header.jpg

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. обяви процедура за подбор на проекти "Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики"

Целта на настоящата процедура чрез директно предоставяне е да се оптимизира процесът на планиране, мониторинг и отчитане на изпълнението на  младежките политики на национално и местно ниво чрез въвеждане на единна система. Операцията цели да се подобри координацията във и между институциите и организациите, изпълняващи политики в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд. Това ще окаже положителен ефект върху ефективността и ефикасността на изпълняваните мерки и програми. Текущият мониторинг ще позволи по-голяма гъвкавост и възможност за своевременна реакция от страна на отговорните институции да отговорят на актуалните потребности на целевите групи. Чрез синхронизиране на действията на отговорните институции на всички нива ще се постигнат трайни положителни ефекти за младите хора и тяхната реализация на пазара на труда и в обществото.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 505 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.

Краен срок за подаване на проектно предложение 10.02.2017 г., 17:30 часа.Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на младежта и спорта.

Източник: www.esf.bg


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
284874