членки през 2016. Пътят на реформите, дългосрочните колективни приоритети и цели се актуализират и се решават в хода на възникването им. 
Да остане само единният пазар: това означава, че функционирането на единния пазар се превръща в основната причина за съществуването на ЕС-27. Постигането на по-нататъшен напредък зависи от способността за договаряне на съответните политики и стандарти, но като цяло  Европейският съюз постепенно се фокусира върху единния пазар.
Третият сценарии дава възможност на желаещите държави членки да правят повече заедно в определени области. Това оначава, че ЕС-27 продължава да функционира както днес, но някои държави членки, които искат да правят повече по общи въпроси, създават една или няколко „коалиции на желаещите“, за да работят заедно в специфични области на политиката.
Правим по-малко, но по-ефективно е друга опция, при която ЕС-27 предприема много по-бързи и решителни действия в избрани приоритетни области. За тези политики разполага с по-силни инструменти, с които пряко да прилага и изпълнява колективните решения, както понастоящем в сферата на политиката на конкуренция или банковия надзор. В другите области ЕС-27 спира да действа или прави по-малко.
Правим много повече заедно е сценарии, при който е налице консенсус, че нито ЕС-27 в сегашния си вид, нито европейските държави поотделно са достатъчно добре подготвени, за да се справят с предизвикателствата на днешния ден, държавите членки решават да споделят повече правомощия и ресурси и да вземат повече решения заедно във всички области. В резултат на това сътрудничеството между всички държави членки се задълбочава повече от всякога във всички области.
Бялата книга завършва напомняйки, че е важна колективната воля за общо бъдеще. Това е само началото на дебатите, които Европейската комисия ще насърчи да се случат навсякъде в европейските градове и региони преди изборите за Европейски парламент през юни 2017. 
 
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
138973