header.jpg
Инициативата за младежка заетост 
Инициативата за младежка заетост е един от основните финансови ресурси на ЕС в подкрепа на изпълнението на схемите за гаранцията за младежта. Нейната цел е да бъдат подкрепени младите хора, живеещи в региони, в които младежката безработица през 2012 г. е надхвърляла 25 %.
Инициативата е насочена по-специално към младите хора, които не учат, не работят или не се обучават, включително дълготрайно безработни младежи или такива, които не са се регистрирали като търсещи работа.
Така се гарантира, че в тези части на Европа, в които предизвикателствата са най-големи, младите хора могат да получат целенасочена подкрепа.
Инициативата за младежка заетост по принцип подкрепя: чиракуване, стажове, намиране на работа, по-нататъшно образование за получаване на квалификация.
По линия на инициативата гаранция за младежта страните членки следва да въведат мерки, чрез които да гарантират, че младежите на възраст до 25 години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, професионална подготовка или стаж в срок от четири месеца от момента, в който напуснат училище или останат без работа.
Инициативата за младежка заетост е допълнение към други действия, предприети на национално равнище, по-специално действията, подпомагани по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ), като целта е създаване или изпълнение на схеми за гаранция за младежта. Действията на ЕСФ не се ограничават до засегнатите лица, тъй като фондът помага за реформиране на институциите и услугите в сферата на заетостта, образованието и обучението.
Общият бюджет (за всички отговарящи на изискванията страни от ЕС) на инициативата за младежка заетост за периода 2014 — 2020 г. е 6,4 млрд. евро. Инициативата за младежка заетост се изпълнява в съответствие с правилата на ЕСФ. 3,2 млрд. евро от общия бюджет идват от специален бюджетен ред за младежка заетост, а останалите 3,2 млрд. евро са от ЕСФ. Средствата от ЕСФ се допълват със собствени финансови ресурси от страните членки, които отговарят на изискванията.
С оглед на това, че безработицата все още е много висока, на 14 септември 2016 г. Комисията предложи бюджетът на инициативата за младежка заетост да се увеличи от 6,4 млрд. евро на 8,4 млрд. евро. По този начин общите ресурси на инициативата за периода 2017 — 2020 г. ще нараснат с 2 млрд. евро, ако Съветът и Европейският парламент приемат предложението на Комисията.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
317290