header.jpg
#InvestEU: Нараства финансирането от ЕИФ и УниКредит за иновативни малки фирми в Централна и Източна Европа
Европейският инвестиционен Фонд (ЕИФ) като част от групата на Европейската инвестиционна банка има за основна мисия да предоставя подкрепа на европейските микро, малки и средни предприятия (МСП) в Европа като им помага да получат достъп до финансиране. ЕИФ проектира и разработва рисков капитал и капитал за растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, насочени конкретно към този пазарен сегмент. В тази си роля, ЕИФ спомага за постигане на целите на ЕС в подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойна дейност, предприемачеството, растежа и заетостта. За подобряване на достъпа до финансиране на иновативни малки и средни предприятия (МСП) и на малки дружества със средна пазарна капитализация в осем страни, Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и УниКредит подписаха споразумение за увеличаване размера на гаранциите по линията InnovFin, насочена към развитие на иновациите. Новото споразумение ще позволи на УниКредит да предложи, чрез своите банки и лизингови дружества, допълнително финансиране на стойност 340 млн. евро за иновативни компании в Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния и Сърбия. Заедно с първоначално подписаното рамково споразумение в размер на 160 милиона евро, МСП и дружествата със средна пазарна капитализация в гореизброените държави ще имат достъп до финансиране равняващо се на половин милиард евро. Споразумението се осъществява с подкрепата на Хоризонт 2020, Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), които са в основата на Плана за инвестиции за Европа. Банките от групата на УниКредит в Босна и Херцеговина и Сърбия ще се възползват от подкрепата на гаранции, предоставени от ЕИФ по Хоризонт 2020, Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации, а гаранционните споразумения с банките на УниКредит в България, Хърватия, Чехия и Словакия, Унгария и Румъния ще бъдат подкрепени от ресурси, идващи от ЕФСИ. Увеличеното финансиране отговаря на стремежа и ангажираността на Европейския съюз да стартира бързо конкретни инициативи целящи ускоряването на кредитни и гаранционни споразумения за насърчаване на заетостта и растежа в ЕС.
Източник: Европейска комисия

 
 

„Твоята първа работа с EURES“  - схема за мобилност и заетост
„Твоята първа работа с EURES“ е целева схема за мобилност, създадена да окаже помощ на младите хора, които търсят работа в определен сектор, страна или група от страни и които имат склонност към мобилност и са решили да се местят в друга държава. „Твоята първа работа с EURES“ е отворена за млади кандидати за работа и работодатели от 28-те държави — членки на ЕС, Норвегия и Исландия. Кандидатите трябва да бъдат граждани и законно пребиваващи в някоя от тези държави. Схемата има за цел да помогне на млади хора на възраст до 35 години да намерят работа, стаж или практика в друга държава членка, както и на работодателите да намерят уменията, необходими за тяхната дейност. Дейностите се изпълняват от консорциуми, които се ръководят от службите на EURES и в които участват поне седем държави. „Твоята първа работа с EURES“ функционира като пилотен проект между 2012 г. и средата на 2015 г. Това „подготвително действие“ беше финансирано от бюджета на ЕС за 2011 — 2013 г. Целта беше да се помогне на младежите в ЕС на възраст между 18 и 30 години да намерят работа, стаж или практика в някоя от страните от Съюза. В доклада за междинна оценка на „Твоята първа работа с EURES“ се прави преглед на постигнатите през първите две години резултати и на основните предизвикателства в бъдеще. В окончателния доклад за „Твоята първа работа с EURES“ за периода 2012—2015 г. са представени резултатите и постиженията на подготвителното действие. Предстои доклад, в който ще се направи преглед на разходите, ползите и резултатите от това действие, както и на бъдещите възможности. Очаква се положителни резултати и оценка.
Източник: Европейска комисия

Европейските избори с определени дати за провеждане
За девети пореден път гражданите на Европейския съюз ще има възможността да гласуват за определяне на евродепутатите и оформлението на Европейския парламет. Датите са гласувани и евроизборите ще се състоят периода 23 – 26 май 2019 г. Това е единствената институция на ЕС, където гражданите избиорат само своите представители и е много важна за целия Съюз. Председателският съвет на ЕП взе това решение след като предложение за датите бе отправено още началото на 2018 година. В същото гласуване са взети и решенията за провеждането на пленарните сесии на Парламента през 2019 година и календарът в готов. Скоро европейските държави ще стартират подготовката и организирането на изборите през идната година. 
Източник: Европейски парламент

Денят на цифровите технологии 2018
Тази година за началото на Денят на цифровите технологии еврокомисар Мария Габиел откри събитието със своята реч. чието послание беше за повче сътрудничество и инвестиции в областта на цифровизацията. Българският комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество изложи своето мнение относно бъдещите предизвикателства пред Европа и начините за справяне с тях и каква е ролята на цифровите технологии. Сред акцентите на Деня на цифровите технологии през 2018 г. са декларации, които имат за цел: обединяване на усилията в областта на изкуствения интелект; създаване на европейско партньорство в областта на технологиите за блоковите вериги, в който ЕК ще инвестира около 300 милиона евро в проекти, подпомагащи използването им. друга важна тема бе обменът на данни за персонализиране на здравеопазването и насърчаване на иновациите с помощта на нов онлайн инструмент: инициативата „Иновационен радар“, както и 5G трансгранични коридори за изпитване в подкрепа на свързаната и автоматизирана мобилност. Речта на Мария Габриел може да бъде гладена тук.
Източник: Европейска комисия

Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) стартираха VentureEU 
Програма за общоевропейски фондове за инвестиции във фондове за рисков капитал (VentureEU), чиято цел е насърчаване на инвестициите в стартиращи и бързо разрастващи се иновативни предприятия из цяла Европа стратира. Шест фонда ще получат подкрепа от ЕС за инвестициите си на европейския пазар на рисков капитал. Тяхната цел ще бъде посредством финансирането от ЕС в размер на 410 млн. евро да мобилизират публични и частни инвестиции на стойност до 2,1 млрд. евро. Очаква се това да привлече 6,5 млрд. евро нови инвестиции в стартиращи и разрастващи се иновативни предприятия из цяла Европа и да удвои сегашния размер на рисковия капитал в ЕС. Еврокомисарите смятат, че благодарение на VentureEU многобройните европейски иновативни предприятия не след дълго ще разполагат с инвестициите, които са им така необходими, за да създават иновации и да реализират постижения на световно ниво. Това означава повече работни места и засилен растеж в Европа. VentureEU е ключов елемент на стратегията за отворени иновации, чието начало ЕК постави преди три години. VentureEU ще осигури нови източници на финансиране и ще даде възможност на европейските иновативни предприятия да се превърнат в лидери в световен мащаб. Достъп до инвестициите се очаква да получат около 1 500 стартиращи и разрастващи се предприятия в целия ЕС. ЕС ще предостави основната част от инвестициите на стойност до 410 млн. евро, включително 67 млн. евро от собствените средства на ЕИФ: 200 млн. евро по капиталовия механизъм InnovFin в рамките на „Хоризонт 2020“, 105 млн. евро по COSME (програмата на ЕС за малките и средните предприятия) и 105 млн. евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в рамките на т.нар. „План Юнкер“. Останалата част от финансирането ще наберат мениджърите на фондовете, които ще бъдат избрани предимно измежду независими инвеститори. Всеки от шестте фонда ще инвестира в множество по-малки фондове и ще участва в проекти в най-малко четири европейски държави. Фондовете, в които ще се инвестира, ще подпомогнат финансирането на малките и средните предприятия (МСП) и предприятията със средна пазарна капитализация в редица сектори, например информационни и комуникационни технологии, цифрови технологии, природни науки, медицински технологии, ресурсна и енергийна ефективност. Инвестициите на ЕС във VentureEU ще се управляват от ЕИФ под надзора на Комисията. 
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
317304