header.jpg
Съвместния секретариат по Програма Interreg-ИПП България – Сърбия обявява конкурс за експерт по мониторинг на инвестиционни проекти
 
Съвместния секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия, към Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“обявява конкурс за подбор за позицията„експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“.Конкурсът се обявява за една свободна позиция в гр. София.
 
Изисквания за заемане на длъжността:
 • Образователно-квалификационна степен: „бакалавър“;
 • Висше образование: архитектура, строително инженерство или друга специалност, съответстваща на специфичните компетентности на длъжността;
 • Професионален опит: минимум 3 години по специалността от висшето образование;
 • Отлично ниво на владеене на английски език и на един от официалните езици на участващите страни - писмено и говоримо.
Допълнителни изисквания, които носят предимство за кандидатите:
 • Отлични компютърни умения;
 • Добри презантационни умения и способност да дава ефективни консултации;
 • Познаване на разпоредбите на ЕС и националното законодателство по отношение на програмите за териториално сътрудничество, финансирани по ИПП и в частност на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия,
 • Познания за тръжните процедури за външни дейности на Европейския съюз;  
 • Опит в програми, финансирани от ЕС, или в управление на програми или проекти ще се счита за предимство;
 • Отлична комуникативност и способност да установява и поддържа ефективни отношения в работната среда;
 • Способност да организира, планира и изпълнява възложените задачи, да работи под напрежение, при сгъстен график и кратки крайни срокове.
Подробна информация за изискванията иначинана провеждане на конкурса са публикувани на страницата на МРРБ (http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/news/konkurs-za-ekspert-po-monitoring-na-investicionni-proekti-v-glavniya-ofis-na-svmestniya) и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.
Документи за участие в конкурса се приемат в срок до 28.07.2016 г. в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет. 1, Център за административно обслужване.
 

 
Покана за кандидатстване за работа по три свободни позиции 
 
Съвместният секретариат на Програмата за междурегионално сътрудничество URBACT III 2014 – 2020 г., обяви покана за кандидатстване за работа по три свободни позиции. Одобрените кандидати трябва да имат възможност да започнат работа през есента на 2016 г.  Позициите са следните: 
 
Ръководител „капитализация и комуникация“:
Основните изисквания към кандидатите за тази ръководна позиция са:
 • Висше образование в областта на градското развитие;
 • Минимум 10 години опит в провеждането на градски политики, научни или приложни дейности;
 • Добри познания в областта на политиките свързани с териториално и градско развитие на ЕС;
 • Умения за ръководене и координиране на квалифициран екип от експерти;
 • Отлично владеене и ползване на английски и френски език, както и умения за редакция и съставяне на публикации на английски език;
Краен срок за кандидатстване: 19 септември 2016 г., 24.00 ч. 
 
Младши експерт „комуникация“:
Основните изисквания към тази експертна длъжност са :
 • Висше образование сходно с дейностите изпълнявани по програма URBACT III (комуникация, градски политики, социология, политически науки, транснационално сътрудничество);
 • Минимум една година опит в свързани с длъжностната характеристика дейности;
 • Опит в дейности/програми с европейско съфинансиране в областта на трансграничното, транснационално или междурегионално сътрудничество;
Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2016 г., 24.00 ч. 
 
Експерт „Одит и програмиране“
Кандидатите желаещи да подадат документи следва да отговарят на следните изисквания:
 • Диплома в направление: финансово управление/икономика или друга свързана специалност;
 • Минимум 3 години опит в дейности свързани с одит, финанси, европейски проекти и Европейски структурни фондове;
 • Познания в областта на европейските регулации и процедури, и др.
Краен срок за кандидатстване: 9 септември 2016 г., 24.00 ч. 
 
Пълните длъжностни характеристики, условия и начин за кандидатстване, както и друга полезна информация, можете да откриете на страницата на програмата: http://urbact.eu/3-job-openings-within-urbact-secretariat 
 

Работа в съвместния секретариат на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. в гр. Кълъраш, Румъния

Съвместният секретариат на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. обяви процедура за наемане на 11 експерти в подкрепа на дейности по програмата за следните вакантни позициите:
 
 - 3 позиции „мениджър проекти“;
 - 4 позиции „финансов експерт“;
 - 1 позиция „експерт информация и публичност“;
 - 2 позиции за „експерт договаряне“.
 - 1 позиция за „асистент“.
 
Процедура за кандидатстване:
Кандидатите трябва да представят заявление и подробна автобиография на английски език като тя трябва да включва следните данни:
1. Кодът за свободното работно място, за което се кандидатства;
2. Е-мейл адрес, на който да се получат резултатите от процеса на подбор.
 
На 10 август 2016, кандидатите ще бъдат информирани по електронна поща за резултата от конкурса и ще бъдат поканени на интервю. Кандидатите, които не са одобрени също ще бъдат уведомени по електронната поща. Писменият тест и интервюто ще се проведат на 18 август 2016.
Списък с одобрените кандидати ще бъде публикуван на www.interregrobg.eu и на www.calarasicbc.ro на 10 август 2016.
Подаване на заявление: 
Заявлението трябва да бъде изпратен по електронната поща на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез www.ejobs.ro, в съответствие с процедурата по кандидатстване споменато по-горе. Всички заявления, подадени в рамките на крайния срок, ще бъдат приети. Всеки кандидат следва да кандидатства само за една позиция.
 
Повече информация за изискванията към кандидатите и процедурата по кандидатстване е поместена на страницата на програмата: http://www.interregrobg.eu/en/programme/job-opportunities.html 
 
Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 09 август, 2016, 16:00 ч.

Европейската служба за подбор на персонал търси преводачи за писмени преводи
 
В Официалния вестник на ЕС от 9 юни е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси за писмени преводачи с датски, ирландски, хърватски, литовски и малтийски език.
Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз ще наемат на работа нови членове на публичната служба като „писмени преводачи “ (функционална група AD).
Основната функция на езиковия администратор (писмения преводач) е да допринася за изпълнението на задълженията на институцията или органа, за която или за който работи, като извършва висококачествен превод на документи в определените срокове и като предоставя езикови консултации.
Задачите на езиковия администратор (писмения преводач) включват писмен превод от най-малко два чужди езика към неговия основен език, редакция на преводи от тези езици, терминологично проучване и съдействие при обучения и разработването на компютърни приложения. Текстовете често са сложни и са най-вече от политическо, правно, икономическо, финансово, научно и техническо естество, като обхващат всички сфери на дейност на Европейския съюз. Изпълнението на тези задачи изисква интензивно използване на специфични компютърни и офис приложения.
Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:
      – Да се ползват с пълния обем права като гражданин на държава- членка на ЕС;
      – Да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
      – Да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.
Кандидатстването се извършва по електронен път на уебсайта на EPSO http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers 
Срокът за кандидатстване е до 12 юли 2016 г. 
Пълният текст на обявлението можете да намерите на следния интернет адрес: http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/oj_joc_2016_205_a_0001_bg_txt.pdf

 

Обявено е свободно работно място за поста член на Регулаторния контролен съвет

На 3 юни 2016 в Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление за свободно работно място за поста член на Регулаторния контролен съвет на степен AD 14 (главен съветник).

Регулаторният контролен съвет (RSB) заменя Комитета за оценка на въздействието и допринася за политиката на Комисията за по-добро регулиране чрез контролиране на качеството на оценките на въздействието, последващите оценки и проверките за пригодност и чрез изготвяне на становища относно съответните проектодоклади.

Кандидатите за обявената позиция трябва да отговарятследните критерии:

 • гражданство:да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
 • степен или диплома за висше образование: да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години; или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този професионален опит от 1 година не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаването на дипломата);
 • професионален опит:: да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити като съветник на високо ниво и трябва да имат пряка връзка с област, свързана с тази длъжност;
 • езици:да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици;
 • възрастова границада не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за срочно наетите служители на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces&langue=EN

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 1 юли 2016 г., 12:00 ч., след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Пълния текст на обявлението можете да намерите на следния интернет адрес:

Обява за свободно работно място за поста член на Регулаторния контролен съвет – COM/2016/10367

http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/celex_c2016_197a_01_bg_txt.pdf


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
353016