header.jpg
Резултатите от първото Българско председателсвто на Съвета на ЕС 
Представянето на резултатите от председателство на Съвета на ЕС пред евродепутатите и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер премина успешно и министър-председателят на Република България Бойко Борисов бе поздравен от  председателя на ЕП Антонио Таяни за отличното сътрудничество по време на Българското председателство. Той поздрави българското ръководство за важната инициатива за Западните Балкани и напредъка по общата система на ЕС за даване на убежище и изрази надежда, че премиерът г-н Борисов ще продължи да подкрепя ЕП и в бъдеще. Няколко по-важни успехи на Председателството са приобщаване на Западните Балкани, единен цифров пазар, сигурност и стабилност и бъдещето на Европа и младите хора. По отношение на Западните Балкани, приоритетен въпрос за българското председателство, министър-председателят Бойко Борисов заяви, че се гордее с успешната среща на върха в София на 17 май и подновения интерес  към региона. Напомни и за подкрепата за диалога между Атина и Скопие и началото на преговорите с Република Македония и Албания за присъединяването им към ЕС. Акцент бе поставен и върху напредъка по стратегията за единен цифров пазар, постигнатото споразумение за общ подход по така наречения „Банков пакет“, приемането на Директивата за командироване на работници в рамките на социалната политика, както и подготовката за европейските избори през 2019 г. Българският премиер заключи с обещанието, че България ще продължи да работи за членството във всички политики на ЕС, а именно Шенген и Еврозоната. Г-н Борисов пожела успех на канцлера на Австрия Себастиан Курц с  оглед на предстоящите предизвикателства, свързани с ротационното председателство на ЕС. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер поздрави българския министър-председател за успешното провеждане на Председателството. Той благодари на целия екип на премиера и по-специално на министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова. Г-н Юнкер приветства усилията на българското председателство за придвижването на общите инициативи и напредъка по темата за европейската перспектива на Западните Балкани, както и постигнатото по сложните досиета за валутния съюз, енергийния съюз, както и Директивата за командировани работници.
Източник: Европейски парламент
Европейският съюз гарантира по-големи потребителски права на своите граждани.
От 1 юли влязоха в сила нови правила на ЕС, които да гарантират по-добра защита на гражданите по време на тяхната ваканция. Тези правила обхващат не само традиционните туристически пакети, но и  други форми на комбинирано пътуване, включително персонализираните пакети, при които пътуващият избира различни елементи от един-единствен пункт за продажби онлайн или офлайн. Според комисар Вера Йоурова новите правила за пакетните туристически пътувания вече са адаптирани към ерата на цифровите технологии и новите начини за резервиране на туристически ваканции. Пътуващите ще могат също така да се възползват от нови права и ще бъдат добре защитени в случай на несъстоятелност на оператора. С новите правила също така ще се въведат улеснения за туристическите предприятия, за да предлагат своите услуги отвъд националните граници. Ползите за потребителите са в следните посоки: 
По-ясна информация за пътниците: Предприятията трябва да информират пътниците дали им предлагат туристически пакет или свързана пътническа услуга, както и да ги запознаят с основните им права чрез стандартни формуляри за данни. Те трябва да предоставят ясна информация относно особеностите и характеристиките на пакета, цената му и допълнителните такси.
Връщане на пари и репатриране в случай на несъстоятелност: Дружествата, които продават пакетни туристически ваканции, трябва да бъдат защитени от несъстоятелност. Тази гаранция покрива възстановяванията на суми и репатрирането в случай на несъстоятелност на организаторите. Тази гаранция важи също и за свързани пътнически услуги.
По-ясни правила относно отговорността: Организаторът на туристическия пакет носи отговорност, ако нещо се обърка, независимо от това кой извършва пътническите услуги.
По-големи права за отменяне: С новите правила пътуващите могат да отменят пакетната си туристическа ваканция по всякаква причина чрез заплащане на разумна такса. Те могат да отменят почивката си, без да плащат неустойка, ако дестинацията им стане опасна, например поради въоръжени конфликти или природни бедствия, или ако стойността на пакета се покачи с над 8 % от първоначалната цена.
Настаняване в случай, че връщането не може да бъде осъществено: Когато пътниците не могат да се върнат от пакетната си туристическа ваканция, например в случай на природни бедствия, на тях им се предоставя настаняване до максимум три нощувки, ако те не могат да се върнат от ваканцията си навреме. Допълнителните нощувки са обхванати в съответствие с приложимите регламенти относно правата на пътниците.
Съдействие на пътуващите Организаторът на туристическия пакет трябва също така да осигури помощ на изпаднали в затруднение пътници, по-специално чрез предоставяне на информация относно услугите в областта на здравеопазването и консулските услуги.
Източник: Европейска комисия

Регионалната политика и политиката на сближаване след 2020 - предложение на Европейската комисия
Европейските комисия, смятайки, че Кохезионната политика е един от най-конкретните изрази на солидарност в ЕС, предлага за следващия дългосрочен бюджет 2021—2027 г. да се модернизира и да бъдат следвани пет основни цели, които ще стимулират инвестициите на ЕС в периода 2021—2027 г.:
По-интелигентна Европа — чрез иновации, цифровизация, икономическа промяна и подкрепа за малките и средните предприятия
По-зелена безвъглеродна Европа — чрез прилагане на Парижкото споразумение и инвестиране в енергийния преход, възобновяемите енергийни източници и борбата с изменението на климата
По-добре свързана Европа — със стратегически транспортни и цифрови мрежи
По-социална Европа — изпълнение на европейския стълб на социалните права и подкрепа за качествената заетост, образованието, уменията, социалното приобщаване и равния достъп до здравеопазване
Европа по-близо до гражданите — подкрепа за местните стратегии за развитие и устойчивото градско развитие в ЕС.
Политиката на сближаване ще продължава да инвестира във всички региони, като се запазват трите категории (по-слабо развити региони, региони в преход, по-развити региони). Разпределението на средствата от фондовете все още до голяма степен се основава на БВП на глава от населението. Добавят се нови критерии (младежка безработица, ниски равнища на образование, изменение на климата и приемане и интегриране на мигранти), за да се отрази по-добре действителното положение по места. Най-отдалечените региони ще продължат да се ползват от специално подпомагане от ЕС. Относно неибходимостта от по-гъвкава рамка в определени граници ще бъдат възможни трансфери на средства в рамките на програмите, без да е необходимо официално одобрение от Комисията. Специфична разпоредба прави по-лесно незабавното мобилизиране на финансиране от ЕС в случай на природно бедствие. Единната нормативна уредба, обхващаща фондовете на политиката на сближаване и фонда „Убежище и миграция“, ще улесни създаването на местни стратегии за интегриране на мигрантите, подпомагани със средства на ЕС, използвани във взаимодействие; Фондът „Убежище и миграция“ ще бъде съсредоточен върху краткосрочните нужди на мигрантите при пристигането им, а политиката на сближаване ще подкрепя тяхната социална и професионална интеграция. Извън рамките на единната нормативна уредба ще се улесни полезното взаимодействие с други инструменти на ЕС, като например Общата селскостопанска политика, „Хоризонт Европа“, LIFE или „Еразъм+“. Щп се отнася до Interreg: Премахване на трансграничните препятствия и подкрепа за междурегионалните иновационни проекти, то междурегионалното и трансграничното сътрудничество ще бъде улеснено от новата възможност даден регион да използва част от своите собствени средства за финансиране на проекти навсякъде в Европа, съвместно с други региони. Новото поколение програми за междурегионално и трансгранично сътрудничество (Interreg) ще помогнат на държавите членки да се справят с трансграничните пречки и да разработват съвместни услуги. Комисията предлага нов инструмент за граничните региони и страните, желаещи да хармонизират своите правни рамки — Европейски трансграничен механизъм. Въз основа на успешен пилотен проект от 2014—2020 г. Комисията предлага създаването на междурегионални иновационни инвестиции. На регионите с подходящи активи за интелигентна специализация ще бъде предоставена повече подкрепа за изграждането на паневропейски клъстери в приоритетни сектори като големите информационни масиви, кръговата икономика, усъвършенстваните технологии за производство и киберсигурността. Справянето със значителния недостиг на инвестиции не е възможно само с отпускането на безвъзмездни средства. Те могат ефективно да бъдат допълвани от финансови инструменти, които имат ефект на лост и са по-близо до пазара. На доброволна основа държавите членки ще могат да прехвърлят част от своите средства по политиката на сближаване към новия централно управляван фонд InvestEU, за да ползват гаранцията, предоставена от бюджета на ЕС. Съчетаването на безвъзмездни средства и финансови инструменти се улеснява, а новата рамка включва и специални разпоредби за привличане на повече частен капитал. За да бъде Европа по-близо до гражданите, се отделя все повече внимание на необходимостта от по-добро разясняване на положителните резултати на политиката на сближаване. Държавите членки и регионите повишиха изискванията по отношение на комуникацията, като например организирането на прояви за започването на големи финансирани от ЕС проекти и разработването на планове в социалните медии.
Източник: Европейска комисия

 
 
 
 
 
Нов Кодекс за електронните съобщения
Споразумение за нов Кодекс а електронните съобщения бе постигнат от Европейската комисия. Това е историческо споразумение и важно законодателно досие в обхвата на Цифровия единен пазар. Така Европейският съюз се подготвя за цифровото бъдеще и широка високоскоростна свързаност, които ще донесат мрежите от ново поколение 5G. Много важен момент за потребителите е, че новите правила предвиждат международните разговори в рамките на ЕС да не струват повече от 19 цента на минута, като регулацията обхваща и текстовите съобщения. Българският еврокомисар по цифрова икономика и общество, мария Габриел, оценява, че тази засилена свързаност ще допринесе за създаването на много нови малки и средни предприятия, ще стимулира предприемачеството и иновациите, ще се превърне във важен двигател на икономическия растеж.
Новият Кодекс за електронните съобщения предвижда:
-        да се засили разгръщането на 5G мрежи, като се гарантира наличието на 5G радиочестотен спектър до края на 2020 г. в ЕС и се предостави на операторите предвидимост от поне 20 години по отношение на лицензите. 
-        улесняване въвеждането на нови фиксирани мрежи с много високи капацитети чрез по-предвидими правила за съвместно инвестиране, насърчаване на споделянето на риска при разполагането на мрежи, насърчаване на устойчива конкуренция в полза на потребителите. Новите правила ще осигурят и по-тясно сътрудничество между Комисията и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (БЕРЕК) при надзора на новите мерки.
-        ползи и защита на потребителите, независимо от това дали комуникират чрез традиционни разговори и SMS-и или чрез Skype, WhatsApp и т.н. Цената на международните разговори в рамките на ЕС не трябва да надвишава 19 цента на минута, като същевременно се гарантира ненарушаване на конкуренцията, иновациите и инвестициите. 
Кодексът гарантира, че всички граждани имат достъп до комуникационни услуги като електронно правителство, онлайн банкиране или видео разговори. Тарифите за разговори ще бъдат по-прозрачни, а потребителите ще бъдат по-добре защитени, когато се абонират за пакетни услуги. Вече ще е много по-лесно да смените своя оператор, запазвайки номера си, включително с правото на компенсации, ако процесът отнеме по-дълго време. Осигурява се по-добра защита на гражданите в извънредни ситуации, по-точно локализиране на местоположението на обаждащия се, разширяване на възможностите за текстови съобщения и видео обаждане при спешни случаи, по-добра защита срещу хакерство или злонамерен софтуер. 
Източник: Европейска комисия
Европейската комисия предлага удвояване на бюджета на програма "Еразъм" за следващия програмен период. 
Предложението на Европейската комисия е за следващия програмен период 2021-2027 бюджетът на програма "Еразъм+" да бъде удвоен до 30 милиарда евро.Въз основа на успеха на "Еразъм+", следващата програма ще осигури възможности за обучение и мобилност на 12 милиона души, в сравнение с 4 милиона души в настоящата програма. Нейният фокус е върху "еволюцията, а не върху революцията" и това означава, че програмата "Еразъм" ще продължи да обхваща училищата, професионалното образование и обучение, висшето образование и обучението за възрастни - младежта и спорта, но по по-рационален начин. Като се основава на средносрочната оценка и консултациите със заинтересованите страни, следващата програма ще бъде значително укрепена, разширена и по-обхватна. Тя ще продължи да насърчава дейности, които насърчават знанието и осведомеността на ЕС, възможностите в областите на бъдещото познание, напр. промените в климата, роботиката и т.н., както и по-доброто достигане и приобщаване на хората с по-малко възможности. Ще се увеличи и международното измерение на програмата. Инвестирането в хората, техните умения и знанията им ще помогне да се отговори на глобалните предизвикателства, да се поддържа социална справедливост и да се стимулира конкурентоспособността на Европа. Заместник-председателят на ЕК Юрки Катайнен смята, че  всяко евро, инвестирано в „Еразъм“, е инвестиция в нашето бъдеще, тъй като бъдещето на някой младеж, учител или стажант е и инвестиция в бъдещето на Европа. А комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта призова държавите членки и Европейския парламент да подкрепят това предложение с основния аргумент, че по този начин ще гарантират, че изграждаме най-доброто бъдеще за гражданите. Няколко са целите на това предложение за увеличаване на бюджета. Една от тях е увеличаване на броя на бенефициентите, а именно ученици, студенти във висши училища, стажанти, учители, инструктори, специалисти, работещи с младежи, треньори по спортни дисциплини, както и обучаващи се в сферата на професионалното образование и обучение и персонал, зает в обучението за възрастни, включително и тези, които участват в „ ЕразъмПро“. Друга цел е програмата да обхване хора от всички социални слоеве, като предлага нови формати за участие и по-лесен достъп за малки и местни организации, както и на хората в неравностойнно положение. Мобилността и сътрудничеството с трети държави също ще бъдат насърчени чрез комбинация от физическа и виртуална мобилност. Ще бъде насърчено и области на обучение като възобновяемата енергия, изменението на климата, екологичното инженерство, изкуствения интелект или дизайна. и не на последно място укрепване на европейската идентичност чрез пътувания чрез новата инициатива DiscoverEU, която ще даде възможност на младите хора да открият културното наследство и многообразие в Европа.
Източник: Европейската комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
325297