header.jpg
Възможности за кариера в Европейската комисия
Отворена е регистрацията за 5-месечен платен стаж към Европейската комисия за периода март-юли 2018. Стъпките за кандидатсване трябва да се следват внимателно. Необходимо е да се регистрирате и да попълните он-лайн регистрационна форма. 
След като приключи периодът на кандидатстване, потенциалните кандидати ще преминат през първата фаза на предварителната селекция за Синята книга, т.е. оценка на заявленията. Кандидатите се оценяват анонимно във фазата на оценяване от двама различни оценители въз основа на следните критерии: Ниво на образование (задължителна е пълна университетска диплома с продължителност най-малко три години); Езиково ниво в един от трите работни / процедурни езика на Европейската комисия (английски, френски, немски), различни от вашия майчин (и) език (задължително); Езиково ниво на останалите европейски официални езици и / или на езици, които не са на ЕС, ако е приложимо; Значимост на професионалния опит, ако е приложимо; Международен профил - опит в пребиваването / работата в чужбина (мобилност); Мотивация и качество на разсъжденията; IT умения, организационни умения, публикации и редки области на обучение.
Ако успешно преминат първата фаза на предварителната селекция, кандидатите се приемат за втората фаза на предварителния подбор, т.е. проверка на оправдателните документи / проверка на допустимостта.
Краен срок за подаване на заявленията за участие: 31 август 2017
За повече подробности: https://ec.europa.eu/stages/home_en 

Възможности за професионални стажове в Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) предлага стажове за завършили Журналистика, Информационни технологги, Социални науки, Икономика, Право, Математика и др. Как да кандидатствате: след като открието подходяща свободна позиция се запознайте с критерийте за допустимост и подбор, преди да подадете зявлението си. Имайте предвид, че за всяка свободна позиция е отворена функционална пощенска кутия. ACER приема завления, изпратени само до съответната пощенска кутия.Не пропускайте крайният срок: 16 юли 2017.
Източник: http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx#table 

Свободна позиция в Европейската сметна палата
В Официалния вестник на ЕС от 16 юни е публикувано обявление за свободна длъжност асистент на ръководителя по сигурността (степен AD7-AD9) в Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“.
Европейската сметна палата (ЕСП) е институция на Европейския съюз, създадена с Договора с цел извършване на одит на финансите на ЕС. В качеството си на външен одитор на ЕС тя допринася за подобряването на неговото финансовото управление и изпълнява функцията на независим пазител на финансовите интереси на гражданите.
ЕСП извършва одити, чрез които проверява как са получени и усвоени средствата на ЕС. Тя разглежда дали финансовите операции са правилно вписани и представени, дали са изпълнени редовно и законосъобразно и дали се управляват икономично, ефикасно и ефективно.
Сметната палата представя резултатите от извършените одити в ясни, актуални и обективни доклади. Тя също така изготвя становища по въпроси, свързани с финансовото управление на ЕС.
Асистентът на ръководителя по сигурността изпълнява своите функции под ръководството на директора, отговарящ за човешките ресурси, финансите и административното обслужване, и на ръководителя по сигурността. Асистентът следва да:
работи по всички въпроси, свързани с планирането на дейността на службата, и да координира текущите задачи;
подпомага ръководителя по сигурността при разработването и разписването на процедурите за сигурност и правилата за организация на службата;
допринася с експертните си познания за изготвянето на становища по отношение на инфраструктурата и оборудването за целите на сигурността;
следи за доброто изпълнение на задълженията на служителите по сигурността;
следи за планирането и последващите действия по отношение на обучението на персонала (обучения за придобиване на квалификация, преквалификация и т.н.);
участва в ръководството и/или управлението на обучения по стрелба;
отговаря за контрола на оборудването;
съдейства на ръководителя по сигурността по всички въпроси, свързани с противопожарната безопасност;
в общия случай, да поема отговорностите, възложени от ръководителя по сигурността;
замества ръководителя по сигурността в случаите на отсъствие.
Пълният текст на обявата: http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/oj_joc_2017_191_a_0001_bg_txt.pdf

 

Какво е EURES?

EURES (European Employment Services, Eвропейски служби по заетостта) представлява мрежа за сътрудничество между обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Швейцария. В мрежата са включени и партньорски организации – частни доставчици на услуги в сферата на заетостта, професионални съюзи, работодателски организации и др. Мрежата се координира от Европейската Комисия.

Създадена през 1993 г. , мрежата цели подпомагане мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на необходимото съдействие на търсещите работа лица, които желаят да работят в чужбина; работодателите, които желаят да наемат работници от чужбина; търсещите работа лица и работодателите в пограничните региони.

Услугите на EURES за гражданите и работодателите се изразяват в предоставяне на информация от базите данни, публикувани в EURES портала (European job mobility portal) и информация и консултации, предлагани от над 900 съветници на EURES от всички страни, членки на EURES.

Базите данни на EURES портала предоставят информация за свободните работни места, заявени чрез националните и обществените служби по заетостта в страните-членки на EURES, както работните места, заявени чрез т.н. EURES съветници; възможност за публикуване на професионално CV от страна на търсещите работа лица в съответната база данни на портала; тази база данни е достъпна за регистрираните в портала работодатели, които се интересуват от мотивирани търсещи работа лица от други страни от ЕС/ЕИП; информация за условията за живот и работа в страните от ЕС/ЕИП; информация за пазарите на труда в страните от ЕС/ЕИП; информация за ограниченията в свободното движение на работната сила, въведени от старите страни членки на EURES по отношение на новоприетите страни в ЕС; информация за възможностите за образование и професионално обучение в ЕС.

Данни за EURES съветниците както от България, така и от останалите страни-членки на EURES ще намерите в "EURES съветници".

Източник: Агенция по заетостта


 

РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ?

Ако сте дипломиран специалист по журналистика, комуникации, връзки с обществеността или еквивалент, институциите на ЕС ви предлагат множество възможности за работа, свързана с пресата, медиите, уебсайтове и уебсайтове и публикации, на ниво администратор (AD) или асистент(AST).
Асистентите по комуникациите работят в една или повече области, свързани с вътрешната и външната комуникация и информация. Вашата работа може да включва установяване на контакти с пресата, медиите и обществеността, съставяне, редактиране и подготовка на различни документи за публикуване, организиране на прояви, изготвяне на информационни документи, публикации, брошури и аудио-визуални материали, управление на комуникационни дейности чрез уебсайтове и социални медии, участие в анализа на медийното въздействие на комуникационните дейности, осъществяване на връзка и координация със заинтересовани страни (Службата за публикации, подизпълнители и др.).
Сред основните квалификации, които се изискват са владеене добре поне 2 езика на ЕС и образование в областта на комуникациите, медийните науки, журналистиката или връзките с обществеността след завършено средно образование и подходящ професионален опит в зависимост от конкурса, или средно образование и поне няколко години подходящ професионален опит в зависимост от конкурса.

Повече за процедурата за подбор можете да научите тук  https://epso.europa.eu/how-to-apply_bg

Европейската служба за подбор на персонал е публикувала примерни тестове, които са публикувани на следния адрес: https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_bg


 


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
277639