header.jpg

Работа в съвместния секретариат на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. в гр. Кълъраш, Румъния

Съвместният секретариат на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. обяви процедура за наемане на 11 експерти в подкрепа на дейности по програмата за следните вакантни позициите:
 
 - 3 позиции „мениджър проекти“;
 - 4 позиции „финансов експерт“;
 - 1 позиция „експерт информация и публичност“;
 - 2 позиции за „експерт договаряне“.
 - 1 позиция за „асистент“.
 
Процедура за кандидатстване:
Кандидатите трябва да представят заявление и подробна автобиография на английски език като тя трябва да включва следните данни:
1. Кодът за свободното работно място, за което се кандидатства;
2. Е-мейл адрес, на който да се получат резултатите от процеса на подбор.
 
На 10 август 2016, кандидатите ще бъдат информирани по електронна поща за резултата от конкурса и ще бъдат поканени на интервю. Кандидатите, които не са одобрени също ще бъдат уведомени по електронната поща. Писменият тест и интервюто ще се проведат на 18 август 2016.
Списък с одобрените кандидати ще бъде публикуван на www.interregrobg.eu и на www.calarasicbc.ro на 10 август 2016.
Подаване на заявление: 
Заявлението трябва да бъде изпратен по електронната поща на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез www.ejobs.ro, в съответствие с процедурата по кандидатстване споменато по-горе. Всички заявления, подадени в рамките на крайния срок, ще бъдат приети. Всеки кандидат следва да кандидатства само за една позиция.
 
Повече информация за изискванията към кандидатите и процедурата по кандидатстване е поместена на страницата на програмата: http://www.interregrobg.eu/en/programme/job-opportunities.html 
 
Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 09 август, 2016, 16:00 ч.

Европейската служба за подбор на персонал търси преводачи за писмени преводи
 
В Официалния вестник на ЕС от 9 юни е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси за писмени преводачи с датски, ирландски, хърватски, литовски и малтийски език.
Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз ще наемат на работа нови членове на публичната служба като „писмени преводачи “ (функционална група AD).
Основната функция на езиковия администратор (писмения преводач) е да допринася за изпълнението на задълженията на институцията или органа, за която или за който работи, като извършва висококачествен превод на документи в определените срокове и като предоставя езикови консултации.
Задачите на езиковия администратор (писмения преводач) включват писмен превод от най-малко два чужди езика към неговия основен език, редакция на преводи от тези езици, терминологично проучване и съдействие при обучения и разработването на компютърни приложения. Текстовете често са сложни и са най-вече от политическо, правно, икономическо, финансово, научно и техническо естество, като обхващат всички сфери на дейност на Европейския съюз. Изпълнението на тези задачи изисква интензивно използване на специфични компютърни и офис приложения.
Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:
      – Да се ползват с пълния обем права като гражданин на държава- членка на ЕС;
      – Да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
      – Да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.
Кандидатстването се извършва по електронен път на уебсайта на EPSO http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers 
Срокът за кандидатстване е до 12 юли 2016 г. 
Пълният текст на обявлението можете да намерите на следния интернет адрес: http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/oj_joc_2016_205_a_0001_bg_txt.pdf

 

Обявено е свободно работно място за поста член на Регулаторния контролен съвет

На 3 юни 2016 в Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление за свободно работно място за поста член на Регулаторния контролен съвет на степен AD 14 (главен съветник).

Регулаторният контролен съвет (RSB) заменя Комитета за оценка на въздействието и допринася за политиката на Комисията за по-добро регулиране чрез контролиране на качеството на оценките на въздействието, последващите оценки и проверките за пригодност и чрез изготвяне на становища относно съответните проектодоклади.

Кандидатите за обявената позиция трябва да отговарятследните критерии:

  • гражданство:да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
  • степен или диплома за висше образование: да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години; или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този професионален опит от 1 година не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаването на дипломата);
  • професионален опит:: да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити като съветник на високо ниво и трябва да имат пряка връзка с област, свързана с тази длъжност;
  • езици:да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици;
  • възрастова границада не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за срочно наетите служители на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces&langue=EN

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 1 юли 2016 г., 12:00 ч., след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Пълния текст на обявлението можете да намерите на следния интернет адрес:

Обява за свободно работно място за поста член на Регулаторния контролен съвет – COM/2016/10367

http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/celex_c2016_197a_01_bg_txt.pdf


 

Администратори в областта на одита търси Европейската служба за подбор на персонал
 
На 12 май в Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за администратори в областта на одита (AD 5/AD 7). Конкурсът е организиран с цел да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз — предимно Европейската комисия в Брюксел и Европейската сметна палата в Люксембург, ще наемат на работа нови членове на публичната служба като „администратори“.
В институциите на Европейския съюз основната функция на администраторите е да подпомагат лицата, които вземат решения. Одиторите предоставят гаранции на ръководството на организацията, като извършват одити в широк спектър от области на политиката на ЕС. Те проверяват за спазването на законовите и подзаконовите актове и съотношението качество/разходи, разглеждат качеството на управление на рисковете, на ръководене на организацията и на функциониране на вътрешните процеси. По време на тяхната кариера на одиторите може да бъде възложено да извършват одити в различни държави от ЕС и трети държави.
Одиторите предоставят също консултантски услуги и съветват ръководството за начина, по който системите и процесите могат да бъдат подобрени.
Кандидатите, които проявяват интерес за участие в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:
Да се ползват с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
Да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
Да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.
Наред с това те трябва да отговарят и на следните специални условия свързани с владеене на различни езици:
Език 1: Да владеят един от 24-те официални езика на ЕС поне на ниво С1 (минимално изискване)
Език 2: Да владеят английски, немски или френски език поне на ниво В2 (минимално изискване); език 2 трябва да бъде различен от език 1
Кандидатстването се извършва по електронен път на уебсайта на EPSO до 14 юни 2016 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време. Формулярът за кандидатстване се попълва на английски, немски или френски език.
 
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/oj_joc_2016_171_a_0001_bg_txt.pdf
 

EВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОБЯВИ ПЛАТЕН 5 МЕСЕЧЕН СТАЖ

Европейската Комисия обяви платен 5 месечен стаж за стажанти в областта на конкурентното право, човешките ресурси, политиката за околната среда. Изпълнението наработатаще се състои главно отследното:
    Присъствие и организиране на срещи, работни групи, форуми, обществени обсъждания;
    Проучване и съставяне на документация, отчети, консултации; отговаряне на запитвания;
    Текущи проекти.
Стажантите, които бъдат одобрени за стажа ще получатмесечна стипендия от около 1120 евро и възстановяване на пътнитеразходи.
Срокът за кандидатстване е 29 януари 2016 г.
Повече информация за стажа можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/stages/


Статистика

Брой прегледи на статиите
317333