header.jpg

ПОЗНАВАТЕ ЛИ ПРАВАТА СИ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИН?

От 01.01.2007г. България е пълноправен член на ЕС. В учредителните договори на ЕС се предвижда, че всеки гражданин на страна-членка на ЕС, е гражданин едновременно с това и на Съюза. Европейското гражданство не заменя, а допълва националното.
Сред допълнителните права, които ни се делегират от ЕС са:
- правото на свободно придвижване и пребиваване в рамките на ЕС;
- активно и пасивно избирателно право; - правото на дипломатическа/консулска защита извън границите на ЕС; - право на петиции и жалби; - право на участие в европейска гражданска инициатива; Какво включва правото ни на свободно движение? - Като граждани на страна-членка на ЕС ни се делегира правото да пътуваме свободно в рамките на всички 28 държави членки само с лична карта. Граничните власти нямат право да изискват от нас виза. Единствено е възможно да поискат да декларираме, че имаме достатъчно средства за престоя си. Ако сте пенсионери – доказателства за наличие на пълна здравна осигуровка и възможност да се издържате сами. В случай, че не работите и получавате обезщетение, то можете да го получавате и в друга държава-членка на ЕС, стига предварително да сте го заявили. - В рамките на Шенгенската зона обикновено не се правят проверки на самоличността на вътрешните граници. - Имате право на престой до 3 месеца на територията на държава-членка само с представяне на документ за самоличност. В някои страни е възможно да поискат да докладвате присъствието си. В случай че желаете да останете на територията на дадена страна повече от разрешените 3 месеца, имате три възможности въз основата, на които имате това право (работите или имате собствен бизнес в съответната страна; студент сте; имате достатъчно средства да се издържате и имате пълна медицинска застраховка). - Като европейски гражданин можете да получите право на постоянно местожителство на територията на друга държава-членка след 5-годишно, непрекъснато (т.е. отсъствате от нея не повече от 6 месеца в рамките на една календарна година), постоянно и легално пребиваване в страната. - Имате право да кандидатствате за всяко работно място, обявено в рамките на ЕС, с изключение на някои длъжности, които са изрично упоменати. - Имате право да работите и да се пенсионирате във всяка една държава от ЕС. - По отношения на данъците, които дължите трябва да знаете, че прекарвайки повече от 6 месеца годишно в друга страна от ЕС, ще бъдете облагани с данък за доходите, които получавате.

Повече информация за правата Ви като европейски граждани можете да намерите на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_bg.htm

 

ИНИЦИАТИВИ "ЕВРОПА 2020"

ЕС е разработил Стратегия за растеж „Европа 2020“. В нея ЕС си поставя пет цели в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване и климата и енергията, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г.
Водещи инициативи на „Европа 2020“ в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването са:
- „Младежта в движение“ – цели да подпомогне младите хора в намирането на работа, като помага на студенти и стажанти да натрупат опит в други държави и като работи за подобряване на качеството и привлекателността на образованието и обучението в Европа

- „Програма за нови умения и работни места“ – цели да проведе гъвкава политика за провеждане на реформи на пазара на труда. Идеята е по този начин хората да имат възможност да придобият нови умения и компетенции, адекватни на търсенето на пазара на труда. Това ще спомогне за създаване на нови работни места и за увеличаване на заетостта в ЕС. - „Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване“ – основната цел е да работи за намаляване на бедността и социалното изключван на максимален брой хора от ЕС до 2020 г. Подробна информация за Стратегията можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm

ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ ОТВОРИ ВРАТИ В ГР. ВИДИН

На 1 юни, 2015 г. в гр. Видин отвори врати информационен център „Европа Директно – Видин“, който е част от европейската информационна мрежа „Еurope Direct“. Нашата основна цел ще бъде да свързва гражданите от областта с ЕС. Центърът ще предоставя информация и съвети относно политиките на ЕС и ще стимулира регионален дебат за ЕС чрез организация на събития и информационни кампании. Друга основна задача на центъра ще бъде да да разпространява информация в гр. Видин и областта свързана с дейността на Съюза и да дава на местната общност възможност за обратна връзка с европейските институции.

Официалното откриване на центъра се планира през месец септември, тази година.

Приемна организация на центъра е Фондация за регионално развитие.

ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА ЗА РАЗВИТИЕ 2015

2015 е година, посветена на развитието. През тази година беше планирано да се постигнат Целите на хиллядолетието за развитие. Според резултати от проучване на „Евробарометър“ (2013) над 80 % смятат, че помощта за развитие е важна, а 60 % от интервюираните отбелязват, че трябва да предоставяме повече помощ. Две трети отбелязват, че борбата с бедността в развиващите се страни трябва да бъде един от основните приоритети на ЕС. Същевременно обаче 50 % не знаят нищо за това, къде отива помощта, предоставена от Съюза. През 2015 г. Европейският съюз ще положи максимални усилия да обясни на европейските граждани как функционира помощта на ЕС за развитие, с цел да ги убеди, че парите им се влагат по най-добрия възможен начин, като се дава възможност на хора, живееещи в бедност да си изкарват прехраната.

Повече информация можете да намерите на адрес: https://europa.eu/eyd2015/bg

Източник: Европейска комисия  (http://ec.europa.eu/avservices/photo/)

 

 

ЕРАЗЪМ + ЗА МЛАДЕЖИ

Европейският съюз финансира мобилности за младежи, които им дават нови възможности за придобиване на опит в друга държава. Така младите хора могат да усъвършенстват езиците, които владеят, да опознаят културата и традициите на други държави от Европейския съюз и извън него, да придобият опит в проектната работа. Младежкият обмен предлага разнообразна програма, включваща семинари, упражнения, младежки работилници, дебати, ролеви игри и други. Мобилностите са насочени към младежи на възраст между 13 и 30 години и са с продължителност от 5 до 21 работни дни.

Ако желаете да участвате в мобилност, финансирана по програма „Еразъм +” трябва да се свържете с организация, която е получила финансиране на проект от програмата. Това може да бъде неправителствена организация, структури на националната, регионална или местни власти, асоциация и др.
За повече информация се свържете с Центъра за развитие на човешките ресурси на адрес  http://www.hrdc.bg/, който ще ви даде повече информация или ще ви насочи към организация, която може да финансира вашата мобилност.
Ако сте организация, която иска да участва с проект по „Еразъм +” вижте актуалните покани за подаване на проектни предложения и възможностите, които програмата предлага на: http://www.hrdc.bg/ или на официалната страница на програмата: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm

Статистика

Брой прегледи на статиите
405986