Коректори/Езикови редактори
 
Европейският парламент и Съдът на ЕС търсят да наемат на работа коректори/езикови редактори (функционална група AST 3) с гръцки, испански, естонски, ирландски, италиански и португалски език за своите езикови служби в Люксембург.
 
Ако ви наемат на работа, служебните ви задължения ще включват извършване на коректури, проверяване дали преведените текстове съответстват на оригинала, подготвяне и проверяване на материали за публикуване в различни формати и на различни носители, подготвяне на текстове в електронен формат или на хартия от гледна точка на правописа, граматиката и синтаксиса. Освен това ще проверявате последователността и единството на текстовете, както и спазването на указанията и правилата относно стила, и ще участвате в терминологични задачи и в контрола на качеството при превода на документи.
 
Вие ще отговорите на условията за кандидатстване ако отговаряте на следните условия:
 • Трябва да сте гражданин на ЕС с познания по поне 2 езика на ЕС: отлично владеене на език 1 (език на конкурса) и задоволителни познания по език 2 (английски или френски)
 • Трябва да сте завършили образование след завършено средно образование, удостоверено с диплома и последвано от професионален опит с продължителност най-малко три години в сфера, която е пряко свързана с естеството на служебните задължения. Може също да имате средно образование, удостоверено с диплома, даваща достъп до образование след завършено средно образование, и последвано от професионален опит с продължителност най-малко шест години, като най-малко три от тях са в сфера, която е пряко свързана с естеството на служебните задължения.
 
Периодът за кандидатстване започва на 18 февруари 2021 г.
Източник: ЕU Careers, www.epso.europa.eu 

Инициативата за младежка заетост 
 
Инициативата за младежка заетост е един от основните финансови ресурси на ЕС в подкрепа на изпълнението на схемите за гаранцията за младежта. Нейната цел е да бъдат подкрепени младите хора, живеещи в региони, в които младежката безработица през 2012 г. е надхвърляла 25 %.
Инициативата е насочена по-специално към младите хора, които не учат, не работят или не се обучават, включително дълготрайно безработни младежи или такива, които не са се регистрирали като търсещи работа.
Така се гарантира, че в тези части на Европа, в които предизвикателствата са най-големи, младите хора могат да получат целенасочена подкрепа.
Ако сте младеж на възраст до 25 години, в момента не учите и не работите, може да се включите в новата инициатива Европейска гаранция за младежта, разработена съгласно Препоръка на Съвета на ЕС.
В случай, че проявите интерес към програмите и мерките, предвидени в Европейската гаранция за младежта, Вие ще получите добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като сте останали без работа или сте напуснали системата на формалното образование.    
Възможните услуги, от които може да се възползвате в зависимост от индивидуалния Ви профил, са:
 • Професионално ориентиране – предоставяне на информация за избора на професия, квалификация, допълнителна квалификация или преквалификация;
 • Мотивационно обучение, което ще бъде предоставяно, както в бюрата по труда, така и от външни лицензирани организации;
 • Обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности, търсени на пазара на труда;
 • Мерки за създаване на работни места чрез финансови субсидии за работодателите;
 • Стажантски програми и мерки, насочени към младежи със средно или по-високо образование и с професионална квалификация;
 • Субсидиране на временна заетост;
 • Насърчаване на териториалната мобилност в страната при търсене и започване на работа;
 • Предоставяне на услуги от мрежата на европейските служби за заетост (EURES);
 • Подкрепа за стартиране на собствен бизнес от младите хора с високо образование и квалификация, които имат мотивация и бизнес идеи.
За повече информация относно възможностите за включване в програмите и мерките, съгласно Европейската гаранция за младежта, може да се обърнете към трудовите посредници в дирекции „Бюро по труда” в цялата страна.
 
Източници: Европейска комисия 
Агенция по заетостта

Възможности за платен стаж в Европейската комисия
 
Два пъти годишно Комисията предлага 5-месечни платени стажове в дирекции, институции и агенции на ЕС. Ако кандидатствате за програмата за стажове на Комисията, моля, обърнете внимание на последиците от COVID-19 върху кандидатурите и упражняването на стажове.
 
 

 
Стажове в Еропейския институт за равенство между половете
 
Европейският институт за равенство между половете бе създаден с цел насърчаване и укрепване на равенството между половете, включително чрез включването му във всички политики на ЕС и произлизащите от тях национални политики, и на борбата срещу половата дискриминация, както и повишаване на осведомеността на европейските граждани относно равенството между половете.
Местоположение: Вилнюс (Литва)
Уебсайт: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eige_bg
Институция/агенция:(EIGE) Европейски институт за равенство между половете
Вид на договора:Стажант
Основната цел на стажовете е да: предоставят опит и обучение на работното място в ключови области от работата на Института; разширяват и помагат за прилагане на знанията, придобити по време на следването или професионалния живот; предоставят практически познания за агенциите и институциите на ЕС; дадат възможност на стажантите да придобият професионален опит в агенция на ЕС.
Кой може да кандидатства? 
Висшисти, които са граждани на държава от ЕС или от ЕАСТ, или държава, отговаряща на условията за предприсъединителна помощ.
Продължителност: до 6 месеца
Заплащане: Да. Около 750 евро на месец.
Начални дати: Текущи
За повече информация: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment

 
Европейски доброволци за хуманитарна помощ - възможности за доброволчество
Европейски доброволци за хуманитарна помощ  имат свободни текущи позиции за доброволчество. В момента предлагат две възможности: първата е доброволец на пълен работен ден в проект за хуманитарна помощ по света за период от 1 до 18 месеца. А втората възможност е онлайн доброволчество, което е гъвкаво и ще можете да подпомагате проекти за хуманитарна помощ, където и да се намирате, в съответствие с другите ви ангажименти. За да бъдеш доброволец на ЕС за хуманитарна помощ, трябва да сте гражданин на ЕС или дългосрочно пребиваващ в държава-членка на ЕС и трябва да имате навършени 18 години. Онлайн доброволчеството ще бъде отворено за доброволци от всякаква националност. Доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, разположени в проекти за хуманитарна помощ, ще получават покритие за разходи за обучение, настаняване и пътуване и могат да имат възможност да проведат допълнително обучение в европейска хуманитарна организация преди назначаването им на доброволческа служба. Тук може да се запознаете с вакантните места.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
527391