header.jpg
COS-EINET-2017-3-04: Отворена покана по Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) на ЕС: подкрепят се инициативи в областта на туризма и модата.
Крайната цел на действието е да подпомогне създаването, развитието на бизнеса и разширяването на фирмите от модния и туристическия сектор чрез инкубатори и ускорители, които интегрират творчеството, изкуството и дизайнерските умения от културните и творческите индустрии (CCI), технология, наука и други умения. Поканата е насочена към два отделни сектора FashionTech и Tourism. За тази цел Тема 1 (FashionTech) има за цел да поддържа транснационална мрежа (и) на бизнес инкубатори и ускорители, предоставящи бизнес подкрепа на МСП и стартиращи фирми, насочени към пресечната точка на модата и технологиите. Друга тема 2 (Туризъм) е да подкрепя транснационални мрежи от бизнес инкубатори и ускорители, предоставящи бизнес подкрепа на МСП и стартиращи фирми в туристическия сектор, като се съсредоточава върху иновациите, задвижвани от КТИ. Тема 1 (FashionTech) подкрепя пробиви проекти, фокусирани върху продукти и материали; Разработване и производство на дизайн; И търговията на дребно и маркетинга. Тема 2 (Туризъм) подкрепя пробиви проекти, фокусирани върху иновациите, задвижвани от КТИ, в цялата верига на стойността или в някои от нейните сегменти; Някои или всички специфични сектори като пътуващи за свободното време или за бизнес пътници и културен туризъм; И някои или всички специфични пазари на източници (в рамките на ЕС и между континентален).
Типът дейности, поддържани от настоящата покана, са:
А. Улесняване и засилване на междусекторното сътрудничество между транснационалните мрежи и съответните организации (инкубатори, ускорители, лаборатории, университети, научноизследователски центрове и други съответни организации за подкрепа на бизнеса) и
 Б. Предоставяне на подкрепа за бизнеса на редица иновативни стартиращи фирми и малките и средни предприятия за увеличаване на тяхната дейност.
Крайният срок за електронно подаване е 19 октомври 2017 г. в 17:00 часа (брюкселско време). Електронното подаване за тази покана е COS-EINET-2017-3-04.
Допустими кандидати: Допустимите кандидати трябва да бъдат изцяло или частично публични или частни органи; Частните органи трябва да бъдат надлежно учредени и регистрирани съгласно националното законодателство: Организации с нестопанска цел (частни или публични); Като например бизнес инкубатори, ускорители, лаборатории, университети или образователни институции, изследователски центрове и други съответни организации за подкрепа на бизнеса, които предоставят бизнес подкрепа на МСП и стартиращи фирми);
Публични органи (национални, регионални, местни)
Дружества с нестопанска цел.
Кандидатите трябва да са юридически лица, формиращи консорциум (мрежа) от бизнес инкубатори, ускорители и организации за подкрепа на бизнеса, които предоставят бизнес подкрепа на МСП и стартиращи фирми.
Повече информация: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation

Статистика

Брой прегледи на статиите
277686