header.jpg

В ПЛАНА ”ЮНКЕР” БЪЛГАРИЯ ЩЕ УЧАСТВА СЪС 100 МЛН. ЕВРО

Министерство на финансите съобщи, че България ще осигури 100 млн. евро за подпомагане на проекти от Европейския фонд за стратегически инвестиции ЕФСИ.

Фондът, който е основен елемент от т.нар. план "Юнкер" ще започне работа през септември. След одобрението на проектите, Българската банка за развитие ще ги съфинансира. Приоритетни са проектите, които имат голямо социално и икономическо значение и осигуряват нови работни места. Планът "Юнкер" (носещ името на председателя на ЕК Жан Клод Юнкер) предвижда инвестиции на 315 млрд. евро в икономиката на 28-те държави от ЕС в следващите три години. Юнкер представи плана си в края на 2014 година. На този етап ЕФСИ е финансиран единствено от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с 21 милиарда евро. Страните не са се включили пряко и предпочитат да се ангажират със съфинансиране на национални проекти. С плана "Юнкер" се цели да се насърчат частните предприемачи в ЕС и да им се помогне да инвестират в рискови проекти, които да раздвижат икономиката на Европа. На 24 юни 2015 г. Европейският парламент гласува Регламента за създаване на ЕФСИ. Фондът по план ще стартира работа до началото на септември и се очаква в следващите години да мобилизира допълнителни публични и частни инвестиции в Европа, в частност и в България, за осъществяването на проекти от голямо социално и икономическо значение, както и такива, насърчаващи създаването на работни места, с принос за растежа в дългосрочен план и повишаването на конкурентоспособността. Фондът ще допринесе също и за развитието на малки и средни предприятия, които са гръбнакът на всяка икономика.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Министерство на финансите: http://www.minfin.bg/bg/page/953

Източник (фотография): Европейска комисия http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm

ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ НАГРАДИ 2015

Европейските младежки награди (EYA) е общоевропейски конкурс, който цели да мотивира млади хора, предприемачи и иновативни стартиращи компании да изработват и продуцират дигитални проекти, които решават социални проблеми и адресират предизвикателствата, дефинирани от Съвета на Европа в програмата Европа 2020. Конкурсът разкрива пред света младежкия потенциал за създаването на иновативни решения с помощта на Интернет и мобилни технологии.
Фестивалът, посветен на победителите (EYA Festival), е своеобразна платформа за международен обмен на знания и широко разпознаваема мрежа за бъдещо сътрудничество. Събитието се провежда всяка година в Грац, Австрия, между 18-21 ноември. В конкурса могат да участват творчески настроени умове под 30 годишна възраст, които живеят в една от страните-членки на Европейския съюз или Съвета на Европа и които са разработили отличаващ се, иновативен дигитален проект със социална стойност. Категориите, за които може да се кандидатства са :

1) Здравословен живот: фитнес, хранене, здравеопазване;
2) Интелигентно учене: образование, е-умения, отворена наука;
3) Обединяващи култури: изкуства, игри, многообразие;
4) Бъди зелен: енергия, управление на ресурси, устойчивост;
5) Активно гражданство: свободна журналистика, открито управлениe, социално сближаване;
6) Пари и финанси: финансова грамотност, работа, умно консуматорство

Крайният срок за участие в конкурса е 15 юли, 2015 г.
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес: http://eu-youthaward.org/


 

ПРОГРАМА "ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА"
Творческа Европа (Creative Europe) е новата рамкова програма на Европейската Комисия, която ще финансира проекти в областта на културните и творчески индустрии в периода 2014—2020 г. Програмата обединява настоящите програми „Култура“, „МЕДИА“ и „МЕДИА Мундус“ в обща рамка и създава изцяло нов механизъм, подобряващ достъпа до финансиране.
Основните цели на програмата са да увеличи капацитета на европейските културни и творчески сектори да оперират на транснационално равнище, да популяризира транснационалното движение и разпространение на културни и творчески произведения и оператори, като достигне до нови аудитории в Европа и извън нея, да укрепи финансовия капацитет на културните и творчески сектори, и в частност малки и средни предприятия и организации, да подкрепи транснационалното политическо сътрудничество, така че да насърчи иновациите, изграждане на публика и разработване на нови бизнес модели. Творческа Европа ще подкрепя проекти за трансгранично сътрудничество между културни и творчески организации в рамките на и извън ЕС, мрежи, които подпомагат функционирането на културните и творческите сектори отвъд националните граници и усилват тяхната конкурентоспособност, превод на художествени произведения и популяризирането им на пазарите в рамките на ЕС, платформи на културни оператори, популяризиращи изгряващи таланти и насърчаващи представянето на европейска програма от културни и художествени произведения, повишаване на капацитета и обучения за професионалисти от аудиовизуалната индустрия, разработване на художествени, анимационни, документални, филми и видеоигри за европейското кино, телевизионните пазари и други платформи, разпространение и продажба на аудиовизуални произведения във и извън Европа, филмови фестивали, популяризиращи европейската кинематография, финансиране на международна копродукция на филми, развитие на публики с цел насърчаване на филмовата грамотност и поощряване на интереса към европейската кинематография посредством широк кръг от събития. По програма Творческа Европа могат да кандидатстват оператори в сферата на културата и творчеството, които осъществяват дейност в секторите на културата и творчеството, определени в член 2 от Регламента, и са законно установени в някоя от държавите, участващи в подпрограма „Култура“. Оператори в сферата на културата, които са правни субекти поне от 2 години към датата на крайния срок за подаване на заявления и които са в състояние да докажат своето съществуване като юридически лица. Физическите лица не могат да кандидатстват за безвъзмездни средства. Подробна информация за Програмата можете да намерите на следния итернет адрес: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ РАБОТИ ЗА ОПРОСТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО СТРУКТУРНИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.

Специална група за опростяване на административната процедура за достъп до петте европейски структурни и инвестиционни фонда ще бъде създадена от Европейската комисия. Това ще подпомогне намеренията на Комисията за по-добър контрол. Групата ще наблюдава и оценява до каква степен страните-членки са опростили достъпа до фондовете и тяхното използване.
Специален фокус ще бъде поставен върху пет приоритета: 1) Улесняване на достъпа до финансиране за МСП; 2) Намаляване на административните изисквания и пречки, включително при подбора на проектни предложения; 3) Използване на опростени правила за възстановяване на разходите; 4) Увеличаване на броя на процедурите on-line; 5) Анализ на изпълнението на проекти, инициирани и управлявани от местни общности.

Групата ще отправи предложения как да се подобри прилагането на опростените правила до 2020 г.

Източник: Европейска комисия

ПОЗНАВАТЕ ЛИ ПРАВАТА СИ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИН?

От 01.01.2007г. България е пълноправен член на ЕС. В учредителните договори на ЕС се предвижда, че всеки гражданин на страна-членка на ЕС, е гражданин едновременно с това и на Съюза. Европейското гражданство не заменя, а допълва националното.
Сред допълнителните права, които ни се делегират от ЕС са:
- правото на свободно придвижване и пребиваване в рамките на ЕС;
- активно и пасивно избирателно право; - правото на дипломатическа/консулска защита извън границите на ЕС; - право на петиции и жалби; - право на участие в европейска гражданска инициатива; Какво включва правото ни на свободно движение? - Като граждани на страна-членка на ЕС ни се делегира правото да пътуваме свободно в рамките на всички 28 държави членки само с лична карта. Граничните власти нямат право да изискват от нас виза. Единствено е възможно да поискат да декларираме, че имаме достатъчно средства за престоя си. Ако сте пенсионери – доказателства за наличие на пълна здравна осигуровка и възможност да се издържате сами. В случай, че не работите и получавате обезщетение, то можете да го получавате и в друга държава-членка на ЕС, стига предварително да сте го заявили. - В рамките на Шенгенската зона обикновено не се правят проверки на самоличността на вътрешните граници. - Имате право на престой до 3 месеца на територията на държава-членка само с представяне на документ за самоличност. В някои страни е възможно да поискат да докладвате присъствието си. В случай че желаете да останете на територията на дадена страна повече от разрешените 3 месеца, имате три възможности въз основата, на които имате това право (работите или имате собствен бизнес в съответната страна; студент сте; имате достатъчно средства да се издържате и имате пълна медицинска застраховка). - Като европейски гражданин можете да получите право на постоянно местожителство на територията на друга държава-членка след 5-годишно, непрекъснато (т.е. отсъствате от нея не повече от 6 месеца в рамките на една календарна година), постоянно и легално пребиваване в страната. - Имате право да кандидатствате за всяко работно място, обявено в рамките на ЕС, с изключение на някои длъжности, които са изрично упоменати. - Имате право да работите и да се пенсионирате във всяка една държава от ЕС. - По отношения на данъците, които дължите трябва да знаете, че прекарвайки повече от 6 месеца годишно в друга страна от ЕС, ще бъдете облагани с данък за доходите, които получавате.

Повече информация за правата Ви като европейски граждани можете да намерите на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_bg.htm

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
398765