header.jpg

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ С 5 ПРЕПОРЪКИ КЪМ БЪЛГАРИЯ

Към България са отправени 5 препоръки от ЕС по националната програма за реформи за 2015 година. В основата са финансите, образованието и здравеопазването.
Отбелязани са институционални и надзорни недостатъци в резултат от сътресенията в българския банков сектор от лятото на 2014 г.. Надзорният орган не е установил наличието на съществени проблеми в четвъртата по големина банка в България - Корпоративна търговска банка (КТБ), което говори за недостатъци в надзорните практики на финансовия сектор и в надзора на заплахата от концентрация, пише в анализа на Съвета на ЕС.
1. Препоръчва се до декември да бъде извършен независим анализ на качеството на активите в цялата банкова система, както и тя да бъде подложена на възходящо (отдолу нагоре) изпитание за устойчивост, в тясно сътрудничество с европейските органи. България следва да извърши преглед на портфейлите на пенсионните фондове и застрахователния сектор. Тя трябва да преразгледа и подсили надзора в банковия и небанковия финансов сектор, включително чрез укрепване на разпоредбите за обезпечаването на влоговете и оздравяване на банките. Страната следва да подобри корпоративното управление сред финансовите посредници, включително чрез преодоляване на опасността от концентрация и "експозициите към свързани лица". Препоръката идва в деня, в който бе избран нов управител на БНБ - Димитър Радев.
2. Препоръчва се също през настоящата година България да избегне структурното влошаване на обществените финанси, а догодина да постигне промяна от 0,5 на сто от БВП. България следва да предприеме решителни мерки за подобряване на събирането на данъците и за справяне със сенчестата икономика. Страната трябва да подобри ефективността на разходите на системата на здравеопазването, особено чрез преразглеждане на ценообразуването на здравните грижи и укрепването на извънболничната помощ и първичната медицинска помощ.
3. Препоръчва се България да приеме промени в закона за училищното образование и да увеличи участието в образователната система на децата в неравностойно положение, особено на ромите, като подобри достъпа до качествено образование в началните класове.
Българското здравеопазване е изправено пред важни предизвикателства, сред които слабите здравни резултати, ниската степен на финансиране и сериозните проблеми, свързани с ефективността на използването на ресурсите. Очакваната продължителност на живота в България е значително под средната за ЕС, а очакваната продължителност на живота при раждане е сред най-ниските в Общността.
НЗОК е договорно задължена да плаща на болниците за лечение по предварително определени цени, което насърчава болниците да предоставят ненужни медицински грижи.
4. В доклада е посочено, че липсва ясен план за приложението на приетата национална здравна стратегия.
5. Съветът на ЕС коментира, че отговорните служби по заетостта работят без връзка помежду си, което е голямо предизвикателство за предоставянето на обезщетения и услуги за безработните и неактивните хора. Координацията между службите по заетостта и дирекциите за социално подпомагане не е насочена към ефективно прилагане на мерките, предназначени да подкрепят най-уязвимите.
5.1 Липсват ясни насоки за определянето на минималната работна заплата.
В доклада се отбелязва, че делът на хората, изпитващи материални лишения в България, е сред най-високите в ЕС. Качеството на образователната система е ниско и ограничената полза от нея за пазара на труда възпрепятстват предлагането на подходящо обучена работна ръка за икономиката.
Източник : Брюксел

150 МИЛИОНА ЕВРО ЩЕ ИНВЕСТИРА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА

Предложението на Европейската комисия за отпускане на 150 милиона евро за реализиране на ключови транс-европейски проекти в областта на енергийната инфраструктура беше одобрено от държавите членки на Съюза. С по-голямата част от тези средства ще бъдат финансирани проекти в Централна и Югоизточна Европа, както и в страните от Балтийския регион.

Сред одобрените проекти  са и два български проекта:

  - Изграждане на вътрешна връзка между Марица Изток 1 и Бургас за 28.966 650 евро. Проектът ще бъде финансиран по линия на CEF. Той ще включва изграждане на нов 400-киловолтов далекопровод в България, който ще помогне за подобряването на свързаността на енергийната система на страната с тази на Гърция.

- Проучване за разширяване на Чиренското находище за 3 900 000 евро.Проектът е в сектора на природния газ, ще бъде отпуснато безвъзмездно финансиране за проучвания за разширяване на подземното газохранилище в Чирен.

На избраните проекти се разчита да увеличат енергийната сигурност и да помогнат за включването на всички държави членки към европейската енергийна инфраструктура. Те също така ще допринесат за финализирането на проекта за общ Европейски енергиен пазар и за  интегрирането на възобновяемите енергийни източници в електроенергийната мрежа.

В електроенергийния сектор договореният списък включва предпроектни проучвания за междусистемната връзка Селтик (Celtic), която ще свързва с подводен кабел Франция и Ирландия - два пазара, които нямат трансгранична връзка. 

Проектът на Литва LITPOL Link, също ще получи подкрепа. Той ще спомогне за интегрирането на електроенергийната система на Литва и тези на другите балтийски държави в мрежата на континентална Европа, което ще допринесе за подобряване на свързаността между Полша и балтийските държави.

По линия на CEF ще бъде финансирана и газова връзка между Полша и Чешката Република.

Ще бъде отделен финансов ресурс и за иновативни изследвания.

Общата цел на избраните за финансово подпомагане проекти е да се подобри сигурността на доставките и интеграцията на пазара чрез диверсификация на източниците и маршрутите.

От 20-те предложения, одобрени за финансиране:

- 17 са свързани с проучвания, като например оценки на въздействието върху околната среда (€ 30 милиона) и 3 за строителни и монтажни работи (€ 120 милиона)

- 11 са в газовия сектор (финансова помощ на стойност € 80 милиона) и 9 в електроенергийния сектор (€ 70 - милиона).

Повече информация можете да намерите на следните интернет адреси: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

В сезона на отпуските е добре хората да са информирани какви права имат като европейски граждани, когато посещават други държави и как трябва да реагират в случай на инцидент. Важно е да знаете на кого може да се обадите в случай на нужда от спешна помощ. Ако се нуждаете от линейка, пожарна или полиция, позвънете на безплатния номер 112, където и да се намирате в ЕС. Спешният телефонен номер за съобщаване за изчезнали деца е 116 000.  При спешна нужда от помощ можете да се обърнете към което и да е консулство или посолство на друга държава от ЕС, в случай че например бъдете арестувани, претърпите тежка злополука или загубите важни документи. Преди да тръгнете на път можете да проверите дали вашата държава има представителство в страната, в която пътувате на уебсайта на Европейската комисия, посветен на консулската закрила http://ec.europa.eu/consularprotection/en/splash_en.

Ако се разболеете или претърпите злополука по време на пътуването си в страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, имате право на медицинска помощ. За тази цел е необходимо да носите със себе си своята Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Лечението, което ще получите, ще бъде на същите цени и условия като за хората, които са здравно осигурени в страната, която посещавате. Затова, преди да потеглите на път, не забравяйте да поискате такава карта от вашата здравноосигурителна институция. Издаването на картата е безплатно. Ако страдате от хронично заболяване и имате нужда от лекарствата си по време на пътуване в чужбина, преди заминаването си поискайте от вашия лекар рецепта, която е валидна в чужбина (трансгранична рецепта).

Какво трябва да направите в случай, че резервирате туристически пакет, но туроператорът фалира. Директивата за пакетните туристически пътувания защитава европейските потребители, които резервират туристически пакети. С правилата на потребителите в ЕС се предоставят основни права във връзка с резервирането на туристически пакети. Те включват правото на пълна информация преди резервацията, правото на прехвърляне на резервацията на друг човек, ако вие не можете да отидете, и правото на връщане на платената сума и на репатриране, ако организаторът фалира.

Важно е да знаете как да постъпите в случай на забавено или отменено пътуване с влак, самолет и автобус.  Благодарение на правилата на ЕС, ако пътуването ви има голямо забавяне, транспортното дружество, с което пътувате, трябва да ви предостави подходяща информация и помощ. Също така, при определени обстоятелства, може да имате право на компенсация. Ако пътуването ви е отменено и ви се наложи да отседнете в хотел далеч от крайното ви местоназначение, транспортното дружество следва да заплати за престоя в хотела. Преди да тръгнете на път, проверете как да потърсите правата си и изтеглете приложението за смартфони  „Your Passenger Rights“  (налично за Google Android, iPhone, iPad и Windows Phone ). Правилата на ЕС защитават и пътниците с увреждания и хората с намалена подвижност от дискриминация при пътуване в ЕС, като им предоставят същите права при ползване на транспорт като на другите граждани.

В случай, че решите да пътувате със собствен автомобил или да наемете кола трябва да знаете, че свидетелството за управление на МПС, издадено в държава от ЕС, може да се използва навсякъде в ЕС. В този случай от съществена важност е предварително да проверите ограниченията по отношение на скоростта, които се спазват в държавата, за която пътувате.

За повече информация и полезни съвети за пътуване в друга държава, посетете следния интернет адрес:

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_bg.htm

 

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО  ПРОЦЕДУРА "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ" 

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване и документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. Целта на процедурата е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система в съответствие с Националната концепция за пространствено развитиее на България за периода 2013-2025 г. Бенефициенти по процедурата са 28 общини на малки градове, а бюджетът възлиза на 207 млн.лева. Ще бъдат финансирани дейности за повишаване на енергийната ефективност за постигане на най-малко клас енергопотребление „С“ в жилищния сектор и в обществените сгради (общински публични сгради, административни сгради на държавната и общинска администрация). Допустимите интервенции за жилищния сектор са върху еднофамилни жилищни сгради на социално слаби собственици, получаващи държавни или общински помощи, както и многофамилни жилищни сгради проектирани преди 26.04.1999 г. и върху многофамилни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение – еднопанелно жилищно строителство, пакетно-повдигнати плочи, едноплошен кофраж; пълзящ кофраж и разновидностите им.  Подаването и оценката на проектите ще става по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Общините могат да изпращат своите предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване и публикуваната документация в срок до 23.07.2015 г. на електронна поща:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проектът на Насоките за кандидатстване по процедура „BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони”можете да изтеглите тук.

За повече информация посетете интернет страницата на програмата: http://www.bgregio.eu/shemi/115/oprr--oprd--mrr.aspx

ЕК ОБЯВИ КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКИ ЕКИП ЕВРОПА

Европейската комисия обяви конкурс за участие в Младежки екип Европа, насочен към младежи, които имат желание да научат повече за ЕС и да бъдат част от мрежата на млади и активни студенти, да придобият практически опит като говорят пред публика, участват активно в събития. Срокът за участие в конкурса е 6.09.2015 г., 22:00 ч., като кандидатстването е само по имейл.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/100715_teameuropejunior_bg.htm

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
484563