header.jpg
Лятна почивка в Европейския съюз - правата ви, използвайте ги!
Стягане на багажа: как стоят нещата по отношение на домашните любимци - можете свободно да пътувате с вашата котка, куче или пор, ако животното има English. Можете да му извадите такъв паспорт при всеки упълномощен ветеринарен лекар. В паспорта трябва да се съдържат данни за валидна ваксинация против бяс; при пренасянето на продукти от животински произход - няма ограничения за страните от ЕС, а ако идвате от страна извън ЕС, то тогава имате право на малко продукти за лична консумация със специална ветеринарна документация; за алкохол и тютюн - когато пътувате от една държава от ЕС в друга, можете да вземете със себе си алкохол и тютюневи изделия за лична употреба, но не и за препродажба. Съгласно правото на ЕС не трябва да доказвате, че стоките са за ваша лична употреба, ако носите по-малко от: 800 цигари, 400 пурети, 200 пури, 1 кг тютюн, 10 литра спиртни напитки, 20 литра непенливо вино, 90 литра вино (от които не повече от 60 литра пенливо вино), 110 литра бира. Страните от ЕС могат да ограничават броя цигари, внасяни от страни от ЕС, които все още не прилагат минималния акциз. Този брой не може да бъде по-нисък от 300 цигари. Потърсете информация от митническите органи в страната, в която отивате, преди да тръгнете на път.
Когато пътувате със самолет от летище в ЕС, не трябва да забравяте някои изисквания за сигурност при опаковане на багажа и качване на борда: Течностите, които вземате със себе си на борда, например аерозоли, напитки, паста за зъби, козметични кремове или гелове, трябва да бъдат поставени в прозрачен найлонов плик с максимален обем от 1 литър и нито една от опаковките не може да бъде с обем, по-голям от 100 мл. Опаковките с обем, по-голям от 100 мл, трябва да бъдат поставени в регистрирания багаж. Ограниченията за обема не важат за лекарства и бебешка храна.
Течности, закупени от безмитен магазин на летище или от авиокомпания, могат да бъдат носени като ръчен багаж, при условие че артикулите и касовата бележка са запечатани в специален плик (с червен кант), предоставен по време на покупката. Не можете да отваряте плика, преди да пристигнете в крайната дестинация. Служителите по сигурността обаче могат да решат да отворят плика и бутилките за проверка. Ако това се случи и вие имате свързващ полет от друго летище, кажете това на служителя, за да може течностите да бъдат запечатани отново в плик.
Всички остри предмети, които могат да бъдат използвани като оръжие, не се допускат на борда на самолета. Това могат да са предмети от ежедневието като тирбушони, ножове и ножици с определен размер, които трябва да поставите в регистрирания си багаж.
Ограниченията за размера и броя на ръчния багаж, който можете да вземете със себе си на борда на самолета, се определят от авиокомпаниите — проверете, преди да тръгнете на път.
Експлозиви и запалителни вещества и устройства, като например фойерверки, спрейове с боя и други запалителни и токсични вещества като киселини, не са разрешени при полети. Не можете да ги пренасяте нито в ръчния, нито в регистрирания си багаж.
На борда на самолета не се допускат никакви оръжия.
Приятна почивка и следете за правилата в ЕС.
Източник: Европейска комисия

 
Вашите здравни права
Припомнете си, че когато пътувате в ЕС е добре да притежавате европейска здравоосигурителна карта. Някои важни подробности са, че тя е безплатна, тя ви дава достъп до държавно медицинско обслужване по време на временен престой в някоя от 28-те държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария при същите условия и на същите цени (безплатно в някои държави) като хората, осигуряващи се в съответната държава, тя се издава от националния доставик на здравноосигурителни услуги. За България това е Националната здравноосигурителна каса, която има своите местни офиси за обслужване. 
Друго важно нещо, което трябва да се има предвид, че Европейската здравноосигурителна карта ЕЗОК не замества пътническата застраховка, т.е. ЕЗОК няма да покрие разходите ви в случай на инцидент, забавен полет или откраднат багаж. ЕЗОК не покрива разходи в случай, че пътувате в чужбина с цел лечение и не грантира безплатно обслужване. Може да имате случай при които услуги, които не се заплащат у дома, може да не са безплатни в друга държава.
Не забравайте, че когато се местите да живеете в друга страна от ЕС, то непременно подайте формуляр S1, с който ще се регистрирате, за да получавате здравномедицински услуги в страната по пребиваване. 
Източник: Европейска комисия

Европейска регионална младежка консултация за мир и сигурност
Търсят се 40 младежи на възраст между 15 и 29 години, които са активни, ентусиазирани и инвестират в насърчаването на мира и сигурността в Европейския съюз, страните от Европейската асоциация за свободна търговия и Западните Балкани, с цел да се помогне за обсъждането и ориентирането на ролята на младите хора в поддържането на мира в техните общности и държави. Като част от редица регионални консултации, организирани в рамките на проучването "Прогрес" за младежта, мира и сигурността, призната от Резолюция 2250 (2015) на Съвета за сигурност на ООН, Европейската служба за външна политика, в партньорство с Фонда на ООН за населението, Службата за подкрепа на укрепването на мира на Обединените нации, Фондация Анна Линд, Европейският младежки форум и Европейското партньорство за деца и младежи в областта на мира ще организират европейски консултации по въпросите на младежта, мира и сигурността. Консултацията ще се проведе в Брюксел, Белгия от 25 до 27 септември 2017 г. и ще бъде част от глобални усилия за засилване на действието на Резолюция 2250 на Съвета за сигурност на ООН, която призовава за по-голяма роля на младите хора за укрепване на мира и сигурността. Обсъжданията от различни регионални консултации и други дискусии с млади хора по целия свят ще бъдат включени в проучването "Прогрес", в което се подчертава положителният принос на младите хора за укрепването на мира. Изследването "Прогрес" ще бъде представено на Съвета за сигурност на ООН и държавите-членки в началото на 2018 г. Европейската консултация в Брюксел ще включва стратегически партньорски дискусии между 40 избрани младежи от региона. Всички заявления трябва да бъдат подадени до сряда, 2 август 2017 г. от 18 часа (брюкселско време). Изборът на участниците ще бъде направен въз основа на мотивация и опит, като мнозинството идва от младежки организации. Организаторите ще осигурят баланс по отношение на възраст, пол, география и разнообразие сред избраните участници. Успешните кандидати ще бъдат уведомени по имейл между 16 и 23 август 2017 г. Ще бъдат осигурени всички разходи, включително пътуване и настаняване на избраните участници.
Източник и как да кандидатсвате: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Call-for-Applications-YPS-European-Regional-Consultation  

Интелигентната специализация, иновации, устойчивост и разстеж
Европейският съюз все повече си дава ясна сметка за процесите на глобализация в света и как те засягат регионите, който са с по-слабо развита икономика. ЕС също така си дава и ясна сметка, че глобализацията има своите ползи и негативи и създаде специален документ за размисъл за извличане на ползите от тези глобални промени. Ясното съзнаване, че настъпват процеси, които не винаги могат да бъдат управлявани, европа осъзнава, че трябва да осигури възможности за регионите си и да им помогне да създават стойност. Това означава да бъдат отворени за иновациите, цифровизацията, намаляването на въглеродните емисии и развиването на личностните умения. С цел да подпомогне допълнително европейските региони да инвестират в нишите, в които те са конкурентоспособни т. нар. „интелигентна специализация“, ЕС предлага набор от действия в тази посока, които да поощрят необходимите иновации, устойчивост и растеж. Глобална епоха или глокална епоха? Икономиките са изправени пред големи промени и предизвикателства, а ЕС  се опитва да помогне на регионите да се сдобият с правилните инструменти за стабилен и траен растеж — интелигентната специализация се състои именно в това.  Подходът за интелигентна специализация, въведен през 2014 г. във всички програми в областта на регионалната политика, успя да се докаже. Комисията възнамерява да доразвие този положителен опит с два пилотни проекта: индивидуална подкрепа, съобразена със специфичните предизвикателства в райони, изправени пред индустриален преход: по тяхно искане, някои региони могат да работят в партньорство с екипи от експерти на Комисията с цел укрепване на техния капацитет за иновации, премахване на пречките пред инвестициите, предоставяне на гражданите на необходимите умения и подготовка за индустриалните и обществените промени, въз основа на техните стратегии за интелигентна специализация; междурегионални партньорства за иновации, подпомагани със средства на ЕС: този пилотен проект е вдъхновен от успеха на инициативата „Авангард за нов растеж“ и има за цел да набележи и разработи подходящи за банково финансиране междурегионални проекти, които могат да изградят европейски вериги за създаване на стойност в приоритетни сектори като големите информационни масиви, биоикономиката, ефективността на ресурсите, свързаната мобилност или усъвършенстваните технологии за производство. 
В контекста на това е отворена регистрация за участие в Европейската седмица на регионите и градовете (9 - 12 октомври 2017). Това е годишно четиридневно събитие, по време на което градовете и регионите демонстрират капацитета си за създаване на растеж и работни места, изпълнение на политиката на сближаване на Европейския съюз и доказване значението на местното и регионалното равнище за добро Европейско управление. Това е важна европейска платформа за работа на местно, регионално, национално и европейско равнище и експерти и ключовото събитие за регионалната политика на ЕС, приветствайки над 6000 участници в над 100 семинара, дебати и изложби. През 2017 г. Европейската седмица на регионите и градовете ще достигне своя 15-ти рожден ден. Основното заглавие на #EURegionsWeek е "Регионите и градовете, които работят за по-добро бъдеще", като обхващат три подтеми: изграждане на устойчиви региони и градове (#LocalResilience), региони и градове като агенти за промяна (#TakeAction) Резултати (#SharingKnowledge). 
Източник: Европейска комисия

 
Бъдещето на Европа - рамисли в документи 
Бялата книга е приносът на Европейската комисия към срещата на върха в Рим, на която ЕС обсъди не само постиженията си през последните 60 години, но и бъдещето си като съюз от 27 държави. Бялата книга бележи началото на процес за решаване от ЕС-27 за бъдещето на самия Съюз. С цел насърчаване на този дебат Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и проявяващите интерес държави членки, организират поредица от „Дискусии за бъдещето на Европа“ в европейските градове и региони.
Комисията допринесе за дебата, като представи поредица от документи:
Документ за размисъл относно социалното измерение на ЕС - поставя началото на процес за размисъл, в който ще вземат участие граждани, социални партньори, европейските институции и правителства и който има за цел намирането на отговори на предизвикателствата пред нашите общества и граждани в следващите години. С този документ също се прави усилие за изясняване на приноса на ЕС за преодоляването на тези предизвикателства.
Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията - документът акцентира върху необходимостта да моделираме един истински устойчив световен ред, който се основава на общи правила и общи приоритети и  предлага инструменти, които осигуряват защита и реални възможности за гражданите чрез солидни социални политики и предоставяне на необходимата подкрепа за образование и обучение през целия им живот.
Документ за размисъл относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз -  основава се на доклада на петимата председатели от юни 2015 г. и има за цел да стимулира дебата относно икономическия и паричен съюз и да спомогне за постигането на обща визия за бъдещата му структура. В документа надлежно са взети предвид дискусиите, проведени в държавите членки, и становищата на другите институции на ЕС и се представят конкретни стъпки, които могат да бъдат предприети до европейските избори през 2019 г., както и няколко варианта за годините след това, когато структурата на икономическия и паричен съюз ще бъде завършена.
Документ за размисъл относно бъдещето на европейската отбрана -  как да се противодейства на нарастващите заплахи в областта на сигурността и отбраната, пред които е изправена Европа, и как да се укрепят собствените способности на Европа в областта на отбраната до 2025 г
Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС - в представения днес документ за размисъл се разглежда това предизвикателство и се предлагат основните елементи за обсъждане, структурирани около петте сценария, посочени в Бялата книга: ЕС да продължи както досега, да ограничи своите общи дейности, да напредва с различни нива на интензивност, да върши по-малко неща, но по-ефективно или да прави много повече заедно с всички държави членки. Всеки от тези примерни сценарии би имал различни последици — както за размера на изразходваните средства и тяхната цел, така и за източниците на тези средства. Възможностите варират от намаляване на разходите за съществуващите политики до увеличаване на приходите.
Подобно на бялата книга, в документите за размисъл са представени различни идеи, предложения, варианти или сценарии за Европа през 2025 г., без на този етап да се представят окончателни решения.
Очаква се в своята реч за състоянието на Съюза през септември 2017 г. председателят Юнкер да доразвие тези идеи, преди да могат да бъдат направени първоначалните заключения на заседанието на Европейския съвет през декември 2017 г. Това ще помогне да се вземе решение какви действия да бъдат предприети, за да започне работата по тях преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
138973