header.jpg

 

Какво е EURES?

EURES (European Employment Services, Eвропейски служби по заетостта) представлява мрежа за сътрудничество между обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Швейцария. В мрежата са включени и партньорски организации – частни доставчици на услуги в сферата на заетостта, професионални съюзи, работодателски организации и др. Мрежата се координира от Европейската Комисия.

Създадена през 1993 г. , мрежата цели подпомагане мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на необходимото съдействие на търсещите работа лица, които желаят да работят в чужбина; работодателите, които желаят да наемат работници от чужбина; търсещите работа лица и работодателите в пограничните региони.

Услугите на EURES за гражданите и работодателите се изразяват в предоставяне на информация от базите данни, публикувани в EURES портала (European job mobility portal) и информация и консултации, предлагани от над 900 съветници на EURES от всички страни, членки на EURES.

Базите данни на EURES портала предоставят информация за свободните работни места, заявени чрез националните и обществените служби по заетостта в страните-членки на EURES, както работните места, заявени чрез т.н. EURES съветници; възможност за публикуване на професионално CV от страна на търсещите работа лица в съответната база данни на портала; тази база данни е достъпна за регистрираните в портала работодатели, които се интересуват от мотивирани търсещи работа лица от други страни от ЕС/ЕИП; информация за условията за живот и работа в страните от ЕС/ЕИП; информация за пазарите на труда в страните от ЕС/ЕИП; информация за ограниченията в свободното движение на работната сила, въведени от старите страни членки на EURES по отношение на новоприетите страни в ЕС; информация за възможностите за образование и професионално обучение в ЕС.

Данни за EURES съветниците както от България, така и от останалите страни-членки на EURES ще намерите в "EURES съветници".

Източник: Агенция по заетостта


 

РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ?

Ако сте дипломиран специалист по журналистика, комуникации, връзки с обществеността или еквивалент, институциите на ЕС ви предлагат множество възможности за работа, свързана с пресата, медиите, уебсайтове и уебсайтове и публикации, на ниво администратор (AD) или асистент(AST).
Асистентите по комуникациите работят в една или повече области, свързани с вътрешната и външната комуникация и информация. Вашата работа може да включва установяване на контакти с пресата, медиите и обществеността, съставяне, редактиране и подготовка на различни документи за публикуване, организиране на прояви, изготвяне на информационни документи, публикации, брошури и аудио-визуални материали, управление на комуникационни дейности чрез уебсайтове и социални медии, участие в анализа на медийното въздействие на комуникационните дейности, осъществяване на връзка и координация със заинтересовани страни (Службата за публикации, подизпълнители и др.).
Сред основните квалификации, които се изискват са владеене добре поне 2 езика на ЕС и образование в областта на комуникациите, медийните науки, журналистиката или връзките с обществеността след завършено средно образование и подходящ професионален опит в зависимост от конкурса, или средно образование и поне няколко години подходящ професионален опит в зависимост от конкурса.

Повече за процедурата за подбор можете да научите тук  https://epso.europa.eu/how-to-apply_bg

Европейската служба за подбор на персонал е публикувала примерни тестове, които са публикувани на следния адрес: https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_bg


 


 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
 
На основание чл. 14, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет кани заинтересованите лица да участват в Централизиран конкурс за избор на външни оценители. Външните оценители могат да бъдат включени в състава на оценителните комисии като членове, резервни членове или помощник-оценители. Членовете на оценителната комисия участват в дейността по оценка и класиране на проектните предложения, подадени по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Помощник-оценителите подпомагат дейността по оценка, като дейността им се ограничава до етапите на оценка, определени в заповедта за назначаване на комисията. Работният език в процеса на оценка е български език. 
Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:
 • да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър";
 • да притежават най-малко 3 години опит в конкретна професионална област, посочена в списъка по т. 8.3., или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;
 • да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
 • да не са поставени под запрещение.
 
Допълнително изискване:
Предвид извършването на оценката на проектни предложения посредством Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, кандидатите за външни оценители следва да притежават компютърна грамотност, позволяваща участие в оценката на проектни предложения в изцяло електронна среда.
 
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
https://www.eufunds.bg/novini/item/15922-pokana-za-uchastie-v-tzentraliziran-konkurs-za-izbor-na-vanshni-otzeniteli-v-protzedurite-po-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht

 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана FRONTEX търси служители
 
През юни 2016 г. европейските институции се съгласиха да изградят Европейска гранична и брегова охрана, която да се състои от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (настоящата агенция Frontex с разширени функции) и националните органи, които отговарят за управлението на границите. Новата агенция, със седалище във Варшава, ще има важна роля за защитаването на външните граници на ЕС и ще допринася за гарантирането на вътрешната сигурност в ЕС.  Агенцията ще съсредоточи своята дейност върху изготвянето на оперативна стратегия за европейското интегрирано управление на границите и върху помощта за изпълнението ѝ от страна на всички засегнати държави членки.
За да изпълни тези нови задачи, агенцията трябва да достигне персонал от 1000 души до 2020 г. в сравнение с 402 души във Фронтекс в началото на 2016 г. Подборът на нови служители вече започна. Мотивирани и компетентни професионалисти са поканени да се консултират с възможностите за работа и да подадат документи за отворените позиции:
 
http://frontex.europa.eu/about-frontex/job-opportunities/open-selection-procedures/
 

Съвместния секретариат по Програма Interreg-ИПП България – Сърбия обявява конкурс за експерт по мониторинг на инвестиционни проекти
 
Съвместния секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия, към Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“обявява конкурс за подбор за позицията„експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“.Конкурсът се обявява за една свободна позиция в гр. София.
 
Изисквания за заемане на длъжността:
 • Образователно-квалификационна степен: „бакалавър“;
 • Висше образование: архитектура, строително инженерство или друга специалност, съответстваща на специфичните компетентности на длъжността;
 • Професионален опит: минимум 3 години по специалността от висшето образование;
 • Отлично ниво на владеене на английски език и на един от официалните езици на участващите страни - писмено и говоримо.
Допълнителни изисквания, които носят предимство за кандидатите:
 • Отлични компютърни умения;
 • Добри презантационни умения и способност да дава ефективни консултации;
 • Познаване на разпоредбите на ЕС и националното законодателство по отношение на програмите за териториално сътрудничество, финансирани по ИПП и в частност на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия,
 • Познания за тръжните процедури за външни дейности на Европейския съюз;  
 • Опит в програми, финансирани от ЕС, или в управление на програми или проекти ще се счита за предимство;
 • Отлична комуникативност и способност да установява и поддържа ефективни отношения в работната среда;
 • Способност да организира, планира и изпълнява възложените задачи, да работи под напрежение, при сгъстен график и кратки крайни срокове.
Подробна информация за изискванията иначинана провеждане на конкурса са публикувани на страницата на МРРБ (http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/news/konkurs-za-ekspert-po-monitoring-na-investicionni-proekti-v-glavniya-ofis-na-svmestniya) и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.
Документи за участие в конкурса се приемат в срок до 28.07.2016 г. в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет. 1, Център за административно обслужване.
 

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
138973