МЕРКИ ЗА БОРБА С БЕЗРАБОТИЦАТА

Един от най-сериозните проблеми в ЕС през последните години  е високата безработица и бедността. Затова и една от основните цели на стратегията „Европа 2020“ на Европейския съюз е създаване на повече и по-добри работни места. Водещи цели на стратегията са увеличаване на участието на пазара на труда на хора между 20- и 64-годишна възраст до 75 % до 2020 г.; социално приобщаване и борба с бедността: преодоляване на риска от бедност и социално изключване за най-малко 20 милиона души; подобряване на качеството и постиженията на системите за образование и обучение: намаляване на дела на преждевременно напусналите училище до 10 % (от 15 %) и увеличаване на дела от населението на възраст 30—34 години със завършено висше или равностойно на висшето образование поне до 40 % (вместо 31 %).
Както е видно от целите на стратегията „Европа 2020“, ЕС работи целенасочено за намаляване на безработицата и бедността в Европа. За целта е създадена Програма на ЕС за заетост и социални иновации (ЗиСИ), коята се управлява от Европейската Комисия. Тя се състои от три оси. Оста „ПРОГРЕС“, оста EURES и Ос на „Микрофинансиране и социално предприемачество“. Те подкрепят:
◾модернизирането на заетостта и социалните политики — по оста ПРОГРЕС (61 % от общия бюджет);
◾трудовата мобилност — по оста EURES (18 % от общия бюджет);
◾достъпа до микрофинансиране и социално предприемачество — по оста Микрофинансиране и социално предприемачество (21 % от общия бюджет).
Програмата за заетост и социални иновации (EaSI) е инструмент за финансиране на равнище ЕС с цел стимулиране на висококачествена и устойчива заетост, гарантиране на адекватна и достойна социална закрила, борба със социал ното изключване и бедността и подобряване на условията на труд.
Европейският фонд за стратегически инвестиции, който е основният елемент на Инвестиционния план за Европа, известен още като плана "Юнкер" също цели намаляване на бедността и безработицата. С него се очакват инвестиции на 315 млрд. евро в икономиката на 28-те държави от ЕС в следващите три години. Целта му е да мобилизира допълнителни публични и частни инвестиции в Европа, включително и в България, за проекти с голямо социално и икономическо значение, както и да допринесе за развитието на малките и средните предприятия.
ЕС има редица инициативи и за борба с младежката безработица. Една от тях в България е Оперативна програма - "Развитие на човешките ресурси" за 2014 - 2020 г. По нея е обявена схема  „Активни“, която цели активизирането на пазара на труда на неактивни младежи до 29 години. Агенция по заетостта чрез операция „Обучения и заетост на младите хора“осигурява заетост при работодател чрез обучения и субсидия за заетост на регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ младежи до 29 годишна възраст.  Схема „Ново работно място 2015“ също дава възможност за устойчиви работни места на безработни и неактивни младежи.

На 17 септември 2015 г., Европейската комисия предложи на държавите от ЕС насоки за по-ефективно подпомагане на безработните да се върнат на работа.  Статистическите данни сочат, че към този момент над 12 милиона души в Европа са безработни повече от една година. В тази връзка ЕК предложи план за инвестиции в Европа, който цели създаване на милиони нови работни места. Предвижда се всички търсещи работа лица, които са били безработни повече от 12 месеца, да получат индивидуална оценка и писмено споразумение, в което им се предлага план за връщане на работа преди достигане на 18 месецабезработица.

Три основни стъпки следва да бъдат предприети:

- Насърчаване на регистрацията на дългосрочно безработните в служба по заетостта;

- Осигуряване на задълбочена индивидуална оценка на всеки регистриран безработен за установяване на неговите нужди и потенциал след не повече от 18 месеца безработица. Предлагане на споразумение за връщане на работа на всички регистрирани трайно безработни след не повече от 18 месеца безработица;

- Дългосрочно безработните в ЕС са 5 % от активното население, като този дял варира в различните държави членки на ЕС, като за Австрия делът е 1, 5%, за Гърция 19, 5 %.По данни на Евростат за 2014 г дългосрочно безработните лица в България са 232,2 хиляди (6,9% от трудово активното население), като най-голям е процентът на дългосрочно безработните младежи между 15 и 24 години – 8%.


АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ЩЕ ПОДПОМАГА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ В ДИРЕКЦИИ "БЮРО ПО ТРУДА"

Безработни лица, които са регистрирани в дирекции "Бюро по труда" към Агенция по заетостта и работодатели ще бъдат подпомагани от Агенция по заетостта, чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и чрез субсидия за заетост.
Помощта се предоставя по процедура BG05M9OP001-1.006 "Обучения и заетост", а конкретен бенефициент е "Агенция по заетостта". Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 000 лв.
Допустимите дейности, които ще бъдат подкрепяни са:
1. Информиране на работодателите за възможностите по операцията. Набиране на заявки от работодатели за наемане на безработни лица в предприятия или в публични институции.
2. Определяне на представители на безработни лица от целевите групи за включване в субсидирана заетост, както и за включване в професионални обучения или обучения за придобиване на ключова компетентност - чужд език и/или дигитална компетентност.
3. Провеждане на обучения за професионална квалификация и/или ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност" и ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици":
    - изработване и отпечатване на ваучери за обучение/ключови компетенции;
    - предоставяне на поименни ваучери за придобиване на професионална квалификация по професии или за ключова компетентност, съобразно набраните заявки от работодатели;    
    - реализиране на обучение срещу ваучерите.
4. Информация и насочване директно към свободни работни места за лица от целевите групи, за които работното място не изисква преминаване през обучение;
5. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период от 12 месеца;
Договори за заетост с Агенция по заетостта за наемане на безработни лица и субсидирана заетост могат да сключват работодатели, които разкриват нови работни места или
предлагат съществуващи свободни работни места. Разкриването на работни места се субсидира, ако през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица. Не се допуска лица да бъдат наети при работодател, при който са били наети
през някой от предходните 12 месеца преди датата на сключване на договор.
В сферата на публичната администрация, работодатели по настоящата операция могат да бъдат само органи за изпълнителната власт съгласно ЗМСМА, както и
общинскита предприятия по чл. 52 от ЗОС.
Допустимите целеви групи по настоящата процедура са неактивни и безработни лица на възраст над 29 г. Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни лица от целевата група, коиот са с основно или по-ниско образование, продължително безработни с регистрация в Бюрото по труда от 12 и повече месеца, безработни на възраст над 54 г. Минимум 50 % от наетите лица при един работодател трябва да са от някоя от горепосочениете приоритетни целеви групи.
Операцията ще се изпълнява до края на 2018 г.


ОТНОСНО ВАШИТЕ ПРАВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Като европейски гражданин имате право да работите във всички страни от ЕС и по принцип нуждаете от разрешително за работа. Ако сте самостоятелно заето лице никога не се изисква разрешително за работа.  Освен това имате право на същите обезщетения като работещите граждани на държавата, в която пребивавате от деня, в който започнете работа там.  В някои държави можете да се ползвате с намаления за пътуване с влак, допълнителни пенсии, стипендии за обучение и др.

Ако търсите работа в ЕС за по-малко от 6 месеца ви трябват валидна лична карта или паспорт и няма нужда да се регистрирате като пребиваващ в страната, в която търсите работа. Някои страни обаче може да изискат от вас да съобщите за вашето присъствие на съответните власти.  Порталът „Вашата Европа“ ще ви даде информация къде и как да съобщите за вашето присъствие в чужбина или ще ви предостави контакт със съответния национален орган. Трябва да имате предвид, че в някои страни можете да бъдете глобени, ако не съобщите за присъствието си, но в никакъв случай не можете да бъдете експулсирани само заради това. Ако все още търсите работа след първите 6 месеца от престоя си, то тогава националните власти могат да ви поискат доказателство, че активно си търсите работа и че имате добри шансове да намерите такава. Поради тази причина трябва да пазите копия от кандидатурата си за работа, кореспонденция с потенциални работодатели и други. Трябва да знаете, че като търсещи работа в друга страна, членка на ЕС, вие се ползвате със същите права като гражданите на тази страна по отношение на достъпа до заетост и до помощта от службите по заетостта за намиране на работа. В зависимост от държавната политика на страната, в която пребивавате, можете да получите например нисколихвени кредити за безработни или други помощи. Вашето семейство също има право на престой в чужбина при същите условия. Ако работите в друга страна – като наето или самостоятелно лице, вашите роднини могат да останат там, без да е необходимо да отговарят на други условия. Ако сте пенсионер, който живее в друга страна трябва да имате средства, без подпомагане на доходите, с които да издържате вашето семейство, както и пълна здравна осигуровка в страната, в която пребивавате. Някои от страните изискват вашите роднини да  съобщят своето присъствие и могат да бъдат глобени, ако не го направят в разумни срокове.
Ако търсите работа в чужбина, можете да се свържете с националните центрове за контакт в страните-членки на ЕС, чиито адреси и телефони за връзка са публикувани на портала „Вашата Европа“.

Ако изгубите работата си в друга страна от ЕС или пък бизнесът ви фалира, можете да запазите правото си да живеете в тази държава, но при определени условия. Но това зависи от периода, през който сте работили в новата страна или вида договор, който сте имали преди да загубите работата си.  При болест или злополука, имате право да останете в страната, докато трае това състояние.

Ако сте работили по-малко от една година на постоянен или временен трудов договор, имате право да останете да живеете в страната поне още 6 месеца, при условие, че търсите работа.
Ако сте работили в страна-членка на ЕС повече от една година, имате право да продължите да живеете там, но при условие, че сте регистриран като търсещ работа и отговаряте на условията, за да бъдете смятан за търсещ работа.
Трябва да знаете, че докато пребивавате в съответната държава – членка на ЕС, се ползвате със същите права като гражданите на тази държава – социални обезщетения, достъп до заетост, заплащане, помощи при намиране на работа и др..
Ако имате нужда от повече информация за документите и формалностите за законно пребиваване в друга страна от ЕС, посетете портала „Вашата Европа“ на следния адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/index_bg.htm


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА В ЕС С EURES

Европейските служби по заетостта (EURES) са мрежа за сътрудничество, която е създадена за да улесни свободното движение на работна ръка в рамките на Европейското икономическо пространство. Главните цели на мрежата са: 1) да информира, напътства и съветва работници потенциално готови да се преместят, относно възможностите за работа, както и относно условията на живот и работа в Европейското Икономическо Пространство; 2) да подпомага работодателите, които желаят да наемат работници от други страни; 3) да насочва и съветва работниците и работодателите в транс-граничните региони.

EURES предоставя информация, съвети и услуги за наемане/намиране на работа в полза на работниците и работодателите.

В EURES работят повече от 900 съветници, които ежедневно контактуват с търсещите работа и с работодателите. Това са подготвени специалисти, които предоставят информация, насоки и наемане на работа и на търсещи работа, и на работодатели.

За повече информация посетете интернет страницата на ЕURES: https://ec.europa.eu/eures/page/index


ТВОЯТА ПЪРВА РАБОТА С EURES

Ако сте на възраст от 18 до 35 години и сте граждани или законно пребиваващи в държава членка от ЕС, Норвегия или Исландия и сте затруднени в намирането на работа или обучение? Ако желаете да с преместите в друга държава от ЕС, Норвегия или Исландия поне за 6 месеца, за да работите, стажувате или чиракувате.

Твоята първа работа с EURES може да бъде решение за вас. Това е схема на ЕС за трудова мобилност, подпомагаща млади хора да намерят работа или стажуване в рамките на ЕС или в Норвегия и Исландия, както и на работодателите да намерят квалифициран персонал. Чрез тази схема може да се получи финансова подкрепа за пътуване за интервю в чужбина, както и за разходи за обучение, признаване на квалификаци и преместване.

Как да участвате?
Посетете интернет страницата на EURES, където подробно е предоставена информацията, която ви интересува:
https://ec.europa.eu/eures/public/your-first-eures-job-js?lang=bg&app=3.4.2p1-build-0&pageCode=your_first_eures_job_js


ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ(EPSO)

Европейската служба за подбор на персонал е отговорна за наемане на персонал за работа в институциите и в агенциите на ЕС, включително Европейския парламент, Европейския съвет, Европейската комисия, Съдът на ЕС, Европейският съд на одиторите, Европейската служба за външна дейност, Иномомическият и социален комитет, Комитетът на регионите и Европейският омбудсман. Всяка институция може да назначава персонал между кандидати, които са избрани от ЕPSO. Всяка година средно се получават 60 000 – 70 000 заявления, а в институциите се назначават между 1500 – 2000 кандидати.

Критерии за подбор:

Изборът на персонал е базиран върху отворени конкурси. Те сe организират от EPSO и са насочени към постоянни позиции или фиксирани във времето договори, съобразно Правилата за назначане на персонал в Европейските инстицуии и на базата на хармонизирани критерии. EPSO не приема заявления и автобиографии извън рамката на отворен конкурс или избирателна процедура.

Подробна информация за настоящи и бъдещи конкурси се публикува на страницата на ЕPSO.  

Изискванията за допустимост за участие в процедурите за подбор на EPSO са различни и зависят от съответния профил. Като цяло, европейско гражданство и отлично познаване на един от официалните европейски езици, както и задоволително владеене на английски, френски или немски езици са основни изисквания, валидни за всички профили.

Повечето от работещите в ЕС са постоянни служители, които са избирани чрез серия от конкурси, известни като открити конкурси, организирани от EPSO. Въпреки това се назначават служители на временни договори, които са избирани чрез тестове, организирани от ЕPSO.

Възможности за работа в институциите:

Мнозинството от възможностите за работа в институциите са в сферата на администрацията и управлението, която дава на служителите възможност да работят в разнообразни области, свързани с политиките на ЕС. Всяка обява за конкурс предоставя детайлно описание на работата, желаната квалификация и професионален опит.

Официалните езици на ЕС са 24, което означава, че много от кариерните възможности са ориентирани към лингвисти – преводачи.


ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД (EСФ)

Европейския социален фонд е основният инструмент на Европа за подпомагане на заетостта и за гарантиране на по-справедливи възможности за работа за гражданите на ЕС. Фондът инвестира в човешкия капитал на Европа – работниците, младите хора и лицата, търсещи работа. Финансирането по линия на ЕСФ е на стойност 10 милиарда лева годишно, което подобрява перспективите за намиране на работа за милиони европейски жители. Фондът подпомага и най-уязвимите групи хора, за които има риск да изпаднат в бедност и социално изключване.

ЕСФ финансира местни, регионални и национални проекти за заетост. България инвестира средствата по линия на ЕСФ в програми за развитие на висококачествени умения сред своята работна сила, гарантирайки едновременно с това, че хората в неравностойно положение получават равни възможности с останалите.  В България, средствата по ЕСФ се усвояват чрез кандидатстване с проектни предложениия по няколко оперативни програми. Това са ОП „Развитие на човешките ресурси,  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Добро управление“.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Оперативната програма е насочена към осигуряване на по-висока и по-качествена заетост, към намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и към подобряване на институционалния капацитет и модернизиране на публичните политики. Общият бюджет на програмата е 2.136 млрд.лв и е разпределен в няколко основни приоритета:

Приоритетна ос 1 – Подобряване на достъпа до аетост и качеството на работните места
Тази ос цели подоборяване на достъпа до заетост на икономически неакитвни и безработни лица, насърчаване на младежката заетост, подкрепа за стартиране на собствен бизнес, повече възможности за учене през целия живот за работната сила, адекватност на знанията и уменията на заетите спрямо нуждите на бизнеса и въвеждане на гъвкави форми на заетост.
Приоритетна ос 2 – Намаляване на бедността и насърчаване на социалното вкллючване
В рамките на тази приоритетна ос ще се подкрепят действия за иннтеграция на маргинализираните общности; активно включване на най-отдалечените от пазара на труда; подкрепа за семейства с деца; по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, включително здравни и социални услуги; деинституционализация на деца и възрастни, услуги за ранно детско развитие; развитие на социалната икономика и подкрепа за социалните предприятия.
Приоритетна ос 3 – Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.
По тази приоритетна ос ще се финансират дейности свързани с подобряване на ефикасността на публичните администрации и услуги в сферите на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминация, подобряване на условията на труд. Ще се въведат и нови процедури с цел подобряване на процесите на планиране, изпълнение, мониторинг, контрол и оценка на политиките в институциите.  
Приоритетна ос 4 – Транснационално сътрудничество
Тази приоритетна ос ще подкрепя проекти насочени към обмен на иновативни практики и опит между България и други държави-членки на ЕС във всички сфери на оперативната програма, както и към изграждане на формални и неформални мрежи за намиране на общи решения на общи проблеми, съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти.
Приоритетна ос 5 – Техническа помощ
Информация за актуални покани за кандидатстване с проектни предложения може да се намери на следния адрес: http://ophrd.government.bg/


КАК РАБОТИ ЕС С МЛАДЕЖИТЕ

Младежите са важна целева група, затова ЕС й определя специално място в своята политика.  Към младежите са насочени и политиката в областта на образованието, социалната политика и политиката на трудовата заетост на ЕС. Като цяло европейската политика за младежта е съсредоточена в насърчаващи мерки и активности с цел подкрепа на трансграничната работа с младежта и младежкия обмен и стимулиране на европейската идентичност у младежите.
ЕС гледа на младите хора като на жизнено необходим ресурс, затова насочва усилията си за улесняване възможностите на младите хора да реализират потенциала си като европейски граждани. Една от инициативите на ЕС насочена към младежите е Бялата книга относно младежта, приета през ноември 2001 г., която съдържа предложение, отправено към държавите членки на ЕС, за задълбочаванена сътрудничеството в четири приоритетни области, свързани с младежта: участие, информиране, доброволчески дейности и по-добро разбиране и познаване на младежта.
Наред с това е разработена „Стратегия на ЕС за младежта 2010—2018 г.“. Тя приканва всички държави членки да водят постоянен и редовен диалог с младите хора. Това е важна стъпка в развитието на политиката за младежта, тъй като се установява нова стратегия на ЕС за сътрудничество по въпросите на младежта за следващото десетилетие, обхващаща области като образование, трудова заетост, творчество и предприемачество, здраве и спорт и гражданското участие.
В стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“, Европейският съюз също акцентира на работата с младежите като отделя специално място на образованието и борбата с бедността и социалното изключване.
Политиката за младежта на ЕС е насочена към намаляване на броя на учениците, които преждевременно напускат образователната система;  модернизиране на образованието и обучението (включително на професионалното обучение); улесняване на достъпа на младиге хора до пазара на труда;  насърчаване на мобилността; както и  гарантиране на по-добро използване на фондовете на ЕС за дейности за справяне с младежката безработица.
С цел да се предостави на колкото се може повече млади хора бърз и лесен достъп до младежка информация, Европейската Комисия инициира създаването но Европейски младежки портал https://europa.eu/youth/FR_bg . Крайната цел на портала е да повиши участието на младите хора в обществения живот и да подкрепи тяхното активно гражданско участие.
Интегрирането и задържането на младите хора в образователната система и на пазара на труда се превръща в огромно предизвикателство на ЕС. С тази цел е разработена и програма „Еразъм+“ 2014—2020 г. Програмата финансира дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. Бюджетът на програмата за седем годишния период e от14,7 млрд. евро. „Еразъм+“ и от него могат да се възползват над 4 милиона европейци.
Подробна информация за програмата можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_bg.htm
С цел подкрепа на младите хора е създадена и информационна служба на ЕС за младите хора „Eurodesk“. Нейната задача е да отговаря на въпроси за ЕС, които са от значение за младите хора. Службата дава информация за възможности за обучение в чужбина, за политиките на ЕС за младите хора, възможностите зафинансиране на млади хора и др.
Подробна информация за службата можете да намерите на следния интернет адрес: www.eurodesk.org


ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА (FEAD)

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) подкрепя действията на европейските страни за предоставяне на материална помощ на хората, които имат най-голяма нужда от нея, което включва храна, дрехи и други основни стоки за лична употреба. Материалната помощ трябва да върви ръка за ръка с мерки за социално приобщаване, като насока и подкрепа за извеждане на хората от бедността. Националните органи могат да подкрепят и нематериалната помощ за най-нуждаещите се, за да им се помогне да се интегрират в обществото.
Как функционира Фондът? Европейската Комисия одобрява националните програми за периода 2014 - 2020 г., въз основа на които националните органи вземат отделни решения, които водят до предоставяне на помощта чрез партньорски организации. Държавите-членки на ЕС могат да избират какъв вид помощ (храна, основна материална помощ или комбинация от двете) желаят да предоставят в зависимост от своето собствено положение и това как ще бъдат доставени и разпределени стоките. Националните органи могат или сами да купуват храната и стоките и да ги доставят на партньорски организации, или да финансират организациите, които да извършат закупуването. Партньорските организации, които сами купуват храната или стоките, могат да ги разпределят пряко или да поискат помощ от други партньорски организации.
Как се избират партньорските организации? Партньорските организации са обществени органи или неправителствени организации, избрани от националните органи въз основа на обективни и прозрачни критерии, определени на национално равнище.
Колко пари са предоставени? Като реална стойност над 3,8 милиарда евро са предназначени за Фонда за периода 2014—2020 г. Европейските държави трябва да участват с поне 15 % национално съфинансиране в своите национални програми. Чрез Фонда ще се помогне на хората да направят първата крачка към излизане от бедността и социалното изключване. Благодарение на него най-нуждаещите се хора ще получат помощ за задоволяване на най-основните си нужди, което е предварително условие, за да могат те да започнат работа или да се обучават с подкрепата на ЕСФ.

Източник: Европейска комисия


Какво знаем за европейската мрежа "Евродеск"
Евродеск е международна неправителствена организация, създадена през 1990 г. Днес, организацията подкрепя дейностите на програма "Еразъм +" и е един от най-успешните ресурси за предоставяне на информация за млади хора по отношение на възможностите за образователна мобилност. Днес, мрежа от повече от 1200 професионалисти работят с Евродеск в 34 страни, за да повишат възможностите на младите хора за образователна мобилност и да ги окуражат да се превърнат в активни граждани. Евродеск е европейска мрежа, която превръща информацията, свързана с образователната мобилност в разбираема и достъпна за младите хора и младите професионалисти.
Ако имате въпрос, или се интересувате от международна програма в областта на младежките дейности, свържете се с най-близкия Евродеск в гр. Видин на следния адрес: http://www.fyc-vidin.org/eurodesk.html

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
612554