header.jpg
Европейската служба за подбор на персонал търси преводачи за писмени преводи
 
В Официалния вестник на ЕС от 9 юни е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси за писмени преводачи с датски, ирландски, хърватски, литовски и малтийски език.
Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз ще наемат на работа нови членове на публичната служба като „писмени преводачи “ (функционална група AD).
Основната функция на езиковия администратор (писмения преводач) е да допринася за изпълнението на задълженията на институцията или органа, за която или за който работи, като извършва висококачествен превод на документи в определените срокове и като предоставя езикови консултации.
Задачите на езиковия администратор (писмения преводач) включват писмен превод от най-малко два чужди езика към неговия основен език, редакция на преводи от тези езици, терминологично проучване и съдействие при обучения и разработването на компютърни приложения. Текстовете често са сложни и са най-вече от политическо, правно, икономическо, финансово, научно и техническо естество, като обхващат всички сфери на дейност на Европейския съюз. Изпълнението на тези задачи изисква интензивно използване на специфични компютърни и офис приложения.
Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:
      – Да се ползват с пълния обем права като гражданин на държава- членка на ЕС;
      – Да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
      – Да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.
Кандидатстването се извършва по електронен път на уебсайта на EPSO http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers 
Срокът за кандидатстване е до 12 юли 2016 г. 
Пълният текст на обявлението можете да намерите на следния интернет адрес: http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/oj_joc_2016_205_a_0001_bg_txt.pdf

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
253003