header.jpg
Еразъм+ - Отворена покана за проектни предложения 2017
Отоврена е последната за година покана за участие с проектно предложение по най-голямата младежка и образователна програма Еразъм +. Допустими за участие са всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта. Следните държави по програмата могат да вземат пълно участие във всички действия по програма „Еразъм+“ (28-те държави — членки на Европейския съюз, държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, държави — кандидатки за членство в ЕС: Турция и бившата югославска република Македония). Освен това някои действия по програмата „Еразъм+“ са отворени за участие за организации от държави партньори. За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“. Националните покани за подаване на проектни предложения през 2017г., по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия. Наближаващите срокове за подаване на проектни предложения по централизираните и децентрализирани дейности на Програма „Еразъм+“ през 2017 година са: 
Ключова дейност 1 - Мобилност за граждани в областта на младежта - 4 октомври 2017г.
Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства в областта на младежта - 4 октомври 2017г.
Ключова дейност 3 - Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта - 4 октомври 2017г.
Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения и условията за кандидатстване можете да намерите в: Ръководството по Програма "Еразъм+" за 2017г.

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
277624