header.jpg
Покана за проектни предложения „Подпомагане на проекти за превод на литературни произведения“ (EACEA 15/2017) Бюро „Творческа Европа“ – България 
Цели и приоритети
Основните цели на подкрепата за проекти за литературен превод са:
- да подкрепя културното и езиковото разнообразие в ЕС и в други страни, участващи в  Подпрограма Култура на програмата "Творческа Европа";
- да се засили транснационалният циркулация и разнообразието от висококачествени литературни произведения в дългосрочен план;
- подобряване на достъпа до тези литературни произведения в ЕС и извън него;
- да достигне до нови аудитории за качествени преведени литературни произведения
Допустими участници и държави
Допустимите кандидати трябва да бъдат издатели или издателски къщи, установени в една от участващите страни на Подпрограмата Култура, които са активни в издателския сектор и които имат юридическа правосубектност най-малко 2 години на датата на крайния срок за подаване на заявления. Кандидатите не трябва да бъдат в ситуация, която да ги изключва от участие и / или от възлагане, както е определено във финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Съюза и правилата му за прилагане. 
Допустимите проекти трябва да имат максимална продължителност от 2 години (период на допустимост); да се състои от превод и популяризиране (включително публикуване на резюме на преведените произведения на пакет от 3 до 10 допустими произведения на художествената литература от и на подходящи езици; да се основава на стратегия за превод, публикуване, разпространение и популяризиране на преведените произведения. Краен срок за кандидатстване: 25 юли 2017 година, 12:00 ч. централноевропейско време.
Още информация и документи за кандидатстване: http://www.creativeeurope.bg/kultura/translation
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
259793