header.jpg

Процедура "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"

На 3 януари 2017 г., УО на ОП "РЧР" 2014-2020 г. обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж". Процедурата ще се реализира в два компонента:

  • Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“
  • Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Основните цели на процедурата са да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в области като пазар на труда и качество на работните места, социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 05.04.2017 г., 17:30 часа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: esf.bg и https://eumis2020.government.bg/. Проектните предложения следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Източник: www.esf.bg


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
246071