header.jpg

ИЗМЕНЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР

На 21/12/2016 г. беше приема промяна в критериите за техническа и финансова оценка на проектни предложения за подготовка и изпълнение на стратегиите за ВОМР. Организациите, които подготвят стратегии за ВОМР за втори прием следва да се съобразят с одобрените от Комитета за наблюдение критерии за оценка при подготовка на своите стратегии. УО на ОП РЧР подготвя актуализация на указанията за подготовка на стратегии за ВОМР, в които ще бъдат включени цитираните критерии.


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
246081