header.jpg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ

Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите с по-малко от три приключили финансови години ще могат да кандидатстват с проект за създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП. Процедурата се финансира по приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020", а основната й цел е насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства.Ще бъдат подкрепяни дейности за реализиране на предприемачески идеи и дейности за разработване на нови продукти и услуги. От кандидатите ще се изисква да осигурят съфинансиране в размер на 10 % от общите допустими разходи по проекта. Минималната стойност, за която може да се кандидатства с проектно предложение е 50 000 лв., а максималната 391 166 лв.
очаква се процедурата да бъде отворена през м.септември 2017 г., съгласно Индикативната годишна програма на ОП "Иновации и конкурентоспособност".

Индикативната годишна програма е публикувана тук: http://www.opcompetitiveness.bg/images/module6/files/157/788_161125_OPIC_IGRP_2017_odobrena_ot_KN.pdf 


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
246076