header.jpg

Обявено е свободно работно място за поста член на Регулаторния контролен съвет

На 3 юни 2016 в Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление за свободно работно място за поста член на Регулаторния контролен съвет на степен AD 14 (главен съветник).

Регулаторният контролен съвет (RSB) заменя Комитета за оценка на въздействието и допринася за политиката на Комисията за по-добро регулиране чрез контролиране на качеството на оценките на въздействието, последващите оценки и проверките за пригодност и чрез изготвяне на становища относно съответните проектодоклади.

Кандидатите за обявената позиция трябва да отговарятследните критерии:

  • гражданство:да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
  • степен или диплома за висше образование: да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години; или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този професионален опит от 1 година не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаването на дипломата);
  • професионален опит:: да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити като съветник на високо ниво и трябва да имат пряка връзка с област, свързана с тази длъжност;
  • езици:да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици;
  • възрастова границада не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за срочно наетите служители на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces&langue=EN

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 1 юли 2016 г., 12:00 ч., след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Пълния текст на обявлението можете да намерите на следния интернет адрес:

Обява за свободно работно място за поста член на Регулаторния контролен съвет – COM/2016/10367

http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/celex_c2016_197a_01_bg_txt.pdf


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
252998