header.jpg
Свободна позиция в Европейската сметна палата
В Официалния вестник на ЕС от 16 юни е публикувано обявление за свободна длъжност асистент на ръководителя по сигурността (степен AD7-AD9) в Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“.
Европейската сметна палата (ЕСП) е институция на Европейския съюз, създадена с Договора с цел извършване на одит на финансите на ЕС. В качеството си на външен одитор на ЕС тя допринася за подобряването на неговото финансовото управление и изпълнява функцията на независим пазител на финансовите интереси на гражданите.
ЕСП извършва одити, чрез които проверява как са получени и усвоени средствата на ЕС. Тя разглежда дали финансовите операции са правилно вписани и представени, дали са изпълнени редовно и законосъобразно и дали се управляват икономично, ефикасно и ефективно.
Сметната палата представя резултатите от извършените одити в ясни, актуални и обективни доклади. Тя също така изготвя становища по въпроси, свързани с финансовото управление на ЕС.
Асистентът на ръководителя по сигурността изпълнява своите функции под ръководството на директора, отговарящ за човешките ресурси, финансите и административното обслужване, и на ръководителя по сигурността. Асистентът следва да:
работи по всички въпроси, свързани с планирането на дейността на службата, и да координира текущите задачи;
подпомага ръководителя по сигурността при разработването и разписването на процедурите за сигурност и правилата за организация на службата;
допринася с експертните си познания за изготвянето на становища по отношение на инфраструктурата и оборудването за целите на сигурността;
следи за доброто изпълнение на задълженията на служителите по сигурността;
следи за планирането и последващите действия по отношение на обучението на персонала (обучения за придобиване на квалификация, преквалификация и т.н.);
участва в ръководството и/или управлението на обучения по стрелба;
отговаря за контрола на оборудването;
съдейства на ръководителя по сигурността по всички въпроси, свързани с противопожарната безопасност;
в общия случай, да поема отговорностите, възложени от ръководителя по сигурността;
замества ръководителя по сигурността в случаите на отсъствие.
Пълният текст на обявата: http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/oj_joc_2017_191_a_0001_bg_txt.pdf

 

Какво е EURES?

EURES (European Employment Services, Eвропейски служби по заетостта) представлява мрежа за сътрудничество между обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Швейцария. В мрежата са включени и партньорски организации – частни доставчици на услуги в сферата на заетостта, професионални съюзи, работодателски организации и др. Мрежата се координира от Европейската Комисия.

Създадена през 1993 г. , мрежата цели подпомагане мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на необходимото съдействие на търсещите работа лица, които желаят да работят в чужбина; работодателите, които желаят да наемат работници от чужбина; търсещите работа лица и работодателите в пограничните региони.

Услугите на EURES за гражданите и работодателите се изразяват в предоставяне на информация от базите данни, публикувани в EURES портала (European job mobility portal) и информация и консултации, предлагани от над 900 съветници на EURES от всички страни, членки на EURES.

Базите данни на EURES портала предоставят информация за свободните работни места, заявени чрез националните и обществените служби по заетостта в страните-членки на EURES, както работните места, заявени чрез т.н. EURES съветници; възможност за публикуване на професионално CV от страна на търсещите работа лица в съответната база данни на портала; тази база данни е достъпна за регистрираните в портала работодатели, които се интересуват от мотивирани търсещи работа лица от други страни от ЕС/ЕИП; информация за условията за живот и работа в страните от ЕС/ЕИП; информация за пазарите на труда в страните от ЕС/ЕИП; информация за ограниченията в свободното движение на работната сила, въведени от старите страни членки на EURES по отношение на новоприетите страни в ЕС; информация за възможностите за образование и професионално обучение в ЕС.

Данни за EURES съветниците както от България, така и от останалите страни-членки на EURES ще намерите в "EURES съветници".

Източник: Агенция по заетостта


 

РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ?

Ако сте дипломиран специалист по журналистика, комуникации, връзки с обществеността или еквивалент, институциите на ЕС ви предлагат множество възможности за работа, свързана с пресата, медиите, уебсайтове и уебсайтове и публикации, на ниво администратор (AD) или асистент(AST).
Асистентите по комуникациите работят в една или повече области, свързани с вътрешната и външната комуникация и информация. Вашата работа може да включва установяване на контакти с пресата, медиите и обществеността, съставяне, редактиране и подготовка на различни документи за публикуване, организиране на прояви, изготвяне на информационни документи, публикации, брошури и аудио-визуални материали, управление на комуникационни дейности чрез уебсайтове и социални медии, участие в анализа на медийното въздействие на комуникационните дейности, осъществяване на връзка и координация със заинтересовани страни (Службата за публикации, подизпълнители и др.).
Сред основните квалификации, които се изискват са владеене добре поне 2 езика на ЕС и образование в областта на комуникациите, медийните науки, журналистиката или връзките с обществеността след завършено средно образование и подходящ професионален опит в зависимост от конкурса, или средно образование и поне няколко години подходящ професионален опит в зависимост от конкурса.

Повече за процедурата за подбор можете да научите тук  https://epso.europa.eu/how-to-apply_bg

Европейската служба за подбор на персонал е публикувала примерни тестове, които са публикувани на следния адрес: https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_bg


 


 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
 
На основание чл. 14, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет кани заинтересованите лица да участват в Централизиран конкурс за избор на външни оценители. Външните оценители могат да бъдат включени в състава на оценителните комисии като членове, резервни членове или помощник-оценители. Членовете на оценителната комисия участват в дейността по оценка и класиране на проектните предложения, подадени по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Помощник-оценителите подпомагат дейността по оценка, като дейността им се ограничава до етапите на оценка, определени в заповедта за назначаване на комисията. Работният език в процеса на оценка е български език. 
Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:
  • да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър";
  • да притежават най-малко 3 години опит в конкретна професионална област, посочена в списъка по т. 8.3., или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;
  • да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
  • да не са поставени под запрещение.
 
Допълнително изискване:
Предвид извършването на оценката на проектни предложения посредством Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, кандидатите за външни оценители следва да притежават компютърна грамотност, позволяваща участие в оценката на проектни предложения в изцяло електронна среда.
 
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
https://www.eufunds.bg/novini/item/15922-pokana-za-uchastie-v-tzentraliziran-konkurs-za-izbor-na-vanshni-otzeniteli-v-protzedurite-po-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht

 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана FRONTEX търси служители
 
През юни 2016 г. европейските институции се съгласиха да изградят Европейска гранична и брегова охрана, която да се състои от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (настоящата агенция Frontex с разширени функции) и националните органи, които отговарят за управлението на границите. Новата агенция, със седалище във Варшава, ще има важна роля за защитаването на външните граници на ЕС и ще допринася за гарантирането на вътрешната сигурност в ЕС.  Агенцията ще съсредоточи своята дейност върху изготвянето на оперативна стратегия за европейското интегрирано управление на границите и върху помощта за изпълнението ѝ от страна на всички засегнати държави членки.
За да изпълни тези нови задачи, агенцията трябва да достигне персонал от 1000 души до 2020 г. в сравнение с 402 души във Фронтекс в началото на 2016 г. Подборът на нови служители вече започна. Мотивирани и компетентни професионалисти са поканени да се консултират с възможностите за работа и да подадат документи за отворените позиции:
 
http://frontex.europa.eu/about-frontex/job-opportunities/open-selection-procedures/
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
325305