Процедура за прием на проектни предложения по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
 
Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ в рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционни приоритети 9ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.
Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.
Специфичните цели на процедурата са:
        - Подкрепа за участието в различни форми на учене през целия живот чрез ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование на уязвими групи;
        - Подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на уязвими групи чрез придобиване на начален етап или на основна степен на образование;
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство между училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и юридически лица с нестопанска цел. Процедурата насърчава включването на асоциирани партньори – общини, Агенция по заетостта чрез Дирекции „Бюро по труда“, Регионални управления на образованието, Агенция за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Държавната агенция за бежанците.
Допустимите дейности, които могат да получат подкрепа, включват: реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, отпаднали от училище и/или без основно образование, чрез дейности за образователна медиация; организиране на курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование за лица, навършили 16 години; валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене чрез оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен от основно образование; подпомагане прехода от образование към реализация на пазара на труда – информиране за представяне на подходящи професии като групови/индивидуални дейности за запознаване с професии; диагностика за определяне и консултиране според придобитото по проекта образование за адаптиране на пазара на труда на регионално/местно ниво;  посредничество и проследяване  при осъществяване на връзката образование – пазар на труда  и др.
 
Минималният размер на предоставяната БФП е 250 000 лв. за едно проектно предложение, а максималният размер – 750 000 лв.
 
Срокът за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 31 март 2021 г., чрез електронната платформа Исун 2020. 
 
Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg.
 

 
Прием на заявления по проект "Младежка заетост" 
 
Заявки могат да подават както работодатели от реалния сектор, така и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията.
 
Работодателите могат да осигуряват заетост за младежи посредством стажуване и/или обучение по време на работа. Изключение правят органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, които могат да заявят свободни работни места само за стажуване при работодател за младежи със завършено висше образование. В кръга на допустимите работодатели не са включени териториалните органи на изпълнителната власт в лицето на областните управители и съответно областната администрация.
 
Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна в съответствие с описаното в Приложение 2 по-долу, до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки ще се обработват по реда на тяхното подаване.
 
Финансирането на дейностите по схемата е осигурено чрез Европейския социален фонд и Инициатива за младежка заетост.
 
Срок за кандидатстване: текущ 
 
Повече информация можете да намерите на следния адрес: https://www.az.government.bg/pages/ophrd-2014-2020-procedura-mladezhka-zaetost/. 
Източник: Агенция по заетостта
 

Агенция по заетостта реализира нов проект за насърчаване на работодатели да наемат безработни лица.
 
Агенция по заетостта реализира нов проект "Заетост за теб", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет № 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” и ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (ЕСФ), в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта”.
 
Проектът има за цел да подпомогне редица работодатели и безработни лица, засегнати от икономическата криза, причинена от коронавируса и наложената социална изолация.  Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавируса COVID – 19. "Заетост за теб" цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. По този начин посредством изпълнението на проекта ще се спомогне за по-бързото възстановяване на икономическите и производствени процеси в предприятията, а от друга страна ще се осигури превенция от изпадане в продължителна безработица на регистрираните в бюрата по труда лица. По проекта ще се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 6 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на половината период на субсидираната заетост. 
Финансовият ресурс е в размер на 160 000 000 лв., разпределен на квотен принцип по области, а от тях 50 000 000лв. е определена национална квота за  приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. Очаква се да бъдат включени най – малко 35 000 безработни лица.
 
Продължителността на проекта е до 31.12.2022 г.
 
За подаване на заявка за разкриване на свободно работно място по проект "Заетост за теб", следайте този линк: https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/
 
Източник: Агенция по заетостта

1 млрд. евро инвестира Европейската комисия в иновативни проекти за чисти технологии
 
Европейската комисия отправи покана за представяне на предложения по линия на Фонда за иновации. Фондът ще финансира революционни технологии в областта на енергията от възобновяеми източници, енергоемките отрасли, съхранението на енергия и улавянето, използваето и съхранението на въглероден диоксид. Той ще насърчи екологосъобразното възстановяване чрез създаване, на местно равнище, на устойчиви с оглед на бъдещето професии, което ще проправи пътя към неутралност по отношение на климата и ще укрепи водещата роля на Европа в областта на технологиите в световен мащаб.
 
 
Въз основа на първата покана ще бъдат отпуснати безвъзмездни средства в размер на 1 млрд. евро за широкомащабни проекти за чисти технологии — подкрепа за преодоляване на рисковете, свързани с комерсиализацията и широкомащабните демонстрационни проекти. Тази помощ ще допринесе за навлизането на пазара на нови технологии. За обещаващи проекти, които все още не са готови за пускане на пазара, е заделен бюджет от 8 млн. евро за подпомагане разработването на проекти.
 
Поканата е отворена за проекти от всички държави — членки на ЕС, Исландия и Норвегия, в сектори, отговарящи на условията за финансиране. Средствата могат да се използват в сътрудничество с други инициативи за публично финансиране, като например държавна помощ или други програми на ЕС за финансиране.
 
Крайният срок за подаване на проектите е 29 октомври 2020 г. Предложенията се подават чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки, на който са публикувани повече подробности относно процедурата като цяло.
 
 
Източник: Европейска комисия

 
Генерална дирекция "Комуникация" на Европейския парламент набира предложения за грантово съфинансиране на медии до 31 юли 2020 г.
 
Нова покана за набиране на проекти за отпускане на безвъзмездни средства за съфинансиране на комуникационни медийни дейности, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране на идентичността, ролята и политическия характер на Европейския парламнт беше обявена от Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент. Основната цел е да се допринесе за повишаване на осведомеността на гражданите за ролята и демократичните ценности на Европейския съюз чрез насърчаване на стратегическата ангажираност с медиите. За целите на настоящата покана за представяне на грантови предложения, „комуникационни медийни дейности“ са медийни и мултимедийни дейности в областта на телевизията, радиото, онлайн и/или печатната преса, насочени към предоставяне на обективна, надпартийна и фактологична информация, демонстрираща въздействието и общественото значение на дейностите на Европейския парламент и Европейския съюз върху живота и всекидневието на хората. Темите, които се очаква да бъдат засегнати в тези дейности, включват, но не се ограничават до: 
-        Принос на ЕС за борбата срещу COVID-19 и икономическите и социални последици от кризата;
-        Конференция за бъдещето на Европа;
-        Европейски зелен пакт;
-        Европейска цифрова икономика, 
Дейностите трябва да бъдат ориентирани към комуникацията след приключване на здравната криза с COVID-19. Всички подробности и актуални срокове могат да бъдат намерени в поканата за представяне на грантови предложения, както и на интернет страницата на ЕП за набиране на грантови предложения. Не се изисква предварително одобрено партньорство, за да се кандидатства за съфинансиране. Продължителността на проектите трябва да бъде не повече от 20 месеца в периода меджу 1 октомври 2020 г. и 30 юни 2022 г. 
Крайният срок за подаване на заявленията в електронен вид е 31 юли 2020 г.  Съфинансирането от Европейския парламент е в размер до 80 % от общия бюджет на проекта. 
Формулярите за кандидатстване за грантово съфинансиране, както и предложеният проект трябва да бъдат представени на английски език, като повечето от необходимите придружаващи документи могат да се подават на всеки от официалните езици на ЕС.
Въпроси относно кандидатстването могат да бъдат изпращани на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
 
Източник: Информационно бюро на Европейския парламент в България. 

 
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
612217