header.jpg
Платформа REFIT
С цел подобряване на съществуващото законодателство на ЕС и неготово прилагане представители на Комисията, националните власти и други заинтересовани страни се срещат редовно по линия на програма REFIT. В рамките на платформата REFIT се преглеждат предложенията, получени чрез онлайн формуляра „Облекчете товара“, и се отправят препоръки към Комисията. Платформата REFIT е създадена през 2015 г. като част от програмата за по-добро регулиране. Тя подпомага процеса на опростяване на законодателството на ЕС и намаляване на регулаторната тежест в полза на гражданското общество, предприятията и публичните органи и отправя препоръки към Комисията, като взема предвид предложенията на гражданите и заинтересованите страни. ЕК анализира предложенията и препоръките и обявява какво възнамерява да предприеме след това. В платформата има две групи, които се срещат поотделно и на общи заседания. Едната група е правителствена – по 1 представител на всяка държава от ЕС. Другата е групата на заинтересованите страни – представители на бизнеса, социалните партньори и гражданското общество, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. В момента заместник-председателят на Комисията Франс Тимерманс е председател на цялата платформа. Всяка група се ръководи от председателя на Комитета за регулаторен контрол.
Източник: Европейска комисия
 
Програма LIFE в България
Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на ЕС. Програмата е създадена с цел допринасяне за изпълнението, актуализирането и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съ - финансиране на проекти с европейска добавена стойност. Програма LIFE се управлява от Европейската комисия (ЕК) чрез нейните главни дирекции (ГД) „Околна среда“ и „Действия по климата“. Дейността по пряко управление на програмата е делегирана на Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME), която действа под надзора на посочените главни дирекции на ЕК. Външни екипи от експерти по подбор на проекти, мониторинг и комуникация подпомагат ЕК и EASME в техните дейности. Управлението на двата финансови инструмента на Програма LIFE (NCFF и PF4EE) е делегирано на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Програмата е структурирана в две подпрограми, всяка от които обхваща по три приоритетни области. Подпрограма „Околна среда“ обхваща околна среда и ресурсна ефективност, природа и      и управление и информация, свързани с околната среда. Подпрограма „Действия по Климата“ обхваща областите: смекчаване на изменението на климата, адаптация към изменението на климата и управление и информация, свързани с климата. Съгласно член 4 от Регламент № 1293/2013, общият финансов пакет за изпълнението на програма LIFE за периода 2014-2020 г. е 3 456 655 000 евро, разпределени между двете подпрограми по следния начин:
2 592 491 250 евро за подпрограма „Околна среда“ (75% от общия финансов пакет)
864 163 750 евро за подпрограма „Действия по климата“ (25 % от общия финансов пакет).
Допустими бенефициенти могат да бъдат публични органи –  национални публични организации, независимо от формата им – централни, регионални, местни, второстепенни разпоредители. Частните организации като търговски (*с изключение на ЕТ) и нетърговски (вкл. НПО) също са допустими кандидати. В рамките на многогодишните работни програми ЕК отправя ежегодни покани за представяне на проектни предложения, които се публикуват на интернет страницата на програма LIFE. Във връзка с всяка покана се публикуват специално разработени наръчници за кандидатстване, които напътстват кандидатите в процеса на подготовка и подаване на проектните им предложения. При изготвяне на предложението могат също така да се консултират със съответните звена за контакт по програма LIFE на национално и на регионално ниво. Кандидатите за финансиране по програмата следва да представят проектните си предложения чрез “eProposal” уеб базиран инструмент, съдържащ всички необходими административни, технически и финансови форми, и разполага с функционални възможности за прикачване/изпращане на съответните документи. (https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/)
Източник: www.life-bulgaria.bg
 
 
Единният цифров пазар - постижения и подводни камъни
29 Законодателни инициативи бяха представени от Европейската комисия от 2015 г. до сега. 17 Бяха договорени инициативи между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Вече има 12 законодателни инициативи на Комисията, които Европейският парламент и Съветът трябва да одобрят, за да доразвият единния цифров пазар. Единният цифров пазар (DSM) е този, в който се гарантира свободното движение на хора, услуги и капитали и където физическите и юридическите лица могат безпроблемно да осъществяват достъп до онлайн дейности и да участват в условия на лоялна конкуренция и високо ниво на потребителски и лични защита на данните, независимо от тяхната националност или място на пребиваване. На 10 май 2017 г. Комисията публикува средносрочен преглед на стратегията за цифровия единен пазар. Той представя и оценява напредъка в изпълнението на стратегията от 2015 г. насам и подчертава къде са необходими допълнителни действия. Европейската комисия определи завършването на Единния цифров пазар (DSM) като един от 10-те си политически приоритета. Единният цифров пазар създава възможности за нови инициативи и позволява на съществуващите компании да достигнат до пазара на над 500 милиона души. Завършването на единния цифров пазар може да допринесе 415 милиарда евро годишно за икономиката на Европа, да създава работни места и да преобразува нашите обществени услуги. Освен това той предлага възможности за гражданите, при условие че разполагат с подходящите цифрови умения. Повишеното използване на цифровите технологии подобрява достъпа на гражданите до информация и култура и подобрява възможностите им за работа. То може да насърчи модерното отворено управление. 
Източник: Европейската комисия
Нови правила, които да регламентират видео съдържанието онлайн
Тъй като интернет внася много промени, необходимо е да бъдат внесени нови проемни, които евродепутатите ще гласуват на 2 октомври, за да въведат изисквания не само за традиционни канали като радиото и телевизията, но и за онлайн услуги за гледане на видео съдържание (като Netflix) и за споделяне на видеоклипове (YouTube или Facebook). Накратко измененията ограничават показването на опасно съдържание, регламентират броя на рекламите и насърчават разпространението на европейски филми. Особено внимание се отделя на защитата на децата . Гледането на видеоклипове онлайн е любимо занимание на много деца от сравнително ранна възраст. Законодателството ограничава рекламите за деца на нездравословни храни и напитки и забранява рекламирането и продуктовото позициониране на тютюневи продукти, електронни цигари и алкохол в програми, предназначени за деца, както по телевизията, така и на сайтове за споделяне на видеоклипове. Правилата забраняват всякакво съдържание, което подбужда към насилие, омраза и тероризъм. Неоправданото показване на насилие и порнографските материали също ще бъдат подложени на строги регулации. Сайтовете за споделяне ще трябва да реагират бързо, когато бъде подаден сигнал от потребителите за даден видеоматериал. Съавторката на доклада на ЕП Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия) подчертава, че родителите ще имат възможност да ползват софтуер за филтриране на трафика и за проверка на възрастта на потребителя. Ограничения на рекламирането и европейско съдържание. Новите правила определят лимити за рекламирането − максималният дял на рекламите в периода между 6 часа сутринта и 18 часа ще трябва да бъде 20%. В същото време се дава възможност за гъвкавост на операторите, които могат да адаптират времето за реклами. За да се насърчи културното разнообразие и създаването на европейски филми, се налага изискване 30% от съдържанието на телевизионните канали и услугите за гледане на видео при поискване да бъде с европейски произход. 
Източник: Европейски парламент
 
Кодекс за добри практики срещу онлайн дезинформацията
Важна стъпка напред в борбата с разпространението на дезинформация онлайн се отбелязва с изработването на кодексът за добри практики, представен от онайн платформите и рекламната индустрия, представлява съществен момент от действията за ограничаване на това явление, което застрашава доверието на европейските граждани. Мария Габриел отбелязва, че това е единствена по рода си инициатива, в която индустрията се съгласява на доброволна основа да има набор от стандарти за саморегулация в контекст на борбата с дезинформацията онлайн, като се ангажира с предприемането на широк спектър от действия - от прозрачност в политическата реклама до затваряне на фалшиви профили и демонетизация на доставчици на дезинформация. Тези действия трябва да допринесат до бързо и измеримо намаляване на дезинформацията онлайн. От тази гледна точка, Европейската комисия ще отдели специално внимание на ефективното им приложение. Кодексът за добри практики трябва да допринесе за провеждането на прозрачна, справедлива и надеждна онлайн кампания преди изборите за Европейски парламент през пролетта на 2019 г. която е в съзвучие и зачита основните принципи на ЕС за свобода на изразяване, свобода на пресата и плурализъм. Според еврокомисарят по дигитална политика и общество точно тази стъпка допълва препоръката, направена от Комисията и представена от президента Юнкер на 12 септември относно мрежите за сътрудничество в контекст на изборите, онлайн прозрачността, защитата срещу инциденти, свързани с киберсигурността и борбата с дезинформационните кампании. Онлайн платформите трябва да се държат като отговорни социални играчи, особено в този решаващ период преди изборите и да направят всичко възможно да спрат разпространението на дезинформацията. Габриел пизовава онлайн платформите и рекламната индустрия да започнат да прилагат действията, договорени в Кодекса за добри практики, за да постигнем значителен напредък и измерими резултати през следващите месеци. Очаква се все повече и повече онлайн платформи, рекламни компании и рекламодатели да се придържат към него и да проучат допълнителни възможности за борба с дезинформацията. Европейската комисия ще следи отблизо постигнатия напредък и ще анализира първите резултати от Кодекса за добри практики до края на 2018 г. Ако резултатите се окажат незадоволителни, може да предложи допълнителни действия, включително такива от регулаторен характер.
Източник: Европейска комисия
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
500652