header.jpg
Правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (LGBTI)  в ЕС
В много държави-членки на ЕС лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (LGBTI) хора рискуват ежедневно да бъдат дискриминирани и тормозени. Предразсъдъците и погрешните схващания за хомосексуализма и транссексуалните хора допълнително стимулират непоносимо отношение и поведение към тази общност. От 2008 г. Агенцията за основните права на ЕС извършва изследвания в тази област, включително правни, както и емпирични (качествени) изследвания. Сексуалната ориентация и половата идентичност все повече се признават като основа за дискриминация в международното право. Съгласно правото на ЕС лесбийките, бисексуалните и гейовете в момента са защитени от дискриминация, основана на сексуална ориентация, само в областта на заетостта. Междувременно транссексуалните лица са законно защитени от дискриминация по силата на правото на ЕС, основана на пола, доколкото дискриминацията възниква от пренасочването на пола. Изследванията на Агенцията за основните права на ЕС разкриха как хората от ЛГБТИ се сблъскват с дискриминация във всички сфери на живота и как са уязвими на вербални и физически атаки, като избират да останат до голяма степен невидими поради страх от негативни последици. Агенцията за основните човешки права /FRA/ също така за пръв път разгледа правата на интерсексуалните лица. В документа „Фокус“ FRA съобщава, че сексуалната „нормализираща“ операция се извършва на интерсексуални деца в най-малко 21 държави-членки. Освен това интерсексуалните хора често са изправени пред различни административни и правни пречки, които препятстват признаването на техните основни права.
Източник: Агенцията за основните човешки права в ЕС

Общественото доверие в Европейския съюз е нарастнало сочат новите данни на Евробарометър
Според така важния инструмент за проучване на общественото мнение - Евробарометър за възгледите на гражданите относно Европейския съюз и Европейския парламент 64% от анкетираните вярват, че страната им има полза от членството в Европейския съюз, а 57% посочват, че членството в Европейския съюз е нещо добро за тях. Тези нови данни показват повишеното доверие към ЕС само за 6 месеца (сравнение с проучването през март 2017). Тези стойности много доближават тези от 2007, преди финансовата и икономическата криза. Фокусът на проучването е върху обществените нагласи относно членството в ЕС и ползите от него, приоритетите, действията и мисията на Европейския парламент, както и дали гласът на гражданите се чува на европейско ниво. Проучването потвърждава все по-благоприятното отношение на гражданите към ЕС, тенденция, наблюдавана в проучванията от 2016 г. насам.  Според председателят на ЕП тези резултати са доста окуражаващи и мотивиращи особено след като от мандата на текущия Парламент остава много малко. Таяни заявява, че "Като Парламент на гражданите това означава, че трябва да постигаме резултати и че ще работим още по-усилено, за да отговорим на надеждите и очакванията на хората". Предишното проучване, проведено през март 2017 г., вече показа, че гражданите все повече осъзнават, че ЕС действа от тяхно име в области, които считат за важни. В допълнение на нарастващото признание за действията на ЕС в тези приоритетни сфери, интересът към ЕС остава висок и постоянно нараства в последните години достигайки до 57% през септември. Европейските граждани очакват, че ЕС ще ги защитава от определени заплахи. Основните рискове, при които европейците желаят намесата на ЕС, са тероризъм (58%), безработица (43%), бедност и социално изключване (42%) и неконтролирана миграция (35%). Основните приоритетни области, в които българите искат повече действия от страна на ЕС, отговарят на тези в Съюза: борбата с тероризма (61%), бедността и социалното изключване (40%) и неконтролирана миграция (38%). След тях идват проблемът с безработица (33%), религиозният радикализъм (26%), организираната престъпност (24%), въоръжените конфликти (23%), социалният дъмпинг (21%). Най-малко намеса от ЕС българите желаят при защитата от кибератаки (11%), разпространението на инфекциозни заболявания (10%), заплахите за неприкосновеността на личните данни (8% всяка).
Текстът на проучването може да бъде прочетен тук.
Източник Европейски парламент

 
 
Правата на командированите работници в друга страна-членка на ЕС ще подлежат на реформиране
ЕС работи по реформиране на правилата за командироването в друга страна-членка. Парламентът има за цел да защити правата на работниците и да гарантира лоялна конкуренция. Въпросът е важен и ЕП търси баланс между социалните права на работниците и утвърждаването на конкуренцията. Целта на реформата е да се гарантират справедливо заплащане и приемливи условия на труд за командированите работници, както и равни условия на конкуренция между компаниите. Командированите работници са наети в една държава-членка и са изпратени от техния работодател да работят временно в друга държава от ЕС, за да изпълнят определена поръчка. За разлика от хората, които си намират постоянна работа в друга държава, техните права се определят от социалното законодателство в страната, в която са наети, а не в страната, в която работят. Прламентът изнася данни от 2015г., дпоред които в ЕС е имало малко над 2 млн. командировани работници, като делът им от цялата работна сила е бил само 0,9%. Въпреки това те правят възможно функционирането на единния пазар, тъй като чрез командироването компания, която няма представителство в определена страна, може да предлага услуги в нея. Командированите работници също така позволяват да се запълнят временни липси на определен пазар, включително за висококвалифициран персонал. Практиката се среща често в определени икономически сектори: от всички командировани работници 42% са заети в строителството, 21,8% - в преработващата промишленост, 13,5% - в образованието, здравеопазването и социалните услуги, и 10% - в бизнес услугите. Настоящите правила датират от повече от 20 години и включват набор от минимални права за командированите работници - например, минимално заплащане, максимално работно време, дни годишен отпуск и условия за наемане през агенции за временна заетост. С разширяването на ЕС условията на пазара на труда са се променили значително. Тъй като работодателите не са длъжни да плащат на командированите работници повече от минималната заплата в страната домакин, често тези служители са по-зле платени от местните работници, извършващи същата работа. Според Комисията разликата в заплащането може да достигне 50% в някои сектори. Слабости на сегашното законодателство са довели и до злоупотреби като създаването на компании, занимаващи се само с изпращането на работници, както и изкуствено прехвърляне на поръчки на субконтрактори от държави с по-слаба социална защита. Ето защо Парламентът си поставя като основна цел на реформата да гарантира, че командированите работници се третират по правилата за заплащането, заложени в законодателството и колективните трудови споразумения за местните работници. Всички правила за условията на труд на местни работници ще важат и за командированите, ако те останат в страната по-дълго от определен период. Принципът на равното третиране ще важи и за командированите работници, назначени през трудови агенции.
Източник: Европейски парламент

 
"Евроскола" - регионално състезание за Северозападна България
В Монтана се състоя регионалното състезание "Евроскола", организирано от Информационно бюро на Европейския парламент в България.Общо шест ученически отбора от Видин, Враца, Монтана и Плевен заслужиха с представянето си пътуване до Страсбург, Франция, където ще се превърнат в евродепутати за ден. На състезанието, което се проведе в Младежки дом - Монтана взеха участие 12 училища от региона, но само 6 са победители: Гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен; Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“, Враца; Математическа гимназия „Гео Милев“ Плевен; Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Кл. Охридски“, Монтана; Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“, Монтана; Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“, Видин. Отборите участници по традиция бяха съставени от 5-ма ученици, ръководени от един учител. Преподавателите нямаха право да участват в самото състезание и да се намесват в представянето на учениците си. Представянето на всеки отбор беше оценявано от жури в състав: Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на ЕП, Владимир Уручев, член на ЕП (ЕНП), Таня Чунтова, връзки с обществеността в Информационното бюро на ЕП, и Бойко Благоев, ръководител на отдел „Комуникации“ в Представителството на Европейската комисия в България. Членовете на журито бяха силно затруднени при вземането на решенията си поради високото ниво на подготовка на учениците и им пожелаха още по-големи успехи в бъдеще. Евродепутатът Владимир Уручев поздрави всички ученици, дошли в Младежкия дом в Монтана, за положените усилия и им даде ценни съвети за множеството възможности за усъвършенстване и реализация в Европейския съюз. Програма „Евроскола“ има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се включат чрез симулирани заседания в работата му и дори да гласуват неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни членки на ЕС прекарват един ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“. По време на своя парламентарен ден в Страсбург, около 500 европейски ученици участват в „заседания на комисиите“ и в пленарни заседания, разискват и гласуват резолюции, като дебатите се водят основно на френски и английски език. 
Източник: Европейски парламент

Комисията продължава действията срещу разхищаването на храни и продоволствената бедност, като улесни даряването на храни
Днес в Световния ден на храната, Комисията прие насоки за улесняване на даряването на храни в ЕС, което е ключов резултат от Плана за действие за кръговата икономика. Целта е да се изясни съответното законодателство на ЕС и да се помогне за премахване на бариерите пред даряването на храни. Насоките на ЕС ще помогнат на донорите и получателите на излишната храна да гарантират, че спазват съответните изисквания, като например хигиената на храните и информацията за храните, предназначена за потребителите, като по този начин осигуряват безопасни практики за даряване на храни. Насоките насърчават също така съвместното тълкуване на правилата на ЕС, приложими за даряването на храни, включително тези, свързани с ДДС. Приветствайки приемането, Витенис Андриукаитис, европейски комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: "Щастлива съм, че днес по повод Световния ден на храните имаме добра новина да докладваме. В ЕС около 550 000 тона храна са преразпределени на 6,1 милиона души от хранителните банки в ЕС, но това е само част от прогнозирания обем храна, която може да бъде преразпределена, за да се предотврати разхищаването на храна и да се помогне за борба с продоволствената бедност. и благотворителни организации, за да улеснят работата си и по този начин да предоставят на тези, които са най-нуждаещи се, но също така да станат отправна точка за националните органи и операторите да улесняват даряването на храна в ЕС ". Насоките на ЕС бяха разработени от Комисията в тясно сътрудничество с членовете на Платформата на ЕС за загуба на хранителни продукти и отпадъци от храните, обединяващи държавите-членки, международните организации, промишлеността, хранителните банки и други благотворителни организации. Документът с насоките може да бъде видян тук
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
252916