header.jpg
Нови възможности за финансиране по програма LIFE Grants 
Комисията приканва юридически лица (образувания), регистрирани в Европейския съюз (ЕС), да представят предложения за покана за представяне на предложения за субсидии за действие LIFE. Поканата обхваща предложения за подпрограмите LIFE.
За подпрограмата "Околна среда" тази покана ще обхваща безвъзмездни средства за дейности за "традиционни" проекти, подготвителни проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа помощ.
За подпрограмата "Действия по климата" настоящата покана ще обхваща безвъзмездните средства за дейности за "традиционни проекти", интегрирани проекти, проекти за техническа помощ.
Предложенията могат да се подават от юридически лица (образувания), регистрирани в ЕС. Кандидатите могат да попадат в три вида бенефициенти: (1) публични органи, (2) частни търговски организации и (3) частни нетърговски организации (включително неправителствени организации).
Кандидатите трябва да използват пакетите за кандидатстване LIFE 2017 (само на английски език) за подготовката на техните предложения. Всеки пакет за кандидатстване съдържа пълни и подробни обяснения по отношение на допустимостта, процедурите, процентите на съфинансиране и всички други съответни подробности. За "традиционните" проекти, кандидатите трябва да използват само уеб приложението eProposal Web, за да създадат и подадат предложение. Всички други видове проекти трябва да използват формулярите за кандидатстване, предоставени в съответния пакет за кандидатстване. Моля, обърнете внимание, че условията, посочени във всеки документ във всеки пакет от документи, ще бъдат задължителни за успешните кандидати, затова ги прочетете внимателно.
Ориентировъчният общ бюджет за безвъзмездните средства за действие за тази покана е 373 145 000 EUR. От тях 290,895,000 евро са предвидени за подпрограмата "Околна среда" и 82,430,000 евро за подпрограмата "Действия по климата". Най-малко 55% от бюджетните средства, отпуснати за проекти, подкрепяни чрез безвъзмездни средства за дейности по подпрограмата "Околна среда", са предназначени за проекти, подпомагащи опазването на природата и биологичното разнообразие.
Възможна подкрепа от страна на националните органи: държавите-членки са създали мрежа от Национални центрове за контакт. НКЦ могат да оказват подкрепа на кандидатите по време на подготовката и фазата на подаване. За повече подробности, моля, свържете се с Националното звено за контакт. 
Повече информация: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/

Статистика

Брой прегледи на статиите
259780