Европейски доброволци за хуманитарна помощ - възможности за доброволчество
Европейски доброволци за хуманитарна помощ  имат свободни текущи позиции за доброволчество. В момента предлагат две възможности: първата е доброволец на пълен работен ден в проект за хуманитарна помощ по света за период от 1 до 18 месеца. А втората възможност е онлайн доброволчество, което е гъвкаво и ще можете да подпомагате проекти за хуманитарна помощ, където и да се намирате, в съответствие с другите ви ангажименти. За да бъдеш доброволец на ЕС за хуманитарна помощ, трябва да сте гражданин на ЕС или дългосрочно пребиваващ в държава-членка на ЕС и трябва да имате навършени 18 години. Онлайн доброволчеството ще бъде отворено за доброволци от всякаква националност. Доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, разположени в проекти за хуманитарна помощ, ще получават покритие за разходи за обучение, настаняване и пътуване и могат да имат възможност да проведат допълнително обучение в европейска хуманитарна организация преди назначаването им на доброволческа служба. Тук може да се запознаете с вакантните места.
Източник: Европейска комисия
Вашата Първа EURES работа 
Ако сте на възраст между 18-35, гражданин или законно пребиваващ в държава членка на ЕС, Норвегия или Исландия и имате желание да се преместите в друга страна или се затруднявате да намерите работа на мястото, където живеете или търсите подходящ стаж, то може да се възпозвате от възможностите, които предлага Вашата първа работа в EURES. Това накратко е схема за професионална мобилност на Европейския съюз, която помага на младите граждани на ЕС да намерят работа или стаж в друга държава от ЕС, Норвегия или Исландия, и да помогне на работодателите да намерят квалифицирана работна сила. Тя има за цел да отговори на търсещите работа млади хора с предлагани заетост в Европа. Преместването трябва да продължи поне 6 месеца (за работни места) или 3 месеца (за стажове). Чрез Вашата първа работа по EURES можете да получавате информация, търсене на работа, съдействие и набиране на персонал. Също така да имате право на финансова подкрепа за посещение на интервю в чужбина, както и за покриване на разходи като езиково обучение, признаване на квалификации или преместване в страната на местоназначението. Вашата първа работа в EURES е отворена за кандидати с различни нива на образование и / или професионален опит. Вашето първо ръководство за работа в EURES определя условията и правилата, регулиращи участието. За повече подробности можете да се обърнете и към списъка с вашите първи работни места в EURES на службите по заетостта и техните партньори на ниво ЕС.
Източник: Европейска комисия
Конкурс за архивисти и асистент-архивисти 
Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Търсят се архивист/управител на документи, който да отговаря за един или няколко аспекта на политиката на институцията за управление на документи, архиви и информация. Основни дейности ще включва разработване, прилагане и осъществяване мониторинг на политиките и стратегиите за управление на документи, архиви и информация, включително регистриране, подбор и запазване, цифрово съхранение, управление на съдържание и извличане на информация. Ще гарантирате, че институцията управлява своите архиви, информация и документи в съответствие с приложимата правна уредба, включително законодателството относно поверителността, достъпа до документи и защитата на данни. Другият конкурс е за асистент архивист/управител на документи, който да подпомага осъществяването на управлението на документи, архиви и информация, както и разработването и използването на специално предназначени за целта информационни системи. Асистент архивиста ще събира, сортира и индексира, класифицира и съхранява документи, ще съставя контекстни хронологични описания на архивни фондове, ще въвежда справки за документи и файлове в електронните системи за управление на документи, ще оказва подкрепа във връзка с управлението на документи и архиви на своите колеги и ще съдейства на вътрешни и външни клиенти при търсенето и намирането на информация и документи. Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия: да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС; да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба; да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения. Кандидатстването се осъществява по електронен път на уебсайта на EPSO преди 16 октомври 2018 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.
Източник: Европейска служба за подбор на персонал
Стажове за повишаване на цифровите умения на работното място
Инициативата за стажове в областта на цифровите възможности ще осигури трансгранични стажове за максимум 6000 студенти, които завършват между 2018г. до 2020г. Целта е да се даде на студентите от всички дисциплини възможност да се сдобият с дигитален опит в областите, търсени от пазара. Много компании казват, че младите хора, които напускат образованието, не са готови за работа. Повече от 40% от бизнеса в Европа, търсещ специалисти по ИКТ, твърдят, че имат трудности да намерят подходящите хора. Европейската комисията създава схема за стажове "Digital Opportunity", която да помогне да се отговори на предизвикателството. Обучаващите се със стажантската програма "Digital Opportunity" ще укрепят специфичните за ИКТ умения в области като киберсигурността, големите данни, квантовата технология и машинното обучение или ще повишат дигиталните умения за бизнес в области като уеб дизайн, дигитален маркетинг и разработка на софтуер. Първите стажове могат да започнат през юни 2018 г. Пилотният проект се финансира от "Хоризонт 2020" и се изпълнява чрез "Еразъм +". Стажантите получават надбавка в продължение на 2-12 месеца, в съответствие с правилата и процедурите на "Еразъм +". Студентите кандидатстват чрез университета си, в съответствие с времето и процедурите, установени от университета за стажове "Еразмус +". Неотдавнашните завършили могат да направят стаж в рамките на 12 месеца след дипломирането си и при условие, че са кандидатствали преди завършването. Компаниите, които са членове на коалицията "Цифрови умения и работни места" и бизнеса, работещи в "Хоризонт 2020", са в основата на инициативата, но всички компании са добре дошли да предложат дигитални стажове. Фирмите, които желаят да приемат стажанти, трябва да публикуват офертите си на ErasmusIntern или Drop'pin или да ги рекламират чрез директни контакти с катедрите от учебните заведения за висше образование. Стажантът и приемащата фирма подписват договор за обучение преди началото на стажа. Последната част от споразумението включва сертификат за стаж, който се издава от компанията на стажанта и университета в рамките на 5 седмици след края на стажа. Необходимият образец на договора за обучение може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм +. Успех на всички! 
Източник: Европейска комисия
Търсят се есперти в областта на лиценза и оценката на патенти 
Европейската комисия създаде група експерти по лицензирането и оценяването на стандартни основни патенти (SEPs) и отвори покана за подаване на заявления за членство. Целта на групата е да увеличи експертния опит и ноу-хау относно определянето на справедливи, разумни и недискриминиращи (FRAND) лицензионни условия, както и надеждната оценка на интелектуалната собственост, включително в контекста на цифровизацията на икономиката. Групата ще бъде съставена от до 15 членове. Тя ще включва независими експерти и членове, представляващи интересите на заинтересованите страни. Заявленията за присъединяване към групата могат да бъдат подадени до 20 август 2018 г. Намерението за създаване на групата беше обявено за пръв път през ноември 2017 г. в съобщението на Комисията, очертаващо подхода на ЕС към стандартните основни патенти. Повече информация може да бъде открита тук.
Източник: Европейска комисия
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
612221