header.jpg
Покана за предложения за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и щетите от фалшифицирането и пиратството
В Официалния вестник на ЕС от 28 юли е публикувана покана за представяне на предложения за подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и щетите от фалшифицирането и пиратството.
Основната цел на поканата е да се повиши осведомеността относно ползата и предимствата на интелектуалната собственост (ИС), както и относно щетите, причинени от нарушенията на правата на ИС. Тя е насочена към повишаване на знанията и ангажиране на приоритетните аудитории със зачитане на ИС.
Очакват се следните резултати:
Достигане до гражданите на ЕС и по-специално до приоритетните целеви групи, например учениците на детска възраст, по-младото поколение и младите граждани (на възраст от 15 до 30 години), както и до авторите на политики и лидерите на общественото мнение по въпроси в областта на ИС и свързани с тази област.
Създаване на ангажираност на съответните влиятелни дейци или лицата, формиращи общественото мнение, способни да достигнат до целевите аудитории чрез ясно определен процес.
Осигуряване на устойчивостта и степенуването на резултатите от проекта и в крайна сметка – промяна на поведението.
Допустими кандидати
Кандидатите, които се считат за допустими по тази покана, трябва: да бъдат юридическо лице, публично или частно, например: организация с нестопанска цел, асоциация, НПО; публичен орган на местно, регионално или национално равнище; университетска  фондация; частно дружество;
да бъдат регистрирани в една от 28-те държави членки и да представят доказателство от своята държава на регистрация, удостоверяващо, че кандидатът е надлежно установен и регистриран от най-малко 2 години.
Допустими дейности
Специфични сектори или теми, с които трябва да бъдат свързани дейностите, са интелектуална собственост и въпроси във връзка с фалшифицирането и пиратството на правата на ИС.
Ще бъдат разгледани само дейности по следните три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Достигане до децата чрез образователни дейности за училищата
Обособена позиция 2: Достигане до по-младото поколение и младите граждани
Обособена позиция 3: Достигане до авторите на политики и лидери на общественото мнение чрез конференции и форуми
Недопустими са следните видове дейности: проекти, отнасящи се само или главно до индивидуални спонсорирания за участие или изказвания на работни форуми, семинари, конференции и конгреси или на всякакви други събития; проекти, отнасящи се само или главно до индивидуални стипендии за образование или учебни курсове.
Максималната продължителност (срокът на допустимост) е 12 месеца, считано от датата на подписване на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства. Може да бъде предоставено удължаване от максимум 6 допълнителни месеца.
Общият бюджет, предвиден за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 1 000 000 ЕUR.
Финансовото участие от страна на ЕUIPO не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите разходи.
Пакетът за кандидатстване е наличен в интернет на следния адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
Кандидатурите трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO посредством онлайн формуляра за кандидатстване (електронен формуляр) не по-късно от 25 септември 2017 г. в 13:00 ч. (местно време).

Статистика

Брой прегледи на статиите
259774