header.jpg

Покана за представяне на предложения № EACEA-52/2019 по програма „Европа за гражданите“ — безвъзмездни средства за действия за 2020 г. (2019/C 420/09)

Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) № 390/2014 за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. и на годишната програма „Европа за гражданите“ за 2020. Програмата „Европа за гражданите“ обхваща периода от 2014 до 2020 г. Общите и конкретните цели на програмата „Европа за гражданите“ са посочени в членове 1 и 2 от регламента. Настоящата покана обхваща следните направления и мерки по програмата „Европа за гражданите“:

Направление 1: „Европейска памет за миналото“

- Проекти по „Европейска памет за миналото“

Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие“
- „Побратимяване на градове“
- „Мрежи от градове“
- „Проекти на гражданското общество“

Заявленията трябва напълно да отговарят на критериите за допустимост, които са общи за всички направления на програмата и са представени по-долу, и на конкретните критерии за допустимост, приложими за всяка мярка, както са описани в Ръководството на програмата.
Кандидатите (понятието „кандидати“ се отнася до кандидатите и партньорите) трябва да са или публични органи, или организации с нестопанска цел, имащи правосубектност. Най-малко една държава — членка на ЕС, трябва да е участник в проектите по „Памет за миналото“ и „Побратимяване на градове“ и най-малко две държави членки трябва да участват в проектите „Мрежи от градове“ и „Проекти на гражданското общество“.

Кандидатите трябва да са установени в:
- държавите-членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешката република, Швеция.

- Албания, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Черна гора и Косово (2) За кандидати от Обединеното кралство: обърнете внимание, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия срок на отпускане на безвъзмездните средства. Ако Обединеното кралство напусне ЕС по време на периода на отпускане на средства, без да сключи споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, ще спрете да получавате финансирането от ЕС (като същевременно ще продължите да участвате, ако е възможно) или от Вас може да се изиска да напуснете проекта.
Програмата е потенциално отворена за следните категории държави, при условие че са подписали международно споразумение с Европейската комисия за участие в програмата „Европа за гражданите“:

a) държавите в процес на присъединяване към ЕС, държавите кандидатки и държавите потенциални кандидатки, в съответствие с общите принципи и общите условия за участието на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решения на Съвета за асоцииране или други подобни споразумения;
б) държавите — членки на ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП, в съответствие с разпоредбите на това споразумение. Информация относно подписването на международните споразумения за участието в програмата „Европа за гражданите“ ще бъде предоставена на следния уебсайт: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Бюджет и продължителност на проектите

Изпълнението на настоящата покана за представяне на предложения подлежи на следните условия: наличие на бюджетни кредити, предвидени в проектобюджета за 2020 г., след приемането на бюджета за 2020 г. от бюджетния орган или ако бюджетът не е приет, съгласно предвиденото в т.нар. „временни суми от една дванадесета“. Общият заделен бюджет по настоящата покана за представяне на предложения се предвижда да бъде 17,9 млн. евро.                                                           
—Проекти по „Европейска памет за миналото“ 4,1 млн. евро
—„Побратимяване на градове“ 4,8 млн. евро
—„Мрежи от градове“ 5,1 млн. евро
—„Проекти на гражданското общество“ 3,9 млн. евро
Общият заделен бюджет за поканата за представяне на предложения, както и разпределението му, са ориентировъчни и може да бъдат променени вследствие на изменение на годишните работни програми „Европа за гражданите“. Потенциалните кандидати се приканват редовно да проверяват годишната работна програма „Европа за гражданите“ и нейните изменения, публикувани на: http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm относно наличния бюджет за всяко действие, обхванато от поканата. Равнищата на отпусканите безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите, се различават в зависимост от мерките. Подробности са предоставени в Ръководството на програмата „Европа за гражданите“.

Срокове за кандидатстване

Всички посочени по-долу крайни срокове за подаване на заявления изтичат в 17:00 ч., брюкселско време.                                                           

— „Побратимяване на градове“ - 1 септември 2020 г.
— „Мрежи от градове“  - 1 септември 2020 г.
— „Проекти на гражданското общество“ - 1 септември 2020 г.
Периодите за отговаряне на условията за участие на проектите са описани в Ръководството на програмата „Европа за гражданите“. За подробни указания за подаване на заявления прегледайте Ръководството на програмата „Европа за гражданите“.

Уведомяване за резултатите от оценката и публикуването им
Кандидатите следва да бъдат уведомени лично за резултата от процедурата за оценка с писмо, подписано от разпоредителя с бюджетни кредити, изпратено под формата на заведен в регистър документ до законния представител чрез портала за възможности за финансиране и обществени поръчки (ПВФО) най-малко шест месеца след срока за подаване на заявления. В рамките на тези шест месеца се извършва оценяването и подбора на предложенията, след което се приема решение за възлагане. Само след приключване на тези процедури се публикува списъкът с избраните проекти на следния уебсайт: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en и на ПВФО в зависимост от етапа на миграция към eGrants. Законният представител на кандидатстващата организация ще получи съобщение по електронната поща, посочващо датата, на която уведомителното писмо ще бъде публикувано в ПВФО. Информация как да получите достъп до уведомителното писмо може да се намери на следния уебсайт: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en. Кандидатът носи отговорността да посочи в заявлението правилния адрес на електронна поща на законния представител. Ако официалното уведомление в ПВФО не бъде отворено в срок от повече от 10 дни (за проекти), Агенцията счита, че официалното уведомление е прието.

Пълна информация
Подробните условия за настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, могат да бъдат намерени в Ръководството на програмата „Европа за гражданите“ на следния интернет адрес: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en и на ПВФО.

Източник: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_bg.pdf


 

Покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A03/2019
Отворена е покана за набиране на предложения по Европейския корпус за солидарност. Покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС, както и на годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност. Европейският корпус за солидарност обхваща периода 2018—2020 г. Общите и конкретните цели на Европейския корпус за солидарност са изброени в членове 3 и 4 от Регламента.
 
Поканата за представяне на предложения обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:
 • Доброволчески проекти
 • Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2020 г. по линия на РСП за 2018—2020 г.)
 • Доброволчески екипи във високоприоритетни области
 • Стажове и работни места
 • Проекти за солидарност
 • Знак за качество
Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране в рамките на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.
В Европейския корпус за солидарност могат да участват следните държави:
28-те държави — членки на Европейския съюз, могат да вземат пълно участие във всички действия на Европейския корпус за солидарност.
Освен това в някои действия на Европейския корпус за солидарност могат да участват организации от:
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
 • държавите кандидатки за членство в ЕС: Турция, Сърбия и Република Северна Македония
 • партньорските държави.
Повече подробности относно реда и условията за участие могат да се открият в ръководството за Европейския корпус за солидарност за 2020 г.
Изпълнението на настоящата покана за представяне на предложения зависи от наличността на бюджетните кредити, предвидени в бюджета за 2020 г. след неговото приемане от бюджетния орган, или — ако бюджетът не бъде приет — на бюджетните кредити, предвидени в режима „временни суми от една дванадесета“.
Общият бюджет, заделен за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 117 650 000 EUR и се основава на годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност.
Общият бюджет, предвиден за поканата за представяне на предложения, и неговото разпределение са индикативни и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност. Потенциалните кандидати се приканват да следят редовно годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност и нейните изменения, публикувани на адрес: [https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en], що се отнася до бюджета за всяко действие, обхванато от поканата.
Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.
Срокове:
Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12,00 ч. (на обяд) брюкселско време.
 • Доброволчески проекти - 1 октомври 2020 г.
 • Доброволчески екипи във високоприоритетни области - 17 септември 2020 г.
 • Стажове и работни места - 1 октомври 2020 г.
 • Проекти за солидарност - 1 октомври 2020 г.
Заявления за знак за качество могат да бъдат подавани по всяко време.
 
Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Европейския корпус за солидарност (2020 г.) на следния адрес в интернет:
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

 

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“
Публикувана покана за представяне на предложения по Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта. Сътрудничеството с организациите на гражданското общество по въпросите на младежта е от съществено значение за осъществяването на принципите за участие на младите хора в демократичния живот. Това сътрудничество допринася за създаването на широка ангажираност по отношение на действията и политиките на ЕС. Целта на тази покана е да предостави структурна подкрепа, наречена оперативни субсидии, на европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на младежта. Поканата е насочена към следните общи цели: 
Повишаване на осведомеността за стратегията на ЕС за младежта за периода 2019 – 2027 г., включително за европейските цели за младежта;
Развиване, насърчаване и подкрепа за действия за ангажиране, свързване и оправомощаване на младежите в духа на стратегията на ЕС за младежта;
Повишаване на осведомеността и участието на младежите в действията на ЕС за младите хора, включително програма „Еразъм +“, Европейския корпус за солидарност и „Открийте ЕС“;
Повишаване на ангажираността и сътрудничеството на младите представители на гражданското общество с публичните органи за целите на прилагането на политики в области, които са от значение за младите хора;
Засилване на участието на заинтересованите представители на младежта, включително чрез използване на потенциала на цифровата комуникация, наред с други форми на участие;
Насърчаване на ангажираността на младите представители на гражданското в разпространението на политики и програмни действия, както и на резултати и добри практики, сред техните членове и в по-широки кръгове.
Тези цели следва да бъдат недвусмислено включени в работните планове, дейностите и конкретните резултати на кандидатстващите организации.
Поканата е отворена за две категории субекти:
Европейски неправителствени организации (ЕНПО) в областта на младежта;
общоевропейски мрежи (неформални мрежи) в областта на младежта.
Заявленията трябва да бъдат подадени, като се използва електронният формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ (eForm). Той е достъпен на английски, френски и немски език на следния адрес в интернет и трябва да бъде надлежно попълнен на един от официалните езици на ЕС. Краен срок: 19 ноември 2019 г.
Източник: www.europe.bg
Покана за предложения по „Подкрепа за мерки за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“
Публикувана е покана за представяне на предложения в рамките на „Подкрепа за мерките за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“. Европейската комисия цели подбиране на потенциални бенефициери за изпълнението на редица мерки за информиране, съфинансирани от ЕС. Основната цел е предоставянето на подкрепа за изготвянето и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС, като същевременно се зачита изцяло редакторската независимост на участващите страни. Предвидени са две основни мерки:
Мярка 1 – Подкрепа за изготвянето и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС, от страна на медии и други допустими субекти (вж. „Допустими заявители“);
Мярка 2 – Популяризиране на политиката на сближаване на ЕС от страна на университети и други образователни институции.
Заявителите могат да подадат само едно заявление за една дейност по тази покана.
Конкретните цели на поканата са:
насърчаване и стимулиране на по-добро разбиране за ролята на политиката на сближаване в подкрепа на всички региони на ЕС;
повишаване на осведомеността относно проектите, финансирани от ЕС – в частност чрез политиката на сближаване – и на тяхното отражение върху живота на хората;
разпространяване на информация и насърчаване на открит диалог относно политиката на сближаване, резултатите от нея, нейната роля в осъществяването на политическите приоритети на ЕС и бъдещето ѝ;
насърчаване на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване, и стимулиране на участието на гражданите при определяне на приоритетите за бъдещето на тази политика.
Допустими заявители: 
По мярка 1 допустимите заявители са:
медийни организации/новинарски агенции (телевизия, радио, печатни медии, онлайн медии, нови медии, съчетание от различни медии);
организации с нестопанска цел;
университети и образователни институции;
изследователски центрове и мозъчни тръстове;
сдружения с европейска насоченост;
частни образувания;
публични органи (национални, регионални и местни), с изключение на органите, отговарящи за изпълнението на политиката на сближаване в съответствие с член 123 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
По мярка 2 допустимите заявители (водещ заявител и съзаявители, както и свързаните с тях субекти, ако има такива) трябва да са юридически лица, установени и регистрирани в държава членка на ЕС. По мярка 2 се допускат само университети и образователни институции.
Общият бюджет за съфинансирането на мерки за информиране по тази покана възлиза на 4 800 000 евро (4 000 000 евро за Мярка 1 и 800 000 евро за Мярка 2).
Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства. Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. Формулярите за заявление, както и допълнителна информация относно поканата се съдържат в Указанията за заявителите, достъпни тук. Крайният срок за подаване на заявленията е 10 декември 2019 г.
Източник: Европейска комисия
Покани за предложения в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
В Официалния вестник на ЕС от 10 юли са публикувани покани за представяне на предложения и свързани с тях дейности по работната програма на ЕНС за 2020 г. в обхвата на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Комисията прие Работната програма на ЕНС за 2020 г. с Решение C(2019) 4904 от 2 юли 2019 г. Работната програма на ЕНС за 2020 г., включително крайните срокове и бюджетите, са на разположение на уебсайта на портала за участници. Там ще намерите и информация за условията във връзка с поканите и свързаните с тях дейности, както и указания за кандидатите относно начина на подаване на предложения.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
484576