header.jpg

РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ?

Ако сте дипломиран специалист по журналистика, комуникации, връзки с обществеността или еквивалент, институциите на ЕС ви предлагат множество възможности за работа, свързана с пресата, медиите, уебсайтове и уебсайтове и публикации, на ниво администратор (AD) или асистент(AST).
Асистентите по комуникациите работят в една или повече области, свързани с вътрешната и външната комуникация и информация. Вашата работа може да включва установяване на контакти с пресата, медиите и обществеността, съставяне, редактиране и подготовка на различни документи за публикуване, организиране на прояви, изготвяне на информационни документи, публикации, брошури и аудио-визуални материали, управление на комуникационни дейности чрез уебсайтове и социални медии, участие в анализа на медийното въздействие на комуникационните дейности, осъществяване на връзка и координация със заинтересовани страни (Службата за публикации, подизпълнители и др.).
Сред основните квалификации, които се изискват са владеене добре поне 2 езика на ЕС и образование в областта на комуникациите, медийните науки, журналистиката или връзките с обществеността след завършено средно образование и подходящ професионален опит в зависимост от конкурса, или средно образование и поне няколко години подходящ професионален опит в зависимост от конкурса.

Повече за процедурата за подбор можете да научите тук  https://epso.europa.eu/how-to-apply_bg

Европейската служба за подбор на персонал е публикувала примерни тестове, които са публикувани на следния адрес: https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_bg


 


 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
 
На основание чл. 14, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет кани заинтересованите лица да участват в Централизиран конкурс за избор на външни оценители. Външните оценители могат да бъдат включени в състава на оценителните комисии като членове, резервни членове или помощник-оценители. Членовете на оценителната комисия участват в дейността по оценка и класиране на проектните предложения, подадени по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Помощник-оценителите подпомагат дейността по оценка, като дейността им се ограничава до етапите на оценка, определени в заповедта за назначаване на комисията. Работният език в процеса на оценка е български език. 
Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:
 • да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър";
 • да притежават най-малко 3 години опит в конкретна професионална област, посочена в списъка по т. 8.3., или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;
 • да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
 • да не са поставени под запрещение.
 
Допълнително изискване:
Предвид извършването на оценката на проектни предложения посредством Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, кандидатите за външни оценители следва да притежават компютърна грамотност, позволяваща участие в оценката на проектни предложения в изцяло електронна среда.
 
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
https://www.eufunds.bg/novini/item/15922-pokana-za-uchastie-v-tzentraliziran-konkurs-za-izbor-na-vanshni-otzeniteli-v-protzedurite-po-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht

 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана FRONTEX търси служители
 
През юни 2016 г. европейските институции се съгласиха да изградят Европейска гранична и брегова охрана, която да се състои от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (настоящата агенция Frontex с разширени функции) и националните органи, които отговарят за управлението на границите. Новата агенция, със седалище във Варшава, ще има важна роля за защитаването на външните граници на ЕС и ще допринася за гарантирането на вътрешната сигурност в ЕС.  Агенцията ще съсредоточи своята дейност върху изготвянето на оперативна стратегия за европейското интегрирано управление на границите и върху помощта за изпълнението ѝ от страна на всички засегнати държави членки.
За да изпълни тези нови задачи, агенцията трябва да достигне персонал от 1000 души до 2020 г. в сравнение с 402 души във Фронтекс в началото на 2016 г. Подборът на нови служители вече започна. Мотивирани и компетентни професионалисти са поканени да се консултират с възможностите за работа и да подадат документи за отворените позиции:
 
http://frontex.europa.eu/about-frontex/job-opportunities/open-selection-procedures/
 

Съвместния секретариат по Програма Interreg-ИПП България – Сърбия обявява конкурс за експерт по мониторинг на инвестиционни проекти
 
Съвместния секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия, към Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“обявява конкурс за подбор за позицията„експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“.Конкурсът се обявява за една свободна позиция в гр. София.
 
Изисквания за заемане на длъжността:
 • Образователно-квалификационна степен: „бакалавър“;
 • Висше образование: архитектура, строително инженерство или друга специалност, съответстваща на специфичните компетентности на длъжността;
 • Професионален опит: минимум 3 години по специалността от висшето образование;
 • Отлично ниво на владеене на английски език и на един от официалните езици на участващите страни - писмено и говоримо.
Допълнителни изисквания, които носят предимство за кандидатите:
 • Отлични компютърни умения;
 • Добри презантационни умения и способност да дава ефективни консултации;
 • Познаване на разпоредбите на ЕС и националното законодателство по отношение на програмите за териториално сътрудничество, финансирани по ИПП и в частност на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия,
 • Познания за тръжните процедури за външни дейности на Европейския съюз;  
 • Опит в програми, финансирани от ЕС, или в управление на програми или проекти ще се счита за предимство;
 • Отлична комуникативност и способност да установява и поддържа ефективни отношения в работната среда;
 • Способност да организира, планира и изпълнява възложените задачи, да работи под напрежение, при сгъстен график и кратки крайни срокове.
Подробна информация за изискванията иначинана провеждане на конкурса са публикувани на страницата на МРРБ (http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/news/konkurs-za-ekspert-po-monitoring-na-investicionni-proekti-v-glavniya-ofis-na-svmestniya) и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.
Документи за участие в конкурса се приемат в срок до 28.07.2016 г. в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет. 1, Център за административно обслужване.
 

 
Покана за кандидатстване за работа по три свободни позиции 
 
Съвместният секретариат на Програмата за междурегионално сътрудничество URBACT III 2014 – 2020 г., обяви покана за кандидатстване за работа по три свободни позиции. Одобрените кандидати трябва да имат възможност да започнат работа през есента на 2016 г.  Позициите са следните: 
 
Ръководител „капитализация и комуникация“:
Основните изисквания към кандидатите за тази ръководна позиция са:
 • Висше образование в областта на градското развитие;
 • Минимум 10 години опит в провеждането на градски политики, научни или приложни дейности;
 • Добри познания в областта на политиките свързани с териториално и градско развитие на ЕС;
 • Умения за ръководене и координиране на квалифициран екип от експерти;
 • Отлично владеене и ползване на английски и френски език, както и умения за редакция и съставяне на публикации на английски език;
Краен срок за кандидатстване: 19 септември 2016 г., 24.00 ч. 
 
Младши експерт „комуникация“:
Основните изисквания към тази експертна длъжност са :
 • Висше образование сходно с дейностите изпълнявани по програма URBACT III (комуникация, градски политики, социология, политически науки, транснационално сътрудничество);
 • Минимум една година опит в свързани с длъжностната характеристика дейности;
 • Опит в дейности/програми с европейско съфинансиране в областта на трансграничното, транснационално или междурегионално сътрудничество;
Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2016 г., 24.00 ч. 
 
Експерт „Одит и програмиране“
Кандидатите желаещи да подадат документи следва да отговарят на следните изисквания:
 • Диплома в направление: финансово управление/икономика или друга свързана специалност;
 • Минимум 3 години опит в дейности свързани с одит, финанси, европейски проекти и Европейски структурни фондове;
 • Познания в областта на европейските регулации и процедури, и др.
Краен срок за кандидатстване: 9 септември 2016 г., 24.00 ч. 
 
Пълните длъжностни характеристики, условия и начин за кандидатстване, както и друга полезна информация, можете да откриете на страницата на програмата: http://urbact.eu/3-job-openings-within-urbact-secretariat 
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
292507