header.jpg

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ЩЕ ПОДПОМАГА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ В ДИРЕКЦИИ "БЮРО ПО ТРУДА"

Безработни лица, които са регистрирани в дирекции "Бюро по труда" към Агенция по заетостта и работодатели ще бъдат подпомагани от Агенция по заетостта, чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и чрез субсидия за заетост.
Помощта се предоставя по процедура BG05M9OP001-1.006 "Обучения и заетост", а конкретен бенефициент е "Агенция по заетостта". Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 000 лв.
Допустимите дейности, които ще бъдат подкрепяни са:
1. Информиране на работодателите за възможностите по операцията. Набиране на заявки от работодатели за наемане на безработни лица в предприятия или в публични институции.
2. Определяне на представители на безработни лица от целевите групи за включване в субсидирана заетост, както и за включване в професионални обучения или обучения за придобиване на ключова компетентност - чужд език и/или дигитална компетентност.
3. Провеждане на обучения за професионална квалификация и/или ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност" и ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици":
    - изработване и отпечатване на ваучери за обучение/ключови компетенции;
    - предоставяне на поименни ваучери за придобиване на професионална квалификация по професии или за ключова компетентност, съобразно набраните заявки от работодатели;    
    - реализиране на обучение срещу ваучерите.
4. Информация и насочване директно към свободни работни места за лица от целевите групи, за които работното място не изисква преминаване през обучение;
5. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период от 12 месеца;
Договори за заетост с Агенция по заетостта за наемане на безработни лица и субсидирана заетост могат да сключват работодатели, които разкриват нови работни места или
предлагат съществуващи свободни работни места. Разкриването на работни места се субсидира, ако през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица. Не се допуска лица да бъдат наети при работодател, при който са били наети
през някой от предходните 12 месеца преди датата на сключване на договор.
В сферата на публичната администрация, работодатели по настоящата операция могат да бъдат само органи за изпълнителната власт съгласно ЗМСМА, както и
общинскита предприятия по чл. 52 от ЗОС.
Допустимите целеви групи по настоящата процедура са неактивни и безработни лица на възраст над 29 г. Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни лица от целевата група, коиот са с основно или по-ниско образование, продължително безработни с регистрация в Бюрото по труда от 12 и повече месеца, безработни на възраст над 54 г. Минимум 50 % от наетите лица при един работодател трябва да са от някоя от горепосочениете приоритетни целеви групи.
Операцията ще се изпълнява до края на 2018 г.


 

СТАЖОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Eвропейският парламент предлага няколко варианта за стажове, чрез които предоставя възможност за професионално обучение и за придобиване на повече познания за това какво е Европейският парламент и с какво се занимава. От 15 август започва нов период на кандидатстване. Представяме Ви информация за различните видове стажове и за начина, по който може да заявите интерес.
Стажовете са насочени към завършилите висше образование и към студенти. Съществуват както общи стажове, така и специализирани – по журналистика и писмени преводи. Стажовете за висшисти целят да дадат възможност на стажантите за допълване на знанията, които са придобили по време на своето обучение, и да се запознаят с дейността на Европейския съюз и в частност на Европейския парламент. Тези стажове включват: Стипендии „Робер Шуман“, общ вариант, Стипендии „Робер Шуман“, журналистическа насоченост.  
Кандидатстващите за стаж висшисти трябва да бъдат граждани на държава — членка на Европейския съюз, или на страна кандидатка, без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 2 от вътрешния правилник; да са навършили 18 години към началната дата на стажа; да притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз; да не са получили друга възможност за стаж и да не са били наемани срещу заплащане за повече от четири последователни седмици за сметка на бюджета на Европейския съюз.
Кандидатите за стипендиите „Робер Шуман“ с журналистическа насоченост трябва да докажат професионален опит, виден от публикувани произведения или от членство в сдружение на журналистите в държава — членка на Европейския съюз, или пък от придобита квалификация по журналистика, призната в държавите — членки на Европейския съюз, или в страните кандидатки.
Продължителността на тези стажове е пет месеца и не може да се удължава.
Срок за кандидатстване: 15 август—15 октомври (до полунощ)
Срок на стажа: 1 март—31 юли
Можете да намерите подробна информация за видовете стажове и процеса на кандидатстване на специалната страница на ЕП.
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00047/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B5
За да заявите интерес за стажовете, започващи през март 2016 г., трябва да попълните онлайн формуляр, който можете да намерите на горе посочения интернет адрес, след което трябва да го изпратите не по-късно от 15 октомври 2015 г.


 

ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ (EPSO) ТЪРСИ СЪВЕТНИЦИ/СЛУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Европейската служба за подбор на персонал обяви отворен конкурс за създаване на база данни от кандидати, чрез която европейските изпълнителни агенции могат да назначават служители по договаряне на временен трудов договор в за работа по програми и проекти. Поканата е отворена за кандидатстване на 31 юли, 2015 г.
Изпълнителните агенции управляват програмите на ЕС от името на Европейската комисия в области като образование, проучвания, бизнес, иновации, енергетика, околна среда и здраве. Те се намират в Брюксел и в Люксембург.
Като служител/съветник в областта на управлението на проекти и програми (функционална група III), вие ще имате следните задачи:
1) Управление на програми: проектен цикъл и тръжни процедури;
2) Оценка, мониторинг и популяризиране на покани за представяне на проектни предложения;
3) Оценка, мониторинг и обсъждане на проекти;
4) Финансова оценка на проекти и програми;
5) Подготовка на доклади и статистика;
6) Проектен/програмен мениджмънт.
Място на работа: Брюксел/Люксембург
Заплата: 2476, 74 (функционална група 3) и 3170,61 евро (функционална група 4) (индикативна месечна заплата за 40 часова работна седмица).
Извън основното възнаграждение, европейските институции предлагат допълнително възнаграждение, включително пенсия и здравни осигуровки.
За повече информация, процедурата за подбор и критериите за оценка посетете следната интернет страница:
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm


 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕДЛАГА НЕПЛАТЕНИ СТАЖОВЕ ЗА СТУДЕНТИ

Студенти от трети курс, записани в редовна форма на обучение, могат да кандидатстват за неплатен стаж в Представителството на Европейската комисия. Кандидатите следва да владеят английски, френски или немски език, а владеенето на друг официален език на Европейския съюз се счита за предимство. При кандидатстване следва да се представи актуално уверение от учебното заведение, което да удостоверява качеството им на студент, автобиография, мотивационно писмо, обясняващо мотивите им да кандидатстват за стаж в Представителството. В мотивационното писмо, кандидатите следва да упоменат желаният период за стаж и неговата продължителност. Ако периодът надвишава 6 седмици, кандидатът трябва да има предвид, че след това няма възможност за кандидатстване за друг (платен) стаж в Комисията. Кандидатурите се изпращат след 1 октомври, 2015 г. на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОБЯВИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИСТИ

Изпълнителните агенции на ЕС търсят да назначат финансови служители и финансови съветници на временни договори. Кандидатите трябва да са готови да изпълняват следни задължения:

- Бюджетно планиране и проследяване, събиране на бюджетна информация и докладване;

- Финансова координация и консултиране, финансови анализи;

- Управление на финансова информация;

- Административна дейност и проследяване на изпълнение на обществени поръчки.

Кандидатите трябва да имат релевантно образование и поне тригодишен професионален опит, европейско гражданство, отлично владеене на официален език на ЕС и задоволително знание на втори език. Двете възможни локации са в Брюксел и Люксембург.

Заплата: 2 457,08 евро(функционална група III) / 3 145,45 евро(функционална група IV) (индикативнамесечна начална заплата за 40-часова работна седмица).

Конкурсът, освен че осигурява подкрепа и помощ за назначаване на нови служители винституциите на ЕС, също предлага цялостен пакет на възнаграждение, включително пенсионно и здравно осигуряване. Всички кандидати, които проявяват интерес могат да кандидатстватот 30 юли 2015.Настоящата покана ще бъде отвореназа регистрация без никакъвкраен срок за подаване на заявленията.

Повече информация и кандидатстване на уебсайта на Европейската комисия.

http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm

 


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
317286