ПУБЛИКУВАН Е ИНДИКАТИВНИЯТ ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г. за 2016 г.
На интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие" е публикуван индикативен график за прием на заявления по Програмата за развитие на селските райони за 2016 година.
През януари ще започне прием по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" (ЛИДЕР). През март е предвидено да стартират 6 мерки - мярка 12 "Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите и мярка 13 "Плащания за райони, изправени пред природни или други  специфични ограничения". През втората половина на месец март се очаква да стартира новата мярка 14, която е за хуманно отношение към животните, както и подмярка 2.1.2 "Помощ за осигуряване на консултантски услуги за малки земеделски стопани", мярка 10. "Агроекология и климат" и мярка 11. "Билогично зземеделие".
През април ще се приемат заявления по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" (ТПП) и 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на природното и културното наследство в селата".
Земеделските стопани, които имат интерес към мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", ще могат да кандидатстват през май - юни. Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" ще отвори прием през месец юли, а мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване и мярка 19.4. "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие" ще отворят през месец август. Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти" ще повтори прием през октомври-ноември. Една от най-интересните мярки  за инвестиционни проекти за селски туризъм - 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" не е предвидена за прием през 2016 г. През декември ще отвори прием подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ". Този график е само индикативен и може да претърпи промени, затова всички кандидати трябва да следят за промени в графика на интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие"
Пълният график можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-2016-2014-2020-/


КАКВО ЗНАЕМ ЗА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.

За новия програмен период 2014 – 2020 г по различните мерки на Програмата за развитие на селските райони се отпускат средства за:

1. Земеделски производители и техните инвестиции в областта на:

 • обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
 • развитие на биологично земеделие;
 • други.

Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

2.  Млади фермери и техните инвестиции в областта на:

 • развитие и обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез закупуване на земеделска земя, животни, оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
 • развитие на биологично земеделие.

Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” .  

3. Предприятия от хранително-вкусовата промишленост, преработващи селскостопански продукти. Такива например са млекопреработвателните, месопреработвателните, мелничарските, винарските, преработващите технически и маслодайни култури, други. Финансират се следните инвестиции:

 • изграждане, придобиване и модернизация на сгради и други недвижими активи необходими за производство;
 • закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения за подобряване на производствения процес;
 • закупуване на транспортни средства необходими за производството и реализацията на продукцията;
 • изграждане или модернизиране на лаборатории;
 • закупуване на земя, необходима за производствената дейност;
 • изграждане на системи за управление на качеството.

Посочените инвестиции се финансират по  Mярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

4. Стартиращи и действащи микрофирми (с персонал до 10 човека), регистрирани в селски район, развиващи своята дейност в:

 • производствения сектор,

или които могат да предоставят следните видове услуги:

 •  туристически услуги – селски, еко, културен туризъм;
 • културни дейности за населението на селските райони (културни центрове, театри, библиотеки);
 • услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта (включително спортни центрове, младежки центрове и др.);
 • образование и обучение (училища и центрове за обучение);
 • социални и здравни услуги – грижи за деца (детски градини, ясли), възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове), здравни услуги, специализирани транспортни услуги за населението в селските райони;
 • услуги за населението, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии и центрове за бизнес, обучение и услуги на базата на информационните технологии (обучение, здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.).

Посочените инвестиции ще бъдат финансирани по Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”.

4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти
6.4 Инвестициионна подкрепа за неземеделски дейности

Повече информация за програмата можете да откриете на следния интернет адрес:
http://prsr.government.bg/
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101

 


ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕ НА МЯРКА 4.2 ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

В края на месец септември, началото на месец октомври се очаква да започне приемът на проекти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020. Мярка 4.2. заменя мярка 123, действаща в периода 2007-2013 година. Мярка 4.2. осигурява финансиране на предприятията, занимаващи се с първична преработка на земеделски продукти:
- мляко и млечни продукти (без техни заместители);  месо и месни продукти; плодове и зеленчуци, включително култивирани гъби;  пчелен мед;  зърнени, мелничарски и нишестени продукти (без хляб и тестени изделия); растителни и животински масла и мазнини (без зехтин); технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки (без тютюн) и др.
Необходимо е да се знае, че мярка 4.2. ще подкрепя проекти на територията на цялата страна, а не е ограничена само на територията на селските райони.
По мярката могат да кандидатстват фирми, земеделски производители, групи/организации на производители и предприятия, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища. Няма значение дали са стартиращи или фирми с история. Ако кандидатът е земеделски производител, то стопанството му трябва да има стандартен производствен обем (СПО) не по-малък от 8 000 евро.
Предвидената безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният размер на допустимите разходи е 10 000 евро, а максималният размер е в рамките на 3 000 000 евро.
Бенефициентите по тази мярка ще имат възможност да ползват финансова помощ за изграждане и подобряване на недвижимо имущество. Допустими за финансиране са разходи за закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер. Предвидени са и разходи за закупуване на земя и сгради, но те не трябва да надхвърлят 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.
Приоритет ще бъде осигурен и за кандидати на територията на Северозападен район и райони с природни и други специфични ограничения.
Източник: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101


ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Общата селскостопанска политика е една от най-важните политики на ЕС. Тя се състои от група правила и механизми, които регулират производството, търговията и преработката на земеделски продукти в Европейския съюз, като се обръща специално внимание на развитието на селските райони. ОСП е основана на три фундаментални принципа: свободна търговия в рамките на Общността на база общи цени, преференции за европейското производство на пазарите на Общността, както и обща финансова отговорност.
Целта на европейската ОСП е да осигури приемлив стандарт на живот на фермерите, да осигури качествени храни за потребителите на разумни цени, да запази европейското наследство в селските райони и да спомогне за опазването на околната среда.
Гражданите на ЕС са крайните бенефициери на ОСП. Благодарение на ОСП гражданите на Европа се радват на продоволствена сигурност.
През 2014г. ОСП претърпя сериозни промени с цел доставянето на пряка подкрепа на земеделските стопани, които съблюдават изискванията на ЕС по отношение на опазването на околната среда, безопасността на храните, фитосанитарния контрол, хуманното отношение към животните (кръстосано спазване), а политиката за развитие на селските райони бе засилена.
Основните инструменти на ОСП са директните плащания и пазарната подкрепа на земеделските производители (1-ви стълб на ОСП) и политиката на развитие на селските райони (2-ри стълб на ОСП). Политиката на развитие на селските райони се реализира чрез Програмата за развитие на селските райони. Повече информация за програмата: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Home/CAPFuture.aspx; http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101


КАКВО ЗНАЕМ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ПМРД) ЗА 2016

През 2016 г. се очаква да бъдат отворени 11 мерки по Програма за морско дело и рибарство, които са насочени към опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екостистеми; екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности; намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда; подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора, включително на дребномащабния крайбрежен флот и подобряване на безопасността на труда; намаляване въздействието на рибарството върху морската среда; подобряване конкурентоспособността и жизненоспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително и дребномащабния крайбрежен флот и подобряване на безопасността и условията на труд; предоставяне на подпомагане за засилване на технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания; подобряване на конкурентоспособността на предприятията в сектора на Аквакултурата, включително подобряване на безопасността на условията на труд, по-специално МСП. От финансовата подкрепа по отделните мерки могат да се ползват лица, регистрирани по търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство, признати рибарски организации; публично-правни органи; юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ; организации на производителите; научни или изследователски организации; местни инициативни групи и много други.
Индикативната годишна работна програма e публикувана на следния интернет адрес: http://www.eufunds.bg/bg/pubs/8378

Статистика

Брой прегледи на статиите
612232