header.jpg
Наближава крайният срок за участие по покана: Подкрепа за насърчаване и разработване на транснационални тематични туристически продукти, свързани с културната и творческата индустрия
Идентифициращ код на поканата: COS-TOURCCI-2017-3-03
Тази покана има за цел да съфинансира проекти за развитие и насърчаване на транснационални туристически продукти, свързани специално с подсектора "Културно наследство" на културната и творческата индустрия (КТИ). Културният обект (и) на ЮНЕСКО трябва да бъде фокусната точка, около която е изграден транснационалният продукт. Особен акцент се поставя и върху използването на технологии, свързани с КТИ, за популяризиране на тези туристически продукти и за подобряване на опита на посетителите.
Общите цели на настоящата покана за представяне на предложения са:
Ø Подкрепа за растежа и създаването на работни места в туризма и КТИ;
Ø Стимулиране на конкурентоспособността на туристическата индустрия, иновации, диверсификация и валоризация на европейското туристическо предложение;
Ø Разработване и засилване на взаимодействието между туризма и КТИ;
Ø Създаване на благоприятна рамка за сътрудничество на МСП;
Ø Насърчаване на транснационалното сътрудничество на всички участници по веригата за туристически цели;
Ø Улесняване на дългосрочните европейски публично-частни партньорства.
Специфичните цели на настоящата покана за представяне на предложения са:
Ø Укрепване на транснационалното сътрудничество по отношение на европейското културно наследство и туризма;
Ø Повишаване на осведомеността за европейското културно наследство и повишаване на неговата стойност, привлекателност и потенциал за развитие на туристическия сектор;
Ø Насърчаване на развитието и диверсификацията на предлагането на туристически продукти и услуги чрез засилено популяризиране на транснационалните тематични туристически продукти, свързани с културното наследство;
Ø Засилване на трансграничното сътрудничество и управленските умения на публичните или частните органи, отговарящи за разработването и насърчаването на транснационални тематични туристически продукти, свързани с културното наследство;
Ø По-добро навлизане на пазара и видимост на атрактивни европейски транснационални туристически продукти, насочени към европейското културно наследство;
Ø Повишаване на конкурентоспособността на европейския туристически продукт чрез използване на технологии, свързани с КТИ;
Ø Създаване на стабилни публично-частни партньорства и осигуряване на взаимно обогатяване на знанията и опита между участващите дестинации / организации.
Краен срок: 29 юни 2017г.
Повече информация: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-tourcci-2017-3-03.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-TOURCCI-2017-3-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Статистика

Брой прегледи на статиите
259773