header.jpg

EФЕКТИВНОСТ НА ПОДПОМАГАНЕТО НА АКВАКУЛТУРИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО
Специален доклад № 10/2014 г.

Автор: Европейска сметна палата
Теми:Финанси на Общността, Политика в областта на рибарството
Изтеглете книгата в pdf
Електронна книга

ФАКТИ И ЦИФРИ ОТНОСНО ОБЩАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТОТ
Основни статистически данни

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“
Теми:Политика в областта на рибарството, Селско стопанство и рибарство

Изтеглете книгата в pdf

ВИДОВЕ В СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ

Aвтор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“
Теми: Политика в областта на рибарството

Изтеглете книгата в PDF

РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ В ЕВРОПА

Автор:Европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“
Теми: Политика в областта на рибарството

Изтеглете книгата в pdf

 

СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ
2012–2015 г

Aвтор:Европейска комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“
Теми: Ветеринарен сектор и здраве на животните, Обществено здраве
Изтеглете книгата в pdf

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
295973