header.jpg
Стажове за повишаване на цифровите умения на работното място
Инициативата за стажове в областта на цифровите възможности ще осигури трансгранични стажове за максимум 6000 студенти, които завършват между 2018г. до 2020г. Целта е да се даде на студентите от всички дисциплини възможност да се сдобият с дигитален опит в областите, търсени от пазара. Много компании казват, че младите хора, които напускат образованието, не са готови за работа. Повече от 40% от бизнеса в Европа, търсещ специалисти по ИКТ, твърдят, че имат трудности да намерят подходящите хора. Европейската комисията създава схема за стажове "Digital Opportunity", която да помогне да се отговори на предизвикателството. Обучаващите се със стажантската програма "Digital Opportunity" ще укрепят специфичните за ИКТ умения в области като киберсигурността, големите данни, квантовата технология и машинното обучение или ще повишат дигиталните умения за бизнес в области като уеб дизайн, дигитален маркетинг и разработка на софтуер. Първите стажове могат да започнат през юни 2018 г. Пилотният проект се финансира от "Хоризонт 2020" и се изпълнява чрез "Еразъм +". Стажантите получават надбавка в продължение на 2-12 месеца, в съответствие с правилата и процедурите на "Еразъм +". Студентите кандидатстват чрез университета си, в съответствие с времето и процедурите, установени от университета за стажове "Еразмус +". Неотдавнашните завършили могат да направят стаж в рамките на 12 месеца след дипломирането си и при условие, че са кандидатствали преди завършването. Компаниите, които са членове на коалицията "Цифрови умения и работни места" и бизнеса, работещи в "Хоризонт 2020", са в основата на инициативата, но всички компании са добре дошли да предложат дигитални стажове. Фирмите, които желаят да приемат стажанти, трябва да публикуват офертите си на ErasmusIntern или Drop'pin или да ги рекламират чрез директни контакти с катедрите от учебните заведения за висше образование. Стажантът и приемащата фирма подписват договор за обучение преди началото на стажа. Последната част от споразумението включва сертификат за стаж, който се издава от компанията на стажанта и университета в рамките на 5 седмици след края на стажа. Необходимият образец на договора за обучение може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм +. Успех на всички! 
Източник: Европейска комисия
Търсят се есперти в областта на лиценза и оценката на патенти 
Европейската комисия създаде група експерти по лицензирането и оценяването на стандартни основни патенти (SEPs) и отвори покана за подаване на заявления за членство. Целта на групата е да увеличи експертния опит и ноу-хау относно определянето на справедливи, разумни и недискриминиращи (FRAND) лицензионни условия, както и надеждната оценка на интелектуалната собственост, включително в контекста на цифровизацията на икономиката. Групата ще бъде съставена от до 15 членове. Тя ще включва независими експерти и членове, представляващи интересите на заинтересованите страни. Заявленията за присъединяване към групата могат да бъдат подадени до 20 август 2018 г. Намерението за създаване на групата беше обявено за пръв път през ноември 2017 г. в съобщението на Комисията, очертаващо подхода на ЕС към стандартните основни патенти. Повече информация може да бъде открита тук.
Източник: Европейска комисия
 
Стажове в Европейския парламент 
Парламентът предлага в своя секретариат няколко варианта за стажове, чрез които предоставя възможност за професионално обучение и за придобиване на повече познания за това какво е Европейският парламент и с какво се занимава.
Първията вариант е Стажове за лица, притежаващи диплома за завършено висше образование (наречени стажове „Робер Шуман“). Стажовете за висшисти целят да дадат възможност на стажантите за допълване на знанията, които те са придобили по време на своето обучение, и да се запознаят с дейността на Европейския съюз и в частност на Европейския парламент. Всички лица, които отговарят на изискванията могат да участват, а именно да е гражданин на държава - членка на Европейския съюз или на държава - кандидатка за членство в Европейския съюз, съгласно разпоредбите на член 5, параграф 2 от вътрешния правилник; да е навършил 18 годишна възраст към датата а началото на стажа; да има задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз; да не се е възползвал от стаж или работа срещу възнаграждение в продължение на повече от четири последователни седмици, което да е за сметка на бюджета на Европейския съюз. Срокът на продължителност на тези стажове е пет месеца и не подлежи на удължаване. Дати на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите:
Период на записване: от 15 август до 15 октомври в полунощ 
Периоди на стажовете: от 1 март до 31 юли
Период на записване: от 15 март до 15 май в полунощ 
Периоди на стажовете: от 1 октомври до 28/29 февруари
25 000 души кандидатстват ежегодно за стаж в Европейския парламент, като над 600 сред тях са одобрени.
Препоръчително е да се запознаете подробно с Вътрешниия правилник относно стажовете и учебните посещения на Генералния секретариат на Европейския парламент и с рубриката „Често задавани въпроси“, преди да подадете своята кандидатура.
 Стажове по писмен превод за лица, завършили университет
Тези стажове са предназначени за лица завършили университет или приравнено учебно заведение. Тяхната цел е да позволят обогатяване на познанията, придобити по време на тяхното обучение, и запознаване отблизо с дейността на Европейския съюз и в частност с тази на Европейския парламент.
Продължителността на стажовете по писмен превод, предназначени за лица, притежаващи диплома за университетско образование, е три месеца. Те могат да бъдат продължени по изключение за максимален срок от три месеца.
Периоди за провеждане на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите: 
Начало на стажа: 1 януари
Периоди за записване: 15 юни – 15 август (24.00 ч.)
Начало на стажа: 1 април
Периоди за записване: 15 септември – -15 ноември (24.00 ч.)
Начало на стажа: 1 юли
Периоди за записване: 15 December - 15 February (midnight)
Начало на стажа: 1 октомври
Периоди за записване: 15 март – 15 май (24.00 ч.)
Стажовете по писмен превод се провеждат в Люксембург.
За сведение, през 2018 г. стипендията е в размер на 1 313,37 евро на месец.
Стажове за обучение по превод
Европейският парламент предлага на кандидатите, които към момента на подаване на кандидатурите вече притежават диплома за завършено средно образование, даваща достъп до университет или имат висше или техническо образование, което може да се приравни към тази степен, възможност за провеждане на стажове с практическа насоченост. Те са предназначени конкретно за кандидати, които трябва да проведат стаж в рамките на своя курс на обучение, при условие че имат навършени 18 години към първия ден от стажа, за който кандидатстват. Продължителността на стажовете за обучение по писмен превод е от един до три месеца. Те могат да бъдат продължени по изключение за максимален срок от три месеца.
Периоди за провеждане на стажовете за обучение по писмен превод и крайни срокове за получаване на кандидатурите: 
Начало на стажа: 1 януари
Периоди за записване: 15 юни – 15 август (24.00 ч.)
Начало на стажа: 1 април
Периоди за записване: 15 декември – 15 февруари (24.00 ч.)
Начало на стажа: 1 октомври
Периоди за записване: 15 март – 15 май (24.00 ч.)
Начало на стажа: 1 октомври
Периоди за записване: 15 март – 15 май (24.00 ч.)
Стажовете за обучение по писмен превод се провеждат в Люксембург.
По време на стажа за обучение по превод, стажантите получават месечно възнаграждение в размер на 322,10 евро на месец.
Източник и повече информация: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00047/Traineeships?utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_MzkxNDg5MQ%3D%3D&utm_medium=social&utm_source=twitter

 
Конкурс за администратори в ЕС
Искате да правите кариера в институциите на ЕС, възможностите са налице. До 10 април 2018 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време бихте могли да кандидатсвате за работа на публичната служба като „ администратори “ . Това е конкурс, обявен от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание с тестове с цел да бъде съставен списък за бъдещи назначения. Ролята на администаторите е да подпомагат лицата, вземащи решения, при изпълнението на мисията на институцията или органа, за които работят. AD 5 е степента, на която повечето лица с висше образование започват кариерата си на администратори в европейските институции. За да бъдете назначени е небходимо да отговаряте на на кои условия: Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава — членка на ЕС; да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба; да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения. Специални условия: трябва да владеете най-малко 2 официални езика на ЕС — единия поне на ниво C1 (задълбочено владеене), а другия поне на ниво B2 (задоволително владеене). Обърнете внимание, че посочените по-горе минимални изисквани нива се отнасят за всички езикови умения (говорене, писане, четене и слушане), които се изискват във формуляра за кандидатстване. За целите на този конкурс EPSO възнамерява да предложи като език 2 петте езика, които кандидатите посочват най-често , че владеят на ниво B2 или на по-високо ниво в първата част на формуляра за кандидатстване, като взема също предвид нуждите на службите, тъй като EPSO и конкурсната комисия работят на ограничен брой езици. На последно място, усилията и ресурсите, необходими за всеки допълнителен език, следва да бъдат пропорционални на броя на допълнителните кандидати, които могат да заявят участие в конкурса, ако бъде предложен допълнителен език. За да бъдат включени максимален брой кандидати, владеещи един от петте работни езика, предвидени по-горе, кандидатите се приканват да посочат всички официални езици на ЕС, които владеят, включително основния си език. EPSO ще обедини всички формуляри за кандидатстване, валидирани до изтичането на първия краен срок, за да подреди в низходящ ред езиците, посочени на ниво B2 или на по-високо ниво, и да ги сравни с нуждите на службите с цел да намери кандидатите, които отговарят на нуждите на отделните служби. Петте езика, на които ще бъдат проведени тестът за преценка на ситуация, тестът „организация на текущата работа“ и Центърът за оценяване (език 2), ще бъдат определени на този принцип от EPSO в качеството ѝ на орган по назначаването и ще бъдат съобщени на кандидатите скоро след крайния срок за регистрация . Друго специално исизкване е нивото на образование да съответства на завършено висше образование с продължителност на обучението най-малко 3 години , удостоверено с диплома (дипломата трябва да се получи най-късно до 31 юли 2018 г.). Не се изисква професионален опит. 
Източник: Европейска служба за подбор на персонал 

Езикови асистенти - работа в ЕС
Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси на общо основание с тестове за езикови асистенти за следните езици: български (BG), немски (DE), английски (EN), френски (FR), румънски (RO) и шведски (SV). Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз, основно Европейският парламент и Съветът, могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като езикови асистенти (функционална група AST). Обявлението се отнася за 6 езика. Всеки кандидат може да избере само един език, с който да кандидатства по време на попълването на електронния формуляр. След което този избор не може да бъде променян. Позициите, за които се кандидатства ще бъдат в Люксембург. Асистентите (функционална група AST) изпълняват задачи от административен или технически характер. Те осъществяват и задачи, свързани с обучения, за които се изисква известна степен на самостоятелност, по-специално що се отнася до прилагането на правила и разпоредби или общи указания. Езиковите асистенти работят в многоезична среда. Те трябва да изпълняват разнообразни задачи, необходими за съставянето на текстове. Те подпомагат преводачите или юрист-лингвистите при превода и редактирането (предварително и последващо обработване на документи), включително като използват компютърни приложения, обработват заявки за превод и работят с информация и документация от езиков характер, подготвят окончателните версии на законодателните текстове на Съюза, които са в процес на финализиране, и самостоятелно въвеждат изменения в законодателни и/или парламентарни текстове на своя език. Към момента на подаване на кандидатурата си, трябва да: да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС; да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба; да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения. Кандидатстването става по електронен път на уебсайта на EPSO до 23 януари 2018 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.
Източник: https://epso.europa.eu/ 

Статистика

Брой прегледи на статиите
268989