header.jpg
Покана за кандидатстване за работа по три свободни позиции 
 
Съвместният секретариат на Програмата за междурегионално сътрудничество URBACT III 2014 – 2020 г., обяви покана за кандидатстване за работа по три свободни позиции. Одобрените кандидати трябва да имат възможност да започнат работа през есента на 2016 г.  Позициите са следните: 
 
Ръководител „капитализация и комуникация“:
Основните изисквания към кандидатите за тази ръководна позиция са:
 • Висше образование в областта на градското развитие;
 • Минимум 10 години опит в провеждането на градски политики, научни или приложни дейности;
 • Добри познания в областта на политиките свързани с териториално и градско развитие на ЕС;
 • Умения за ръководене и координиране на квалифициран екип от експерти;
 • Отлично владеене и ползване на английски и френски език, както и умения за редакция и съставяне на публикации на английски език;
Краен срок за кандидатстване: 19 септември 2016 г., 24.00 ч. 
 
Младши експерт „комуникация“:
Основните изисквания към тази експертна длъжност са :
 • Висше образование сходно с дейностите изпълнявани по програма URBACT III (комуникация, градски политики, социология, политически науки, транснационално сътрудничество);
 • Минимум една година опит в свързани с длъжностната характеристика дейности;
 • Опит в дейности/програми с европейско съфинансиране в областта на трансграничното, транснационално или междурегионално сътрудничество;
Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2016 г., 24.00 ч. 
 
Експерт „Одит и програмиране“
Кандидатите желаещи да подадат документи следва да отговарят на следните изисквания:
 • Диплома в направление: финансово управление/икономика или друга свързана специалност;
 • Минимум 3 години опит в дейности свързани с одит, финанси, европейски проекти и Европейски структурни фондове;
 • Познания в областта на европейските регулации и процедури, и др.
Краен срок за кандидатстване: 9 септември 2016 г., 24.00 ч. 
 
Пълните длъжностни характеристики, условия и начин за кандидатстване, както и друга полезна информация, можете да откриете на страницата на програмата: http://urbact.eu/3-job-openings-within-urbact-secretariat 
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
252999