header.jpg
Европейската служба за подбор на персонал търси преводачи за писмени преводи
 
В Официалния вестник на ЕС от 9 юни е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси за писмени преводачи с датски, ирландски, хърватски, литовски и малтийски език.
Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз ще наемат на работа нови членове на публичната служба като „писмени преводачи “ (функционална група AD).
Основната функция на езиковия администратор (писмения преводач) е да допринася за изпълнението на задълженията на институцията или органа, за която или за който работи, като извършва висококачествен превод на документи в определените срокове и като предоставя езикови консултации.
Задачите на езиковия администратор (писмения преводач) включват писмен превод от най-малко два чужди езика към неговия основен език, редакция на преводи от тези езици, терминологично проучване и съдействие при обучения и разработването на компютърни приложения. Текстовете често са сложни и са най-вече от политическо, правно, икономическо, финансово, научно и техническо естество, като обхващат всички сфери на дейност на Европейския съюз. Изпълнението на тези задачи изисква интензивно използване на специфични компютърни и офис приложения.
Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:
      – Да се ползват с пълния обем права като гражданин на държава- членка на ЕС;
      – Да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
      – Да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.
Кандидатстването се извършва по електронен път на уебсайта на EPSO http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers 
Срокът за кандидатстване е до 12 юли 2016 г. 
Пълният текст на обявлението можете да намерите на следния интернет адрес: http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/oj_joc_2016_205_a_0001_bg_txt.pdf

 

Обявено е свободно работно място за поста член на Регулаторния контролен съвет

На 3 юни 2016 в Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление за свободно работно място за поста член на Регулаторния контролен съвет на степен AD 14 (главен съветник).

Регулаторният контролен съвет (RSB) заменя Комитета за оценка на въздействието и допринася за политиката на Комисията за по-добро регулиране чрез контролиране на качеството на оценките на въздействието, последващите оценки и проверките за пригодност и чрез изготвяне на становища относно съответните проектодоклади.

Кандидатите за обявената позиция трябва да отговарятследните критерии:

  • гражданство:да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
  • степен или диплома за висше образование: да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години; или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този професионален опит от 1 година не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаването на дипломата);
  • професионален опит:: да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити като съветник на високо ниво и трябва да имат пряка връзка с област, свързана с тази длъжност;
  • езици:да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици;
  • възрастова границада не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за срочно наетите служители на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces&langue=EN

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 1 юли 2016 г., 12:00 ч., след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Пълния текст на обявлението можете да намерите на следния интернет адрес:

Обява за свободно работно място за поста член на Регулаторния контролен съвет – COM/2016/10367

http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/celex_c2016_197a_01_bg_txt.pdf


 

Администратори в областта на одита търси Европейската служба за подбор на персонал
 
На 12 май в Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за администратори в областта на одита (AD 5/AD 7). Конкурсът е организиран с цел да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз — предимно Европейската комисия в Брюксел и Европейската сметна палата в Люксембург, ще наемат на работа нови членове на публичната служба като „администратори“.
В институциите на Европейския съюз основната функция на администраторите е да подпомагат лицата, които вземат решения. Одиторите предоставят гаранции на ръководството на организацията, като извършват одити в широк спектър от области на политиката на ЕС. Те проверяват за спазването на законовите и подзаконовите актове и съотношението качество/разходи, разглеждат качеството на управление на рисковете, на ръководене на организацията и на функциониране на вътрешните процеси. По време на тяхната кариера на одиторите може да бъде възложено да извършват одити в различни държави от ЕС и трети държави.
Одиторите предоставят също консултантски услуги и съветват ръководството за начина, по който системите и процесите могат да бъдат подобрени.
Кандидатите, които проявяват интерес за участие в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:
Да се ползват с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
Да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
Да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.
Наред с това те трябва да отговарят и на следните специални условия свързани с владеене на различни езици:
Език 1: Да владеят един от 24-те официални езика на ЕС поне на ниво С1 (минимално изискване)
Език 2: Да владеят английски, немски или френски език поне на ниво В2 (минимално изискване); език 2 трябва да бъде различен от език 1
Кандидатстването се извършва по електронен път на уебсайта на EPSO до 14 юни 2016 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време. Формулярът за кандидатстване се попълва на английски, немски или френски език.
 
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/oj_joc_2016_171_a_0001_bg_txt.pdf
 

EВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОБЯВИ ПЛАТЕН 5 МЕСЕЧЕН СТАЖ

Европейската Комисия обяви платен 5 месечен стаж за стажанти в областта на конкурентното право, човешките ресурси, политиката за околната среда. Изпълнението наработатаще се състои главно отследното:
    Присъствие и организиране на срещи, работни групи, форуми, обществени обсъждания;
    Проучване и съставяне на документация, отчети, консултации; отговаряне на запитвания;
    Текущи проекти.
Стажантите, които бъдат одобрени за стажа ще получатмесечна стипендия от около 1120 евро и възстановяване на пътнитеразходи.
Срокът за кандидатстване е 29 януари 2016 г.
Повече информация за стажа можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/stages/


АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ЩЕ ПОДПОМАГА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ В ДИРЕКЦИИ "БЮРО ПО ТРУДА"

Безработни лица, които са регистрирани в дирекции "Бюро по труда" към Агенция по заетостта и работодатели ще бъдат подпомагани от Агенция по заетостта, чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и чрез субсидия за заетост.
Помощта се предоставя по процедура BG05M9OP001-1.006 "Обучения и заетост", а конкретен бенефициент е "Агенция по заетостта". Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 000 лв.
Допустимите дейности, които ще бъдат подкрепяни са:
1. Информиране на работодателите за възможностите по операцията. Набиране на заявки от работодатели за наемане на безработни лица в предприятия или в публични институции.
2. Определяне на представители на безработни лица от целевите групи за включване в субсидирана заетост, както и за включване в професионални обучения или обучения за придобиване на ключова компетентност - чужд език и/или дигитална компетентност.
3. Провеждане на обучения за професионална квалификация и/или ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност" и ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици":
    - изработване и отпечатване на ваучери за обучение/ключови компетенции;
    - предоставяне на поименни ваучери за придобиване на професионална квалификация по професии или за ключова компетентност, съобразно набраните заявки от работодатели;    
    - реализиране на обучение срещу ваучерите.
4. Информация и насочване директно към свободни работни места за лица от целевите групи, за които работното място не изисква преминаване през обучение;
5. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период от 12 месеца;
Договори за заетост с Агенция по заетостта за наемане на безработни лица и субсидирана заетост могат да сключват работодатели, които разкриват нови работни места или
предлагат съществуващи свободни работни места. Разкриването на работни места се субсидира, ако през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица. Не се допуска лица да бъдат наети при работодател, при който са били наети
през някой от предходните 12 месеца преди датата на сключване на договор.
В сферата на публичната администрация, работодатели по настоящата операция могат да бъдат само органи за изпълнителната власт съгласно ЗМСМА, както и
общинскита предприятия по чл. 52 от ЗОС.
Допустимите целеви групи по настоящата процедура са неактивни и безработни лица на възраст над 29 г. Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни лица от целевата група, коиот са с основно или по-ниско образование, продължително безработни с регистрация в Бюрото по труда от 12 и повече месеца, безработни на възраст над 54 г. Минимум 50 % от наетите лица при един работодател трябва да са от някоя от горепосочениете приоритетни целеви групи.
Операцията ще се изпълнява до края на 2018 г.


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
268979