header.jpg

Отворена е процедура за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ обяви прием на проектни предложения по процедура за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия.

Според данни от различни източници, българските предприятия са на първо място по енргоемко производство на единица продукция в ЕС, като това се явява един от факторите, които ограничават производителността и конкурентоспособността на предприятията в България. В тази връзка УО на ОПИК предвижда подкрепа за големите предприятия като значими консуматори на енергия, при които размерът и обхватът на нужните инвестиции в посока подобряване на енергийната интензивност е още по-значим. Това би имало съществен принос към намаляване на разходите за производство на единица продукция, въвеждане и развитие на екологосъобразни производства и постигане на по-устойчиви и по-ефективни предприятия в дългосрочен план.
Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект следва да е 500 000 лв., а максималният не може да надхвърля 2 500 000 лв.

Допустими кандидати са големи предприятия, търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Кандидатите следва да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014, 2015) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти. 

Максималният интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUT2) е 50 %.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.05.2017 г. 17:30 .

Документите за кандидатстване и информация могат да бъдат свалени оттук: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c29ec8e0-14cc-49a5-bc12-7a447838e334

Източник: ИСУН 2020


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
246079