header.jpg
Свободна позиция в Европейската сметна палата
В Официалния вестник на ЕС от 16 юни е публикувано обявление за свободна длъжност асистент на ръководителя по сигурността (степен AD7-AD9) в Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“.
Европейската сметна палата (ЕСП) е институция на Европейския съюз, създадена с Договора с цел извършване на одит на финансите на ЕС. В качеството си на външен одитор на ЕС тя допринася за подобряването на неговото финансовото управление и изпълнява функцията на независим пазител на финансовите интереси на гражданите.
ЕСП извършва одити, чрез които проверява как са получени и усвоени средствата на ЕС. Тя разглежда дали финансовите операции са правилно вписани и представени, дали са изпълнени редовно и законосъобразно и дали се управляват икономично, ефикасно и ефективно.
Сметната палата представя резултатите от извършените одити в ясни, актуални и обективни доклади. Тя също така изготвя становища по въпроси, свързани с финансовото управление на ЕС.
Асистентът на ръководителя по сигурността изпълнява своите функции под ръководството на директора, отговарящ за човешките ресурси, финансите и административното обслужване, и на ръководителя по сигурността. Асистентът следва да:
работи по всички въпроси, свързани с планирането на дейността на службата, и да координира текущите задачи;
подпомага ръководителя по сигурността при разработването и разписването на процедурите за сигурност и правилата за организация на службата;
допринася с експертните си познания за изготвянето на становища по отношение на инфраструктурата и оборудването за целите на сигурността;
следи за доброто изпълнение на задълженията на служителите по сигурността;
следи за планирането и последващите действия по отношение на обучението на персонала (обучения за придобиване на квалификация, преквалификация и т.н.);
участва в ръководството и/или управлението на обучения по стрелба;
отговаря за контрола на оборудването;
съдейства на ръководителя по сигурността по всички въпроси, свързани с противопожарната безопасност;
в общия случай, да поема отговорностите, възложени от ръководителя по сигурността;
замества ръководителя по сигурността в случаите на отсъствие.
Пълният текст на обявата: http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/oj_joc_2017_191_a_0001_bg_txt.pdf

Статистика

Брой прегледи на статиите
317323