header.jpg
Поканата за представяне на проектни предложения по Диалог между младите хора и отговорните за формирането на политките е отворена за кандидатите, които е необходимо да представят своите предложения онлайн. 
Кандидатите, които желаят да представят своите предложения онлайн, могат да направят това чрез уеб сайта на Еразъм +. от програмата напомнят, че преди да кандидатствате, е добре да се уверите, че сте прочели придружаващите поканата указания.
Имайте предвид, че новото ръководство на програмта е от 20.01 2017. 
В рамките на тази дейност, всеки проект може да включва едно или повече от изброените дейности, които се подкрепят от това действие: Национални срещи и транснационални/международни семинари, които предоставят на младежите трибуна за обмен на информация, дебати и активно участие (в диалог с лицата, определящи политиката в областта на младежта) по въпроси, които са свързани със структурирания диалог или с Европейската стратегия за младежта; национални срещи и транснационални семинари, които подготвят провеждането на официалните Младежки конференции, организирани през всеки семестър от държавата членка, която е поела ротационното председателство на Европейския съюз; събития, които стимулират дебати и разпространение на информация по въпроси на политиката в областта на младежта, свързани с дейностите, организирани по време на Европейската седмица на младежта; консултации с участието на младежи, чиято цел е установяване на техните потребности във връзка с участието им в демократичния живот (онлайн консултации, проучвания на общественото мнение и т.н.); срещи и семинари, информационни събития или дебати между младежи и лица, вземащи решения/експерти в областта на младежта, свързани с темата за участието в демократичния живот; събития, които пресъздават функционирането на демократичните институции и функциите на лицата, вземащи решения, в тези институции.
Крайният срок за кандидатстване е 04/10/2017 12:00:00
Повече информация: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2017-ka347-dialogue-young-people-policy-makers_en

Статистика

Брой прегледи на статиите
259781