header.jpg
Езикови асистенти - работа в ЕС
Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси на общо основание с тестове за езикови асистенти за следните езици: български (BG), немски (DE), английски (EN), френски (FR), румънски (RO) и шведски (SV). Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз, основно Европейският парламент и Съветът, могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като езикови асистенти (функционална група AST). Обявлението се отнася за 6 езика. Всеки кандидат може да избере само един език, с който да кандидатства по време на попълването на електронния формуляр. След което този избор не може да бъде променян. Позициите, за които се кандидатства ще бъдат в Люксембург. Асистентите (функционална група AST) изпълняват задачи от административен или технически характер. Те осъществяват и задачи, свързани с обучения, за които се изисква известна степен на самостоятелност, по-специално що се отнася до прилагането на правила и разпоредби или общи указания. Езиковите асистенти работят в многоезична среда. Те трябва да изпълняват разнообразни задачи, необходими за съставянето на текстове. Те подпомагат преводачите или юрист-лингвистите при превода и редактирането (предварително и последващо обработване на документи), включително като използват компютърни приложения, обработват заявки за превод и работят с информация и документация от езиков характер, подготвят окончателните версии на законодателните текстове на Съюза, които са в процес на финализиране, и самостоятелно въвеждат изменения в законодателни и/или парламентарни текстове на своя език. Към момента на подаване на кандидатурата си, трябва да: да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС; да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба; да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения. Кандидатстването става по електронен път на уебсайта на EPSO до 23 януари 2018 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.
Източник: https://epso.europa.eu/ 

Специалисти администратори по финансова икономика и макроикономика се търсят от Европейската служба за подбор на персонал.
Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз могат да наемат на работа нови членове на публичната служба. Обявлението се отнася за две области. Можете да се регистрирате само за една от тях. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път. Определените цели в двете области: Финансова икономика: Целта е да бъдат наети на работа администратори (AD 7) в сферата на финансовата икономика, като акцентът се поставя върху многостранния надзор, надзора на държавите и върху анализа, изготвянето и оценяването на политики. Макроикономика: Целта е да бъдат наети на работа администратори (AD 7) в сферата на макроикономиката, като акцентът се поставя върху многостранния надзор, надзора на държавите и върху анализа, изготвянето и оценяването на политики. Кандидатите трябва да отговарят на следните няколко условия: да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС; да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба; да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения. Кандидатстването става по електронен път на уебсайта на EPSO до 19 декември 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.
Източник: EPSO

Кариера в ЕС за експерти в областта на медиите и комуникациите
Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира два конкурса на общо основание въз основа на квалификации и тестове за експерти в областта на медиите и цифровите комуникации. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз – основно Европейският парламент, Европейската комисия, Съветът и Съдът, могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като администратори и асистенти. EPSO организира следните конкурси на общо основание:
EPSO/AD/347/17: Специалист в областта на комуникациите;
EPSO/AST/143/17: уеб администратор; асистент в областта на комуникациите; асистент в областта на визуалната комуникация.
Обявлението се отнася за два конкурса, като единият от тях съдържа няколко профила. Можете да се регистрирате само за един профил за всеки конкурс. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като валидирате своя формуляр за кандидатстване по електронен път. Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия: да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС; да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба; да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения. Пълният текст с изискванията и отговорностите може да прочетет тук. Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 14 ноември 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Стажове в Еропейския институт за равенство между половете
Европейският институт за равенство между половете (EIGE) обявява възможности за стаж с продължителност до шест месеца за завършилите, които са или граждани на държава-членка на ЕС, или страна от ЕАСТ или държава, отговаряща за ИПП. Стажовете се провеждат в помещенията на института във Вилнюс, Литва. Регистрацията на заявленията ще започне на 18 септември 2017 г. и ще приключи на 17 октомври 2017 г. в 13:00 ч., Източноевропейско време (EET). EIGE е регулаторна агенция на Европейския съюз (ЕС), натоварена със специфични цели, свързани с приноса, укрепването и насърчаването на равенството между половете. За постигането на тези цели Институтът събира и анализира обективна, сравнима и надеждна информация на ниво ЕС и разработва подходящи методически инструменти за интегриране на равенството между половете във всички политики на ЕС. EIGE насърчава обмена на добри практики и диалог между заинтересованите страни и повишава осведомеността на гражданите на ЕС за тази област на политиката, като предоставя техническа помощ на институциите на ЕС, по-специално на Европейската комисия, както и на органите на държавите-членки. В хода на работата си за насърчаване и укрепване на равенството между половете, EIGE подкрепя политиците с висококачествени данни, свързани с тяхната работа. Стажовете целят главно: осигуряват опит в обучението по работа в ключови области от работата на Института; разширяване и прилагане на знания, придобити в процеса на обучение или професионален живот; да предоставят практически познания за агенциите и институциите на ЕС; да се даде възможност на обучаемите да придобият трудов опит в контекста на агенцията на ЕС. Институтът е работодател с равен шанс и приема заявления без разлика на основание възраст, раса, политическа, философска или религиозна убеденост, пол или сексуална ориентация и независимо от уврежданията и семейното положение.
Описание на стажа
Стажантът предоставя помощ и подкрепа, за да осигури гладкото функциониране на конкретна област от работата на Института. Стажантите получават съответния трудов опит в контекста на агенция на ЕС. При отчитане пред надзорен орган, стажантът може да очаква да изпълнява задължения от следното: подпомагане на работата във връзка с изследванията на института по различни аспекти на равенството между половете; интегриране на равенството между половете; насилие, основано на пола; управление на знанията (включително Център за ресурси и документация (RDC) на EIGE), отношения със заинтересованите страни и комуникации; подпомагане при събирането и обработката на данни и информация относно равенството между половете и интегрирането на равенството между половете; участие в прегледа, анализа и синтеза на резултатите и заключенията, направени от проучвания и изследвания в областта на равенството между половете; подпомагане на работата в подкрепа на управлението на знания и информация за равенството между половете за ДРК; да допринася за наблюдението на развитието на политиките за равенство между половете на равнище ЕС и за управлението на отношенията с заинтересованите страни на EIGE; подкрепа при организирането на събитията за повишаване на осведомеността и срещите на експерти на EIGE; да допринася за комуникационните дейности на EIGE, като продуцира съдържание за комуникационни продукти, като социални медии, бюлетин, уебсайт и информационни листове.
Стажовете са отворени за кандидати, които преди това не са преминали стаж в друга институция или орган на ЕС и отговарят на следните изисквания: призната университетска степен, за предпочитане в социални или хуманитарни науки, което доказва завършването на пълен цикъл на обучение; известен първоначален опит по въпросите, свързани с равенството между половете, получен чрез специализация като част от обучението на кандидата за университетска диплома, дипломна работа или друг изследователски проект, провеждан чрез предишен стаж или по друг начин чрез съответния професионален опит. Кандидатите трябва да владеят английски, както говоримо, така и писмено, отлично владеене на поне един друг език на ЕС, както и компютърни умения, приложими за Windows.
Повече информация и как да кандидатсвате: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2017-tr-8

Възможности за стаж - ЕК стартира програма за дигитални стажове - възможности за млади хора с интерес към киберсигурност
Успехът на Еразъм и неговите приемници, включително настоящата програма "Еразъм +", показва как ЕС може да бъде инструмент за разширяване на опита на студентите, както и за увеличаване на техните автобиографии. Това е особено важно днес, когато сме изправени пред радикална дигитална трансформация на нашето общество и икономика, която изисква обединяване на усилията за бързо приспособяване и завладяване на нови възможности. Цифровизацията е навсякъде и преобразува начина, по който работим, и уменията, от които се нуждаем, у дома и на работното място. Подкрепата от Еразъм + и ЕС за националните образователни политики може да играе важна роля тук. Неотдавнашните съобщения относно училищното развитие и отличното обучение за отличен старт в живота и за обновената програма на ЕС за висшето образование очертават планове за по-добро подпомагане на развитието на цифровите умения на учещите и учителите. Няколко примера:
Ще се разработи инструмент за самооценка на цифровия капацитет за училища и висши учебни заведения в ЕС. С него училищата могат на доброволна основа да се оценят на това, къде стоят, и да получат подкрепа за разработването и подобряването на ефективното използване на технологии за цифрово възраждане. Инструментът, наречен Selfie, ще започне да пилотира това лято.
За висшето образование ще бъде помогнато на висшите учебни заведения, персонала и студентите да въведат дигитални стратегии за обучение чрез модел за цифрова готовност, който също ще им позволи да използват пълноценно най-съвременните технологии, включително анализа на обучението. Ръководството за инициативи за отворено образование ще придружава модела.
Въпреки това, цифровите умения, както и всички други, не могат да се научат само в класната стая. Това трябва да се случи и чрез практики, например стажове. Първата стъпка в подпомагането на цифровите умения чрез стаж е пилотният проект "Хоризонт 2020", финансиран от "Хоризонт 2020", обявен в междинния преглед на цифровия единен пазар. Схемата от 10 млн. Евро ще предостави на студентите от всички дисциплини практически опит в области като киберсигурност, големи данни, квантова или изкуствена интелигентност, които са силно търсени от компании и организации. Студентите, които участват, получават средна сума от 500 EUR месечно за стаж от четири до пет месеца. Пилотната стажантска програма ще продължи от 2018 до 2020 г. и се очаква да подкрепи 5 000-6 000 студенти. Ако успее, тя може да бъде увеличена, за да достигне до много повече млади хора. В тази ера на цифровата трансформация работодателите, преподавателите и създателите на политики трябва да работят заедно със студентите, за да намерят прагматични решения, които да подготвят учащите за видовете работни места, които все още не съществуват и да свържат търсещите работа и работодателите по нови и новаторски начини. Пилотният проект за цифрова възможност добавя едно парче към многото, необходими за преодоляване на разликите в уменията. Компаниите, особено тези, които членуват в Коалицията за цифрови умения и работни места или са активни в "Хоризонт 2020" ще се възползват от възможността да приемат стажанти и да им дадат цифровите умения, които се търсят на пазара на труда.
Заедно можем да помогнем на европейците да развият цифрови умения и да продължат да оформят Европа положително.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
292492