header.jpg
Платформата за резултати от проекта "Еразъм +"
Изключително успешната програма Еразъм+, чрез която са финансирани хиляди младежки, образователни, обучителни и спортни инициативи вече ви кани в специална платформа за резултати от проекти "Еразъм +". Тази база данни ще ви даде достъп до всички проекти, финансирани по програма "Еразмус" + и някои от проектите, финансирани по предходните програми в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Можете да намерите вдъхновение от обединението на добри практики и успешни истории, проекти, които се отличават по отношение на политическата значимост, комуникационния потенциал, въздействието или дизайна. Платформата дава възможности да въведете ключови думи в полето за търсене и / или да използвате опциите за разширено търсене, за да намерите проектите, от които се интересувате. Още плюсове на платформата за резултати от проекти, осъществени от Европейската комисия чрез програмата Еразъм+ е, че на нея може да откриете свои бъдещи партньори, с които да си сътрудничите в общ проект, можете да споделите резултатите от ваш проект с хора, които се интересуват от същата тема, както и да увеличите видимостта на ваш проект. Платформата е тук, не спирайте да се вдъхновявате! 

Брекзит: пресконференция за бъдещите отношения между ЕС и Великобритания
На 7 март 2018 г. от 18.30 българско време може да проследите пресконференцията на председателя на ЕП Антонио Таяни и Ги Верхофстад - координаторът на ЕП за Брекзит. Пресконференцията ще бъде относно бъдещото развитие на отношенията между ЕС и Великобритания след Брекзит. Можете да проследите пресконференцията на живо чрез EbS + и EP Live. Тази пресконференция е планувама след срещата на председателя на ЕП с лидерите на политическите групи, които се очаква да одобрят проект на резолюция на Европейския парламент, подготвен от ръководната група на ЕП по въпросите на Брекзит, относно бъдещите отношения между ЕС и Великобритания. Текстът ще бъде обсъден и подложен на гласуване в пленарна зала във вторник, 13 март. Както е предвидено в член 50, параграф 2 от Договора за ЕС, всяко споразумение за оттегляне в края на преговорите между Великобритания и ЕС ще трябва да получи одобрението на Европейския парламент, който трябва редовно да бъде информиран за напредъка на преговорите между Обединеното кралство и останалите 27 държави членки. Парламентът ще гласува споразумението с обикновено мнозинство от подадените гласове. Още новини на тема Брекзит, може да откриете тук
Източник: Европейски парламент

1993/2018 - 25 години единен вътрешен пазар
Едно от най-големите постижения на Европейския съюз е Единният вътрешен пазар. Това е възможноста на хора, стоки, услуги и капитали да се движат, благодарение на Договора за ЕС, напълно свободно в държавите-членки. След като има единен пазар, той работи по-добре, когато всички използват еднаква валута. Поради тази причина се създава еврото, което днес се използва от 19 страни от ЕС - еврозона. Създаването на единния пазар бележи нарастване на неговите потребители, увеличаване на транграничната търговия, икономиката на Ес е с най-големия БВП, както и най-големият износител и вносител на фуражи и храни в света.  Единният пазар съществува, за да бъде от полза на 500-те потребители в ЕС, които имат право да купуват стоки и услуги от всеки предлагащ ги, при едни и същи условия и договорни задължения. А това от своя страна засилва стимулирането на конкуренцията, иновациите и растежа. Ползите от единния пазар са много - например ползите от единен пазар на цифровите технологии, както и при енергийния пазар, възможността за работа у учене навсякъде в ЕС, ползите за европейските компании, устойчивост и безопастност на много произвеждани продукти, защита на иновациите. Европейските институции не спират да търсят начини и предприемат конкретни мерски за подобряването на европейския единен пазар, тъй като въпреки многото си ползи, съществуват и някои проспуски, най-вече в областта на услугите, цифровата сфера и енергетиката. Като цяло европейските граждани са доволни от това, което единният пазар предлага, тъй като има по-голям ибор на продукти, повече работни места, но от друга страна повече от една трета от евроепйците не рабират този пазар и го възприемат като полезен само за големите компании. Европейската комисия както и другите институции на ЕС не спират да работят в полза на това минусите на единния пазар да бъдат преодоляни чрез правилно прилагане на съществуващото законодателство от страните членки. Единият пазар разполага със скрит потенциал като двигател за растеж и всички биха били облагодетелствани от неговото добро функциониране. Да се поздравим с 25 години свободно движение и възможности!
Източник: Европейска комисия

Европейската комисията осигурява възможности за пътуване с образователна и културна стойност за младите хора
Европейската комисия предприе първите стъпки за изпълнение на предложението на Европейския парламент за "безплатен пропуск за гражданите на 18-годишна възраст" чрез приемане на решение за финансиране. С бюджет от 12 милиона евро през 2018 г. се очаква тази дейност да даде възможност на около 20 000-30 000 младежи за пътуване, което ще спомогне за утвърждаването на европейска идентичност, ще укрепи общите европейски ценности и ще насърчи откриването на европейски обекти и култури. Това предложение съответства на амбициите на ЕС да насърчава мобилността с учебна цел, активното гражданство, социалното приобщаване и солидарността на всички млади хора. Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, Тибор Наврачич, заяви: "Важно е да предложим на всички наши млади хора възможността да разширят хоризонтите си, като посетят други страни. Образованието не е само това, което научаваме в класната стая, а това, което откриваме за културите и традициите на нашите приятели и връстници европейци". Действието ще се стреми да предложи на младите хора, независимо от социалния или образователния им произход, включително на хората с намалена подвижност, възможност да пътуват в чужбина. Ще бъде организирана промоционална кампания за информиране на младите европейци, които са навършили 18 години за тази нова възможност, и може да включва открит конкурс за избор на първите млади хора, които ще пътуват. Очаква се първите участници да пътуват това лято. Те ще направят това по железопътен транспорт като общо правило, но при необходимост трябва да са налице алтернативни видове транспорт, като се отчитат географските съображения, както и времето и разстоянието.
Източник: Европейска комисия

Вашата Европа, вашият портал за инвестиционни проекти
Ако живеете на територита на Европейския съюз, ако сте иноватор и организатор на проект, имате идея и търсите възможности за нейното реализиране, то мястото, където може да намерите потенциални инвеститори от цял свят е Европейският портал за инвестиционни проекти (ЕПИП). Необходимо е да регистрирате в него вашия проект, за да стане видим за голяма мрежа от международни инвеститори. Ако пък сте инвеститор, който търси възможности за инвестиции в области като енергийна ефективност, транспорт, здравеопазване, възобновяема енергия, широколентова инфраструктура или финансиране на МСП? Европейският портал за инвестиционни проекти е мястото, където голям избор от жизнеспособни проекти. Възможностите а реализиране на проекти и възможностите за нови инвестиции същестъвуват, а ЕПИП е това което ги свързва, в ролята на централна платформа на ЕС за популяризиране на проекти, чиято цел е да се създаде мост между европейските организатори на проекти и инвеститорите. Идеята е да се повиши видимостта на съществуващите възможности за инвестиции в ЕС. ЕПИП бе създаден въз основа на член 15 от Регламент (ЕС) 2015/1017 относно Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти. Специфични подробности за ЕПИП са посочени в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1942 на Комисията, изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/919 на Комисията от 29 май 2017 г. Съгласно Решението за изпълнение на Комисията, за да може евентуално да бъде публикуван на ЕПИП, вашият проект трябва да отговаря на следните условия:
- да е на стойност най-малко 1 милион евро;
- да попада в един от предварително определените сектори с висока икономическа добавена стойност (организаторите на проекти могат да изберат до два сектора на проект);
- да се изпълнява на територията на Европейския съюз и организира от правен субект (публичен/частен), установен в държава — членка на ЕС;
- да се очаква да започне в рамките на три години от представянето му;
- да бъде съвместим с приложимото европейско и национално законодателство.
ЕПИП е разработен за организатори на проекти от ЕС и за международни инвеститори. Необходимо е да влезете в профила си на портала, за да изпратите вашия проект и/или да се свържете с организаторите на вече публикувани проекти. От това организаторите могат да се възползват, като не заплащат нищо за изпращането на информация и публикуването на проекти за всички организатори, независимо дали са от публичния или частния сектор. Освен всичко това може да се ипрати проект на всеки един от официалните езици на ЕС, Европейската комисия ще осигури безплатен превод на английски. Проектът, който ще изпратите, би могъл да се публикува след 45 дни. Бързината на публикуване зависи колко ясно е описана предоставяната информация. Веднъж вече публикуван, Вашият проект може да остане за три години на платформата, а пре това време споделяйте какъв напредък постигате. 
Източник: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/bg/index.html

Статистика

Брой прегледи на статиите
284854