header.jpg
Специалисти администратори по финансова икономика и макроикономика се търсят от Европейската служба за подбор на персонал.
Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз могат да наемат на работа нови членове на публичната служба. Обявлението се отнася за две области. Можете да се регистрирате само за една от тях. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път. Определените цели в двете области: Финансова икономика: Целта е да бъдат наети на работа администратори (AD 7) в сферата на финансовата икономика, като акцентът се поставя върху многостранния надзор, надзора на държавите и върху анализа, изготвянето и оценяването на политики. Макроикономика: Целта е да бъдат наети на работа администратори (AD 7) в сферата на макроикономиката, като акцентът се поставя върху многостранния надзор, надзора на държавите и върху анализа, изготвянето и оценяването на политики. Кандидатите трябва да отговарят на следните няколко условия: да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС; да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба; да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения. Кандидатстването става по електронен път на уебсайта на EPSO до 19 декември 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.
Източник: EPSO

Статистика

Брой прегледи на статиите
325263